Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comptabilitat II

Codi de l'assignatura: 362595

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Alfred Salvador Pitarch

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

 

(20 hores presencials i 40 h via campus condicionat a les indicacions de les autoritats acadèmiques.)

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


Requisits

362594 - Comptabilitat I (Obligatòria)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Conèixer i saber gestionar les obligacions fiscals i saber interpretar la comptabilitat com a instrument d'informació economicofinancera de les empreses.

   -

Capacitat per aplicar coneixements específics en l'àmbit de l'assessorament juridicolaboral.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Conèixer els principals estats financers de l’empresa.

— Entendre les tècniques i les eines bàsiques d’anàlisi d’estats financers.

— Saber interpretar la informació comptable.

 

Referits a habilitats, destreses

— Calcular el fons de maniobra i analitzar-ne les variacions.

— Saber calcular, aplicar i interpretar les principals ràtios d’anàlisi d’estats financers.

— Ser capaç de diagnosticar la situació econòmica i financera d’una empresa.

— Utilitzar per escrit i oralment la terminologia comptable de manera adequada.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Estats financers principals

1.1. El balanç

1.1.1. Estructura de l’actiu
1.1.2. Estructura del patrimoni net
1.1.3. Estructura del passiu

1.2. El compte de pèrdues i guanys

1.2.1. Resultat d’explotació
1.2.2. Resultat financer
1.2.3. Resultat de l’exercici

1.3. La memòria

1.3.1. Concepte i objectius
1.3.2. Contingut i estructura

2. Anàlisi d’estats financers

2.1. Introducció a l’anàlisi d’estats financers

2.1.1. Concepte i objectiu: el diagnòstic empresarial
2.1.2. Estats financers bàsics per a l’anàlisi
2.1.3. Tècniques i instruments
2.1.4. Limitacions de l’anàlisi d’estats financers

2.2. Anàlisi del balanç de situació

2.2.1. Anàlisi vertical o estàtica
2.2.2. Anàlisi horitzontal o dinàmica
2.2.3. Estructura de balanç ideal
2.2.4. Principals ràtios per analitzar el balanç

2.3. Estudi del fons de maniobra

2.3.1. Concepte i determinació
2.3.2. Avaluació de les necessitats del fons de maniobra
2.3.3. El fons de maniobra ideal
2.3.4. Les variacions del fons de maniobra

2.4. Anàlisi del compte del resultat

2.4.1. Anàlisi vertical o estàtica
2.4.2. Anàlisi horitzontal o dinàmica
2.4.3. Principals ràtios per analitzar el compte de pèrdues i guanys

2.5. Rendibilitat, autofinançament i creixement

2.5.1. Rendibilitat econòmica o rendiment
2.5.2. Rendibilitat financera
2.5.3. Autofinançament i creixement

3. Altres estats financers

3.1. L’estat de fluxos d’efectiu

3.1.1. Concepte i objectius
3.1.2. Classificació dels fluxos d’efectiu
3.1.3. Model de presentació
3.1.4. Anàlisi de la liquiditat per mitjà de l’estat de fluxos d’efectiu

3.2. L’estat de canvis en el patrimoni net

3.2.1. Concepte i objectius
3.2.2. Estat d’ingressos i despeses reconegudes
3.2.3. Estat total de canvis en el patrimoni net

3.3. L’informe de gestió

3.3.1. Concepte i objectius
3.3.2. Informació a revelar

3.4. Els comptes anuals consolidats

3.4.1. Definició
3.4.2. Obligació de consolidar
3.4.3. Mètodes i procediments de consolidació

3.5. L’informe d’auditoria

3.5.1. Concepte i objectius de l’auditoria
3.5.2. Obligació d’auditar
3.5.3. Opinions de l’auditor
3.5.4. Estructura de l’informe
3.5.5. Procés d’auditoria

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Si no és possible la presencialitat total a l’aula, el seguiment de l’assignatura serà a través del Campus Virtual, en què hi haurà les lliçons en directe o gravades prèviament pel professor, presentacions de PowerPoint; i es faran servir les eines disponibles al Campus Virtual. A les classes presencials es combinaran les explicacions teòriques per aclarir els dubtes en el seguiment del material treballat al Campus, amb exemples d’aplicació pràctica. Caldrà disposar a l’aula de material informàtic (portàtil, tauleta o similar) per poder fer les pràctiques amb qüestionaris del Campus Virtual. 

Els enunciats dels exercicis que es resoldran a classe i es posaran a disposició de l’alumnat a través del Campus Virtual de la UB en format de qüestionari o en d’altres formats segons el professor responsable del grup. A més, les obres de text que s’indiquen com a bibliografia recomanada faciliten el seguiment i l’estudi de l’assignatura.

