Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió d'Ocupació Pública

Codi de l'assignatura: 362588

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Jose Mauri Majos

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat prèviament l’assignatura Règim Jurídic dels Empleats Públics. Juntament amb aquesta, i altres assignatures relacionades, l’assignatura Gestió d’Ocupació Pública permet assolir els coneixements adients per tractar i gestionar les particularitats de les relacions laborals en l’àmbit del treball públic i, en particular, de la funció pública.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per aplicar coneixements específics en l'àmbit de l'assessorament juridicolaboral.

(

Específiques de la titulació

Conèixer i saber aplicar el règim jurídic específic de les relacions laborals dels treballadors públics, i en particular dels funcionaris públics, atès el seu règim particular (règim estatutari). 

Saber gestionar els aspectes del personal de les administracions i els ens públics, en particular en matèria de funció pública.

)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els aspectes bàsics dels drets i deures dels empleats públics.

— Conèixer el règim de responsabilitats dels empleats públics i, en particular, la responsabilitat disciplinària.

— Comprendre el contingut bàsic dels drets col·lectius dels funcionaris i els elements que els diferencien dels del personal laboral.

— Conèixer el règim de responsabilitats dels funcionaris (penal, patrimonial i, especialment, disciplinari).

 

Referits a habilitats i destreses

— Entendre i saber situar les tècniques de gestió utilitzades en l’administració del personal al servei de les administracions i els ens públics.

— Utilitzar de manera adequada els conceptes jurídics que s’incorporen en el programa.

— Resoldre problemes que es plantegen en la gestió de la funció pública, especialment des d’una vessant pràctica si s’opta per especialitzar-se en aquest àmbit.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El sistema de drets i deures dels empleats públics

*  

1.1 Les retribucions i el temps de treball

1.2. Les situacions administratives

1.3. El règim d’incompatibilitats

1.4. Els deures i les responsabilitats dels empleats públics

2. El sistema de drets col·lectius dels empleats públics

*  

2.1. La representació unitària del personal funcionari

2.2. La negociació de les condicions de treball del personal funcionari

2.3. La vaga i la solució dels conflictes col·lectius en la funció pública

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’activitat de l’alumnat es basa en els aspectes següents:
a) Rebre explicacions del docent sobre cadascun dels temes del programa i aclarir-ne dubtes i consultes.
b) Resoldre casos pràctics que planteja el docent, i que lliura amb antelació perquè cada estudiant els prepari individualment, i fer-ne el debat i comentari posteriors a l’aula.
c) Utilitzar la legislació i la jurisprudència administrativa.
d) Fer exercicis d’avaluació i d’autoavaluació a través de tests i de preguntes de resposta breu preparats pel docent.

A més, fora de l’aula s’han de fer les activitats següents:
a) Preparació del temari de l’assignatura a través de la bibliografia recomanada.
b) Resolució de casos pràctics.
c) Exercicis d’autoavaluació sense la supervisió del docent.

Per portar a terme aquestes activitats es faciliten, entre d’altres, els materials següents:
a) El pla docent de l’assignatura.
b) Els materials i les recomanacions que es puguin indicar i afegir al Campus Virtual.
c) Els casos pràctics que s’han de resoldre.

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantindran els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Consideracions generals prèvies
Com a criteri general, l’avaluació és continuada excepte en el cas que l’estudiant opti per l’avaluació única en el termini fixat pel Consell d’Estudis. Per acollir-se a la modalitat d’avaluació única s’han de seguir els procediments indicats en la normativa.

En els dos tipus d’avaluació el professorat pot tenir en compte, addicionalment a les proves avaluables, una altra mena d’evidències d’aprenentatge. La valoració que el professorat faci d’aquestes evidències permetrà millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables. Això és especialment pertinent quan la qualificació final (activitats d’avaluació continuada + prova de síntesi) és igual o superior a 7 i la nota de la prova de síntesi és superior.

Avaluació continuada

En l’avaluació continuada s’han de superar les activitats següents:
Dues activitats avaluables: 60 % de la nota final (es fa la mitjana de les dues, cadascuna té un valor del 30 %). Són proves teòriques i pràctiques que s’han de fer en un temps limitat i determinat.
Una activitat de síntesi final: 40 % de la nota final. És obligatòria i consisteix en proves eminentment pràctiques que s’han de fer en un temps limitat i determinat. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar l’activitat de síntesi final. 

Reavaluació

Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens poden optar a la reavaluació. La prova de reavaluació té la mateixa estructura i contingut que la prevista per a la modalitat d’avaluació única. La qualificació obtinguda en aquesta prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, si no és que el professor decideix millorar aquesta nota tenint-hi en compte altres evidències d’aprenentatge.

 

Avaluació única

Es estudiants que no puguin seguir la dinàmica de treball proposada per a l’avaluació continuada es poden acollir a l’avaluació única, que consisteix en una prova final que ha de permetre acreditar que s’han assolit els objectius (coneixements i habilitats) de l’assignatura.

Aquesta prova final consta d’un exercici teòric (60 % de la nota final) i d’un exercici pràctic (40 % de la nota final). Ambdós exercicis s’han de fer en un temps limitat i determinat. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar l’exercici pràctic.

Reavaluació

Queden exclosos de la reavaluació els estudiants no presentats a l’avaluació. La qualificació obtinguda en la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

La convocatòria extraordinària consisteix en un examen de les mateixes característiques que el de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

DEL REY GUANTER, S. (dir.) Comentarios al Estatuto Básico del Empleado Público. Madrid, La Ley, darrera edició

PALOMAR OLMEDA, A. El nuevo Estatuto del Empleado Público. Cizur Menor, Navarra, Thomson Aranzadi, darrera edició.

SÁNCHEZ MORÓN, M. Comentarios a la Ley del Estatuto básico del empleado público, Valladolid, Lex nova, darrera edició.   

SÁNCHEZ MORÓN, M. Derecho de la función pública, Madrid, Tecnos, darrera edició.

ROQUETA BUJ, R. Derecho del empleo público, Valencia, Tirant lo blanch, darrera edició

Legislació

A banda de la legislació que facilitarà el professorat, es pot trobar legislació sobre la funció pública als següents enllaços, entre d’altres:

— Agencia estatal del Boletín Oficial del Estado: www.boe.es, código de la Función Pública (http://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=003_Codigo_de_la_Funcion_Publica).

— Departament de Governació i Relacions Institucionals: http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_normativa_funcio_pub/