Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú

Codi de l'assignatura: 362589

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Mariola Rodriguez Font

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

50

 

-  Exercicis pràctics

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Conèixer i saber gestionar els aspectes bàsics de la intervenció administrativa en l'àmbit de les relacions laborals.

   -

Capacitat per aplicar coneixements específics en l'àmbit de l'assessorament juridicolaboral.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Caracteritzar l’Administració pública, conèixer-ne l’organització i el règim de les relacions que té amb la ciutadania, i també conèixer i comprendre l’abast dels drets dels ciutadans en el si de les esmentades relacions.
— Conèixer i comprendre el concepte, l’estructura i les funcions del procediment administratiu i el règim d’actuació de les persones interessades.
— Saber quines són les formes d’acabament del procediment i el règim jurídic de cadascuna, i dominar els aspectes bàsics de la institució del silenci administratiu.
— Comprendre el concepte i el significat de l’acte administratiu, saber-ne identificar les classes i conèixer els aspectes bàsics del règim jurídic que té, especialment els requisits de la seva validesa i eficàcia.
— Conèixer el règim d’execució forçosa dels actes administratius.
— Conèixer els diferents mecanismes de revisió dels actes administratius, tant el sistema de recursos administratius com la revisió d’ofici.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir el vocabulari jurídic precís de la matèria juridicoadministrativa.
— Identificar i aplicar la legislació reguladora dels diferents continguts estudiats i aplicar a aquests continguts la doctrina i la jurisprudència corresponent.
— Redactar documents senzills relacionats amb els diversos temes que són objecte d’estudi de l’assignatura.
— Resoldre problemes bàsics de legalitat que es plantegin en relació amb els diversos temes que són objecte d’estudi.
— Debatre els coneixements que es vagin assolint al llarg del curs i aplicar-los a resoldre situacions jurídiques concretes.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Treballar en col·laboració i valorar la importància de les aportacions pròpies.
— Comprendre la importància de les formes, de la bona organització i del compliment dels terminis en l’activitat administrativa, i incorporar-los a les activitats que proposi el docent.
— Assumir un compromís ètic i responsable en l’estudi i l’aprenentatge de l’assignatura.

— Incorporar la perspectiva de gènere en aquelles parts del temari de l´assignatura en que sigui possible

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Idees bàsiques sobre l’Administració pública

1.1. Concepte i característiques de l’Administració pública i del dret administratiu

1.2. Nocions bàsiques de l’organització administrativa: principis i òrgans administratius

2. El procediment administratiu

2.1. Significat, regulació i principis del procediment administratiu

2.2. Els subjectes: l’Administració i l’interessat

2.3. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i acabament

2.4. La inactivitat de l’Administració: el silenci administratiu

3. Els actes administratius

3.1. Concepte, classes i elements dels actes administratius

3.2. La presumpció de validesa dels actes administratius. Els graus d’invalidesa: nul·litat, anul·labilitat i irregularitats no invalidants

3.3.

L’eficàcia dels actes administratius. Eficàcia immediata, demorada i retroactiva. Notificació i publicació dels actes. Suspensió de l’eficàcia

3.4. L’execució forçosa dels actes administratius

4. Revisió d’actes i recursos en via administrativa

4.1. La revisió d’actes administratius

4.2. Els recursos administratius

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantindran els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables. 

La metodologia per impartir l’assignatura pot combinar, doncs, sens perjudici de les especificacions que cada docent concreti en el seu programa, la formació presencial i, si és el cas, la no presencial mitjançant algunes de les actuacions següents:

Presencials:

— Sessions de classe en què el docent fa una explicació dels conceptes bàsics del temari de l´assignatura. Resolució d’exercicis o casos pràctics.  

No presencials:

— Publicació, a través del Campus Virtual, de materials de suport a l’estudi, com ara, entre d’altres, esquemes i presentacions o guies; i referència, mitjançant enllaços (o qualsevol altre sistema adequat) a normativa, jurisprudència i lectures complementàries recomanades.

— Si escau, sessions de classe sincrònica a través del Campus Virtual, en format de videoconferència.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

INDICACIONS GENERALS
El sistema ordinari d’avaluació és l’avaluació continuada (AC). Tot i això, l’alumnat també pot optar per l’avaluació única (AU) si ho sol·licita expressament en el termini que estableixi la Comissió Acadèmica.

En tot cas, i amb independència del règim d’avaluació, l’avaluació final es farà de manera presencial. Ara bé, sempre que així ho decideixi el docent, es podran programar algunes proves d´avaluació continuada en línia. 

