Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Psicologia Social

Codi de l'assignatura: 362773

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Esteve Espelt Granes

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Tutoritzaciķ per grups

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Recomanacions

 

Coneixements d’anglès.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Compromís čtic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions čtiques i deontolōgiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anālisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicaciķ dels coneixements a la prāctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciķ a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de colˇlaborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de colˇlaborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Reconeixement de la diversitat.

   -

Capacitat d'organitzaciķ i planificaciķ.

   -

Presa de decisions i resoluciķ de problemes.

   -

Identificaciķ i avaluaciķ dels conceptes bāsics de les desigualtats socials, diferčncies socials, capital social i poder.

   -

Capacitat d'analitzar les transformacions i l'evoluciķ de les societats contemporānies, i d'elaborar propostes sobre els futurs probables, possibles i desitjables.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre la naturalesa social, cultural i històrica dels processos psicològics.

— Adquirir els instruments conceptuals bàsics per poder portar a terme una anàlisi de la vessant psicosocial i interaccional de la realitat quotidiana.

— Saber reconèixer la diversitat teòrica, epistemològica i metodològica de la psicologia social, adoptant una perspectiva crítica respecte a les possibilitats i limitacions de cada paradigma.

— Conèixer les relacions de la psicologia social amb altres disciplines, en particular la psicologia i la sociologia, així com l’especificitat que la defineix davant d’aquestes.

— Adquirir un coneixement bàsic dels fenòmens psicosocials que mostren la relació coextensiva que mantenen l’individu i la societat, i que estan implicats en les diferents manifestacions de la interdependència humana: identitat, actituds, influència, poder, conformitat, conflicte, normalització, etc.

— Introduir l’alumnat en l’àmbit d’estudi i els conceptes propis del camp de coneixement psicosocial.

— Aportar eines conceptuals i aplicades d’anàlisi de la quotidianitat des de la perspectiva psicosocial, que siguin rellevants per als processos reflexius i les habilitats interventives desplegades pel sociòleg en el seu àmbit de coneixement i professional.

— Aprendre quines són les vinculacions interdisciplinàries de la psicologia social.

— Conèixer les principals orientacions epistemològiques en psicologia social i les seves diferents implicacions a l’hora d’abordar l’objecte d’estudi de la disciplina.

— Aprendre els principals processos psicosocials que articulen la interdependència humana i que estructuren l’experiència psicològica del món social (la relació amb un mateix, amb l’altre i entre els grups socials).

— Conèixer les conseqüències d’analitzar des del punt de vista psicosocial alguns dels temes més rellevants per a l’àmbit de coneixement de la sociologia.

— Saber descriure les influències que ha tingut el context social, polític i històric en el desenvolupament de la disciplina de la psicologia social.

 

Referits a habilitats, destreses


— Saber visibilitzar i interpretar la vessant psicosocial de la quotidianitat social.

— Familiaritzar-se amb els principals mètodes i tècniques de treball en l’àmbit del coneixement psicosocial.

— Saber utilitzar conceptes psicosocials per donar compte de fenòmens propis de l’àmbit del coneixement sociològic.

— Poder detectar i analitzar críticament els reduccionismes psicològics i sociològics en l’anàlisi de la quotidianitat social.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Desenvolupar una actitud interdisciplinària davant les diverses dimensions de la interdependència humana.

— Adoptar una actitud compromesa amb l’argumentació fonamentada del propi punt de vista en contextos de diàleg i anàlisi col·lectiva, i adquirir les habilitats pròpies d’una reflexivitat crítica.

— Desenvolupar la consciència de la dimensió axiològica de la psicologia social.

 

 

Blocs temātics

 

1. L’estudi psicosocial del comportament

1.1. Concepte, bases del comportament i evolució històrica

1.2. Principals marcs teòrics

1.3. Àmbits d’interacció i aplicació

2. La construcciķ psicosocial de la persona

2.1. Self, identitat personal i social

2.2. Percepció i cognició social

2.3. Actituds i estereotips

3. Les relacions interpersonals

3.1. Persuasió, comunicació i influència social

3.2. Relacions de signe positiu

3.3. Relacions de signe negatiu

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es desenvolupa mitjançant sessions presencials teoricopràctiques, de pràctiques de problemes, d’activitats dirigides amb tutorització (presencials) i sense tutorització (no presencials), així com de treball autònom no dirigit.

