Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Externes

Codi de l'assignatura: 362640

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Patricia Mesanza Costa

Departament: Òrgans de govern

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

300

(En funció del tipus de pràctiques i de la institució concreta, es pot combinar la presència física en el lloc de pràctiques amb hores de treball tutelat/dirigit i d’aprenentatge autònom)

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

300

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat de comunicació oral i escrita usant terminologia específica.

( capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació.)

   -

Conèixer l'estructura i funcionament de l'empresa i saber aplicar les tècniques de valoració dels resultats i de l'organització del treball.

   -

Conèixer i saber aplicar el règim jurídic de les relacions laborals, sindicals i de seguretat social en la gestió dels treballadors i empleats dels sectors privat i públic.

   -

Capacitat per aplicar tècniques i coneixements específics en l'àmbit de la gestió de persones.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Les pràctiques són una activitat de naturalesa formativa duta a terme per l’alumnat i supervisada per la Facultat de Dret, amb l’objectiu de completar la formació teòrica mitjançant la immersió en la realitat pràctica de les relacions laborals, tant en el vessant jurídic com en el de gestió de persones en institucions, empreses i assessories, i d’afavorir la interiorització de les competències per preparar-se per a l’exercici d’activitats professionals.

 

Referits a habilitats, destreses

— Reflexionar, de manera activa i en un entorn professional real, sobre els diversos aspectes conceptuals estudiats, i saber-los aplicar a les tasques jurídiques habituals de les institucions públiques i privades.

— Aprendre a obtenir informació de diferents mitjans, a analitzar-la de manera crítica i a aplicar-la al desenvolupament de les tasques habituals i a la solució dels problemes que es plantegin.

— Desenvolupar la capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i castellà, amb domini del llenguatge especialitzat propi de l’àmbit jurídic, laboral i de gestió de persones.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar la capacitat d’aprendre a aprendre. Reflexionar i encaminar el propi desenvolupament personal en l’àmbit professional jurídic, laboral i de gestió de persones.

— Aprendre a treballar en equip, col·laborant amb els altres per contribuir a un projecte comú.

— Fomentar les actituds responsables en el compliment dels horaris, el desenvolupament de les tasques encomanades i el millor assoliment dels objectius.

— Veure l’aplicació dels valors i principis constitucionals a l’activitat jurídica i valorar-ne personalment el resultat.

— Treballar l’empatia respecte a les persones que es relacionen jurídicament amb la institució en què es fan les pràctiques, de manera que es desenvolupin habilitats i destreses interpersonals que facilitin l’exercici de les professions jurídiques en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Preparació

*  Selecció informada del lloc de treball en què l’alumne vol fer les pràctiques, d’entre l’oferta del catàleg i d’acord amb el pla de formació

2. Desenvolupament

*  a) Desenvolupament d’acord amb el conveni de la UB
b) Seguiment periòdic amb el tutor acadèmic i el tutor de l’entitat col·laboradora

3. Memòria de pràctiques

*  a) Redacció de la memòria final de pràctiques de l’activitat duta a terme, d’acord amb el model normalitzat que proporciona la Facultat de Dret, amb documents, procediments i evidències
b) Presentació de la memòria

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Atesa la particularitat de l’assignatura, la metodologia està basada en l’aprenentatge pràctic sota la tutorització acadèmica i de l’entitat col·laboradora assignada. L’estudiant ha de complir unes tasques en el dia a dia de l’entitat, relacionades amb les que s’indiquen en el projecte formatiu.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Les característiques i la particularitat d’aquesta assignatura fan que no hi hagi distinció entre avaluació continuada i avaluació única. L’avaluació està determinada per l’assoliment dels objectius de l’assignatura i la qualificació és responsabilitat del tutor acadèmic assignat per l’ensenyament.

 

Avaluació única

El tutor acadèmic assignat té en compte els elements següents:

a) L’informe de valoració del tutor de l’entitat.

b) La memòria final de pràctiques de l’activitat duta a terme, d’acord amb el model normalitzat que es proporciona a Relacions Laborals, amb documentació, procediment i evidències.

c) La valoració de les  tutories (2/3) amb el tutor acadèmic.

La memòria s’ha de lliurar al tutor acadèmic o al servei de pràctiques en un termini màxim de deu dies després de la finalització de les pràctiques.

Si no hi ha un aprofitament suficient i satisfactori de les pràctiques (absències injustificades, retards continuats, etc.), o si l’estudiant no presenta qualsevol de les proves que ha d’aportar, o les presenta fora de termini, o no fa les tutories amb el tutor acadèmic, l’assignatura queda qualificada amb un suspens, sense possibilitat de reavaluació.

Reavaluació

Només en el cas que l’alumne suspengui l’assignatura a causa de la memòria de pràctiques té dret a la reavaluació. En aquest cas, el tutor acadèmic valora si la memòria de pràctiques suspesa és susceptible de ser corregida en un període breu de temps, que no serà mai superior als 15 dies naturals, per reparar-ne les deficiències.