Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió Mediambiental i Qualitat Total

Codi de l'assignatura: 362637

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Judit Pavon Sans

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat de comunicació oral i escrita usant terminologia específica.

   -

Conèixer l'estructura i funcionament de l'empresa i saber aplicar les tècniques de valoració dels resultats i de l'organització del treball.

   -

Capacitat de valorar la qualitat i l’excel·lència en les operacions com a factor competitiu i estratègic de les empreses.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Apropar-se als aspectes relacionats amb la gestió de la qualitat, del medi ambient, de la responsabilitat social, i d’altres sistemes implantats en una organització; aspectes que permeten millorar l’eficiència de l’organització i la satisfacció dels clients i d’altres grups d’interès.

— Conèixer les eines de gestió per millorar l’organització de les empreses, més enllà dels estàndards dels sistemes de gestió actuals.

— Saber aplicar les eines bàsiques de gestió de sistemes, analitzar-ne casos reals i proposar millores basades en els coneixements  sobre la matèria.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bloc 1. Qualitat

*  Tema 1. Definició de la qualitat
— Definició i evolució de la qualitat

— Dimensions de la qualitat en els productes i serveis

— Eines de gestió i control de la qualitat

Tema 2. Gestió de la qualitat

— Definició de la gestió de la qualitat

— Formalització de la gestió de la qualitat

— Segmentació de mercat

— Satisfacció del client: model Kano de resposta

Tema 3. Gestió de la qualitat total

— Definició i principis de la gestió de la qualitat total

— Costos de la qualitat

— Models i eines de gestió de la qualitat total

— Model EFQM

2. Bloc 2. Altres pràctiques empresarials relacionades amb la gestió de la qualitat

*  Tema 4. Gestió mediambiental i responsabilitat social
— Definició i evolució de la gestió mediambiental

— Eines i models de gestió mediambiental

— El medi ambient com a part de la responsabilitat social

— La perspectiva de gènere

Tema 5. Integració de sistemes de gestió

— Definició de la integració de sistemes de gestió

— Aspectes del procés d’integració de sistemes de gestió

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia aplicada és una combinació de classes magistrals per introduir conceptes i de classes pràctiques per aplicar i consolidar la matèria. Per a l’èxit d’aquesta metodologia, és necessari que l’alumnat sigui participatiu, tant a classe com fora de l’aula, amb el treball individual i en grup.

Les activitats previstes són, entre d’altres, anàlisi de casos pràctics, treballs en grup durant les classes i exàmens tipus test. Les tasques concretes s’especifiquen a l’inici de curs en el programa de l’assignatura.

Algunes de les activitats pràctiques es duen a terme en les sessions d’activitats dirigides de tutorització i en grups desdoblats. Aquestes sessions s’anuncien a classe amb antelació.

El Campus Virtual és la plataforma de comunicació en què hi ha els materials de guia per a l’assignatura. Les diapositives no són els apunts de l’assignatura, sinó la guia per seguir les classes.

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantindran els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’alumnat és avaluat segons la modalitat d’avaluació continuada, si no és que hi renuncia explícitament el dia de l’examen.

En la modalitat d’avaluació continuada es duen a terme exercicis i pràctiques tant a l’aula (tutorització) com a casa, i tant individualment com en grup.

Ponderació de l’avaluació continuada (70 % nota final):

  1. Dos o tres a casos que es resolen durant el curs: 40 % de la nota final de l’assignatura (s’exposen en el programa de l’assignatura a l’inici del curs).
  2. Petits treballs proposats a classe sobre el tema tractat: 20 % de la nota final de l’assignatura.
  3. Participació de l’alumnat a classe: 10 % de la nota final de l’assignatura.


En la modalitat d’avaluació continuada és necessari que l’alumne assisteixi com a mínim al 85 % de les classes, ja que els exercicis no sempre s’anuncien al Campus Virtual.

També s’ha d’obtenir una qualificació mínima de 4 sobre 10 en aquesta part perquè compti per a la nota final. Si no s’arriba a aquesta nota mínima, s’avalua l’alumnat segons la modalitat d’avaluació única.

El tipus d’exercicis avaluables s’exposen en el programa de l’assignatura a l’inici del curs.

Examen final: 30 % de la nota final de l’assignatura. L’examen és de tipus test de resposta múltiple. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar aquesta prova final de síntesi, independentment del valor ponderat que tingui.

No es pot recuperar nota amb treballs o exercicis addicionals.

Per obtenir una qualificació favorable d’avaluació continuada és imprescindible haver dut a terme totes les activitats obligatòries que assenyala el pla docent i la prova de síntesi corresponent.

Clàusula de qualitat lingüística

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

La còpia o el plagi de qualsevol activitat avaluable, prova de síntesi o avaluació única, així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final definitiva de l’assignatura, sense possibilitat de reavaluació, i se n’informarà el cap d’estudis.

Reavaluació

Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens en règim d’avaluació continuada poden fer una altra prova de síntesi. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

 

Avaluació única

L’alumnat que no pugui seguir l’avaluació continuada es pot acollir a l’avaluació única. L’alumnat es pot acollir a aquesta modalitat d’avaluació el mateix dia de l’examen.

En la modalitat d’avaluació única, en la data de l’examen establerta pel Consell d’Estudis, es fa un examen sobre tot el temari que consta de dues parts: a) un test de resposta múltiple (50 % de la nota de l’examen), i b) un cas del qual s’han de respondre preguntes curtes (50 % de la nota de l’examen). La nota de l’examen és la nota final de l’assignatura, i s’aprova si la nota de l’examen és igual o superior a 5 sobre 10.

No es pot recuperar nota amb treballs o exercicis addicionals.

Clàusula de qualitat lingüística

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

La còpia o el plagi de qualsevol activitat avaluable, prova de síntesi o avaluació única, així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final definitiva de l’assignatura, sense possibilitat de reavaluació, i se n’informarà el cap d’estudis.

Reavaluació

Els estudiants que suspenguin en règim d’avaluació única poden optar a la reavaluació només si prèviament han estat avaluats, i en queden exclosos els casos de no presentat.

L’examen de reavaluació és del mateix tipus que l’examen de la convocatòria ordinària.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Fonts d’informació bàsica

Camison, C., Cruz, S., Gonzalez, T. (2007), Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos y sistemas, Pearson Educacion, Madrid, Spain

 

Casadesus, M., Heras, I., Merino, J. (2005), Calidad práctica: una guía para no perderse en el mundo de la calidad, Prentice-Hall Financial Times, Madrid, Spain

 

Claver, E., Molina, J., Tari, J. (2011), Gestión de la calidad y gestión medioambiental: fundamentos, herramientas, normas ISO y relaciones, 2a edn, Piramide, Madrid, Spain

 

EFQM (2013), EFQM Model 2013, [Pagina web de European Foundation Quality Model,], [Online]. Disponible: http://www.efqm.org

 

Jonker, J., Witte, M. (2006), Management models for corporate social responsibility, Springer, Berlin.