Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Protecció Social Complementària

Codi de l'assignatura: 362611

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Manuela Bosch Princep

Departament: Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Comprendre i saber aplicar el règim jurídic de l'empresa i de la seva activitat.

   -

Conèixer i saber aplicar el règim jurídic de les relacions laborals, sindicals i de seguretat social en la gestió dels treballadors i empleats dels sectors privat i públic.

   -

Capacitat per aplicar coneixements específics en l'àmbit de l'assessorament juridicolaboral.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Familiaritzar-se amb el sistema de finançament de la previsió social pública.
— Valorar el sistema de previsió social a Espanya tenint-hi en compte aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.
— Aprendre a computar les diferents percepcions econòmiques dins del règim general de la Seguretat Social per determinar les bases de cotització. 
— Saber com s’obtenen la quota empresarial i la quota de la treballadora o el treballador, i les bonificacions i reduccions que s’hi poden aplicar.
— Conèixer els requisits que donen dret a la prestació i els possibles beneficiaris d’aquest dret.
— Aprendre a obtenir les bases reguladores de les diferents prestacions. 
— Saber com s’obtenen les prestacions del nivell contributiu del règim general de la Seguretat Social.
— Conèixer sistemes de previsió social complementaris al sistema públic, com ara les assegurances i els plans de pensions.
— Conèixer la valoració financera i actuarial de les assegurances de vida.
— Familiaritzar-se amb els conceptes de «pla de pensions» i «fons de pensions», saber-ne els tipus i com funcionen, i conèixer altres entitats que hi estiguin relacionades.
— Aprendre a determinar els drets consolidats d’un pla de pensions.

 

Referits a habilitats, destreses

— Classificar les bases de cotització per contingències comunes, contingències professionals i hores extraordinàries en el règim general de la Seguretat Social. 
— Determinar la base de cotització en el règim general de la Seguretat Social en casos especials: alta sense retribució, incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, pluriocupació i pluriactivitat.
— Identificar la quota empresarial i la de la treballadora i el treballador.
— Interpretar el rebut de liquidació.
— Calcular les prestacions del nivell contributiu de la Seguretat Social següents: maternitat, incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, incapacitat permanent, jubilació i mort i supervivència.
— Emprar un full de càlcul per determinar prestacions.
— Calcular la prima d’un contracte d’assegurances de vida.
— Calcular els drets consolidats d’un pla de pensions.
— Utilitzar un full de càlcul per determinar la prima d’un contracte d’assegurances i el capital acumulat d’un pla de pensions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Previsió social pública

1.1. Introducció

1.1.1. Previsió social pública
1.1.2. Legislació sobre Seguretat Social
1.1.3. Persones i entitats relacionades amb el sistema de Seguretat Social

1.2. Cotitzacions en el règim general

1.2.1. Definicions prèvies
1.2.2. Bases de cotització
1.2.3. Tipus de cotització
1.2.4. Quotes
1.2.5. Bonificacions
1.2.6. Supòsits

1.3. Prestacions en el règim general

1.3.1. Maternitat
1.3.2. Incapacitat temporal
1.3.3. Riscos durant l’embaràs
1.3.4. Incapacitat permanent
1.3.5. Jubilació
1.3.6. Mort i supervivència
1.3.7. Altres supòsits

2. Previsió social privada

2.1. Sostenibilitat del sistema públic de pensions

2.2. Règims financers

2.3. Plans de pensions

2.4. Renda fixa

2.5. Renda variable

2.6. Política d’inversions

2.7. Assegurances de vida

2.8. Altres productes de previsió social

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El procés d’ensenyament i aprenentatge es basa en classes presencials expositives teoricopràctiques que combinen: a) la docència magistral, en què el professorat introdueix els conceptes teòrics i els emmarca en exemples explicatius, i b) la docència pràctica, en què l’alumnat duu a terme exercicis per adquirir i reforçar els conceptes teòrics.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’opció recomanada per a l’alumnat que assisteixi regularment a classe és l’avaluació continuada. Si s’opta per aquest règim d’avaluació, s’exigeix una assistència mínima a les classes del 75 %.

