Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Seguretat i Salut Laboral

Codi de l'assignatura: 362583

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Susana Moreno Caliz

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

És recomanable, encara que no imprescindible, haver cursat l’assignatura Dret de la Prevenció de Riscos Laborals.


Altres recomanacions

El llibre recomanat, tant per a aquesta assignatura com per a la de Dret de la Prevenció de Riscos Laborals, és

Manual de prevención de riesgos laborales: seguridad, higiene y salud en el trabajo

José Ignacio García Ninet (dir.)

Jesus Barceló Fernández (coord.)
Susana Moreno Cáliz (coord.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat de comunicació oral i escrita usant terminologia específica.

   -

Conèixer els aspectes tècnics i jurídics de la prevenció de riscos laborals, i saber gestionar les activitats de prevenció.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la part tècnica de la seguretat i la salut en el treball que s’inclou en les diferents disciplines preventives reconegudes en la llei, com ara la seguretat a la feina (anàlisi dels accidents de treball), la higiene (estudi de les malalties professionals), l’ergonomia i la psicosociologia del treball (anàlisi del lloc de treball i de les patologies mentals que hi estan vinculades), i la vigilància de la salut, que s’inclou en la medicina del treball, tot i que en aquest cas s’estudia només des del punt de vista de la prevenció mèdica de la patologia del treball.

 

— Conèixer, comprendre i saber identificar les condicions en què han de tenir lloc la prestació laboral, els riscos laborals i les diverses patologies que es poden produir, amb especial atenció a les malalties professionals i als accidents de treball.

— Conèixer, comprendre i saber identificar i aplicar les actuacions preventives (higiene industrial, seguretat en el treball, prevenció mèdica, ergonomia i psicosociologia) en les diverses formes d’organització de la prevenció de riscos laborals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Patologia del treball

*  Es tracta de conèixer la patologia del treball que integra l’accident de treball i la malaltia professional i la seva relació causal.

1.1. Seguretat i salut laboral. Evolució històrica: desenvolupament científic i trajectòria preventiva de la seguretat i la salut laborals. Precisions terminològiques. Caràcter multidisciplinari de la seguretat i la salut laborals. Condicions de treball: factors de risc i adequació al treball. Risc laboral. Avaluació del risc. Prevenció dels riscos laborals: actuacions preventives de la seguretat i la salut laborals. Prevenció mèdica i prevenció tècnica. Gestió de la prevenció: raons que justifiquen la prevenció de riscos i la rendibilitat de la prevenció

1.2. Patologia del treball. Relació salut-treball. Classificació de la patologia del treball. Patologia específica i patologia inespecífica. Multicausalitat de la patologia del treball. Accidents de treball i malalties professionals: característiques i diferències. Classificació de les malalties professionals

2. Malalties professionals i higiene industrial

*  Es pretén conèixer i identificar les diferents malalties professionals reconegudes legalment, agrupades i classificades segons l’agent o element que causa la malaltia, sigui físic, químic o biològic. En aquest bloc es volen donar a conèixer les tècniques de prevenció de les malalties professionals, que s’integren en el concepte d’higiene industrial.

2.1. Malalties professionals per agents químics. Risc d’exposició als agents químics. Classificació dels contaminants. Factors de risc higiènic. Toxicologia laboral: toxicocinètica dels agents químics: nivell d’acció i efectes nocius dels contaminants. Tipus d’efectes: intoxicació, al·lèrgia, irritació, càncer, pneumoconiosi. Prevenció i protecció davant el risc d’exposició als agents químics

Perspectiva de gènere: col·lectius més vulnerables a l’exposició d’agents químics.

2.2. Malalties professionals per agents físics. Soroll. Vibracions. Temperatura. Radiacions ionitzants i no ionitzants. Nistagme dels miners. Treball en calaixos d’aire comprimit. Prevenció i protecció del risc d’exposició als agents físics

2.3. Malalties professionals per agents biològics. Classificació de les malalties professionals per agents biològics: activitats i professions amb risc d’exposició. Classificació dels agents biològics. Exposició potencial i exposició deliberada. Tipus de contagi i vies d’entrada. Mesures de prevenció i protecció davant el risc d’exposició a agents biològics

Perspectiva de gènere: col·lectius més vulnerables a l’exposició d’agents biològics.

