Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret de la Seguretat Social II

Codi de l'assignatura: 362582

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Patricia De Cossio Rodriguez

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat l’assignatura Seguretat Social I. També és aconsellable seguir posteriorment l’assignatura Protecció Social Complementària.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Conèixer i actuar des del respecte als drets fonamentals dels treballadors amb atenció especial a la igualtat de gènere, discapacitat i conciliació de la vida familiar i laboral.

   -

Conèixer i saber aplicar el règim jurídic de les relacions laborals, sindicals i de seguretat social en la gestió dels treballadors i empleats dels sectors privat i públic.

   -

Capacitat per aplicar coneixements específics en l'àmbit de l'assessorament juridicolaboral.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre la legislació reguladora i la dinàmica de les prestacions de la Seguretat Social.

— Conèixer el contingut de la legislació, les interrelacions entre les diverses normes reguladores de les prestacions i les obligacions en matèria de Seguretat Social, i, particularment, les interrelacions entre les diverses situacions i prestacions, per tal d’escollir en cada moment la més apropiada davant les circumstàncies del cas examinat.

— Aprendre a fer front a una situació real i poder donar una resposta adequada a la legislació vigent tot seleccionant, a més, la solució més adient a les necessitats del client potencial: recomanació sobre diligències a fer, prestacions a demanar, cotitzacions necessàries, millor estratègia quant a la prestació a sol·licitar (per exemple, invalidesa o jubilació d’acord amb un historial previ de cotització), possibilitat de subscriure un conveni especial amb la Seguretat Social, etc.

— Assolir els coneixements i les habilitats suficients per poder resoldre qualsevol qüestió que, com a professional, pugui plantejar un client d’assessoria jurídica, de despatx, de gestoria, d’empresa, etc.

 

Referits a habilitats, destreses

— Comprendre la dinàmica de la creació d’aquesta branca del dret, la seva evolució històrica i les principals tendències normatives actuals que té.

— Adoptar una visió integral de la disciplina per tal de conjugar les diferents normes concurrents.

— Conèixer les institucions i els fonaments del sistema de la Seguretat Social amb un ús correcte del vocabulari i del llenguatge tècnic propi de la disciplina.

— Saber resoldre situacions conflictives i problemàtiques amb decisió i criteris clars.

— Desenvolupar un aprenentatge autònom i l’adaptació a noves situacions de flexibilitat.

— Potenciar l’argumentació oral i escrita i l’ús dels recursos jurídics de manera integrada i coherent (legislació i jurisprudència).

 

 

Blocs temàtics

 

1. Malalties i incapacitats

*  Objectius: conèixer el contingut de la protecció, els subjectes protegits per l’assistència sanitària i la incapacitat temporal i permanent per al treball

1.1. Fonts d’informació del bloc

BENAVIDES VICO, A. Análisis práctico de las prestaciones de la Seguridad Social, 2a ed. Editorial Lex Nova, 2009.
FERNÁNDEZ PRATS, C. La protección de la incapacidad temporal en el Régimen General de Seguridad Social. València: Editorial Tirant lo Blanch, 2009.
LANTARÓN BARQUÍN, David. Asistencia sanitaria. Contenido, claves y principios: compendio de reflexiones jurídicas. València: Editorial Tirant lo Blanch, 2007.
PÉREZ ALONSO, M. A. y RODRÍGUEZ PASTOR, G. Nuevas prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente o jubilación en el RGSSS.
RODRÍGUEZ MEDINA, Carmen. Salud Pública y asistencia sanitaria en la Unión Europea. Una Unión más cercana al ciudadano, 1a ed. Granada: Editorial Comares, desembre del 2007.

1.2. La incapacitat temporal

1.2.1. Concepte i situacions protegides
1.2.2. Règim jurídic del dret a la prestació: naixement, durada i extinció
1.2.3. Contingut de la prestació econòmica per IT
          1.2.3.1. Càlcul del subsidi: bases reguladores i percentatges
          1.2.3.2. Responsabilitat i abonament de les prestacions
1.2.4. El control de la situació d’incapacitat temporal
1.2.5. La prestació als règims especials

1.3. La incapacitat permanent per al treball

1.3.1. Nivell contributiu
          1.3.1.1. Concepte i graus
          1.3.1.2. La declaració i la revisió de la incapacitat
          1.3.1.3. Prestacions
                       — Tipus de prestacions segons el grau d’incapacitat permanent
                       — Persones beneficiàries: requisits d’accés
                       — Càlcul de les prestacions
                       — Règim jurídic: naixement i causes d’extinció del dret
                       — Règims especials
1.3.2. Nivell no contributiu
          1.3.2.1. Concepte
          1.3.2.2. Persones beneficiàries: requisits d’accés
          1.3.2.3. Prestacions

