Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comptabilitat I

Codi de l'assignatura: 362594

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Alfred Salvador Pitarch

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

 

(20 hores presencials i 40 hores via campus condicionat a les indicacions de les autoritats acadèmiques)

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

El caràcter introductori d’aquesta assignatura determina que no calgui tenir coneixements previs sobre la matèria ni haver cursat cap altra assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Conèixer i saber gestionar les obligacions fiscals i saber interpretar la comptabilitat com a instrument d'informació economicofinancera de les empreses.

(Saber interpretar la comptabilitat com a instrument d’informació economicofinancera de les empreses.)

   -

Capacitat per aplicar coneixements específics en l'àmbit de l'assessorament juridicolaboral.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre la importància de la comptabilitat com a sistema d’informació d’una unitat econòmica per a la presa de decisions de caràcter econòmic.
— Conèixer la normativa comptable aplicable.
— Comprendre els conceptes comptables bàsics i el mètode propi que utilitza la comptabilitat.

 

— Identificar els instruments materials i formals que utilitza la comptabilitat.
— Conèixer el contingut i l’estructura dels comptes anuals en què se sintetitza la informació comptable rellevant, amb atenció especial al balanç i al compte de pèrdues i guanys.
— Comprendre el significat de les principals operacions econòmiques que ha dut a terme l’empresa.
— Conèixer el tractament comptable que correspon a aquestes transaccions econòmiques.

 

Referits a habilitats, destreses

— Classificar els comptes i determinar-ne el saldo.
— Classificar els diferents elements que conformen el balanç i el compte de pèrdues i guanys.
— Analitzar l’efecte que determinades operacions tenen sobre el patrimoni empresarial.
— Formular un balanç i un compte de pèrdues i guanys.
— Saber comptabilitzar les operacions més habituals que es produeixen a l’empresa.
— Ser capaç d’enregistrar un cicle comptable.
— Utilitzar per escrit i oralment la terminologia comptable de manera adequada.

 

 

Blocs temàtics

 

I. Introducció als conceptes comptables bàsics

1. La comptabilitat com a sistema d’informació

1.1. L’entorn econòmic i la necessitat d’informació
1.2. Aproximació al concepte de comptabilitat
1.3. Classificació de la comptabilitat
1.4. Usuaris de la informació comptable: interns i externs
1.5. Requisits de la informació comptable
1.6. El mètode comptable

2. Normalització comptable

2.1. Objectiu de la normalització comptable
2.2. Procés d’harmonització comptable: NIC/NIIF
2.3. Fonts legals de la comptabilitat
2.4. El Pla general de comptabilitat: estructura i contingut

3. El patrimoni empresarial i el balanç de situació

3.1. Concepte de riquesa i renda empresarial: el patrimoni i el resultat
3.2. Elements i masses patrimonials
3.3. L’estructura econòmica
       3.3.1. Actiu no corrent
       3.3.2. Actiu corrent
3.4. L’estructura financera
       3.4.1. El patrimoni net
       3.4.2. El passiu
3.5. L’equilibri patrimonial: la identitat fonamental

4. El resultat de l’empresa: el compte de pèrdues i guanys

4.1. Conceptes de despesa i d’ingrés
4.2. Càlcul i tipus de resultat
4.3. Relativitat del resultat comptable

5. La instrumentació comptable

5.1. El compte com a instrument de representació i mesura: concepte i funcions
5.2. Tecnicismes i estructura del compte
5.3. Classificació i funcionament dels comptes
5.4. El registre comptable: els llibres de comptabilitat

II. Registre dels fets comptables

6. El marc conceptual de la comptabilitat

6.1. Comptes anuals
6.2. Requisits de la informació a incloure en els comptes anuals
6.3. Principis comptables
6.4. Elements dels comptes anuals
6.5. Criteris de registre o reconeixement comptable dels elements dels comptes anuals
6.6. Criteris de valoració
6.7. Principis i normes de comptabilitat generalment acceptats

7. Compres, vendes i existències

7.1. Comptes de compres i devolucions de compres
7.2. Comptes de vendes i devolucions de vendes
7.3. Variació d’existències al final de l’exercici
7.4. Criteris de valoració aplicables als estocs