L’avaluació continuada consta de dues parts:

a) Dues activitats (60 % de la nota final), que s’han de lliurar en els terminis establerts. 

Per aprovar l’assignatura en el règim d’avaluació continuada cal superar les dues activitats, que representen cadascuna el 30 % de la nota parcial.

En el cas de no complir amb el requisit d’assistència, a l’estudiant se li resta un 25 % de la nota d’avaluació continuada.

Addicionalment a les activitats avaluables, el professorat pot tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge. Aquesta valoració permet millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les activitats avaluables. 

b) Una prova final de síntesi (40 % de la nota final), en què s’avaluen els continguts dels dos blocs de l’assignatura. Tot i haver superat les activitats d’avaluació continuada, s’exigeix una qualificació mínima de 5 sobre 10 en aquesta prova final com a requisit indispensable per superar l’assignatura.

Reavaluació 

La reavaluació consisteix en una prova escrita que representa el 100 % de la nota final. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient, sens perjudici que el professorat hi pugui tenir en compte altres aspectes.

 

Avaluació única

L’avaluació única és l’opció recomanada per a l’alumnat que no assisteixi regularment a classe. Durant el mes de febrer del curs acadèmic s’ha de comunicar al docent responsable que es tria aquesta opció d’avaluació i, en tot cas, se seguirà la normativa establerta a la Facultat de Dret per a aquesta modalitat d’avaluació. 

L’avaluació única consisteix en un examen escrit en les dates previstes per a les convocatòries oficials. Les preguntes s’ajusten als continguts dels dos blocs.

Reavaluació

L’alumnat que hagi estat avaluat en règim d’avaluació única i hagi suspès pot accedir a la reavaluació. En cas de no haver-s’hi presentat no es podrà accedir a la reavaluació.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

La convocatòria extraordinària de final de carrera segueix els mateixos criteris establerts per a la prova d’avaluació única.

Clàusula lingüística

Qualsevol exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BLASCO LAHOZ, J.F. Curso de seguridad social: régimen general y prestaciones no contributivas. 13a ed. València : Tirant lo Blanch, 2006.  Enllaç

BOSCH, M.; CLARAMUNT, M.M. Previsión social privada: seguros y planes de pensiones. [Barcelona] : las autoras, 2003.   Enllaç

FERRER LÓPEZ, M.A. Casos prácticos de seguridad social: afiliación, cotización, recaudación, asistencia sanitaria, incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, lesiones permanentes no invalidantes, incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia, protección familiar, desempleo. 19a ed. Barcelona: Deusto, DL. 2010.  Enllaç

FERRER LÓPEZ, M.A. Cómo calcular las pensiones de la seguridad social. 16a ed. Bilbao: Deusto, cop. 2008.  Enllaç

RODRÍGUEZ RAMOS, M.J. Sistema de seguridad social. 11a ed. Madrid: Tecnos, 2009.  Enllaç

Capítol

Bosch-Príncep, M. (2020) Cotización en el Régimen General: Conceptos básicos.

Bosch-Príncep, M. (2020). Prestaciones derivadas de la cotización por contingencias comunes: Jubilación.

Bosch-Príncep, M. (2020). Prestaciones derivadas de la cotización por contingencias comunes y profesionales: Incapacidades.

Bosch-Príncep, M. (2020). Prestaciones derivadas de la cotización por contingencias comunes y profesionales: Viudedad y Orfandad.

Pàgina web

Espanya. Ministerio de Empleo y Seguridad Social [en línia]. [Consulta: 4 setembre 2012]. Disponible a: <http://www.empleo.gob.es>  Enllaç

Espanya. Ministerio de Economía y Competitividad. Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones [en línia]. Disponible a: <http://www.dgsfp.meh.es/>  Enllaç

Espanya. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Seguridad Social [en línia]. Disponible a: <http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm>  Enllaç

Text electrònic

BOSCH, M.; CLARAMUNT, M.M. Previsión social pública: cotizaciones en el régimen general de la seguridad social. 8a ed. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, [s.d.]

  Aquesta publicació es revisa anualment. Disponible a la plataforma virtual utilitzada.

9a ed. 2008  Enllaç