Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret Empresarial

Codi de l'assignatura: 362585

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ginebra Comellas Estibal

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 9

Programa únic: S

Més informació enllaç

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

90

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

90

Treball tutelat/dirigit

60

Aprenentatge autònom

75

 

 

Recomanacions

 

És convenient haver superat l’assignatura de primer curs (segon semestre) Introducció al Dret.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Comprendre i saber aplicar el règim jurídic de l'empresa i de la seva activitat.

   -

Capacitat per aplicar coneixements específics en l'àmbit de l'assessorament juridicolaboral.

   -

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

  1. Compromís ètic. Capacitat crítica i capacitat per mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques en les relacions laborals.
  2. Treball en equip. Capacitat per col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals, i per contribuir a un projecte comú.
  3. Sostenibilitat. Capacitat per valorar l’impacte social i mediambiental de les actuacions, i capacitat per manifestar visions integrades i sistemàtiques.
  4. Coneixement dels drets fonamentals dels treballadors i capacitat per actuar des del respecte a aquest drets, amb atenció especial a la perspectiva de gènere, la discapacitat i la conciliació de la vida familiar i laboral.
  5. Capacitat comunicativa. Capacitat per comprendre, i per expressar-se oralment i per escrit utilitzant el llenguatge especialitzat.
  6. Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat. Capacitat d’anàlisi, de síntesi, i de tenir visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica. Capacitat per prendre decisions i d’adaptació a noves situacions.


COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Coneixement dels fonaments del sistema jurídic, del marc constitucional i de les institucions bàsiques de l’ordenament jurídic espanyol.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i saber identificar l’organització patrimonial de l’empresa i el seu règim jurídic com a objecte del tràfic jurídic.

— Comprendre, saber identificar i aplicar l’estatut jurídic de l’empresari.

— Conèixer, comprendre i saber identificar les diferents formes de titularitat de l’empresa, amb atenció especial a l’empresari individual i a les diferents formes societàries.

— Conèixer, comprendre i saber identificar les situacions d’insolvència de l’empresari i els efectes que se’n deriven, els principis del dret canviari i de la contractació mercantil.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber buscar i seleccionar la informació necessària i les fonts aplicables per a situacions concretes que afecten les diferents formes de titularitat de l’empresa i del règim jurídic del tràfic mercantil, per a la qual cosa s’han d’utilitzar eines informàtiques.

— Saber analitzar, interpretar i aplicar les fonts i els principis del dret mercantil a diferents situacions concretes que es poden donar durant la vida d’una empresa, per resoldre els problemes que se’n derivin.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Participar en les classes i en les activitats que es duguin a terme, per col·laborar amb el professor i la resta de companys en l’assoliment dels objectius fixats.

— Treballar en equip, sempre que l’activitat ho permeti, tot respectant els companys, per acostumar-se a compartir el treball i les responsabilitats.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Dret mercantil i empresari individual

1.1. El sistema constitucionalitzat d’economia social de mercat i el dret mercantil com a dret del trànsit econòmic exercit en el marc del mercat

1.2. L’empresa, l’empresari i l’estatut de l’empresari

1.3. Aspectes de l’estatut de l’empresari. Col·laboradors

1.4. Tutela de la competència

1.5. Propietat industrial

1.6. Empresa i establiment mercantil

2. L’Empresari social

2.1. Teoria general de societats. Societats personalistes

2.2. Societats de capital: fundació, socis i accions/participacions

2.3. Organització de les societats de capital

2.4. Comptes anuals

2.5. Modificacions estructurals, dissolució, liquidació i extinció

2.6. Altres tipus socials

2.7. La crisi de l’empresari. El dret concursal

3. Contractes mercantils, mitjans de pagament i títols valors

3.1. Teoria general de les obligacions i els contractes

3.2. El contracte de compra-venda i figures afins

3.3. Contracte de col·laboració i distribució

3.4. Contracte de dipòsit, préstec. Garanties mercantils. Contractes bancaris

3.5. Contractes de transports

3.6. Contractes financers 

3.7. Contracte d’assegurança

3.8. Mitjans de pagaments, títols valors i lletra de canvi

3.9. Lletra de canvi i xec

3.10. Altres mitjans de pagament

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantindran els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

A banda del grau de presencialitat, la metodologia que se segueix en aquest curs, i en tots els grups ja que es tracta d’innovació docent, implica treballar tant de manera presencial com de manera telemàtica a través del Campus Virtual, en què hi ha material explicatiu, vídeos, documents en PowerPoint, apunts i pràctiques per resoldre. A l’aula es resoldran les activitats preparades amb antelació, els casos pràctics, i s’hi faran simulacions, activitats de ludificació, etc.

El docent estarà disponible per a l’alumnat els dies i les hores programades per a les classes, bé a través de tutories virtuals, bé a través de presencialitat a l’aula. També hi ha un horari d’atenció a l’alumnat, de tutories, que podran ser virtuals o presencials depenent de les circumstàncies de cada cas. L’horari de tutoria el determina el docent a l’inici del període de docència.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Tots els estudiants estan, per defecte, en règim d’avaluació continuada (AC), excepte els que sol·licitin formalment el d’avaluació única (AU).

