Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Organitzaciˇ i MŔtodes de Treball

Codi de l'assignatura: 362592

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Jordi Ojeda Rodriguez

Departament: Departament d'Empresa

crŔdits: 9

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

90

(hores presencials i no presencials)

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

90

Treball tutelat/dirigit

60

Aprenentatge aut˛nom

75

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar els diferents tipus de productes, els cicles de vida que tenen i el model d’innovació de les empreses i organitzacions.

— Calcular la productivitat i el rendiment, indicadors de mesura de la competitivitat de les empreses i organitzacions.

— Avaluar els diferents sistemes d’organització flexible del temps de treball en funció de la demanda, i seleccionar les millors solucions de flexibilitat per adaptar la capacitat a les necessitats de les empreses i organitzacions.

— Conèixer els diferents tipus de solucions de distribució en planta i les diferents tècniques d’optimització per a la disminució de costos.

— Analitzar els diferents tipus de sistemes productius en funció de les necessitats de planificació.

— Seleccionar el sistema adequat de planificació: per projecte, per comanda o contra estoc.

— Utilitzar tècniques de gestió i d’optimització de projectes.

— Utilitzar l’estudi de mètodes de treball i de temps per tal d’optimitzar el lloc de treball, els processos laborals i la productivitat de les persones.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Producte i innovaciˇ

1.1.    Tipus de productes
1.2.    Cicle de vida del producte
1.3.    Model d’innovació
1.4.    Producte i sistema productiu

2. Productivitat i rendiment

2.1.    Càlcul de la productivitat
2.2.    Càlcul del rendiment
2.3.    Indicadors i comparativa de la productivitat
2.4.    Empreses industrials i de serveis

3. Organitzaciˇ flexible del temps de treball

3.1.    La piràmide del temps i la perspectiva de gènere
3.2.    Disseny de torns rotatius
3.3.    Horaris amb demanda variable
3.4.    Solucions de flexibilitat de la capacitat del personal

4. Distribuciˇ en planta

4.1.    Objectius de la distribució en planta
4.2.    Tipus de distribució
4.3.    Càlcul de superfícies
4.4.    Optimització de la distribució

5. Els sistemes productius

5.1.    Mapa de processos: cadena d’operacions
5.2.    Procés de planificació
5.3.    Tipus d’unitats i d’estocs
5.4.    Factors claus: tipus de costos i temps de subministrament

6. Sistemes de planificaciˇ

6.1.    Configuració per lots i contínua
6.2.    Sistema MRP I i MRP II
6.3.    Producció just a temps (JIT)
6.4.    Teoria de les limitacions

7. Planificaciˇ de projectes

7.1.    Diagrama PERT
7.2.    Diagrama de Gantt
7.3.    Mètode del camí crític
7.4.    Exemples d’aplicació en Relacions Laborals

8. MŔtodes de treball

8.1.    Fases de l’estudi de mètodes
8.2.    Registre, examen i ideació
8.3.    Tècniques de diagramació
8.4.    Definició, implantació i manteniment en ús

9. Estudi del temps

9.1.    Classes de temps
9.2.    Tècniques de càlcul del temps
9.3.    Valoració del ritme de treball
9.4.    Suplement de correcció del temps

10. Millora de la productivitat de les persones

10.1.    Resistència al canvi
10.2.    Gestió racional del temps
10.3.    Lleis del temps i lladres de temps
10.4.    Ús de la tecnologia per millorar el rendiment personal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantindran els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
 

L’avaluació continuada està integrada en el procés d’aprenentatge i es duu a terme durant tot el semestre. Consisteix en les activitats formatives següents:
a) Tres activitats avaluables, que compten en total el 50 % de la nota final.
b) Prova final, que compta el 50 % de la nota final.

Consideracions sobre l’apartat a)

Cada activitat avaluable consisteix en una prova escrita de 90 minuts amb exercicis pràctics i preguntes teòriques sobre la matèria impartida. De la mitjana d’aquestes tres notes se n’obté la nota d’aquesta part de l’avaluació. La primera prova es fa a finals d’octubre; la segona, a finals de novembre; i la tercera, abans de finalitzar el curs. És obligatori superar-les totes tres, com mínim amb un 5.

