Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret del Treball II

Codi de l'assignatura: 362578

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pepa Burriel Rodriguez

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 9

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

91

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

91

 

(La docència serà presencial, tret que per circumstàncies sanitàries hagi d’adaptar-se la mateixa, de conformitat amb la normativa de la Universitat i modificacions necessàries.)

Treball tutelat/dirigit

65

Aprenentatge autònom

69

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat i superat prèviament totes les assignatures de formació bàsica de primer curs del grau de Relacions Laborals, i especialment les quatre següents: Sistema Polític i Dret Constitucional; Introducció al Dret; Història Econòmica i Social; i Organització d’Empreses.

El contingut d’aquestes assignatures permet tenir, d’una banda, uns fonaments i una base jurídica i social del tot necessaris per entendre i assimilar millor el contingut de l’assignatura Dret del Treball II, especialment en tots els aspectes del contracte de treball i les relacions laborals, i de l’altra, tenir una visió de conjunt de l’àmbit d’aplicació del dret del treball i de la interrelació de les matèries i les disciplines que incideixen en les relacions laborals.

També es recomana haver cursat i superat prèviament les assignatures obligatòries següents, de segon curs, primer semestre, relacionades amb l’àrea de dret del treball i de la Seguretat Social: Dret del Treball I i Dret Empresarial.

El contingut d’aquestes assignatures, d’una banda, està directament relacionat amb el contingut de Dret del Treball II, motiu pel qual permet tenir una visió de conjunt del dret del treball i de les relacions laborals i aplicar i interrelacionar aquests continguts en l’àmbit del contracte de treball. De l’altra, permet tenir una visió de conjunt de l’àmbit d’aplicació del dret del treball i de la interrelació de les matèries i les disciplines que incideixen en les relacions laborals.


Altres recomanacions

Es recomana als estudiants la consulta i l’estudi permanent de la normativa laboral bàsica, fonamentalment el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (d’ara endavant, ET).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Conèixer i actuar des del respecte als drets fonamentals dels treballadors amb atenció especial a la igualtat de gènere, discapacitat i conciliació de la vida familiar i laboral.

   -

Conèixer i saber aplicar el règim jurídic de les relacions laborals, sindicals i de seguretat social en la gestió dels treballadors i empleats dels sectors privat i públic.

   -

Capacitat per aplicar coneixements específics en l'àmbit de l'assessorament juridicolaboral.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Saber identificar els límits de les facultats empresarials.
— Conèixer el règim jurídic de les condicions de treball principals (lloc, temps de treball i salari).
— Saber com es poden modificar aquestes condicions de treball.
— Saber identificar quines vicissituds poden afectar la prestació de treball.
— Conèixer les diverses causes que determinen l’extinció del contracte de treball i els seus efectes.
— Saber reconèixer i distingir quan hi ha una relació laboral especial i saber regular-la.
— Saber analitzar el marc normatiu laboral i les darreres tendències jurisprudencials, així com el seu tractament per a la negociació col·lectiva.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber buscar i seleccionar la informació necessària i les fonts aplicables per a situacions concretes que afecten les facultats empresarials, les condicions de treball, les vicissituds del contracte i l’extinció del contracte, per a la qual cosa s’han d’utilitzar eines informàtiques.
— Saber analitzar, interpretar i aplicar les fonts i els principis del dret del treball a diferents situacions concretes que es poden produir durant la relació laboral per resoldre els problemes que se’n derivin.
— Confeccionar, redactar i emplenar determinats documents necessaris durant la relació laboral i en cas d’extinció del contracte de treball.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Participar en les classes i en les activitats que es duguin a terme, per col·laborar amb el professorat i la resta de companys en l’assoliment dels objectius fixats.
— Treballar en equip, sempre que l’activitat ho permeti, tot respectant els companys, i acostumar-se a compartir la feina i les responsabilitats.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Organització del treball en l’empresa

1.1. Facultats de la persona titular de l’empresa

I. El poder de direcció
    1. Concepte i característiques generals
    2. Manifestacions
         2.1. Potestat normativa
         2.2. Ius variandi
         2.3. Vigilància i control del compliment de les obligacions de la persona treballadora.
II. El poder disciplinari
    1. Notes característiques
    2. Límits
    3. Procediment
    4. Prescripció de les faltes

1.2. Deures de la persona titular de l’empresa versus drets de la persona treballadora

I. Els drets fonamentals de la persona treballadora
II. El deure de protecció de l’empresa en matèria de seguretat i salut laboral
III. Els deures relatius a la protecció de la capacitat professional de la persona treballadora i la protecció assistencial

