Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques en Empresa

Codi de l'assignatura: 362715

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Atila Herms Berenguer

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

150

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

150

 

(En realitat, l’alumne ha de fer 240 h d’estada en l’empresa o institució.)

Treball tutelat/dirigit

0

(Tal com diu la normativa cal aplicar un factor multiplicador en el nombre d’hores que correspondrien a una assignatura de 6 crèdits, en aquest cas el factor ¿1,6. Per tant, les hores d’estada en l’empresa són 240.)

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat els dos primers cursos.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

Capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i lideratge (sistèmica).

   -

Capacitat d'organització i gestió (instrumental).

   -

Capacitat de resolució de problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i de comunicar i transmetre (de manera oral i escrita) coneixements, procediments, resultats, habilitats i destreses en llengua nativa i estrangera.

   -

Capacitat de treball en equip o en un grup multidisciplinari (personal).

   -

Capacitat de conèixer i aplicar elements bàsics d'economia, necessitats de l'empresa, principis d'activitat empresarial i de gestió de recursos humans.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Aprendre i experimentar l’aplicació de coneixements adquirits, en un entorn professional, en una empresa.

— Adquirir competències sobre treball en equip; capacitat de lideratge; esperit crític; responsabilitat professional; ètica professional.

— Els objectius concrets d’aprenentatge s’especifiquen en el conveni amb l’empresa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Activitat

*  No hi ha un programa específic, atès que les activitats que s’han de dur a terme depenen de l’empresa.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats que s’han de fer durant l’estada en l’empresa i com es duen a terme les supervisa un tutor o tutora de la mateixa empresa.

El nombre total d’hores de conveni són 240 h.

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única

S’han de presentar dos informes:

— Una memòria/informe de les activitats dutes a terme durant l’estada a l’empresa (d’un mínim de cinc pàgines).

— Un informe de valoració del tutor de l’empresa sobre el treball que ha fet l’estudiant, indicant les hores fetes.

L’avaluació de cadascun dels dos informes compta el 50 %.

La reavaluació consisteix en una nova presentació de l’informe d’activitats, en cas que no s’hagi presentat dins del termini o tingui mancances que es puguin corregir.
 

Casos de plagi
En cas de detectar-se plagi/còpia en qualsevol activitat avaluable, la penalització consisteix a, com a mínim, qualificar-la amb un zero. Si un mateix alumne reincideix i torna a plagiar/copiar durant el mateix curs, el professor avalua l’assignatura amb un zero i l’alumne no té dret a la reavaluació.