Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny Analògic Integrat

Codi de l'assignatura: 362709

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pedro Luis Miribel Catala

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

Tot el material és disponible al Campus Virtual (CV).

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

71

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

(Magistral + activitats + problemes + tutoria.)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

26

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

69

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i de comunicar i transmetre (de manera oral i escrita) coneixements, procediments, resultats, habilitats i destreses en llengua nativa i estrangera.

   -

Capacitat de treball en equip o en un grup multidisciplinari (personal).

   -

Comprensió de la interacció de l'electrònica amb altres àrees de coneixement (no només telecomunicació o informàtica, sinó també automoció, medicina, aeronàutica...) i ser capaç de col·laborar eficaçment en equips multidisciplinaris, coneixent els principis de les tecnologies amb què es complementa i proposant millores en la funcionalitat dels sistemes electrònics i innovacions que permetin la fabricació de sistemes més reduïts, més potents, més econòmics i més sostenibles.

   -

Capacitat d'aplicar tècniques d'optimització dels dispositius i sistemes electrònics per a la minimització del seu consum de potència amb criteris de sostenibilitat.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir els coneixements bàsics per al disseny microelectrònic analògic i mixt integrat.

 

— Iniciar-se en el disseny dels blocs bàsics necessaris en disseny analògic partint de tecnologies CMOS.

 

— Familiaritzar-se amb terminologies de circuits analògics i mixtos integrats.

 

— Descriure les característiques dels diferents circuits i les implicacions a nivell del disseny de les variacions o manipulacions dels paràmetres dels circuits.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar la capacitat de treball en grup.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’assignatura

2. Revisió de conceptes

3. El transistor MOSFET

4. Etapes bàsiques I: miralls de corrent

5. Etapes bàsiques II: fonts de corrent integrades

6. Etapes bàsiques III: els circuits de referència

7. Etapes bàsiques IV: amplificadors bàsics

8. Amplificador operacional I. Parell diferencial bàsic
Disseny pas a pas. Relació dels principals paràmetres amb els elements del circuit

9. Estabilitat
Localització de pols i zeros
Bucle (’loop’). Estabilitat. Marge de fase

10. Metodologia de disseny per blocs

11. Amplificador operacional II: dues etapes / disseny pas a pas
Dues etapes
Cas particular Folded-Cascode

12. Etapes de sortida

13. Amplificadors operacionals: altres arquitectures (avançat)
Telescopic, GainBoosted, Rain2Rail, etc.

14. Introducció als filtres integrats

15. Circuits de banda prohibida (’band gap’)

16. No lineals: comparadors

17. Introducció al disseny mixt
Circuits de capacitats commutades (’switch-capacitors’)

18. Introducció al disseny mixt: ADC i DAC

19. Tema transversal: ’layout’ analògic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La coordinació de l’assignatura i el professorat implicat, d’acord amb les instruccions que en tot moment puguin derivar-se de les autoritats universitàries, i dels manaments i ordres de les instàncies de les autoritats sanitàries, treballaran per mantenir l’activitat docent i la interacció amb l’estudiant de la millor manera possible, gràcies als recursos disponibles a la Universitat i l’experiència guanyada durant el semestre de primavera del curs 2019-20. Es faran servir els diferents recursos que la Universitat posa a les nostres mans per facilitar l’aprenentatge i complir els objectius del curs.

L’eina fonamental o canal de base per a la comunicació entre l’estudiant i el professorat és l’espai de l’assignatura en el Campus Virtual.

La metodologia de l’assignatura es basa en activitats per a l’ensenyament actiu, i es fonamenta en diferents recursos i eines per a la docència, que poden ser tant síncrons, en els horaris ja establerts per a l’assignatura, com asíncrons.

Les activitats inclouen tant classes magistrals, teoricopràctiques, problemes tutoritzats, simulacions de circuits, qüestionaris, com l’elaboració de treballs, l’estudi de documents, laboratori, presentacions i tutories/dubtes.

Hi ha un fòrum concret sobre dubtes en relació amb les sessions síncrones i asíncrones.

Tenint en compte la incertesa dels possibles escenaris desconeguts davant la pandèmia, aquesta docència és mixta, de modalitat presencial i no presencial.

Segons pugui derivar l’estat de la pandèmia, la instrucció clara a seguir és de mantenir la interacció amb els estudiants per a les diferents activitats en la modalitat indicada, mantenint les franges horàries establertes per l’ensenyament per a l’assignatura.

En funció del nombre d’estudiants matriculats, i la capacitat de l’aula i laboratori assignats, dels recursos presents a l’aula, les activitats i la metodologia s’adaptarà a les necessitats presents, combinant activitats síncrones monitoritzades per un professor en la franja establerta i possibilitat d’asíncrones.

L’assistència a l’80% de les sessions  de teoria i problemes (presencials o online si fos el cas) és obligatòria. Altrament, els estudiants
no serà elegible per passar el curs. Totes les sessions de laboratori són obligatòries.

S’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura, en la mesura que sigui possible.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Els percentatges de l’avaluació continuada es basen en diferents activitats, i són els pesos següents:

— avaluació de les diferents activitats de laboratori (40%)

— altres activitats i treballs (30%)

— examen teòric / problemes de síntesi (30 %).

Les diferents activitats del curs poden anar des de les pràctiques de laboratori (40 %) a problemes, simulacions de circuits, qüestionaris, i treball amb documents i preparació del treball i defensa d’aquest, amb un pes del 30 %.

Dins de les qüestions que formen la prova de síntesi, hi poden haver preguntes relacionades amb les presentacions que es poden programar sobre treballs assignats. També hi poden haver preguntes relacionades amb el laboratori.