2. Condicions de treball

2.1. El temps de treball

I. La jornada de treball
    1. Concepte
    2. Jornada màxima ordinària
    3. Distribució de la jornada: regular i irregular
    4. Descansos entre jornades
    5. Jornades especials
    6. Reduccions de jornada

II. Especialitats derivades de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

III. L’horari de treball
    1. Concepte
    2. Jornada partida i jornada continuada
    3. Horari flexible
    4. Treball per torns
    5. Treball nocturn
IV. El calendari laboral
    1. Concepte
    2. Règim jurídic
V. Les hores extraordinàries
    1. Concepte
    2. Règim jurídic
VI. Descans setmanal, festes laborals i vacances

2.2. El salari

I. Concepte
II. Igualtat i no discriminació de remuneració per raó de gènere. La bretxa salarial
III. Modalitats de salari
IV. Estructura salarial: salari base i complements salarials
V. Pagues extraordinàries
VI. Percepcions extrasalarials
VII. La fixació del salari
    1. El salari mínim interprofessional
    2. Absorció i compensació
VIII. El pagament del salari: forma, lloc i temps
IX. La protecció jurídica del salari
    1. La inembargabilitat del salari
    2. El Fons de Garantia Salarial
    3. El salari com a crèdit privilegiat

3. La flexibilització de les condicions de treball

3.1. El lloc del treball i la mobilitat geogràfica

I. El lloc de treball: concepte, significat i efectes
II. La mobilitat geogràfica a iniciativa de l’empresa. Règim jurídic, procediments i efectes
III. La mobilitat geogràfica per raons disciplinàries
IV. La mobilitat geogràfica a iniciativa de la persona treballadora
V. La mobilitat geogràfica per raons objectives
VI. Els trasllats del centre de treball. Tipologia i efectes
VII. El desplaçament temporal de persones treballadores en el marc d’una prestació de serveis transnacional

3.2. La modificació de les condicions del contracte de treball

I. La novació del contracte de treball
II. Modificació de les condicions de treball: regles generals i límits
III. Modificacions individuals
IV. Modificacions col·lectives
V. Qüestions processals
VI. Qüestions administratives

4. Interrupcions de la prestació laboral

4.1. Les interrupcions no periòdiques de la prestació de treball: els permisos

I. Concepte
II. Causes
III. Efectes

4.2. La suspensió del contracte de treball

I. Concepte, causa i efectes

II. Règim jurídic de cadascuna de les suspensions del ET

5. L’ extinció del contracte de treball

5.1. Qüestions generals sobre l’extinció

I. Concepte i característiques
II. Normativa aplicable
II. Efectes de l’extinció

5.2. Extinció del contracte per compliment

I. Expiració del temps i conclusió del treball convingut
II. Compliment de la condició resolutòria: causa vàlidament inclosa en el contracte

5.3. Extinció del contracte per voluntat de la persona treballadora

I. Per dimissió preavisada
II. Per incompliment contractual de l’empresa
III. Per abandó de la persona treballadora

5.4. Extinció del contracte per desaparició, jubilació o incapacitat dels subjectes

I. Persona treballadora
II. Titular de l’empresa, persona física o jurídica

5.5. Extinció per dissens mutu: límits de l’autonomia de la voluntat

5.6. Extinció per voluntat de la persona treballadora víctima de violència de gènere

5.7. Extinció del contracte per voluntat de la persona titular de l’empresa: l’acomiadament

I. L’acomiadament disciplinari. Concepte, règim jurídic i causes
II. L’acomiadament per causes objectives. Concepte, règim jurídic i causes
III. Procediment per acomiadar i qualificació judicial dels acomiadaments disciplinari i objectiu
IV. Acomiadament col·lectiu. Plantejament de la qüestió, causes habilitants, fases del procediment, efectes, revisió judicial i supòsits de concurs
V. Acomiadament per força major

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantindran els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

La metodologia es basa en els punts següents:

a) Classes teòriques. El docent fa una explicació presencial de la teoria al conjunt del grup.

b) Classes pràctiques. L’estudiant ha d’analitzar i aplicar els continguts treballats a les sessions teòriques: exercicis de resolució de problemes o casos pràctics que impliquin presa de decisions, debats, simulacions, etc.

c) Activitats dirigides. L’estudiant ha de fer activitats orientades pel docent i dirigides a l’aplicació dels continguts treballats a les sessions teòriques i pràctiques a classe. Si és possible, es fan visites a jutjats per subgrups.

d) Tutories. El docent fa el seguiment del treball de l’estudiant, i especialment orienta les activitats dirigides i el treball autònom de l’estudiant.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
D’acord amb la normativa, el règim d’avaluació per a tots els grups és, per defecte, l’avaluació continuada. Aquest sistema ha de servir tant per acreditar i valorar l’adquisició dels aprenentatges com per esdevenir un instrument de formació i d’aprenentatge. L’estudiant ha de saber que si no manifesta la voluntat d’optar per l’avaluació única segueix l’avaluació continuada. L’estudiant té el termini que determini la normativa de la Facultat per a optar pel règim d’avaluació única.