En l’assignatura tindrà especial rellevància la perspectiva de gènere, i sempre que es pugui es treballaran continguts relacionats amb el gènere.

L’aprenentatge de l’assignatura està centrat en l’alumne, busca en la mesura del possible l’empoderament de les dones i procura una participació equilibrada. Si es pot es plantejaran exercicis en què les dones siguin referents.

En els enunciats dels supòsits plantejats, es vetllarà perquè els contextos i les respostes no resultin discriminatoris. La igualtat i el respecte són valors inqüestionables.


Metodologia per al grup d’estudi orientat (GEO)

L’alumnat matriculat al curs especial de grau per a retitulats segueix la metodologia prevista per als grups d’estudi orientat (GEO), que es basa en sessions teòriques per programar la matèria objecte d’estudi i sessions pràctiques per posar el treball en comú. A les sessions presencials s’ofereixen explicacions de síntesi i esquemes de la matèria, que l’alumnat ha d’estudiar i ampliar amb la bibliografia concreta que se li indiqui.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El model d’avaluació és, per norma general, el d’avaluació continuada, excepte en el cas que l’estudiant opti per l’avaluació única.

L’avaluació no és una simple suma de notes d’exàmens, sinó que el professor ha de comprovar si l’alumne ha assolit les competències i els objectius fixats en el programa. En aquest sentit, el professor pot demanar un coneixement mínim en cada part avaluada per evitar compensar notes dels exàmens i que s’assoleixin elevats coneixements teòrics però no pràctics, i a l’inrevés.

Els exàmens es podran fer mitjançant qüestionaris, o en d’altres formats a criteri del professor responsable del grup, i de manera presencial o virtual segons les recomanacions de les autoritats competents. A començament de curs se n’informarà,i sempre que es pugui seran presencials. Les preguntes en els qüestionaris apareixeran de manera seqüencial i el temps per respondre serà limitat i caldrà disposar de recursos informàtics.

Les tasques de l’assignatura es valoren de la manera següent:

a) Tres activitats avaluables (50 % de la nota final). Se’n comuniquen les dates en començar el curs i s’han de fer totes:

— Un supòsit pràctic (10 %).

— Un supòsit teoricopràctic (30 %). Aquest supòsit consisteix a resoldre de manera pràctica les qüestions plantejades i, a més, a respondre un test sobre cadascun dels apartats del supòsit. Cadascuna d’aquestes parts es valora igual.

— Un test teòric de 20 preguntes (10 %).

Quan el nombre d’estudiants matriculats en un grup sigui superior a 75, el professor pot decidir reduir el nombre d’activitats avaluables a dues, amb la mateixa ponderació global (50 % de la nota final). Durant els deu primers dies del semestre, quan ja se sap el nombre d’alumnes matriculats, el professor comunica el nombre de proves avaluables.

Si les circumstàncies especials del curs obliguen a suprimir alguna prova, el percentatge es repartirà entre les altres proves. Com que tothom ha de tenir les mateixes oportunitats, no es poden fer exàmens fora de la data comunicada en començar el curs.

b) Una prova de síntesi (50 %). S’hi avalua el conjunt dels continguts estudiats en el temari i consisteix en un examen teòric de tipus test de 15 preguntes (30 % de la nota de síntesi) i en un supòsit teoricopràctic d’anàlisi d’estats financers (70 % de la nota de síntesi); aquest últim es fa amb les mateixes condicions que la segona activitat avaluable.

Tal com estableix el Protocol academicodocent per als graus de la Facultat de Dret, s’ha d’aprovar la prova de síntesi per superar l’assignatura.

El professorat pot demanar tota mena de proves d’aprenentatge o treballs obligatoris com a part de l’avaluació continuada, i pot valorar l’assistència a classe i la participació activa en les classes virtuals o en altres eines virtuals a l’hora de fixar la nota final definitiva.

Les proves parcials són obligatòries i no es poden compensar notes entre els parcials, ja que el contingut de cada prova és sobre temes diferents del programa.

Si l’estudiant ha començat el procés d’avaluació continuada i l’abandona, la qualificació és la mitjana ponderada prevista en el pla docent, entenent que ha obtingut un 0 en les activitats que no ha presentat, sense poder obtenir l’aprovat per compensació de notes.

Si l’estudiant no demana l’avaluació única en els terminis establerts, s’entén que segueix l’avaluació continuada. En ambdós casos, si no s’ha presentat a qualsevol dels exàmens parcials, no podrà obtenir l’aprovat en avaluació continuada i la nota màxima a l’acta seria un 4.