Addicionalment a les activitats avaluables, el professorat pot tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge. Aquesta valoració permet millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les activitats avaluables. Això és especialment pertinent quan la qualificació final (activitats d’avaluació continuada + prova final) és igual o superior a 7 i la nota de la prova final és superior.

Nota final

La nota final de l’assignatura es determina fent la mitjana de la nota de les activitats avaluables (a) i la nota de la prova final (b), sempre que la nota de la prova final sigui inferior a la de les proves avaluables (b < a). Si és a la inversa (b > a), la nota de la prova final és la nota definitiva. Per tant, si la nota de les activitats avaluables és inferior a la nota final no es fa la mitjana.

Reavaluació en règim d’avaluació continuada

El requisit per optar a la reavaluació és haver-se presentat a la convocatòria ordinària i no haver-la aprovada. La reavaluació consisteix a fer una nova prova final, i la nota que se n’obtingui és la nota definitiva.

El professorat pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals. Especialment escau aquest fet si la nota de la prova de síntesi és superior a l’obtinguda en el conjunt d’activitats en el règim d’avaluació continuada.

 

Avaluaciˇ ˙nica

La nota de l’avaluació única s’obté a partir d’una única prova final, en què s’avaluen els continguts de la matèria (conceptes, procediments i habilitats). La prova es divideix en dues parts:
a) Preguntes de tipus test o preguntes de resposta breu sobre el temari de l’assignatura.
b) Exercicis pràctics.

Reavaluació en règim d’avaluació única

Els alumnes que hagin suspès l’avaluació única poden optar a una reavaluació, que consisteix en una prova del mateix tipus que la de l’avaluació única. La nota que s’hi obtingui serà la nota definitiva.

El docent pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

L’examen de final de carrera té el mateix format que el de l’avaluació única.

Consideracions comunes a tots els règims d’avaluació

Qualsevol exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CUATRECASAS ARBÓS, L. Organización de la producción y dirección de operaciones : sistemas actuales de gestión eficiente y competitiva. Madrid: Díaz de Santos, cop. 2011

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2055729*  Enlla├ž

DOMÍNGUEZ MACHUCA, J.A. Dirección de operaciones: aspectos estratégicos en la producción y los servicios. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, cop. 1995.

http://ub.cbuc.cat/record=b1249494%7ES1*cat  Enlla├ž

MIRANDA GONZÁLEZ, F.J. Manual de dirección de operaciones. Madrid [etc.] : Thomson, cop. 2005.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1711018*  Enlla├ž

MORENO-LUZÓN, M.D. Gestión de la calidad y diseño de organizaciones: teoría y estudio de casos. Madrid [etc.]: Pearson educación, cop. 2001.

http://ub.cbuc.cat/record=b1493493%7ES1*cat  Enlla├ž

VELASCO SÁNCHEZ, J. Organización de la producción: distribuciones en planta y mejora de los métodos y los tiempos: teoría y práctica. 2a ed. Madrid: Pirámide, cop. 2010.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1962180*  Enlla├ž

JOSÉ Mª CASTÁN FARRERO, CRISTINA GIMÉNEZ THOMSEN, LAURA GUITART TARRÉS. Dirección de la producción: casos y aplicaciones. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, cop. 2007

http://ub.cbuc.cat/record=b1791777%7ES1*cat  Enlla├ž

GOLDRATT, E. M. La meta. Madrid: Díaz de Santos, 2005.

http://ub.cbuc.cat/record=b1721574%7ES1*cat  Enlla├ž

SEFA BÒRIA REVERTER, ANA GARCÍA GONZÁLEZ. Métodos del trabajo aplicados a las ciencias sociales. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, DL. 2006.

http://ub.cbuc.cat/record=b1731914%7ES1*cat  Enlla├ž

COROMINAS, A. ET AUX. Organització del temps de treball, competitivitat i qualitat de vida. Ajuntament de Barcelona, 2009.  Enlla├ž