Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió de Persones

Codi de l'assignatura: 362593

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Montserrat Crespi Vallbona

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 9

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Material docent elaborat pes professors de l’assignatura.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

90

(Les classes són participatives. El professor comença la classe explicant el tema que correspongui i després es tracten els casos o exercicis)

 

-  Teoria

Presencial

 

28

 

(El professor explica els temes del dia)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

20

 

(Es fan exercicis o es resolen casos, segons les circumstàncies. El professor aporta les conclusions definitives)

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

20

 

(Es plantegen problemes per resoldre a classe o fora de classe)

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

12

 

(Càlcul de retribucions, salaris, nòmines, indemnitzacions, absentisme laboral, rotació laboral, etc.)

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

9

 

(Anàlisi de retribucions d’empreses, contractes de treball i altres documents laborals)

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

1

 

(Sessió de joc de rols / comunicació interna organitzacional)

Treball tutelat/dirigit

65

(El professor tutoritza els exercicis que fa l’alumne)

Aprenentatge autònom

70

(L’alumne ha d’estudiar la matèria segons el programa detallat i el professor fa avaluacions per comprovar que els objectius de l’assignatura s’assoleixen)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Comprendre i saber aplicar tècniques de gestió de personal en les organitzacions.

   -

Capacitat per aplicar tècniques i coneixements específics en l'àmbit de la gestió de persones.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Comprendre les bases de coneixements teòrics i pràctics pel que fa a la gestió de les persones en l’àmbit de les organitzacions. Aquestes bases han de permetre entendre el procés d’optimització de l’activitat laboral i han de servir d’ajuda en l’anàlisi de múltiples situacions entre els interessos de les organitzacions i els dels membres que les componen, des d’una perspectiva de gènere.

Referits a habilitats, destreses
— Combinar i conciliar les tres principals disciplines bàsiques: l’organització del treball, la psicologia del treball i el dret laboral.
— Incorporar el llenguatge més habitual de la matèria i els procediments d’aplicació de la gestió de persones, amb el raonament lògic i tècnic característic de la realitat laboral.
— Habituar-se a la discussió prèvia a la resolució de casos que s’exposen durant el curs, a la reflexió sobre aquests casos i a arribar a conclusions després d’haver escoltat els diferents punts de vista dels grups.

Referits a actituds, valors i normes
— Tenir capacitat de comunicació i de treball en equip, raonament crític i compromís ètic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1. Context en què es prenen les decisions que afecten les persones en les organitzacions

*  1.1. Estratègia, estructura, cultura i recursos humans

1.2. Integració de la gestió de recursos humans en l’empresa

1.3. Estratègia de recursos humans

1.4. Balança social i gestió de la felicitat

2. 2. Organització i planificació de recursos humans

*  2.1. Planificació de recursos humans

2.2. Organització de la funció

2.3. El treball: equips i llocs de treball

2.4. Flexibilització i optimització del treball

2.5. El perfil del lloc de treball

3. 3. Adequació al lloc de treball: selecció

*  3.1. Elements principals

3.2. Perfil del lloc i professiograma

3.3. Selecció de personal: proves, entrevista i anàlisi de currículum

3.4. Plans de selecció

3.5. Plans d’acollida

3.6. Digitalització en els recursos humans

4. 4. Desenvolupament de les persones en les organitzacions

*  4.1. Desenvolupament del potencial de les persones: formació

4.2. El perfil del lloc com a base per a la formació

4.3. Lideratge

4.4. Gestió de carrera: mobilitat

4.5. La gestió dels expatriats

4.6. L’entorn de treball: satisfacció laboral i clima

4.7. La gestió del conflicte. La comunicació

4.8. Avaluació de l’acompliment

4.9. La gestió per competències

5. 5. Compensació

*  5.1. Elements de compensació

5.2. Retribució fixa: pràctica retributiva i mercat de retribució

5.3. Política de retribució

5.4. Retribució variable

5.5. Plans de revisió salarial

5.6. Nòmines

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent és fonamentalment participativa. Durant les sessions, el professorat explica el tema del dia, estimula la participació activa dels alumnes, especialment en la resolució de casos i en els exercicis de classe, i encarrega treballs per fer fora de les hores lectives.

El professorat exposa el plantejament dels treballs, en general, dins les hores lectives. L’alumnat analitza els plantejaments dels treballs, en desenvolupa les tècniques adients, i seguidament s’obre el debat corresponent, per grups, que acaba amb les conclusions apropiades.

S’encarreguen treballs de manera freqüent i hi ha un control de la participació.