2. Maternitat i protecció familiar

*  Objectius: conèixer la protecció de la família del sistema de la Seguretat Social, tot estudiant les diferents prestacions i situacions que es protegeixen en aquest àmbit

2.1. Fonts d’informació del bloc

AA.VV. La reforma de la Seguridad Social de 2007. Análisis de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. Múrcia: Ediciones Laborum, 2007.
BARRIOS BAUDOR, G. Prestaciones familiares. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2009.
BENAVIDES VICO, A. Análisis práctico de las prestaciones de la Seguridad Social, 2a ed. Editorial Lex Nova, 2008.
MORGADO PANADERO, P., Familias y Seguridad Social. La tutela pública de las relaciones de parentesco. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2008.
PEDRAJAS MORENO, A. y SALA FRANCO, T. La protección de la maternidad, la paternidad y la adopción y acogimiento (novedades introducidas por la Ley Orgànica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres). València: Editorial Tirant lo Blanch, 2008.

2.2. Naixement i cura de menor

2.2.1 La prestació per naixement i cura de menor
          2.2.1.1. Concepte i situacions protegides
          2.2.1.2. Persones beneficiàries

          2.2.1.3. Requisits d’accés

          2.2.1.4. Contingut de la prestació
                       — Càlcul 
                       — Règim jurídic: naixement, durada i extinció.
                       — Gestió i pagament.
.

2.3. Maternitat no contributiva;  risc durant l’embaràs i  risc durant la lactància natural 

2.3.1.Perspectiva de gènere: prestacions específiques per a la protecció de la dona treballadora  embarassada  o en situació de part recent o lactància natural.

2.3.2. Prestació de maternitat no contributiva.

           2.3.2.1. Personas beneficiàries.

           2.3.2.2 Càlcul de la prestació.

2.3.3 El risc durant l’embaràs
          2.3.3.1. Concepte
          2.3.3.2.  Subjectes protegits
          2.3.3.3. Prestació
                       — Règim jurídic del dret
                       — Càlcul
                       
2.3.4. El risc durant la lactància natural
         2.3.4.1. Concepte
          2.3.4.2.  Subjectes protegits
          2.3.4.3. Prestació
                       — Règim jurídic del dret
                       — Càlcul
                       

2.4. La prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

2.4.1. Requisits d’accés. Beneficiaris

2.4.2. Quantia del subsidi econòmic

2.4.3. Dinàmica de la prestació

3. Jubilació

*  
Objectius: conèixer les prestacions de jubilació, tant en la modalitat contributiva com en la no contributiva

3.1. Fonts d’informació del bloc

AA.VV. La reforma de la Seguridad Social de 2007. Análisis de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. Múrcia: Ediciones Laborum, 2007. 
BENAVIDES VICO, A. Análisis práctico de las prestaciones de la Seguridad Social, 2a ed. Editorial Lex Nova, 2008.
BLASCO LAHOZ, J. F. Protocolos sobre jubilación. València: Editorial Tirant lo Blanch, 2009.
MARTÍNEZ SEPTIEN, J. F. La jubilación, régimen jurídico y procedimiento para su cálculo. Valladolid: Editorial Lex Nova, 2009.
PÉREZ ALONSO, M. A. y RODRÍGUEZ PASTOR, G. Nuevas prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente o jubilación en el RGSS (especial referencia a la Ley 40/2007).

3.2. La jubilació

3.2.1. Nivell contributiu

          3.2.1.1. Concepte i modalitats de jubilació

          3.2.1.2. Supòsits de jubilació abans de l’edat ordinària: requisits

          3.2.1.3. Contingut de la prestació de jubilació
                       — Requisits d’accés
                       — Càlcul: base reguladora, percentatge aplicable, pensions mínimes i revaloritzacions
                       — Règim jurídic: naixement, durada, extinció i compatibilitat

3.2.2. Nivell no contributiu

          3.2.2.1. Persones beneficiàries
          3.2.2.2. Requisits
          3.2.2.3. Quantia

4. Atur

*  
Objectius: conèixer les prestacions derivades de la situació de cessament involuntari de prestació de serveis per part del treballador i que suposa el cessament de la vida laboral

4.1. Fonts d’informació del bloc

AA.VV. Empleo y exclusión social: rentas mínimas y otros mecanismos de inserción sociolaboral. Albacete: Ediciones Bomarzo, 2009.
BLASCO LAHOZ, J. F. La protección de las personas en situación de desempleo. València: Editorial Tirant lo Blanch, 2011.
POQUET CATALÁ, R. Protección por desempleo: el sistema tras las últimas reformas. València: Editorial Tirant lo Blanch, 2008.

