Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fiscalitat en l'Empresa

Codi de l'assignatura: 362591

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Estela Ferreiro Serret

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver aprovat els tres primers semestres del grau o un nombre d’aproximadament vuitanta crèdits; tenir un coneixement bàsic dels principals instituts jurídics de l’ordenament jurídic espanyol i de les lleis corresponents a la Generalitat de Catalunya, amb l’aprovació del Parlament de Catalunya, quant a l’aplicació d’aquest ordenament; i conèixer la distribució de les competències a escala estatal, autonòmica i local.

També es recomana que per treballar l’assignatura es disposi sempre d’un codi tributari actualitzat per poder fer les consultes de la normativa aplicable a cada cas.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els principis bàsics i el règim jurídic aplicable al tribut, i els procediments d’aplicació del sistema tributari espanyol (procediments de gestió, procediments de comprovació i d’inspecció, procediments de recaptació i procediments de revisió).

— Conèixer l’estructura bàsica del sistema financer i tributari espanyol, i el sistema de repartiment dels tributs entre els diversos nivells d’administracions territorials.

— Conèixer els aspectes fonamentals (fet imposable, exempcions, subjectes passius, base imposable, sistema de gestió) de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber identificar i utilitzar adequadament les normes que afecten la regulació del tribut i les normes dels procediments tributaris.

— Saber identificar i interpretar les normes reguladores dels elements essencials (fet imposable, exempcions, subjectes passius, base imposable) de l’IRPF, així com la interpretació de les normes que han fet la jurisprudència i la doctrina administrativa i acadèmica.

— Saber seleccionar els mitjans més adients per actualitzar el coneixement de les normes de contingut tributari.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Principis generals i fonts de l’ordenament tributari

1.1. Activitat financera i dret financer: ingressos i despeses públiques

1.2. Dret tributari: concepte i contingut

1.3. Les fonts del dret tributari. Principis constitucionals

1.4. La distribució del poder tributari

1.5. Els tributs: concepte i classes

1.6. El sistema tributari espanyol

2. Estructura del tribut

2.1. La relació juridicotributària

2.2. El fet imposable

2.3. Els subjectes del tribut

2.4. Quantificació del tribut

2.5. Extinció del deute tributari

3. Dret tributari formal. Aplicació dels tributs

3.1. Aplicació dels tributs: interpretació i qualificació

3.2. Normes comunes als procediments tributaris

3.3. Procediment de gestió

3.4. Procediment d’inspecció

3.5. Procediment de recaptació

3.6. Procediment sancionador

3.7. La revisió en via administrativa

4. L’impost sobre la renda de les persones físiques

4.1. Fet imposable, subjecció i exempcions

4.2. Rendiments del treball

4.3. Rendiments del capital mobiliari

4.4. Rendiments de capital immobiliari

4.5. Rendiments d’activitats econòmiques

4.6. Guanys i pèrdues patrimonials

4.7. Liquidació de l’impost

4.8. Gestió de l’impost

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

A les sessions presencials, per a l’anàlisi i l’assimilació de cada bloc temàtic, s’alternen les exposicions teòriques amb les participatives. A les exposicions teòriques es té en compte la perspectiva de gènere quan sigui oportú segons el temari. A les fases participatives s’interpel·la l’alumnat de manera aleatòria amb la finalitat d’establir una dinàmica d’aprenentatge en comú per a l’estudi de cadascun dels temes programats. En la mesura que cada alumne prepari prèviament el temari, el seguiment que en fa és més productiu.

Per a un bon aprofitament de les sessions presencials és essencial assistir-hi amb la legislació que s’estigui treballant en aquell moment, la Llei general tributària o la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Al llarg del curs es programen dues activitats, que són obligatòries per a l’alumnat que opti pel sistema d’avaluació continuada. Aquestes activitats tenen un contingut teòric i/o pràctic.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

La qualificació de l’alumnat que segueix el sistema d’avaluació continuada es calcula a partir dels indicis de competència següents:

— La qualificació obtinguda en les dues activitats, que té un pes del 50 % en la nota final (un 25 % cadascuna). Les activitats són de tipus teòric i/o teòricopràctic, i cada docent les concreta en el programa de cada grup. El docent responsable també pot decidir tenir en compte altres evidències d’aprenentatge per a la nota.

— La qualificació obtinguda a la prova de síntesi, que té un pes del 50 % en la nota final. És necessari superar la prova de síntesi per aprovar l’assignatura.

Reavaluació  

La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat.

Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens en règim d’avaluació continuada poden optar a la reavaluació amb una nova prova, que té la mateixa estructura i contingut que prevista per a la modalitat d’avaluació única. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, si no és que el professor decideix millorar aquesta nota tenint-hi en compte altres evidències d’aprenentatge, sempre que el resultat obtingut sigui igual o superior a 5 sobre 10.


 

Avaluació única

L’alumnat que vulgui optar pel sistema d’avaluació única ha ho de sol·licitar dins el termini i en la forma establerts, d’acord amb el procediment previst pel Consell d’Estudis.

A la prova final, a més de completar els continguts de la prova de síntesi programada per a l’alumnat que segueixi el sistema d’avaluació continuada, l’alumnat d’avaluació única ha de desenvolupar un tema, que pot escollir entre dos de proposats.

Reavaluació

La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat.

Els estudiants que hagin suspès en règim d’avaluació única poden fer una prova de reavaluació. La nota obtinguda a la reavaluació és la nota definitiva.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

La prova de la convocatòria extraordinària té el mateix format que la prevista per als alumnes d’avaluació única.

Correcció lingüística

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALONSO GONZALEZ, L.M.; TOVILLAS MORAN, J.M; CASANELLAS CHUECOS, M.: Lecciones de derecho financiero y tributario. Barcelona: Atelier, (darrera edició).

  Enllaç

ALONSO GONZALEZ, L.M. i COLLADO YURRITA, M.A. (dirs.): Manual de Derecho tributario: parte especial. Barcelona: Atelier, (darrera edició).

FERREIRO LAPATZA, J.J.: Curso de Derecho financiero español. 25a ed. Madrid: Marcial Pons, 2006.

  Enllaç

MARTÍN QUERALT, J. [et al.]: Curso de Derecho financiero y tributario. Madrid: Tecnos, (darrera edició).  Enllaç

MARTIN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C.; POVEDA BLANCO, F.: Derecho tributario. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, (darrera edició).

  Enllaç

PÉREZ ROYO, F.: Derecho financiero y tributario: Parte general. Cizur Menor: Civitas - Thomson Reuters, (darrera edició)

  Enllaç

PÉREZ ROYO, F. (dir.): Curso de Derecho Tributario. Parte especial. Madrid: Tecnos, (darrera edició). 

Pàgina web

Espanya. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Agencia Tributaria [en línia]. [Consulta: 28 juny 2016] Disponible a: <http://www.agenciatributaria.es>  Enllaç

Catalunya. Generalitat. Agència Tributària de Catalunya, e-Tributs [en línia]. [Consulta: 28 juny 2016] Disponible a: http://www20.gencat.cat/portal/site/e-tributs/  Enllaç

Barcelona. Ajuntament. Ordenances fiscals [en línia]. [Consulta: 28 juny 2016] Disponible a: <http://w110.bcn.cat/portal/site/Ajuntament>  Enllaç

Leggio, Contenidos y Aplicaciones Informáticas S.L. Noticias Jurídicas [en línia]. [Consulta: 28 juny 2016] Disponible a: <http://noticias.juridicas.com>  Enllaç