En funció del desenvolupament del curs, d’acord amb les circumstàncies sanitàries, es poden impartir classes per videoconferència, sincròniques i asincròniques, es facilitaran gravacions d’àudio en PowerPoint i s’obriran fòrums per a dubtes i seguiment de la matèria. Si les mesures de seguretat que estableixi la UB demanen la presencialitat reduïda a l’aula, aquesta presencialitat s’utilitzarà per explicar els conceptes o continguts del programa més difícils i complexos, la introducció als blocs temàtics de l’assignatura, les pràctiques i la resolució de dubtes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
En principi, tots els alumnes han de seguir l’avaluació continuada. Els alumnes que vulguin seguir el règim d’avaluació única han de comunicar-ho al professor abans de la data límit establerta. Després d’aquest termini, no s’admetrà cap canvi en el règim d’avaluació.

La modalitat d’avaluació continuada consta d’un seguit d’activitats avaluables durant el curs (a) i la prova de síntesi (b), que té lloc un cop acaben les classes.

a) Activitats avaluables. Les activitats avaluables representen el 50 % de la nota final i consisteixen en dues proves teoricopràctiques, amb un valor del 20 % cadascuna, i un exercici pràctic sobre retribució o nòmines, que té un valor del 10 %.

b) Prova de síntesi. Representa el 50 % de la nota final i es divideix en dues parts. La part teòrica consta de preguntes en què cal aplicar els continguts teòrics de les funcions dels recursos humans en les diferents situacions de les organitzacions. La part pràctica consta d’un exercici pràctic de càlcul de polítiques retributives i plans de revisió salarial.

En funció de la situació sanitària en el moment de l’avaluació, la prova de síntesi pot ser presencial o virtual.

Reavaluació

Els estudiants que no superin l’assignatura en règim d’avaluació continuada poden fer una nova prova en la data que estableixi el Consell d’Estudis per a la reavaluació. Aquesta prova segueix els mateixos criteris que els establerts per a l’avaluació continuada.

En funció de la situació sanitària en el moment de la reavaluació, la prova de reavaluació pot ser presencial o virtual.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen final que té tres parts: preguntes teòriques de tipus test, 50 %; un cas/problema numèric de retribució i/o nòmines, 25 %; i preguntes obertes de tipus teoricopràctic, 25 %.

El termini per acollir-se a l’avaluació única es fixa a començament de curs.

En funció de la situació sanitària en el moment de l’avaluació, la prova d’avaluació única pot ser presencial o virtual.

Reavaluació

Els estudiants que no superin l’assignatura en règim d’avaluació única poden fer una nova prova en la data que estableixi el Consell d’Estudis per a la reavaluació. Aquesta prova segueix els mateixos criteris que els establerts per a l’avaluació única.

En funció de la situació sanitària en el moment de la reavaluació, la prova de reavaluació pot ser presencial o virtual.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

La convocatòria extraordinària consisteix en un examen de les mateixes característiques que el de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

PORRET GELABERT, M. Gestión de personas: manual para la gestión del capital humano en las organizaciones. 6a ed. Madrid: ESIC, 2014  Enllaç

  En trobareu edicions anteriors a la Biblioteca de Belles Arts.

ADAIR, J. Liderazgo y motivación. Barcelona: GEDISA, 2009  Enllaç

FERNÁNDEZ-RIOS, M.; SÁNCHEZ GARCIA, J.C. Valoración de puestos de trabajo. Madrid: Díaz de Santos, 1997  Enllaç

GOLEMAN, D. El poder de la inteligencia emocional. Barcelona: B, Grupo Z, 2013  Enllaç

MONTES ALONSO, M. J. Selección de personal: la búsqueda del candidato adecuado. Vigo: Ideaspropias, 2006  Enllaç

OLLEROS IZARD, M. El proceso de captación y selección de personal. 3a ed. Barcelona: Gestión 2000, 2005  Enllaç

PALOMO VADILLO, M.T. Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. 8a ed. Madrid: ESIC, 2013  Enllaç

PATRICIO JIMÉNEZ, D. La retribución. Madrid: ESIC, 2009  Enllaç

PEIRÓ SILLA, J.M. Introducción a la psicología del trabajo. Madrid: Centro de Estudios Financieros, 2013  Enllaç

ROBBINS, S.P. Introducción al comportamiento organizativo. Madrid: Pearson Educación, 2010  Enllaç

TUDELA COMBRONERO, G.; VALDEOLIVAS GARCIA, Y. Tiempo de trabajo y flexibilidad laboral. Madrid: Fundación Alternativas, 2005  Enllaç

  Podeu descarregar el document des del catàleg del CRAI UB.

Pàgina web

Tribunal Laboral de Catalunya   Enllaç

  Estatut dels treballadors actualitzat.

Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació  Enllaç

  Cerca de convenis col·lectius, formularis i documents, i preguntes més freqüents.