Per poder fer la mitjana per a la qualificació final, cada element ha de tenir una nota mínima de 4/10, però se supera l’assignatura quan la mitjana final és de com a mínim 5/10.

Respecte a les diferents activitats, es programen i gestionen via el canal del Campus Virtual (CV), amb dates termini per a l’entrega dels treballs. Com s’ha indicat en l’apartat de metodologia, se seguirà la modalitat que en aquell moment es pugui portar a terme.

La prova de síntesi es faria de manera presencial tot i que si les condicions del moment ho poden aconsellar es faria en línia de forma síncrona en el mateix horari que sigui definit. La prova en aquest cas es basaria en problemes i preguntes via qüestionari pel campus, a on s’indicarien totes les informacions. La prova seria tipus open book.

Respecte a la revisió, els estudiants interessats primer han de mostrar el seu interès via el campus o correu electrònic, segons s’indiqui en el seu moment. Si és possible es faria de manera presencial en dia i horari que es programin. Ara bé, si per algún motiu o si fos més recomanable per la situació, es podria fer perfectament dins de franja a definir en línia (online).

Indicar que cal una assistència mínima del 80% a les sessions de teoria i/o problemes i que totes les sessions de laboratori són obligatòries.


Reavaluació

No és possible millorar nota per aquesta via. Està pensada per als no presentats o suspensos.

Sempre que hagi superat les pràctiques, l’alumne pot fer una prova de síntesi semblant a la de final de semestre si no l’ha superat o no s’hi ha presentat. Se seguirà la via que en aquell moment sigui possible i es gestionarà via CV.

La mitjana es calcula, doncs, amb la nota de la prova de síntesi (mínim un 4/10) i les notes de pràctiques i activitats. Les notes de les activitats i laboratori no es reavaluen. Es fa una prova de síntesi semblant a la de final de semestre.

Se supera l’assignatura quan la mitjana de tots els elements és com a mínim de 5/10. Com s’ha dit més amunt, l’avaluació de les diferents activitats i pràctiques programades té un pes del 30%+40 % de la qualificació final; l’examen de síntesi, d’un 30 %.

— Es programen uns minuts a la sessió de pràctiques per fer les enquestes UB.


Comportament ètic

Actuacions irregulars en activitats avaluables. Segons l’acord del Consell d’Estudis del grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació del 6 de juliol de 2016, en cas de detectar-se algun senyal de plagi/còpia en qualsevol activitat avaluable, la penalització consisteix a, com a mínim, qualificar-la amb un zero. Si un mateix alumne reincideix i plagia/copia una segona vegada durant el mateix curs, el professor avalua l’assignatura amb un zero i l’alumne no té dret a la reavaluació.

El que estableix aquest paràgraf es fa sens perjudici del procés disciplinari que es pugui iniciar com a conseqüència dels actes duts a terme. Consulteu també l’article 16.7 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges (aprovada pel Consell de Govern en data 8 de maig de 2012).

 

Avaluació única

Es fa la mitjana del 60 % de l’examen de síntesi (teòric i problemes) i del 20 % de les pràctiques, obligatòries, i del 20 % del treball, que és obligatori i una tasca més com a element de l’avaluació final.

Respecte a les diferents activitats es programen i gestionen via el canal del Campus Virtual (CV), amb dates termini per a l’entrega dels treballs. Com s’ha indicat en l’apartat de metodologia, se seguirà la modalitat que en aquell moment es pugui portar a terme.

Dins de la prova de síntesi hi poden haver preguntes relacionades amb les presentacions que es poden programar sobre treballs assignats. També hi poden haver preguntes relacionades amb el laboratori.

Per poder fer la mitjana per a la qualificació final, cada element ha de tenir una nota mínima de 4/10, però se supera l’assignatura quan la mitjana final és de com a mínim 5/10.

Els estudiants que vulguin seguir aquesta via han de seguir l’estipulat i es demana que informin el professor coordinador de l’assignatura tan aviat com sigui possible.

En relació amb la revisió d’examen se segueix la mateixa metodologia indicada per a l’avaluació continuada.


Reavaluació

No és possible millorar nota per aquesta via. Sempre que hagi superat les pràctiques, l’alumne pot fer una prova de síntesi semblant a la de final de semestre si no l’ha superat o no s’hi ha presentat. Se seguirà la via que en aquell moment sigui possible i es gestionarà via CV.

La mitjana es calcula, doncs, amb la nota de la prova de síntesi (mínim un 4/10) i les notes de les dues activitats obligatòries. Les notes de les activitats no es reavaluen. Es fa una prova de síntesi semblant a la de final de semestre.

Se supera l’assignatura quan la mitjana de tots els elements és, com a mínim, de 5/10.

Com s’ha dit més amunt, l’avaluació de les diferents activitats obligatòries té un pes del 40 % de la qualificació final; l’examen de síntesi, d’un 60 %.

— Es programen a la sessió de pràctiques uns minuts per fer les enquestes UB.


Comportament ètic

Actuacions irregulars en activitats avaluables. Segons l’acord del Consell d’Estudis del grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació del 6 de juliol de 2016, en cas de detectar-se algun senyal de plagi/còpia en qualsevol activitat avaluable, la penalització consisteix a, com a mínim, qualificar-la amb un zero. Si un mateix alumne reincideix i plagia/copia una segona vegada durant el mateix curs, el professor avalua l’assignatura amb un zero i l’alumne no té dret a la reavaluació.

El que estableix aquest paràgraf es fa sens perjudici del procés disciplinari que es pugui iniciar com a conseqüència dels actes duts a terme. Consulteu també l’article 16.7 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges (aprovada pel Consell de Govern en data 8 de maig de 2012).