2.4. Higiene industrial: prevenció de les malalties professionals. Definició i objectius. Contaminants industrials. Valoració del risc higiènic: metodologia preventiva. Branques de la higiene industrial. Higiene teòrica: valors de referència. Valors límit ambientals i biològics. Higiene de camp: l’enquesta higiènica. Mesuraments i mostratges. Higiene analítica: tècniques analítiques. Higiene operativa: tècniques de prevenció i de protecció

3. Accidents de treball i seguretat a la feina

*  Es tracta d’assolir el coneixement relatiu a les tècniques de prevenció dels accidents de treball, l’altra patologia del treball, juntament amb la malaltia professional.

3.1. Accidents de treball. Teoria de la multicausalitat dels accidents de treball: tipus de causes. Agents materials responsables dels accidents. Risc elèctric. Risc d’incendi. Risc d’explosió. Pla d’emergència: lluita contra incendis, prestació de primers auxilis, evacuació de treballadors

3.2. Seguretat a la feina: prevenció dels accidents de treball. Tècniques de seguretat analítiques anteriors a l’accident. Inspecció de seguretat. Comunicació del risc. Tècniques de seguretat analítiques posteriors a l’accident. Tècniques de seguretat operatives sobre el factor humà. Normes de seguretat. Senyalització de seguretat. Equips de protecció individual. Tècniques de seguretat operatives sobre el factor tècnic. Seguretat de les màquines. Condicions mínimes de seguretat i salut en el lloc de treball. Ordre i neteja

4. Prevenció mèdica de la patologia del treball

*  Es pretén assolir el coneixement dels instruments de prevenció de la malaltia vinculada al treball, de caràcter sanitari i mèdic. Fonamentalment, s’aprofundeix en la tècnica preventiva dels reconeixements mèdics, el seu contingut i les seves característiques.

4.1. Prevenció mèdica de la patologia del treball. Activitats mèdiques preventives. Vigilància de la salut. Reconeixements mèdics: tipus de reconeixements. Formació sanitària. Vigilància epidemiològica

5. Ergonomia i psicosociologia

*  Es volen donar a conèixer els aspectes més característics de la disciplina preventiva, que agrupa l’ergonomia (confort en el lloc de treball) i la psicosociologia (malalties derivades del risc psicosocial).

5.1. Ergonomia i psicosociologia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes magistrals amb l’objectiu d’exposar els fonaments i principis teòrics.
— Exposició oral, per part dels alumnes, de temes assignats pel professor i preparats prèviament; i debat posterior.
— Treballs escrits, individuals o en grup.
— Resolució de problemes, exercicis i casos pràctics.
— Simulació d’un pla de prevenció de riscos laborals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Consideracions prèvies
Si no es manifesta la voluntat explícita d’optar per l’avaluació única, se segueix per defecte l’avaluació continuada. L’estudiant que hi estigui interessat té un termini de sis setmanes des de l’inici del curs per comunicar al professor que s’acull a l’avaluació única (la data límit es publica a la pàgina web). En qualsevol cas, no es permet passar d’un règim d’avaluació a l’altre. L’estudiant en règim d’avaluació continuada obté la nota corresponent a partir de les activitats que es duen a terme en aquesta modalitat d’avaluació.

L’exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada consisteix en:

a) Activitats avaluables (50 % de la nota final): dos casos pràctics que es fan al llarg de curs.
b) Prova de síntesi (50 % de la nota final): examen teòric de resposta múltiple, prova tipus test.

Addicionalment a les activitats avaluables, el professor pot tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge, com ara l’assistència i la participació activa a classe. Aquesta valoració permet millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les activitats avaluables. Això és especialment adient quan la qualificació final (activitats d’avaluació continuada + prova final) és igual o superior a 7 i la nota de la prova final és superior.  

La qualificació final de l’avaluació continuada és la nota mitjana de les activitats avaluables i la prova de síntesi. Ara bé, per poder fer aquesta mitjana és obligatori dur a terme les activitats obligatòries i aprovar l’examen. Si un alumne no presenta alguna activitat avaluable, aquesta activitat es puntua amb un 0. Si no es presenta cap activitat avaluable ni es fa la prova de síntesi, la qualificació final és de no presentat.

Reavaluació

La reavaluació de l’avaluació continuada és igual que l’avaluació única. Consisteix en una prova de tipus test i en la resolució d’un cas pràctic. Té un valor del 100 % de la nota final. No obstant això, el professor pot tenir en compte la trajectòria de l’estudiant i una altra mena d’evidències per tal de millor la nota obtinguda a la prova final.

