Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llengua Anglesa I

Codi de l'assignatura: 362757

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Montserrat Forcadell Guinjoan

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

— El curs s’imparteix íntegrament en anglès, que també és la llengua vehicular de totes les proves i tasques que es fan . Es recomana un nivell d’anglès com a mínim equivalent al First Certificate of English per tal d’assolir els continguts de l’assignatura de manera satisfactòria.

— Es recomana adquirir un diccionari monolingüe i un altre de bilingüe d’una de les col·leccions que apareixen a les fonts.

— És indispensable tenir cura de la correcció lingüística.

— Dur a terme les proves d’avaluació de manera fraudulenta és motiu de penalització.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Habilitat per treballar de forma autònoma i en equip.

   -

Ús de recursos bibliogràfics i de les TIC com a eines de comunicació i aprenentatge.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la terminologia bàsica relacionada amb l’expressió escrita i les diferències entre diversos registres.

— Conèixer les estructures gramaticals i els conceptes de vocabulari necessaris per a la producció i la comprensió oral i escrita en llengua anglesa.

— Familiaritzar-se amb l’estructura d’un debat i els torns de paraula.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’organitzar i estructurar textos acadèmics de caràcter divers amb cohesió i coherència.

— Ser capaç de resumir les idees principals d’un text acadèmic i de fer servir el context per entendre paraules desconegudes.

— Fer servir el vocabulari específic sobre les àrees temàtiques tractades durant el curs.

— Fer servir adequadament estructures gramaticals avançades d’importància cabdal per a la producció oral i escrita en un context acadèmic.

— Desenvolupar estratègies per millorar la comprensió oral de diàlegs, converses, i programes radiofònics en anglès.

— Ser capaç de treballar autònomament i de fer servir les TIC.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Conscienciar-se de les pròpies habilitats i mancances com a estudiant de llengua anglesa.

— Considerar la producció escrita com un procés i valorar la importància de produir diverses versions d’un mateix text i de les correccions entre iguals.

— Potenciar la pràctica oral en llengua anglesa i animar-se a crear situacions comunicatives per practicar l’idioma tant a dins com a fora de l’aula.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Tema 1

*  
— Llengua: verbs modals; ortografia
— Vocabulari: col·locacions
— Expressió escrita: text descriptiu
— Comprensió oral i escrita
— Expressió oral 1

2. Tema 2

*  
— Llengua: l’expressió del passat; els noms en el registre formal
— Vocabulari: canvis
— Expressió escrita: text de causa i efecte
— Comprensió oral i escrita
— Expressió oral 2

3. Tema 3

*  
— Llengua: situacions hipotètiques en el passat; condicional present i condicional futur
— Vocabulari: l’olfacte
— Expressió escrita: anàlisi literària
— Comprensió oral i escrita
— Expressió oral 3

4. Tema 4

*  
— Llengua: gerundis i infinitius; puntuació
— Vocabulari: locucions relacionades amb el cos; l’expressió del temps
— Comprensió oral i escrita
— Expressió oral 4

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura combina classes pràctiques, treballs en grup i debats a classe. S’hi tracten diversos temes d’actualitat i d’interès, a partir dels quals es creen les activitats lingüístiques pertinents.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada, que consisteix en les activitats següents:

— Examen escrit* (40 % de la nota final). Consta de quatre parts (comprensió oral, comprensió escrita, expressió escrita* i ús de l’anglès*) amb exercicis de format similar als que es fan a classe.

— Examen oral* (15 %). És una entrevista de quinze minuts en grups de tres persones, en què cal donar l’opinió sobre temes que s’han tractat a classe.

— Activitats escrites (20 %). Cal triar dos dels tres tipus de text treballats al llarg del curs.

— Prova de gramàtica i vocabulari (10 %). És curta i té l’objectiu d’avaluar el progrés de l’alumnat pel que fa als continguts tractats a classe.

— Activitat de comprensió lectora (10 %). Cal llegir una historieta i respondre preguntes de comprensió.

— Activitats d’expressió oral (5 %). Són quatre activitats, es duen a terme a classe i corresponen al contingut de cada tema.

Per superar l’assignatura s’ha d’obtenir almenys un 5 sobre 10 en la nota final i aprovar per separat les parts marcades amb un asterisc (*).

L’examen escrit es duu a terme durant el període d’exàmens establert per la Facultat, i l’examen oral es fa en grups de tres persones durant les hores dels últims dies de classe al desembre.

 

Avaluació única

En el cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

— Examen escrit* (60 % de la nota final). Consta de quatre parts (comprensió oral, comprensió escrita, expressió escrita* i ús de l’anglès*) amb exercicis de format similar als que es fan a classe.

— Examen oral* (30 %). És una entrevista de quinze minuts en grups de tres persones, en què cal donar l’opinió sobre temes que s’han tractat a classe.

— Activitat escrita (10 %). Cal triar un dels tres tipus de text treballats al llarg del curs.

Per superar l’assignatura s’ha d’obtenir almenys un 5 sobre 10 en la nota final i aprovar per separat les parts marcades amb un asterisc (*).

L’examen escrit es duu a terme durant el període d’exàmens establert per la Facultat, i l’examen oral es fa en grups de tres persones durant les hores dels últims dies de classe al gener (igual que en l’avaluació continuada).

L’activitat escrita s’entrega el dia de l’examen escrit.

 

Reavaluació

Mateixos criteris, percentatges i instruments que en l’avaluació única. L’examen oral es farà el mateix dia que l’examen escrit.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

LLIBRE DE TEXT DE L’ASSIGNATURA (coursebook):

Norris, Roy. & French, Amanda. 2014. Ready for Advanced, 3rd Edition (Advanced). Oxford: Macmillan.  

  Enllaç

Clandfield, Lindsay & Jeffries, Amanda. 2011. Global (Advanced). Oxford: Macmillan.   Enllaç

Oxenden, Christina, Latham-Koening, Clive & Chomacki, Kate. 2021. English File (Advanced plus). Oxford: OUP.   Enllaç

Yule, George. 2006. Advanced Oxford Practice Grammar (with answers). Oxford: OUP.  Enllaç

Vince, Michael & Sunderland, Peter. 2003. Advanced Language Practice (with key). Oxford: Macmillan Education.  Enllaç

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 2003. Oxford: OUP.  Enllaç

May, Peter. 2014. Compact Advanced Student’s Book with Answers with CD-ROM. Cambridge: CUP.

Hainers, Simon. 2014. Compact Advanced Workbook with answers and downloadable audio Cambridge: CUP.

Latham-Koenig, Christina; Oxenden, Clive; Chomacki, Kate. 2021. English File 4th Edition C1.2 Student’s Book and Workbook with Key Pack. Oxford: OUP.

Norris, Roy. & French, Amanda. 2014. Ready for Advanced Workbook with Answer Key, 3rd Edition (Advanced). Oxford: Macmillan