8. Creditors i deutors comercials i no comercials

8.1. Deutes amb proveïdors i creditors diversos
8.2. Crèdits amb clients i deutors diversos
8.3. Administracions públiques deutores i creditores
8.4. Crèdits i dèbits amb el personal
8.5. Ajustaments per periodificació

9. Immobilitzat material

9.1. Adquisició i venda de l’immobilitzat material
9.2. Correccions de valor de l’immobilitzat material
9.3. Inversions immobiliàries
9.4. Actius no corrents mantinguts per a la seva venda
9.5. Arrendaments i operacions similars

10. Immobilitzat intangible

10.1. Composició i reconeixement de l’immobilitzat intangible
10.2. Incorporacions i baixes en inventari
10.3. Correccions de valor de l’immobilitzat intangible

11. Fons propis

11.1. Capital subscrit i desemborsat
11.2. Reserves: obligatòries i voluntàries
11.3. Resultats pendents d’aplicació
11.4. Aplicació del resultat

12. Despeses i ingressos

12.1. Despeses no registrades a lliçons anteriors
12.2. Ingressos no registrats a lliçons anteriors

13. Cicle comptable

13.1. Fase d’obertura de la comptabilitat
13.2. Fase de comptabilització de les operacions de l’exercici
13.3. Fase de tancament de la comptabilitat
         13.3.1. Regularització comptable
         13.3.2. Determinació del resultat de l’exercici
         13.3.3. Tancament de la comptabilitat
         13.3.4. Elaboració i presentació dels estats comptables

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Si no és possible la presencialitat total a l’aula, la metodologia de l’assignatura s’adaptarà, i es podrà fer el seguiment mitjançant el Campus Virtual de les lliçons entregades en directe o gravades prèviament pel professor de l’assignatura en presentacions de PowerPoint o mitjançant altres eines disponibles al Campus Virtual. A les classes presencials es combinaran les explicacions teòriques per aclarir els dubtes en el seguiment del material treballat a través del Campus Virtual, amb exemples d’aplicació pràctica. Caldrà disposar a l’aula de material informàtic (portàtil, tauleta o similar) per poder seguir les pràctiques amb qüestionaris del Campus.

Els enunciats dels exercicis i la resta del material docent que es consideri necessari es posen a disposició de l’alumnat a través del Campus Virtual.

D’altra banda, les obres de text que s’indiquen com a bibliografia recomanada faciliten el seguiment i l’estudi de l’assignatura.

En l’assignatura de Comptabilitat tindrà especial rellevància la perspectiva de gènere i sempre que es pugui es treballaran continguts relacionats amb el gènere.

L’aprenentatge de l’assignatura està centrat en l’alumnat, busca en la mesura del possible l’empoderament de les dones i es vetlla perquè la participació estigui equilibrada. Si es pot es plantejaran exercicis en què les dones siguin referents.

En els enunciats dels supòsits plantejats, també es vetllarà perquè els contextos i les respostes no resultin discriminatoris.

La igualtat i el respecte són valors inqüestionables.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Consideracions generals
La avaluació no és una simple suma de notes d’exàmens, sinó que el professor ha de comprovar si l’alumne ha adquirit les competències i els objectius fixats en el pla docent. En aquest sentit, el professor pot demanar un coneixement mínim en cadascuna de les parts avaluades per tal d’evitar compensar notes dels exàmens i que s’assoleixin importants coneixements teòrics però no pràctics i a la inversa.

Els exàmens es poden fer mitjançant qüestionaris del Campus o en d’altres formats a criteri del professor responsable del grup, i de manera presencial o virtual atenent les recomanacions de les autoritats competents. A començament de curs se n’informarà, tot i que sembla que les proves es podran fer presencialment. Les preguntes en els qüestionaris apareixeran de manera seqüencial, s’hauran de respondre en un temps limitat i caldrà disposar de recursos informàtics (portàtil, tauleta o similar)

No es poden utilitzar calculadores alfanumèriques en les activitats o proves avaluables.

Avaluació continuada

Com a criteri general, el model d’avaluació és el d’avaluació continuada, que s’organitza de la manera següent:

— Tres activitats avaluables (50 %). Les dues primeres consisteixen en un exercici pràctic (15 % + 25 %) i la tercera en un test (10 %) tot plegat del conjunt dels temes del programa. Per superar l’assignatura és obligatori fer totes les activitats avaluables.

