Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Externes

Codi de l'assignatura: 362766

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Isidoro Gerardo Garcia Sanchez

Departament: Òrgans de govern

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Competències específiques de la titulació

 

El programa de pràctiques té com a objectiu propi treballar les competències específiques de la titulació:

— Capacitat d’enfrontar-se a problemes deontològics professionals.

— Familiarització amb el funcionament i la problemàtica d’institucions relacionades amb l’exercici de les professions jurídiques.

— Coneixement de l’activitat d’altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb l’exercici de la seva professió.

— Capacitat d’adquirir informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d’activitat, així com sobre els instruments per a la gestió.

— En general, desenvolupament de les competències i habilitats necessàries per a l’exercici de les professions jurídiques.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

150

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

150

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

(— Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).

— Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

— Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

— Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

)

   -

Capacitat d'aprenentatge significatiu, responsabilitat respecte dels coneixements adquirits i formació contínua.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Completar la formació teòrica mitjançant la immersió en la realitat pràctica de les àrees jurídiques d’institucions públiques i privades.

 

Referits a habilitats, destreses

— Reflexionar, de manera activa i en un entorn professional real, sobre els diversos aspectes conceptuals estudiats, i saber-los aplicar a les tasques habituals jurídiques de les institucions públiques i privades.

— Aprendre a obtenir informació en diferents mitjans, a analitzar-la de manera crítica i aplicar-la al desenvolupament de les tasques habituals i a la solució dels problemes que es plantegin.

— Desenvolupar la capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i castellà, amb domini del llenguatge especialitzat propi de l’àmbit jurídic.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar la capacitat d’aprendre a aprendre.

— Reflexionar i encaminar el propi desenvolupament personal en l’àmbit professional jurídic.

— Aprendre a treballar en equip, col·laborant amb els altres per contribuir a un projecte comú.

— Assolir actituds responsables, en el compliment dels horaris, el desenvolupament de les taques encomanades i el millor assoliment dels objectius.

— Veure en acció l’aplicació dels valors i principis constitucionals a l’activitat jurídica i valorar-ne personalment el resultat.

— Treballar l’empatia respecte a les persones que es relacionen jurídicament amb la institució en què es fan les pràctiques, desenvolupant habilitats i destreses interpersonals que facilitin l’exercici de les professions jurídiques en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Preparació

*  1.1. Selecció informada del lloc de treball on es volen fer les pràctiques, d’entre l’oferta continguda en el catàleg i d’acord amb el pla de formació que conté

2. Desenvolupament

*  2.1. Desenvolupament d’acord amb el conveni de la UB

2.2. Seguiment periòdic amb el tutor acadèmic i el tutor de l’entitat col·laboradora

3. Memòria de pràctiques

*  3.1. Redacció de la «Memòria final de l’estudiant en pràctiques» referida a l’activitat duta a terme, d’acord amb el model normalitzat que proporciona la Facultat de Dret

3.2. Presentació de la memòria esmentada

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Atesa la particularitat de l’assignatura, la metodologia evidentment és pràctica i es basa en l’aprenentatge a través de l’activitat de l’alumnat (learning by doing) amb la supervisió del tutor acadèmic i del tutor assignat a l’entitat col·laboradora. 

En concret, el procés consta de les fases següents:

1. Preparació

Selecció informada del lloc de treball on es duen a terme les pràctiques, d’entre l’oferta continguda en el catàleg i d’acord amb el Pla de formació d’aquest catàleg.

2. Desenvolupament

2.1. Desenvolupament d’acord amb el conveni de la UB.
2.2. Seguiment periòdic amb el tutor acadèmic i el tutor de l’entitat col·laboradora.

3. Memòria de pràctiques

3.1. Redacció de la Memòria final de l’estudiant en pràctiques sobre l’activitat duta a terme, d’acord amb el model normalitzat que proporciona la Facultat de Dret.

3.2. Presentació de la Memòria.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació està determinada per l’assoliment dels objectius de l’assignatura. Atesa la particularitat de l’assignatura la qualificació es basa en els criteris avaluables següents:

— Informe final d’avaluació del tutor de l’entitat col·laboradora, seguint el model normalitzat de la Facultat de Dret, en què informa sobre coneixements, habilitats i destreses, i actituds i valors de l’estudiant en pràctiques.

— Memòria final de l’estudiant sobre l’activitat duta a terme i el grau d’acompliment del projecte formatiu.

— Informe del tutor acadèmic de l’estudiant, seguint el model normalitzat de la Facultat de Dret, que té en compte l’informe del tutor de l’entitat col·laboradora i la memòria final de l’estudiant. El tutor atorga la nota de l’estudiant en l’assignatura.

Si l’estudiant cursés les Pràctiques extracurriculars, se li exigirà la mateixa documentació per tal que puguin ser reconegudes: elaboració i presentació de la Memòria de Pràctiques, Informe favorable del tutor de l’entitat i del tutor acadèmic.