 

Avaluació única

L’estudiant que opti expressament per l’avaluació única ha de fer un examen que representa el 100 % de la nota final. L’examen és teòric i pràctic i té l’estructura següent: una prova de tipus test i la resolució d’un cas pràctic.

Reavaluació

Es poden presentar a la reavaluació només els estudiants que s’hagin presentat a l’examen de la convocatòria ordinària i l’hagin suspès. La qualificació obtinguda a la reavaluació és el 100 % de la nota final.

Convocatòria extraordinària final de carrera

La convocatòria extraordinària consisteix en un examen teoricopràctic que té la mateixa estructura que l’examen d’avaluació única: una prova de tipus test i la resolució d’un cas pràctic.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALMODÓVAR, A. (et al.) Psicosociología del trabajo. [Madrid]: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1995  Enllaç

  La psicosociologia del treball forma part d’una de les disciplines preventives que s’estudien en aquesta assignatura i és objecte d’anàlisi d’aquesta monografia, elaborada per tècnics de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

BERNAL, F. (et al.) Higiene industrial. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, DL 2002.  Enllaç

  La higiene industrial, que estudia la prevenció de la malaltia professional, és una de les disciplines preventives que s’estudien en aquesta assignatura i és objecte d’anàlisi d’aquesta monografia, elaborada per tècnics de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

BESTRATÉN BELLOVÍ, M. (et al.) Condiciones de trabajo y salud. 5a ed. Madrid : Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, DL 2003.  Enllaç

  L’objecte d’aquesta monografia és analitzar les condicions de treball i salut i les tècniques preventives per evitar el dany a la salut dels treballadors.

BESTRATÉN BELLOVÍ, M. (et al.) Ergonomía. 4a ed.  Madrid : Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, DL 2003.  Enllaç

  L’ergonomia forma part d’una de les disciplines preventives que s’estudien en aquesta assignatura i és objecte d’anàlisi d’aquesta monografia, elaborada per tècnics de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

BESTRATÉN BELLOVÍ, M. (et al.) Seguridad en el trabajo. 4a ed. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, DL 2003.  Enllaç

  La seguretat a la feina, que estudia els accidents de treball, és una de les disciplines preventives que s’estudien en aquesta assignatura i és objecte d’anàlisi d’aquesta monografia, elaborada per tècnics de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

BESTRATÉN BELLOVÍ, M. (coord) Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales: guía de elaboración. Madrid : Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, DL 2003.  Enllaç

Manual de prevención de riesgos laborales : seguridad, higiene y salud en el trabajo,

José Ignacio García Ninet (dir.)
Jesus Barceló Fernández (coord.)

Susana Moreno Cáliz (coord.)

  • Editorial: Atelier
  • ISBN: 9788416652464
  • Colección: Manuales
  • Páginas: 576
  • Fecha de la edición: 25/01/2017
  • Cuarta edición
  Enllaç

  És el manual recomanat per l’assignatura.

MARQUÉS MARQUÉS, F. (et al.) Salud y medicina del trabajo. 2a ed. [Madrid] : Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, DL 2001.  Enllaç

  La medicina del treball és una de les disciplines preventives que s’estudien en aquesta assignatura des del punt de vista de les tècniques de prevenció mèdica de les malalties professionals. Aquesta monografia conté la informació mèdica bàsica i entenedora per a qui no és especialista en medicina.

GÓMEZ-CANO HERNANDEZ, M. (et al.) Evaluación de riesgos laborales. [Madrid] : Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, DL 2003.  Enllaç

LÓPEZ PELÁEZ, A. (dir.) Jóvenes, accidentes debidos al tráfico y riesgos laborales: estrategias para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. [Madrid] : Instituto de la Juventud, DL 2009.  Enllaç

PEIRÓ SILLA, J.M. (dir.) Introducción a la psicología del trabajo. Madrid: Centro de Estudios Financieros , 2009.  Enllaç

REVENGA CASO, J.A. Prevención integral e integrada de riesgos laborales: estudio de seguridad y salud. Pamplona: EUNSA, 2002.  Enllaç

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

Vídeos sobre riscos concrets (soroll, vibracions, etc.), editats per l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  Enllaç

Pàgina web

Espanya. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. [en línia]. [Consulta: 4 setembre 2012]. Disponible a: <http://www.insht.es/portal/site/Insht/>.  Enllaç

  Pàgina web d’aquest organisme oficial, depenent del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, de caràcter tècnic, que conté tota la informació tècnica i jurídica en matèria de prevenció de riscos laborals.