4.2. Les prestacions per desocupació: nivells de protecció

4.2.1. Nivell contributiu
          4.2.1.1. Subjectes protegits
          4.2.2.2. Contingut de la prestació
                       — Requisits d’accés. Referència especial a la situació legal de desocupació
                       — Quantia
                       — Règim jurídic del dret: naixement, durada, extinció i compatibilitats
4.2.2. Nivell assistencial: subsidi per desocupació

5. Mort i supervivència

*  
Objectius: conèixer les prestacions derivades de la mort i supervivència del subjecte causant

5.1. Fonts d’informació del bloc

AA.VV. La reforma de la Seguridad Social de 2007. Análisis de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. Múrcia: Ediciones Laborum, 2007.
BENAVIDES VICO, A. Análisis práctico de las prestaciones de la Seguridad Social, 2a ed. Editorial Lex Nova, 2008.
PÉREZ ALONSO, M. A. Nueva pensión de viudedad y orfandad en el RGSS. València: Editorial Tirant lo Blanch (col·lecció Laboral, núm. 182), 2008.

5.2. Les prestacions per mort i supervivència

5.2.1. Concepte i fets causants
5.2.2. Subjectes causants
5.2.3. Auxili per defunció
5.2.4. Pensió de viduïtat
          5.2.4.1. Persones beneficiàries
          5.2.4.2. Quantia
          5.2.4.3. Règim jurídic del dret
5.2.5. Prestació temporal de viduïtat
          5.2.5.1. Persones beneficiàries
          5.2.5.2. Durada
          5.2.5.3. Quantia
5.2.6. Pensió d’orfenesa
          5.2.6.1. Persones beneficiàries
          5.2.6.2. Requisits generals
          5.2.6.3. Quantia
          5.2.6.4. Règim jurídic del dret
5.2.7. Prestacions en favor de familiars     
          5.2.7.1. Requisits generals
          5.2.7.2. Pensió
          5.2.7.3. Subsidi temporal
5.2.8. Indemnitzacions per mort deguda a accident de treball o malaltia professional
5.2.9. Prestacions extraordinàries per actes de terrorisme

6. Les prestacions sanitàries

*  6.1. Contingència protegida. El fet causant
6.2. Subjectes protegits i universalització de la protecció
6.3. Contingut i règim jurídic de les prestacions
6.4. Obligacions de la persona beneficiària
6.5. Utilització dels serveis privats i reintegració de les despeses
6.6. Règims especials

7. Dependència

*  
Objectius: conèixer la protecció derivada de la situació de dependència

7.1. Fonts d’informació del bloc

AA.VV. Empleo y exclusión social: rentas mínimas y otros mecanismos de inserción sociolaboral. Albacete: Ediciones Bomarzo, 2009.
ALONSO-OLEA GARCÍA, BELÉN. La protección de las personas con discapacidad y en situación de dependencia en el Derecho de la Seguridad Social y en el Derecho tributario. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2009.
BLASCO LAHOZ, J. F. El sistema para la autonomía y la atención a la dependencia. Albacete: Bomarzo, 2009.

7.2. L’atenció a la situació de dependència. Altra atenció assistencial

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs  2021-2022 es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantindran els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Tots els estudiants estan, per defecte, en règim d’avaluació continuada, excepte aquells que sol·licitin formalment el d’avaluació única dins del termini establert.

Avaluació continuada

En tots els grups (M1, M2 i T1), l’alumnat  ha de dur a terme tres activitats avaluables obligatòries, que compten en conjunt el 60 % de la nota final (la ponderació de cadascuna a la qualificació final és del 20 %). També s’ha de fer una prova de síntesi, que compta el 40 % restant de la nota final.

Les activitats avaluables i la prova de síntesi es faran presencialment o no presencialment, de la manera que es detalla a continuació:

La primera activitat avaluable es farà presencialment a l’aula i dins de l’horari establert per a les classes en cadascun dels grups. 

La segona activitat avaluable serà no presencial (en línia) dins de l’horari de classes establert per a cadascun dels grups.

La tercera activitat avaluable serà no presencial (en línia) dins de l’horari de classes establert per a cadascun dels grups.

L’avaluació de final de quadrimestre (prova de síntesi) es farà de manera presencial.

Les tres activitats avaluables consisteixen en proves teoricopràctiques.

Al Campus Virtual de l’assignatura es concreta, per a cadascun dels grups, en què consisteix cadascuna de les activitats avaluables i  les dates previstes per fer-les.

La prova de síntesi consisteix en un qüestionari de preguntes teoricopràctiques i es durà a terme de manera presencial. El valor de la prova en la qualificació final de l’assignatura és del 40 %.

