Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Polítiques d'Ocupació

Codi de l'assignatura: 362596

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Antonio Alujas Ruiz

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

Aquesta assignatura està clarament vinculada a l’assignatura de primer curs Economia del Treball, que és imprescindible per poder analitzar i avaluar les polítiques que s’apliquen en l’àmbit nacional i internacional. També es complementa, especialment, amb assignatures com ara la de Sociologia del Treball, que dona una visió àmplia del mercat de treball i de les relacions laborals.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Conèixer i actuar des del respecte als drets fonamentals dels treballadors amb atenció especial a la igualtat de gènere, discapacitat i conciliació de la vida familiar i laboral.

   -

Conèixer els fonaments de l'economia, del mercat de treball i les polítiques d'ocupació, i la seva incidència en les organitzacions.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les principals polítiques econòmiques i els objectius que tenen.
— Conèixer les diferents polítiques d’ocupació.
— Conèixer i saber distingir els objectius i instruments de la política econòmica.
— Conèixer les diferents opcions per expandir o contraure una economia.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber elaborar, desenvolupar, analitzar i avaluar plans d’ocupació.
— Saber identificar els diferents col·lectius amb dificultats d’ocupabilitat i els problemes específics que els afecten.
— Analitzar els diferents objectius de la política econòmica.
— Saber valorar l’impacte dels canvis institucionals sobre els resultats del mercat laboral i la relació que tenen amb les polítiques d’ocupació.
— Analitzar les principals mesures de les polítiques del mercat de treball.
— Analitzar els efectes macroeconòmics i microeconòmics de les polítiques del mercat de treball.
— Valorar els diferents mètodes d’avaluació de les polítiques actives.
— Analitzar la influència del Servei Públic d’Ocupació i la transformació del Servei Públic d’Ocupació sobre les polítiques d’ocupació.
— Analitzar les diferents mesures aplicades a Espanya.
— Analitzar l’evolució del mercat de treball a Espanya, i fer un repàs dels principals problemes d’actualitat, amb especial èmfasi en la perspectiva de gènere.
— Saber valorar quines són les polítiques més adequades per resoldre els problemes del mercat de treball espanyol.
— Analitzar l’estratègia europea actual i els reptes de futur.
— Fer una anàlisi comparativa dels mercats de treball i de les polítiques d’ocupació als països de la Unió Europea.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Polítiques econòmiques: objectius

2. Polítiques d’ocupació. Polítiques actives i passives del mercat de treball

3. Polítiques d’ocupació i mercats de treball a Espanya i a la Unió Europea

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’aprenentatge de l’assignatura es basa en els punts següents:

— Assistència a classe, exercicis de comprensió de lectures, accés i classificació de dades estadístiques i informes sobre les polítiques d’ocupació a Espanya i a la Unió Europea.

— Exercicis pràctics sobre temes econòmics i laborals concrets, amb especial èmfasi en la perspectiva de gènere.

— Treball en grup sobre mesures que incideixen en el mercat laboral.

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantindran els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada és l’avaluació per defecte, i en què és recomanable una assistència continuada a les classes.

L’avaluació de l’assignatura es basa en un seguit d’activitats (a) i en una prova final de síntesi (b):

a) Activitats d’avaluació continuada, amb un valor del 50 % de la nota final:
— Recensió objectiva d’un article (20 %).
— Treball en grup sobre les polítiques que incideixen en el mercat de treball (30 %).

Si no es duu a terme cap de les activitats previstes, s’obté la qualificació de no presentat. Si es fa un nombre insuficient d’activitats, s’obté la qualificació de suspens.

Addicionalment a les activitats avaluables, el professorat pot tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge. Aquesta valoració permet millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les activitats avaluables i finals. Això és especialment pertinent quan la nota de la prova de síntesi és superior a la nota de les activitats d’avaluació continuada.

b) Una prova final de síntesi, que consta de preguntes tipus test d’opció múltiple i de preguntes reflexives i de resposta curta sobre el temari del pla docent. La prova té un valor del 50 % de la nota final i és imprescindible superar-la.

Reavaluació

La reavaluació té com a requisit haver estat avaluat prèviament, i consisteix en un examen equivalent al d’avaluació única. La nota obtinguda a l’examen és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

 

Avaluació única

Els estudiants que ho vulguin es poden acollir a l’avaluació única emplenant un formulari disponible a la web de la Facultat de Dret, en un termini d’un mes i mig a partir de l’inici del quadrimestre (prorrogable segons les circumstàncies).

Aquest règim d’avaluació es basa en un examen que té un valor del 100 % de la nota final i consta de preguntes de tipus test d’opció múltiple i de preguntes reflexives i de resposta curta relatives al temari del pla docent. 

Reavaluació

La reavaluació de la prova d’avaluació única té com a requisit haver estat avaluat prèviament i consisteix en un examen del mateix tipus. Per tant, no s’hi pot presentar aquell estudiant que tingui una qualificació de no presentat.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

L’examen de la convocatòria de final de carrera consta de preguntes de resposta curta relatives al temari del pla docent.

Consideracions aplicables a tots els règims d’avaluació

Qualsevol exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.