Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Psicologia del Treball

Codi de l'assignatura: 362574

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marina Romeo Delgado

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat de comunicació oral i escrita usant terminologia específica.

   -

Comprendre i saber aplicar tècniques de gestió de personal en les organitzacions.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre i afavorir el procés d’optimització de l’activitat laboral a partir de les bases de coneixements teòrics i pràctics de psicologia general i de psicologia del treball i de les organitzacions.

— Integrar els diferents aspectes en una visió global de funcionament dels recursos humans en les organitzacions.

— Conèixer les funcions principals, les característiques i les limitacions dels diferents models teòrics de la psicologia del treball.

— Comprendre els processos psicològics i psicosocials que tenen lloc en les organitzacions.

— Ser capaç de relacionar les diferents teories organitzacionals i les implicacions aplicades.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber utilitzar les estratègies metodològiques per fer recerca en les organitzacions.

— Adquirir capacitat d’anàlisi i de síntesi.

— Adquirir habilitats comunicatives.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adquirir capacitat de treball en equip.

— Desenvolupar un raonament crític.

— Desenvolupar un compromís ètic.

— Mostrar interès per la qualitat de l’actuació d’un mateix i desenvolupar sistemes per garantir la qualitat de les intervencions.

 

— Desenvolupar una actitud de respecte a la diversitat en totes les seves dimensions (de gènere, cultural, funcional, etc.)

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Psicologia, psicologia social i psicologia del treball i de les organitzacions

2. Psicologia del treball i de les organitzacions: marc teòric

2.1. La psicologia del treball i de les organitzacions: teoria i principis del paradigma mecanicista

3. Delimitació conceptual i temàtica del treball i de les organitzacions

3.1. El treball

3.2. Les organitzacions: el fenomen de lorganització

4. Processos psicològics i psicosocials en les organitzacions

4.1. Comportament de rol

4.2. Motivació i satisfacció laboral

4.3. Identificació, implicació i compromís

4.4. Estrès, activació i síndrome d’esgotament professional

4.5. Cultura organitzacional

5. Sistemes de planificació i gestió dels recursos humans: una perspectiva psicològica

5.1. Sistema de comunicació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent es basa fonamentalment en l’assistència a les classes magistrals, però també s’estimula la participació activa de l’alumnat a les activitats pràctiques i es recomanen lectures seleccionades.

L’objectiu de les activitats pràctiques és analitzar un procés psicològic o psicosocial en una organització determinada, i l’estructura  és la següent:
— Revisió bibliogràfica sobre el tema analitzat
— Diagnòstic
— Pla d’intervenció

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació és continuada per a tots els grups, i inclou:

Treball 1. Anàlisi de processos de gestió de recursos humans (25 % de la nota final). En grups de màxim tres persones.

Treball 2. Anàlisi de cas (25 % de la nota final). En grups de màxim tres persones.

Prova de síntesi: Prova oral, teòrica, (50 % de la nota final). Preguntes de resposta curta.

La nota final s´obté de la mitjana dels tres blocs, però en tots s’hi ha d’obtenir un aprovat. Els treballs s´avaluen a partir de la presentació oral i/o el lliurament del treball.

Cada docent concreta els detalls de l’avaluació en el programa corresponent de l’assignatura. Només hi ha una convocatòria, però amb dret a reavaluació.

Reavaluació

Només es poden presentar a la reavaluació els alumnes que hagin suspès l’assignatura en règim d’avaluació continuada, i només s’han de presentar a la reavaluació de la part no aprovada.

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant. 

Addicionalment a les activitats avaluables, el professorat pot tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge. Aquesta valoració permet millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les activitats avaluables. Això és especialment pertinent quan la qualificació final obtinguda de les activitats d’avaluació continuada i la prova final és igual o superior a 7 i la nota de la prova final és superior (Protocol acadèmic i docent dels graus de la Facultat de Dret, article 8).

Qualsevol exercici d’avaluació continuada o de síntesi, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

Aquesta assignatura segueix el Protocol acadèmic i docent per als graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, aprovat per la Junta de Facultat de Dret el 26 de març de 2009 i revisat per la Comissió Acadèmica de la Facultat de el 31 de maig de 2016.

 

Avaluació única

Els alumnes que no puguin complir els requisits de l’avaluació continuada es poden acollir a un sistema d’avaluació única. Ho han de comunicar en el període assenyalat pel Consell d’Estudis (a l’inici del període de docència).

L’avaluació única consisteix en un examen final amb preguntes de contingut teoricopràctic i una activitat pràctica. Només hi ha una convocatòria, però amb dret a reavaluació.

Reavaluació

Els estudiants que hagin suspès alguna assignatura en règim d’avaluació única poden optar a la reavaluació de l’avaluació única si prèviament han estat avaluats. En queden exclosos aquells alumnes que tinguin una qualificació de no presentat. La nota obtinguda a la reavaluació és la nota definitiva.

La reavaluació consisteix en una prova oral que consta de preguntes obertes sobre els continguts de l’assignatura. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, si no és que el professor considera tenir-hi en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge.

Qualsevol exercici d’avaluació única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Aquesta assignatura segueix el Protocol acadèmic i docent per als graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, aprovat per la Junta de Facultat de 26 de març de 2009 i revisat per la Comissió Acadèmica de la Facultat de el 31 de maig de 2016.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

La convocatòria de final de carrera consisteix en un examen amb preguntes de contingut teoricopràctic i una activitat pràctica.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Robbins, S. & Judge, T. A. (2009). Comportamiento organizacional. Madrid: Pearson Prentice-Hall, 13a edición