— Una prova de síntesi (50 %), en què s’avalua el conjunt dels continguts del programa, mitjançant la resolució d’un supòsit pràctic sencer. El professor pot decidir presentar aquest supòsit pràctic sencer, dividit en parts, o supòsits diferents per facilitar la resolució mitjançant qüestionaris. Tal com estableixen les Directrius academicodocents per als graus de la Facultat de Dret, s’ha d’aprovar la prova de síntesi per superar l’assignatura.

El docent pot tenir en compte, addicionalment a les proves avaluables, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i pot valorar l’assistència a classe i la participació activa a les classes virtuals o en d’altres activitats virtuals. La valoració que el professor faci d’aquestes evidències permetrà millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables.

Les proves parcials són obligatòries i no es poden compensar notes entre els parcials, ja que el contingut de cada prova és sobre temes diferents del programa.

Si l’estudiant abandona el procés d’avaluació continuada sense completar-lo, la qualificació obtinguda és la mitjana ponderada prevista en el pla docent, entenent que ha obtingut un 0 a les activitats que no s’ha presentat, i no pot obtenir l’aprovat per compensació de notes.

Si l’estudiant no sol·licita l’avaluació única en els terminis establerts, s’entén que segueix l’avaluació contínua. En ambdós casos, si no s’ha presentat a qualsevol dels exàmens parcials, no pot obtenir l’aprovat en avaluació contínua i la nota màxima a l’acta seria de 4.

Reavaluació

Per presentar-se a la reavaluació l’estudiant ha d’haver estat avaluat prèviament. No s’hi pot presentar aquell estudiant que tingui una qualificació de no presentat.

Previsiblement la prova de reavaluació serà presencial, i també pot ser que es faci mitjançant qüestionaris del Campus Virtual o en d’altres formats, segons el criteri del professor responsable del grup. Per als qüestionaris caldrà disposar de recursos informàtics (portàtil, tauleta o similar)

La reavaluació consisteix en una nova prova, que es fa en la data que estableix el Consell d’Estudis. La prova de reavaluació té la mateixa estructura i el mateix contingut que la prova prevista per a la modalitat d’avaluació única. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

 

Avaluació única

Qualsevol estudiant té dret a acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en el termini i en la forma que estableix la Comissió Acadèmica de la Facultat de Dret. En aquest cas, ha de superar una prova al final del semestre, en la data oficial fixada per al període d’exàmens.

En principi la prova serà presencial, i pot ser en format qüestionaris del Campus o en d’altres formats, segons el criteri del professor responsable del grup. En els qüestionaris les preguntes apareixen de forma seqüencial i per fer-los cal disposar de recursos informàtics.

La prova d’avaluació única consta de dues parts:

— Un seguit d’exercicis pràctics i un exercici de tipus test amb quatre respostes possibles i una única resposta vàlida per pregunta, dels temes del programa. El mètode de valoració del test és el següent: 1 punt si la resposta és correcta, –0,25 si és incorrecta, i 0 si no es respon la pregunta. Aquesta part de la prova té un valor de 4 punts sobre 10.
— Un supòsit pràctic sencer en què s’avalua el conjunt dels continguts del temari. El professor pot optar per dividir aquest supòsit pràctic en parts per tal d’adaptar-ho als qüestionaris del Campus si ha decidit aquesta opció d’examen. Aquesta segona part de la prova té un valor de 6 punts sobre 10.

S’han d’aprovar totes dues parts per superar l’assignatura.

Reavaluació

La reavaluació consisteix a fer una nova prova, que té lloc en la data que fixa el Consell d’Estudis. La qualificació obtinguda a la reavaluació és la que apareixerà com a definitiva a l’expedient. Pot accedir a la reavaluació aquell estudiant que hagi estat avaluat en règim d’avaluació única i hagi obtingut una qualificació final de suspens. En queden exclosos els casos de no presentat.

S’aplica a la reavaluació tot allò explicat per a la avaluació única.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

La convocatòria extraordinària de final de carrera consisteix a fer un examen que segueix el model descrit per a l’avaluació única.