El sistema ordinari és l’avaluació continuada, en què es consideren com a evidència avaluadora totes les activitats formatives de l’alumnat, segons la pauta proposada en la programació de cada grup i les previsions que s’hi fan sobre la formalització dels treballs i el retorn amb el docent. Aquestes activitats, que com a mínim són 3 i com a màxim 5, poden consistir en anàlisis pràctiques i teòriques, desenvolupaments descriptius i conceptuals, diferents tipus de treballs escrits, presentacions orals i debats o posades en comú amb altres estudiants. Les activitats poden poden ser sobre lectures predeterminades, matèries que s’han d’estudiar de manera dirigida o autònoma, i casos per discutir o per resoldre. La programació de cada grup en determina el nombre i la tipologia, i la consideració independent o conjunta, successiva o progressiva, per a la qualificació final de l’estudiant.

Per obtenir una qualificació favorable d’avaluació continuada és imprescindible haver lliurat totes les activitats obligatòries. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar la prova de síntesi, independentment del valor ponderat que se li assigni.

Amb independència del sistema d’avaluació que segueixi l’estudiant, per aprovar una assignatura s’ha d’obtenir una qualificació final mínima de 5.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

El professorat pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals. Especialment escau aquest fet si la nota de la prova de síntesi és superior a l’obtinguda en el conjunt d’activitats en el règim d’avaluació continuada.

Avaluació continuada

En l’avaluació continuada la qualificació de l’assignatura es calcula a partir de la proporció següent: la presència i la participació en les activitats té un valor del 70 % de la nota global, i la prova de síntesi (examen final) té un valor del 30 %.

El primer dia de curs, i també al Campus Virtual, s’explica el desenvolupament de les activitats, que com a mínim són 3 i com a màxim 5, i la ponderació i el pes de cadascuna en el conjunt de la nota de l’avaluació continuada.

Excepte per una causa justificada i acceptada pel professorat, la nota de l’estudiant és la mitjana ponderada de les proves d’avaluació contínua de l’assignatura. Si una de les activitats no s’entrega té una puntuació de 0.

Depenent de com evolucioni el curs, es pot decidir substituir la prova final de síntesi per un treball acreditatiu de l’adquisició dels coneixements de l’alumnat.

Les competències que s’avaluen en aquest apartat són, en general, la resolució de problemes i la comunicació oral i escrita; i de tipus específic, el trasllat de coneixements a la pràctica i la interrelació de les diferents branques de les relacions laborals, i totes aquelles que figuren en aquest pla docent.

La prova de síntesi (examen final) consisteix en una sèrie de preguntes sobre casos pràctics concrets, que s’han respondre en un màxim de cinc línies cadascuna.

Per aprovar l’assignatura és necessari que el resultat de la prova de síntesi (examen final) sigui igual o superior a 5 punts sobre 10.

La qualificació obtinguda en les activitats avaluables obligatòries només es té en compte si és d’aprovat. En aquest cas, es manté la qualificació obtinguda i la prova de síntesi determina la qualificació final en un 30 %.

Les competències que s’avaluen a través de l’examen són, en general, la resolució de problemes; i de tipus específic, la interrelació de les diferents disciplines de les relacions laborals i la capacitat d’expressió oral.

Reavaluació

L’examen de reavaluació consta de deu preguntes de resposta oberta que s’han de respondre en un màxim de cinc línies cadascuna.

Si no és a causa de circumstàncies excepcionals, només poden fer l’examen de recuperació aquells estudiants que s’hagin presentat a la prova de síntesi (examen final) i hagin obtingut la qualificació final de suspens en l’avaluació.

Si no ha aprovat l’avaluació continuada, l’alumne pot fer la prova de reavaluació, que té un valor del 100 %.

Les competències que s’avaluen a través de l’examen de reavaluació són les mateixes que en l’examen final de l’assignatura.

 

Avaluació única

L’avaluació dels estudiants d’avaluació única es basa en una única prova, que representa el 100 % de la nota. La prova d’avaluació única es fa en la data fixada en el calendari docent oficial, i consisteix en 10 preguntes curtes que s’han de resoldre en un màxim de cinc línies cadascuna.

Per superar l’assignatura és necessari que el resultat de la prova d’avaluació única sigui igual o superior a 5 punts sobre 10.

Reavaluació

L’examen de reavaluació consta de 10 preguntes de resposta oberta que s’han de respondre en un màxim de cinc línies cadascuna.

Si no és a causa de circumstàncies excepcionals, només poden fer l’examen de recuperació aquells estudiants que s’hagin presentat a l’examen final de l’assignatura i hagin obtingut la qualificació final de suspens en l’avaluació.

Final de carrera

L’examen de final de carrera és teòric i consta de 10 preguntes que s’han de resoldre en un màxim de cinc línies cadascuna.