Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comunicació Interna

Codi de l'assignatura: 362632

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marina Romeo Delgado

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques de problemes

No presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat de comunicació oral i escrita usant terminologia específica.

   -

Conèixer l'estructura i funcionament de l'empresa i saber aplicar les tècniques de valoració dels resultats i de l'organització del treball.

   -

Capacitat per aplicar tècniques i coneixements específics en l'àmbit de la gestió de persones.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Ser capaç de buscar, seleccionar i analitzar informació empresarial de diferents fonts (Internet, premsa, bases de dades, etc.) per resoldre els casos i els problemes plantejats.

 

— Revisar els principals processos als quals s’enfronta tot mànager: la gestió de la informació i de la comunicació, la gestió de grups i d’equips i la gestió del conflicte.

 

— Promoure una actitud favorable a la diversitat (de gènere, cultural, funcional, etc.).

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar les competències i les habilitats comunicatives requerides en els professionals encarregats de la direcció i la gestió d’empreses.

 

— Aprendre a treballar en equip i a comunicar, argumentar, negociar i interactuar amb altres persones, i prendre decisions en situacions amb més o menys informació.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Estimular actituds que permetin orientar l’activitat professional, l’esperit crític i la capacitat creativa i proactiva.

 

— Promoure una actitud favorable a la diversitat (de gènere, cultural, funcional, etc.).

 

 

Blocs temàtics

 

1. El procés comunicatiu intern

1.1. Postulats del procés comunicatiu

1.2. Funcions de la comunicació

1.3. Comunicació interna, canvi i innovació

1.4. Comunicació interna, formació i desenvolupament del personal 

1.5. Canals de comunicació 1.0 i 2.0

2. Disfuncions de la comunicació interna i els seus efectes sobre el funcionament organitzacional

2.1. Sobrecàrrega informativa

2.2. Distorsió comunicativa

2.3. Auditories de comunicació

3. El treball grupal

3.1. Grup, equip i agregat

3.2. Determinació de rols

3.3. Habilitats comunicatives per a líders

4. La comunicació en situacions de crisi i d’emergència

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantindran els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
En l’avaluació continuada, la nota final s’obté a partir de les activitats avaluables següents:

— Treball grupal. Creació i dinamització d’un blog: 50 %
— Resolució d’un cas individual: 20 %
— Prova de síntesis de tipus test: 30 %

Nombre d’activitats avaluables

Hi ha dues proves avaluables (la resolució d’un cas, i la creació i dinamització d’un blog). Durant les primeres sis setmanes l’alumnat que ho vulgui es pot acollir a l’avaluació única.

Altres evidències d’aprenentatge

Addicionalment a les activitats avaluables, el professorat pot tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge a l’hora de fixar la nota final definitiva. Aquesta valoració, eventualment, permet millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les activitats avaluables. Això és especialment adient quan la qualificació final (activitats d’avaluació continuada + prova final) és igual o superior a 7 i la nota de la prova final és superior.

Clàusula lingüística

Qualsevol exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

Reavaluació

L’alumne que tingui una qualificació final de suspens en règim d’avaluació continuada pot optar a la revaluació, que consisteix en un nou examen de tipus test (qüestionari) amb el valor del 100 % de la qualificació final.

El professorat pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals. Especialment escau aquest fet si la nota de la prova de síntesi és superior a l’obtinguda en el tram d’activitats en el règim d’avaluació continuada.

 

Avaluació única

La data límit per acollir-se a l’avaluació única la fixa la Comissió Acadèmica, i la data o les dates de la prova d’avaluació única de cada assignatura la fixa el Consell d’Estudis de cada ensenyament. El termini per inscriure’s a l’avaluació única és de sis setmanes a comptar des de l’inici del quadrimestre corresponent.

La nota final de l’assignatura s’obté a partir de dues activitats: un prova de tipus test, qüestionari (80 %). i la resolució d’un cas (20 %). 

La prova es duu a terme al final del semestre, en la data oficial aprovada pel Consell d’Estudis per al període d’exàmens.

L’examen consisteix a respondre preguntes de tipus test (qüestionari) a partir de la bibliografia següent:

— Almenara, J., Romeo, M. i Roca, X. (2005). Comunicación interna en la empresa. Barcelona: UOC.
— Gallardo, V. (2010). Liderazgo e innovación 2.0. Herramientas para potenciar el talento en las organizaciones. Madrid: Editorial Netbiblo.
— Watzlawick, P; Weakland, J. H. i Fisch (1986). Cambio: formación y solución de los problemas humanos. 6a ed. Barcelona: Herder.

Reavaluació

Pot accedir a la reavaluació l’alumne que hagi estat avaluat prèviament en règim d’avaluació única i hagi suspès. En queden exclosos els supòsits de no presentat.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

La convocatòria de final de carrera segueix el mateix criteri que l’avaluació única. La nota final de l’assignatura s’obté a partir de dues activitats: un prova, qüestionari (80 %) i la resolució d’un cas (20 %). 

Clàusula lingüística

Qualsevol exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

PEIRÓ, J.M.; PRIETO, F. Telematics and organizational processes. An overview. Londres: Erlbaum, 1994

  El document no es troba a la UB ni al CCUC.

BLANCO, A.; CABALLERO, A.; CORTE, L. DE LA. Psicología de los grupos. Madrid: Prentice Hall, 2005  Enllaç

DAVIS, K.; NEWSTROM, J.W.  El comportamiento humano en el trabajo: comportamiento organizacional. 3a ed. México, D.F. ; Madrid [etc.] : McGraw-Hill, 1991  Enllaç

GALLARDO, V. (2010). Liderazgo e innovación 2.0. Herramientas para potenciar el talento en las organizaciones. Madrid: Editorial Netbiblo.

ALMENARA, J. Comunicación interna en la empresa. Barcelona: UOC, 2005  Enllaç

POZO LITE, M. Gestión de la comunicación interna en las organizaciones : casos de empresa. 2a ed. Pamplona: EUNSA, 2007  Enllaç

QUIJANO, S. (dir.) Dirección de recursos humanos y consultoría en las organizaciones: el ASH (Auditoría del Sistema Humano) para la gestión de personas, la consultoría experta en las organizaciones. Barcelona: Icaria, 2005  Enllaç

WATZLAWICK, P.; BEAVIN, J. H.; JACKSON, D.D.  Teoría de la comunicación humana: interacciones, patologías y paradojas. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1974

Al CCUC  Enllaç

WATZLAWICK, P. El lenguaje del cambio: nueva técnica de la comunicación terapeútica. Barcelona: Herder, 1980  Enllaç

WATZLAWICK, P.; WEAKLAND, J.H.; FISCH, R. Cambio: formación i solución de los problemas humanos. 6a ed. Barcelona: Herder, 1986  Enllaç

Comunicar para transformar. Conversaciones para transformar. Pilar Buil Gazol y Pablo Medina Aguerrebere. Editorial Pirámide. 2015

Comunicar para crear valor. La dirección de comunicación en las organizaciones. José Ignacio Bel Mallén. Editorial Eunsa.2004