Avaluació continuada

— Proves periòdiques d’avaluació continuada: dues proves de contingut teoricopràctic amb el mateix valor en el còmput global d’aquesta part avaluable (total 70 %). La modalitat concreta de prova la indicarà cada professor, amb l’antelació suficient, entre les diferents possibilitats: preguntes i respostes, qüestionaris, resolució de casos, comentaris bibliogràfics, jurisprudencials o legals, etc.

— Prova de síntesi. exercici pràctic que comprèn tots els apartats del programa i que podrà ser de la modalitat esmentada en el paràgraf anterior (total: 30 %).

Clàusula 1

El docent de l’assignatura pot fixar exigències d’obtenció d’una determinada puntuació en alguna o en totes les activitats per poder superar l’assignatura.

Clàusula 2

El professorat pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i final.

Clàusula 3

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

Clàusula 4

La còpia o el plagi en qualsevol activitat avaluable obligatòria o a la prova de síntesi, o la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de suspens (amb 0) en l’assignatura.

Reavaluació
Per als alumnes que no superin l’assignatura, la reavaluació consisteix a repetir la prova de síntesi. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

 

Avaluació única

L’avaluació única es fa a partir d’una sola prova que comprèn tot el contingut del temari i que consta de dues parts:

a) La primera part consisteix a respondre a qüestions teòriques (mitjançant la modalitat de prova escollida pel professorat i comunicada amb antelació als alumnes) entre les diferents possibilitats: preguntes i respostes, qüestionaris, resolució de casos, comentaris bibliogràfics, jurisprudencials o legals, etc. Compta un 60 % sobre el total.

b) La segona part consisteix a resoldre un cas pràctic i que podrà ser de la modalitat esmentada en el paràgraf anterior. Compta el 40 % restant.

Clàusula 1

S’ha d’obtenir una puntuació mínima de 4 en la primera part per tal de poder aplicar aquests percentatges. 

Clàusula 2

Aquell exercici d’avaluació única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

Clàusula 3

La còpia o el plagi durant la prova d’avaluació única, o la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de suspens (amb 0) en l’assignatura.

Clàusula 4

En el cas de que l´òrgan acadèmicament competent decideixi, segons les eventuals circumstàncies sanitàries, prorrogar el termini per acollir-se a l´avaluació única, el professorat podrà decidir, per a aquells estudiants que havent fet les activitats d’avaluació continuada  optin passar a l’avaluació única, modificar el tipus de prova d’avaluació única, prèvia comunicació als alumnes afectats.

Reavaluació
Els estudiants que hagin suspès l’avaluació única poden optar a la reavaluació si prèviament han estat avaluats; per tant s’exclouen de la reavaluació els casos de no presentat. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

La convocatòria extraordinària de final de carrera segueix els mateixos criteris que l´avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

COSCULLUELA, L. Manual de derecho administrativo: parte general. (última edició disponible)  Enllaç

GAMERO, E.; FERNÁNDEZ, S. Manual básico de derecho administrativo. (última edició disponible)  Enllaç

SANTAMARÍA, J.A. Principios de derecho administrativo general. Vol. 2. (última edició disponible)  Enllaç

Bases de dades

Catalunya. DOGC, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. [en línia] [Consulta: 4 setembre 2012] Disponible a: http://www.gencat.cat/dogc/  Enllaç

Espanya. BOE, Boletín Oficial del Estado. [en línia] [Consulta: 4 setembre 2012] Disponible a: http://www.boe.es/  Enllaç

Espanya. Tribunal Constitucional [en línia] [Consulta: 4 setembre 2012] Disponible a: http://www.tribunalconstitucional.es  Enllaç

Aranzadi: legislación, jurisprudencia Online. Westlaw [en línia] [Consulta: 4 setembre 2012] Disponible a: http://www.westlaw.es  Enllaç

  Només consultable des d’ordinadors de la UB o bé des de fora amb identificació.

Legislació

Catalunya. Estatut d’autonomia de Catalunya = Estatuto de autonomía de Cataluña. Valencia : Tirant lo Blanch, 2011  Enllaç

Catalunya. Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 26/2010, del 3 d’agost  [en línia] [Consulta: 4 setembre 2012] Disponible a: <http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/TL127.pdf>

Accés al text en format pdf  Enllaç

Espanya. Constitución española. 4a ed. Cizur Menor : Civitas Thomson Reuters, 2011  Enllaç

  Disponibles altres edicions anteriors al CRAI Biblioteca de Relacions Laborals

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.