Reavaluació

Els estudiants que no superin l’assignatura en règim d’avaluació continuada poden fer una nova prova en la data que estableixi el Consell d’Estudis per a la reavaluació.

Previsiblement la prova de reavaluació serà presencial, però també es podria fer a través dels qüestionaris del Campus Virtual o amb d’altres formats, segons criteri del professor responsable del grup. Si s’opta pels qüestionaris caldrà disposar de recursos informàtics.

La prova de reavaluació té la mateixa estructura i contingut que la prova prevista per a la modalitat d’avaluació única. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

La reavaluació exigeix que l’alumne hagi estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat.

 

Avaluació única

Els estudiants tenen dret a acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·licitin en el termini i en la forma establerts per la Comissió Acadèmica de la Facultat de Dret.

En l’avaluació única els estudiants han de superar una prova al final del semestre que es fa en la data oficial fixada per al període d’exàmens.

En principi la prova serà presencial, però també podrà ser en format qüestionaris del Campus Virtual, en què les preguntes apareixen de manera seqüencial. Caldrà disposar de suport informàtic. 

La prova consta de dues parts, que s’han d’aprovar per separat per superar l’assignatura:

a) Una primera part de tipus test, de 30 preguntes, amb quatre possibles respostes i una única de vàlida. El mètode de valoració és el següent: 1 punt si la resposta és correcta, −0,25 si és incorrecta, i 0 si no es respon. Aquesta part representa el 30 % de la nota final.

b) Una segona part que consta d’un exercici teoricopràctic d’anàlisi d’estats financers, i que val el 70 % de la nota final. Aquest supòsit consisteix a resoldre de manera pràctica les qüestions plantejades i, a més, a respondre un test teòric de preguntes sobre els apartats del supòsit. Cadascuna d’aquestes parts es valora igual.

Reavaluació

Els estudiants en règim d’avaluació única que no superin l’assignatura poden fer una nova prova en la data que estableixi el Consell d’Estudis per a la reavaluació. La nota obtinguda en la reavaluació és la que constarà a l’expedient com a definitiva.

En principi la prova serà presencial, i es podran utilitzar els qüestionaris del Campus Virtual i caldrà disposar de recursos informàtics.

S’aplica tot allò indicat en la prova d’avaluació única.

La reavaluació exigeix que l’alumnat hagi estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui no presentat.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

Consisteix en un examen que segueix el model descrit per a l’avaluació única.

Consideracions comunes a tots els règims d’avaluació

No es poden utilitzar calculadores alfanumèriques en cap de les proves o activitats avaluables que es facin presencialment a l’aula.

En les proves de tipus test la nota s’obté valorant amb 1 punt les respostes correctes i amb -0,25 les incorrectes. Les no contestades no es valoren en cap sentit.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AMAT SALAS, O. Análisis de estados financieros. Fundamentos y aplicaciones [incluye casos, ejercicios resueltos y cuestionarios de autoevaluación]. 8a ed. act. Barcelona: Gestión 2000, 2008  Enllaç

En format paper  Enllaç

CARRASCO GALLEGO, A. [et al.] Estados financieros: teoría y casos prácticos. Madrid: Ediciones Pirámide, 2009  Enllaç

MARTINEZ, A.; SÁNCHEZ, P. Análisis de Estados. Técnicas y herramientas. Barcelona: Gráficas Rey, 2007

MUÑOZ MERCHANTE, A. Análisis de estados financieros : teoría y práctica : [adaptado al PGC 2007]. 2a ed. Madrid: Ediciones Académicas, 2009  Enllaç

Anàlisi d’estats financers / Dolors Plana Erta (coordinadora) ; Fernando Campa Planas, M. José Porras García

Campa Planas, Fernando

Análisis de estados contables : diagnóstico económico-financiero / Mª Ángeles Goxens Orensanz, José Mª Gay Saludas

Goxens, María Ángeles

 Llibre | Prentice-Hall | 2000

Legislació

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, Boletín Oficial del Estado, 20 de noviembre de 2007,  núm. 278  Enllaç

Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, Boletín Oficial del Estado, 21 de noviembre de 2007,  núm. 279  Enllaç

Text electrònic

Financial statement analysis

Henry Stewart Publications.

Financial Statement Analysis Workbook: A Practitioner’s Guide: Step-by-Step Exercises and Tests to Help You Master Financial Statement Analysis, Fourth Edition

By: Martin S. Fridson; Fernando Alvarez. Wiley. ISBN: 978-0-470-64003-6, 978-1-118-09747-2, 978-1-118-09749-6, 978-1-283-17671-2.