Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió Estratègica de l'Empresa

Codi de l'assignatura: 362633

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Miguel Vilalta Beltri

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat de comunicació oral i escrita usant terminologia específica.

   -

Conèixer l'estructura i funcionament de l'empresa i saber aplicar les tècniques de valoració dels resultats i de l'organització del treball.

   -

Comprendre i saber aplicar tècniques de gestió de personal en les organitzacions.

   -

Capacitat per aplicar tècniques i coneixements específics en l'àmbit de la gestió de persones.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Tenir una visió actual de la direcció empresarial, considerada com un procés integrat (global o general), que es preveu des del nivell jeràrquic més alt.

— Entendre les estratègies empresarials com la manera amb què les empreses es relacionen amb el seu entorn.

— Conèixer les fases o etapes principals dels processos de formulació d’estratègies.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber distingir les diferents categories fonamentals d’estratègies.

— Saber identificar els condicionants de l’èxit o del fracàs en l’execució de les estratègies: condicionants estructurals, culturals, etc.

— Saber interpretar els processos de formulació estratègica com a processos de negociació entre diferents components d’una «coalició d’interessos».

 

 

Blocs temàtics

 

1. Direcció estratègica

1.1. La direcció a l’empresa

1.1.1. L’empresa com a organització i com a sistema
1.1.2. El subsistema de direcció i les funcions que té
1.1.3. Les decisions de la direcció
1.1.4. L’entorn empresarial en l’actualitat

1.2. La direcció estratègica

1.2.1. Antecedents, naixement i contingut de la direcció estratègica
1.2.2. Conceptes bàsics de la direcció estratègica
1.2.3. Àmbits o nivells d’estratègia a l’empresa
1.2.4. Definició i identificació de les unitats estratègiques

1.3. La direcció estratègica i la relació amb la perspectiva de gènere

2. La direcció estratègica de l’empresa sobre la base del coneixement

2.1. La gestió del coneixement i la direcció estratègica de l’empresa

2.1.1. Introducció

2.1.2. Referència als principals models de gestió del coneixement

2.1.3. Gestió del coneixement: propietats i classificació del coneixement

2.1.4. La generació de coneixement

2.1.5. El capital intangible

2.1.6. El capital humà

3. L’anàlisi de l’entorn

3.1. Els objectius empresarials

3.1.1. Els objectius empresarials
3.1.2. El sistema d’objectius empresarials
3.1.3. La missió i el propòsit estratègic
3.1.4. Formes de participació en l’empresa
3.1.5. La responsabilitat social de l’empresa

3.2. Anàlisi externa

3.2.1. Anàlisi externa
3.2.2. Anàlisi de l’entorn general
3.2.3. Anàlisi de l’entorn específic
3.2.4. Mètodes prospectius en l’anàlisi de l’entorn

3.3. Anàlisi interna

3.3.1. Anàlisi interna
3.3.2. Anàlisi funcional
3.3.3. El perfil estratègic de l’empresa
3.3.4. La cadena de valor
3.3.5. El cicle de vida dels productes
3.3.6. Anàlisi dels recursos i de les capacitats
3.3.7. Anàlisi de la cartera de negocis

4. La formulació de l’estratègia

4.1. Estratègies competitives

4.1.1. Estratègia de lideratge en costos
4.1.2. Estratègia de diferenciació
4.1.3. Estratègia de «nínxol»
4.1.4. Estratègies de resposta ràpida
4.1.5. Estratègies defensives i ofensives

4.2. Estratègies segons la indústria

4.2.1. Estratègies per a indústries noves
4.2.2. Estratègies per a indústries madures
4.2.3. Estratègies per a indústries en declivi
4.2.4. Estratègies per a sectors industrials fragmentats

4.3. Estratègies de desenvolupament

4.3.1. Estratègies de diversificació
4.3.2. Estratègies d’internacionalització

4.4. Avaluació i selecció de l’estratègia

4.4.1. La factibilitat
4.4.2. L’acceptabilitat
4.4.3. Avaluació i selecció

5. La implantació de l’estratègia

5.1. Aspectes més importants en la implantació de l’estratègia

5.1.1. La planificació de recursos
5.1.2. Desenvolupament organitzacional
5.1.3. Estructura organitzativa
5.1.4. La cultura empresarial
5.1.5. El lideratge
5.1.6. El poder i l’ètica

6. El control a l’empresa

6.1. El control a l’empresa

6.1.1. L’origen del control, concepte i característiques
6.1.2. Requisits del control
6.1.3. Tipus de control
6.1.4. Sistemes d’informació per al control
6.1.5. Quadre de comandament integral CMI
6.1.6. El procés de control
 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantindran els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
En l’avaluació continuada, la nota final es calcula de la manera següent:

Dues activitats avaluables: 60 % (30 % + 30 %). Són treballs individuals o en grup, que es pengen en el Campus Virtual en dies determinats. Tant si no s’entrega alguna activitat com si se n’entrega alguna en blanc, compta com si s’hagués lliurat i rep la puntuació de 0.

Una prova de síntesi: 40 %. És un examen teòric de cinc preguntes (cada pregunta té un valor de dos punts sobre deu). Cal aprovar aquesta prova per poder fer la mitjana amb la nota obtinguda en les activitats avaluables. Si no s’aprova, no se supera l’assignatura.

Reavaluació
Poden accedir a la reavaluació els alumnes que s’hagin presentat a la prova de síntesi de la convocatòria ordinària i no l’hagin superada, i consisteix a fer la mateixa prova. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació serà la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que s’hi pugui tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge.

El professorat pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals. Especialment escau aquest fet si la nota de la prova de síntesi és superior a l’obtinguda en el tram d’activitats en el règim d’avaluació continuada.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

Els estudiants que no es vulguin acollir a l’avaluació continuada han de comunicar expressament, dins del termini establert, que volen seguir el règim d’avaluació única. Si no ho fan, segueixen per defecte el d’avaluació continuada.

L’avaluació única consisteix a fer un examen de deu preguntes teòriques, cadascuna amb un valor d’un punt.

Reavaluació
Poden accedir a la reavaluació els alumnes que s’hagin presentat a la prova de la convocatòria ordinària i no l’hagin superada. Consisteix a fer la mateixa prova, que té també el mateix valor que la prova de síntesi en el càlcul de la nota final.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

La prova de la convocatòria extraordinària consisteix a fer el mateix tipus de prova i amb les mateixes condicions que les establertes per a l’avaluació única.