Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Externes

Codi de l'assignatura: 362764

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ana Maria Sanz Leon

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

150

 

-  Pràctiques externes

Presencial i no presencial

 

150

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat per aplicar els coneixements d’una manera professional i amb les competències corresponents, que solen demostrar-se a través de l’elaboració i la defensa d’arguments i la resolució de problemes dintre de l’àrea d’estudi.

   -

Capacitat per introduir la perspectiva de gènere en la teoria política, la ciència política empírica, la intervenció i la pràctica política, i de corregir els biaixos androcèntrics que contenen.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Completar la formació teòrica per mitjà de la pràctica en les institucions i organitzacions polítiques i administratives, públiques i privades.

 

Referits a habilitats, destreses

— Reflexionar, de manera activa i en un entorn professional, sobre els diversos aspectes conceptuals estudiats, i saber-los aplicar a les tasques habituals de les institucions públiques i privades.

— Obtenir informació en diferents mitjans, analitzar-la de manera crítica i aplicar-la a les tasques habituals i a solucionar els problemes que es plantegin.

— Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català i castellà, amb domini del llenguatge especialitzat propi de l’àmbit politològic.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reflexionar sobre el desenvolupament personal en l’àmbit professional i encaminar-lo.

— Treballar en equip i col·laborar amb les altres persones per contribuir a un projecte comú.

— Fomentar les actituds responsables pel que fa a complir els horaris, dur a terme les tasques encomanades i assolir els objectius.

— Aplicar els valors i principis democràtics a l’activitat politològica i valorar-ne personalment el resultat.

— Treballar l’empatia amb la ciutadania que es relaciona amb la institució o organització de les pràctiques, i desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l’exercici de les professions politològiques.

— Contribuir a la igualtat entre homes i dones.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Procés de selecció i assignació de plaça

*  Seleccionar el lloc on es volen fer les pràctiques d’entre l’oferta del catàleg i d’acord amb el pla de formació corresponent. Si hi ha interès a fer les pràctiques en alguna entitat que no consti en el catàleg, s’ha de contactar amb el cap o la d’estudis o coordinació de les pràctiques curriculars per tal de valorar la proposta específica.

Aquesta etapa es fa amb el suport i mitjançant l’aplicació GIPE, de gestió integral de pràctiques externes.

2. Desenvolupament

*  Dur a terme les pràctiques, d’acord amb el projecte formatiu i en el marc del conveni de la UB, i fer-ne el seguiment periòdic amb la tutoria acadèmica i la tutoria de l’entitat col·laboradora.

Hi ha tutories individualitzades, centrades en el projecte formatiu singular de cada persona, i tutories col·lectives, per tractar temes comuns al conjunt de l’alumnat que estigui fent pràctiques. 

3. Memòria

*  Redactar la «Memòria final de l’estudiant en pràctiques» sobre l’activitat duta a terme, d’acord amb el model normalitzat que proporciona la Facultat de Dret. El lliurament de la memòria s’ha de fer seguint les indicacions de la coordinació.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Atesa la particularitat de l’assignatura, i d’acord amb la normativa acadèmica específica, la metodologia és pràctica i es basa en l’aprenentatge a través de l’activitat i sota tutoria interna i externa.

Es crea un espai específic en el Campus Virtual en què consten les indicacions oportunes en cada moment sobre les fases, el desenvolupament i l’avaluació de les pràctiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es determina a partir de l’assoliment dels objectius de l’assignatura que, atesa la particularitat que té, pondera en la qualificació els ítems següents:

1. Informe final d’avaluació del tutor o tutora de la institució d’acollida, d’acord amb el model de la Facultat de Dret, en el qual informa sobre els coneixements, les habilitats i les destreses, i les actituds i els valors demostrats per l’estudiant.

2. Memòria final de l’estudiant, referida a l’activitat duta a terme i al grau d’acompliment del projecte formatiu.

3. Informe de la tutoria acadèmica, d’acord amb el model normalitzat de la Facultat de Dret, que valora l’informe final del tutor o tutora de la institució i la memòria final de l’estudiant, a partir dels quals atorga la qualificació final de l’assignatura.

Abans d’atorgar la qualificació, si la tutoria acadèmica considera que l’estudiant ha de corregir la memòria, li dona un termini màxim de 15 dies naturals per esmenar-la.