La distribució dels tipus de sessions, així com els requisits per a un seguiment adequat, els especifica cada docent en els grups que té a càrrec seu. 

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada al llarg del curs es pot dur a terme amb activitats com ara les següents:

  • Proves de resposta múltiple i/o resposta curta (els temes i la data s’indiquen amb suficient antelació).
  • Sessions de treball i discussió a classe —teoria i pràctica— amb posterior avaluació, que estableix el professorat.
  • Elaboració de treballs sobre temàtiques específiques de l’assignatura, que estableix el professorat.


A l’inici de curs, el professorat concreta els detalls pertinents de les activitats que fa servir en els seus grups, així com el pes (p. e. la distribució percentual) de cadascuna de les activitats en la nota final de l’assignatura.

L’estudiant que esculli l’avaluació continuada disposa, en cas de suspens, de la possibilitat de fer una reavaluació en el mateix període en què es duen a terme les segones convocatòries dels ensenyaments del grau. El contingut, procediment i criteris d’avaluació de la reavaluació (activitats i pes de cadascuna sobre el total de la nota) són fixats pel professorat a l’inici de curs en els grups que té a càrrec seu.

 

Avaluaciķ única

Per a l’alumnat que vol acollir-se a l’avaluació única, aquesta modalitat pot constar d’activitats com ara les següents:

  • prova de resposta múltiple i/o resposta curta, o bé
  • treball sobre temàtiques específiques de l’assignatura, que estableix el professorat.


L’estudiant que triï l’avaluació única disposa, en cas de suspens, de la possibilitat de fer una reavaluació en el mateix període en què es duen a terme les segones convocatòries dels ensenyaments de grau. El contingut, procediment i criteris d’avaluació de la reavaluació són fixats pel professorat a l’inici de curs.
  • S’entendrà que l’estudiant completa l’avaluació continua si es presenta a la darrera prova programada d’avaluació continua, i que renuncia a l’avaluació continuada i opta per l’avaluació única si no es presenta a aquesta darrera prova.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ÁLVARO, J. L. i GARRIDO, A. Psicología social : perspectivas psicológicas y sociológicas. 2a ed.Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana, cop. 2007

Catāleg UB  Enllaç

BARON, R.A. i BYRNE, D. Psicología Social : 10a edición. Madrid : Pearson Prentice Hall, cop. 2005

Catāleg UB  Enllaç

COLLIER, G.; MINTON, H. L. i REYNOLDS, G. Escenarios y tendencias de la psicología social. Madrid : Tecnos, cop. 1996

Catāleg UB  Enllaç

HOGG, M. A. i VAUGHAN, G. M. Psicología Social: 5a edición. Madrid : Médica Panamericana, 2010

Catāleg UB  Enllaç

IBÁÑEZ, T. (Coord.). Introducción a la psicología social. Barcelona : Editorial UOC, 2004

Catāleg UB  Enllaç

MOSCOVICI, S. (ed.). Psicología social. Barcelona [etc.] : Paidós, 1985-1986

  2 volums

Catāleg UB  Enllaç

MUNNÉ, F. La interacción social. Teorías y ámbitos. Barcelona : PPU, DL 1995

Catāleg UB  Enllaç

TORREGROSA, J. R. ; CRESPO, E. Estudios básicos de psicología social. Barcelona : Hora ; Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, DL 1984

Catāleg UB  Enllaç

WORCHEL, S. et al. Psicología Social. Madrid [etc.] : Thomson, cop. 2003

Catāleg UB  Enllaç

LINDESMITH, A. R., STRAUSS, A. L., & DENZIN, N. K. (2006). Psicología social. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Catāleg UB  Enllaç

Capítol

TAJFEL, H. La teoría de la identidad social de la conducta intergrupal. En MORALES, J. F. ; HUICI, C. Lecturas de Psicología Social. Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1989

Catāleg UB  Enllaç