El sistema d’avaluació continuada consisteix en les activitats següents:

a) Tres activitats avaluables, amb un valor cadascuna del 20 % (60 % de la nota final), que poden consistir en preguntes test, resolució de casos pràctics, comentaris de text, etc., vinculats al temari de l’assignatura (ho determina cada docent en el programa durant els primers dies de classe).

b) Una prova de síntesi, amb un valor del 40 % de la nota final, que pot consistir en una prova teoricopràctica i/o test (ho determina cada docent en el programa durant els primers dies de classe).

La qualificació final és la nota mitjana de les activitats avaluables i la prova de síntesi. Ara bé, per poder fer aquesta mitjana és obligatori haver fet les activitats obligatòries i haver aprovat la prova que síntesi. Si es deixa alguna activitat avaluable per fer, aquesta activitat computa amb un 0. Si no es presenta cap activitat avaluable ni es fa la prova de síntesi, la qualificació final és de no presentat.

El docent pot tenir en compte l’assistència, la participació activa a classe i qualsevol altra mena d’evidències d’aprenentatge a l’hora de fixar la nota final definitiva. Aquesta part discrecional de la nota només pot millorar, eventualment, la nota obtinguda i en cap cas pot perjudicar la qualificació obtinguda en les activitats avaluables i la prova de síntesi.

A banda de les activitats avaluables directament, el docent pot programar altres exercicis o proves d’aprenentatge, teòriques o aplicades, obligatòries o opcionals, que tindran el caràcter i les condicions que assenyali.

Reavaluació

En cas que l’estudiant s’hagi presentat i no hagi superat l’assignatura, es pot presentar a la reavaluació. En canvi, en queden exclosos els casos en què la qualificació sigui de no presentat. La prova de reavaluació pot consistir en una prova teoricopràctica i/o test (ho determina cada docent en el programa durant els primers dies de classe).

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que el docent pugui tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda.

 

Avaluació única

L’estudiant que no pugui complir els requisits de l’avaluació continuada es pot acollir a un sistema d’avaluació única. En aquest cas, ho ha de comunicar en el termini establert per la normativa de la Facultat.

La prova d’avaluació única pot consistir en una prova teoricopràctica i/o test (ho determina cada docent en el programa durant els primers dies de classe).

La qualificació obtinguda a la prova d’avaluació única és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que el docent pugui tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda.

Reavaluació

L’estudiant que hagi suspès l’assignatura en règim d’avaluació única pot fer la reavaluació si prèviament ha estat avaluat, i s’exclouen de la reavaluació els supòsits de no presentat.

La prova de reavaluació és exactament igual que la prova d’avaluació única.

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que el docent pugui tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

La convocatòria extraordinària de final de carrera consisteix en el mateix tipus de prova i amb les mateixes condicions que les establertes per a l’avaluació única.

Clàusula lingüística, comuna a tots els règims d’avaluació

Qualsevol exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bibliografia (últimes edicions):

__BURRIEL RODRÍGUEZ-DIOSDADO, P., "¿Los derechos humanos como límite al poder de dirección de las empresas?A próposito de un día de clase", El Viejo topo, ISSN 0210-2706, Nº. 400 (Mayo), 2021.

                                                                     "El control de las personas trabajadoras a través de la tecnología portátil en la era digital",  El nuevo escenario en materia de tiempo de trabajo: XXXVIII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. / coord. por Santiago González Ortega, 2020, ISBN 978-84-09-24408-9.
— GARCÍA NINET, J.I. (dir.), Derecho del Trabajo, Pamplona, ed. Aranzadi.
— GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I., Manual de Derecho del Trabajo, Valencia, ed. Tirant lo Blanch
— MARTÍN VALVERDE, A., RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F., y GARCÍA MURCIA, J., Derecho del Trabajo, Madrid , ed. Tecnos.
— MARTÍNEZ ABASCAL, V.A.; HERRERO MARTÍN, J.B., Curso de Derecho del Trabajo, ed. Tecnos.
— MONTOYA MELGAR, A., Derecho del Trabajo, Madrid, ed. Tecnos.
— VIDA SORIA, J.; MONEREO PÉREZ, J.L.; MOLINA NAVARRETE, C.: Manual de Derecho del Trabajo, Granada. ed. Comares.