 

Avaluació única

 

Avaluació única i final de carrera

En tots els grups, l’examen final d’avaluació única i de final de carrera es duran a terme de manera presencial. En els dos casos, l’examen consisteix  en un qüestionari de preguntes teoricopràctiques que té un valor del 100 % en la qualificació final de l’assignatura.

Reavaluació

Tant els estudiants d’avaluació continuada com els d’avaluació única que hagin suspès la assignatura poden fer un examen de reavaluació, que es farà presencialment. 

Per als tres grups, l’examen de reavaluació consisteix en un qüestionari de preguntes teoricopràctiques.

El valor d’aquest examen en la qualificació final de l’assignatura és del 100 %.

En el cas dels estudiants que hagin seguit l’avaluació continuada, el docent pot tenir en compte altres evidències en la qualificació de la reavaluació (principalment les notes obtingudes en les activitats avaluables).

Nivell adequat d’expressió oral i escrita

Independentment del tipus d’avaluació que segueixi, continuada o única, l’estudiant ha de transmetre els coneixements de la matèria amb un nivell adequat d’expressió oral i escrita.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Memento práctico Francis Lefebvre. Seguridad Social. Madrid: Ediciones Francis Lefebvre, D.L, última edició-  Enllaç

  A la biblioteca de Relacions Laborals trobareu la darrera edició

GARCÍA NINET, J.I. (dir.) Enciclopedia de seguridad social. Valencia: CISS. Actualitzable periòdicament.

Disponible via PUC (UPF)  Enllaç

BLASCO LAHOZ, J.F.; LÓPEZ GANDÍA, J. Curso de seguridad social. Valencia : Tirant lo Blanch, última edició  Enllaç

VIDA SORIA, J. [et al.]. Manual de Seguridad Social. última ed. Madrid: Tecnos.  Enllaç

GORELLI HERNANDEZ, J. [et al.]. Lecciones de Seguridad Social. Madrid: Tecnos, 2018  Enllaç

GARCÍA-PERROTE ESCARTIN, I., MERCADER UGUINA, J.R. (dirs.) La reforma de la seguridad social, 2011. Valladolidad: Lex Nova, 2011  Enllaç

GONZÁLEZ ORTEGA, S. (dir.). Introducción al derecho de la seguridad social. 4a ed.  Valencia : Tirant lo Blanch, 2010  Enllaç

LOUSADA AROCHENA, J.F. Permiso de paternidad y conciliación masculina. Albacete : Bomarzo, 2008  Enllaç

GARCÍA NINET,J., GARCÍA VIÑA, J., VICENTE PALACIO, A. (dirs.).Manual básico de Seguridad Social. Barcelona, Ed. Atelier, última edició.

MONEREO PÉREZ, J.L. Las nuevas políticas de protección por desempleo y su reflejo en el sistema jurídico. Valencia : Tirant lo Blanch, 2003  Enllaç

PEDRAJAS MORENO, A.; SALA FRANCO, T. La protección de la maternidad, la paternidad y la adopción y acogimiento. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008  Enllaç

PÉREZ ALONSO , M. A. Nueva pensión de viudedad y orfandad en el RGSS: especial referencia a la Ley 40/2007. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008  Enllaç

PÉREZ ALONSO, M. A.; RODRÍGUEZ PASTOR, G. Nuevas prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente o jubilación en el RGSS : especial referencia a la Ley 40/2007. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008  Enllaç

RODRÍGUEZ MEDINA, C. Salud pública y asistencia sanitaria en la Unión Europea: una Unión más cercana al ciudadano. Granada: Comares, 2007  Enllaç

TORTUERO PLAZA, J.L. Jubilación forzosa versus jubilación flexible: reforma y propuesta de la capitalización parcial. Madrid : Civitas, 2002  Enllaç

Legislació

Espanya. Código de la seguridad social. 16a ed. Cizur Menor: Thomson Aranzadi, 2011  Enllaç

Espanya. Legislación de seguridad social. 23a ed. Madrid: Tecnos, 2010  Enllaç

Espanya. Legislación social básica. 30a ed. Madrid: Civitas, 2011  Enllaç

Espanya. Derecho del trabajo: legislación básica. 3a ed. Madrid [etc.]: McGraw-Hill, 2001  Enllaç

Pàgina web

Espanya. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: normativa [en línia]. [Consulta 26 setembre 2012] Disponible a: http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm

  Pàgina de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (ministeris de Treball i Immigració). Normativa actualitzada.

http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm  Enllaç

Espanya. Ministerio de la Presidencia. BOE, Boletín Oficial del Estado [en línia]. [Consulta: 26 setembre 2012]. Disponible a: http://www.boe.es

  És de molta utilitat l’apartat de legislació consolidada.

http://www.boe.es  Enllaç