Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Règim Jurídic dels Empleats Públics

Codi de l'assignatura: 362587

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Jose Mauri Majos

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Conèixer i actuar des del respecte als drets fonamentals dels treballadors amb atenció especial a la igualtat de gènere, discapacitat i conciliació de la vida familiar i laboral.

   -

Conèixer i saber aplicar el règim jurídic de les relacions laborals, sindicals i de seguretat social en la gestió dels treballadors i empleats dels sectors privat i públic.

   -

Capacitat per aplicar coneixements específics en l'àmbit de l'assessorament juridicolaboral.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i comprendre el sistema espanyol d’ocupació pública.

— Conèixer i saber aplicar l’estructura professional i els instruments d’ordenació de l’ocupació pública.

— Saber gestionar els processos d’accés i carrera en l’ocupació pública.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Noció i bases constitucionals de l’ocupació pública

2. Estructura professional i instruments d’ordenació del personal

3. Accés i carrera professional dels empleats públics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantindran els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables. 

L’alumne ha d’estar particularment atent a la bibliografia que s’utilitza com a referència i a la que recomana específicament el professor responsable del grup.

El professor responsable d’un grup docent pot optar per substituir les referències bibliogràfiques generals per la publicació d’apunts i presentacions a l’espai del Campus Virtual, acompanyats, si escau, de les presentacions de PowerPoint, amb gravació d’àudio o sense, que utilitzi per impartir les classes virtuals.

El professor responsable del grup ha de garantir, a través d’un fòrum per a dubtes i seguiment de la matèria o a través del correu electrònic de la institució, la resposta a les qüestions plantejades per l’alumnat en un termini prudent.

La presencialitat reduïda a l’aula, per als grups o subgrups que es creïn en funció dels aforaments i de les mesures de seguretat que s’hagin de prendre, es dedicarà a la introducció dels blocs temàtics que integren el programa, la resolució de dubtes, les activitats pràctiques i la preparació d’activitats avaluables.

Com a norma general, i si no hi ha impediments, els exercicis de l’avaluació continuada, de l’avaluació única i l’examen de final de carrera seran presencials.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Consideracions generals

Com a norma general l’avaluació es farà de manera presencial, tant en règim d’avaluació continuada —activitats avaluables i activitat de síntesi final—  com d’avaluació única.

Avaluació continuada

Els estudiants que optin pel sistema d’avaluació continuada, que es considera el general i el recomanable, han de dur a terme les activitats següents:

— Dues activitats avaluables: (60 % de la nota final; es fa la mitjana de les dues i cadascuna té un valor del 30 %).  Són obligatòries i  consisteixen en proves teòriques i pràctiques que s’han de fer en un temps limitat i determinat.

— Una activitat de síntesi final: (40 % de la nota final). És obligatòria i consisteix en proves eminentment pràctiques que s’han de fer en un temps limitat i determinat. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar l’activitat de síntesi final.

 

Avaluació única

Els estudiants que optin pel sistema d’avaluació única i en compleixin els terminis i els requisits formals adients, han de dur a terme les activitats següents:

Una prova teòrica: (60 % de la nota final) i una prova pràctica: (40 % de la nota final). Ambdues proves s’han de fer en un temps limitat i determinat. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar la prova pràctica.

Reavaluació

La reavaluació exigeix haver estat prèviament avaluat i exclou aquells casos en què la qualificació de l’avaluació continuada o única sigui de no presentat.

Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens en règim d’avaluació continuada o única poden optar a la reavaluació, que consta de les mateixes proves, amb idèntica estructura i contingut, que les descrites per a l’avaluació única.

La qualificació obtinguda en les proves de reavaluació serà la final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, si no és que el professor decideix tenir-hi en compte altres evidències d’aprenentatge relacionades amb el seguiment del curs i les qualificacions obtingudes en les diverses activitats avaluables.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

Les proves de la convocatòria extraordinària de final de carrera s’ajusten a l’estructura i el contingut descrit per a l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Sánchez Morón, Miguel. Derecho de la función pública. 13 ª edición. Madrid, Tecnos, 2020.

Palomar Olmeda, A. Derecho de la Función Pública. 12ª edición, Madrid, Dykinson, 2020.

Roqueta Buj, Remedios. Derecho del empleo público. 1ª Edición. Valencia, Tirant lo blanch, 2020