Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Valorització i Tractament de Residus Municipals i Agropecuaris

Codi de l'assignatura: 362775

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Esther Santamaria Hernandez

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

• Cuina lingüística per a químics, www.ub.edu/sl/facultat/quimica/

• Vocabulari de química, www.ub.edu/ubterm/obra/quimica/

• Vocabulari d’enginyeria química, www.ub.edu/ubterm/obra/enginyeria-quimica/

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

5

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Elaborar, implantar, coordinar i avaluar plans de gestió de residus.

   -

Elaborar i gestionar projectes ambientals.

   -

Planificar l'ús de tecnologies netes i energies renovables.

   -

Conèixer les tecnologies aplicades a l'ambient.

   -

Analitzar, interpretar i modelitzar les dades ambientals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer el marc legal d’aplicació.

• Comprendre la problemàtica dels residus municipals i agropecuaris.

• Conèixer les característiques principals dels residus municipals i agropecuaris.

• Conèixer les tecnologies disponibles de valorització i tractament dels tipus de residus municipals i agropecuaris.

• Conèixer el llenguatge, els conceptes i continguts bàsics relacionats amb els diferents tractaments.

 

Referits a habilitats, destreses

• Saber descriure, analitzar i proposar solucions a la problemàtica dels residus municipals i agropecuaris més comuns.

• Saber seleccionar la tecnologia més idònia en funció del residu i les circumstàncies.

• Saber detectar i analitzar problemes relacionats amb els sistemes de tractament i amb els corrents residuals que generen.

• Saber resoldre qüestions numèriques i no numèriques que denotin comprensió de mecanismes i conceptes bàsics.

• Ser capaç de consultar bibliografia en anglès, com també d’utilitzar adequadament recursos didàctics en aquesta llengua.

• Ser capaç de dur a terme un treball experimental en equip.

• Ser capaç d’interpretar, analitzar i treure conclusions dels resultats obtinguts amb el treball experimental, i ser capaç de reflectir-ho de forma clara i sintètica en un informe científic.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Mantenir una actitud adequada durant les activitats presencials.

• Fer acuradament les activitats de seguiment.

• Ser capaç de reconèixer els errors, i utilitzar-los com a font d’aprenentatge i de canvi.

• Esforçar-se a seguir el treball autònom de forma continuada.

• Tenir autoestima i tolerància a la frustració.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Els residus municipals i agropecuaris, les seves característiques i problemàtica

1.2. La gestió dels residus municipals i agropecuaris. Marc legal d’aplicació

2. Compostatge

2.1. Fonaments

2.2. Variables de procés i la seva evolució al llarg del tractament

2.3. Sistemes de compostatge

2.4. Qualitat i aplicacions del compost

3. Digestió anaeròbica

3.1. Fonaments

3.2. Variables de procés

3.3. Cinètica microbiana

3.4. Disseny de digestors

3.5. Tecnologies en la digestió anaeròbica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats presencials consten de classes magistrals, on es desenvolupen els continguts del temari de l’assignatura i es resolen problemes seleccionats d’una col·lecció que l’estudiant té disponible al Campus Virtual de la UB. A més, cada estudiant ha de fer en equip unes pràctiques de laboratori i assistir, juntament amb el professorat, a una visita d’una instal·lació industrial de rellevància en l’àmbit dels residus municipals i/o agropecuaris.

Les activitats dirigides consisteixen a: elaborar un treball sintètic (en equip) sobre la gestió d’un residu municipal o agropecuari; resoldre, individualment i de forma periòdica, els problemes i preguntes que proposi el professorat, els quals es retornen amb correcció d’errors i/o discutits a classe; presentar un informe de pràctiques, i participar en un fòrum de discussió sobre la visita.

El treball autònom és necessari per aconseguir la consolidació dels aprenentatges. Ha d’estar orientat a assolir els conceptes teòrics, a aprendre a resoldre problemes bàsics i representatius de l’assignatura, així com a analitzar i discutir dades experimentals relacionades amb la valorització de residus.

El material docent de l’assignatura està disponible al Campus Virtual de la UB, l’entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona, que, a part de ser l’eina bàsica d’intercanvi d’informació, és també l’eina de comunicació fora de l’aula.

Els continguts, activitats i metodologies proposats es poden modificar en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’estudiant és continuada. En cas que es manifesti no poder complir els requisits establerts per seguir una avaluació continuada, es té dret a una avaluació única. Per acollir-se a aquest tipus d’avaluació, l’estudiant ho ha de sol·licitar abans de la primera prova d’avaluació continuada mitjançant l’imprès que hi ha a aquest efecte al web de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

L’avaluació continuada inclou:

  • Una prova de síntesi, a mig semestre, que representa el 30 % de la qualificació final.
  • L’informe de pràctiques (15 %).
  • La participació en el fòrum de discussió de la visita tècnica (5 %).
  • Les activitats dirigides proposades, que es lliuren al llarg del semestre (20 %).
  • Una altra prova de síntesi, a final del semestre, i en la data fixada pel Consell d’Estudis de l’ensenyament, que representa el 30 % restant de la qualificació final.


És condició necessària per superar l’assignatura haver fet les pràctiques de laboratori, així com la visita tècnica a una instal·lació industrial d’interès en l’àmbit d’estudi de l’assignatura.

 

Reavaluació

Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver fet les pràctiques de laboratori i la visita tècnica proposada, tot i que no es requereix haver obtingut una nota mínima en l’avaluació continuada, ni haver-se presentat a les proves de síntesi.

Els alumnes que, havent aprovat l’assignatura, vulguin millorar nota presentant-se a la prova de reavaluació, cal que prèviament renunciïn a la qualificació provisional final.

La reavaluació consisteix en una prova global, de continguts equivalents a les proves de síntesi. La ponderació de la prova sobre la qualificació final és un 80 % i el 20 % restant correspon a la qualificació de l’informe de pràctiques i a la participació en el fòrum.

La reavaluació es fa un cop finalitzat el segon semestre, en la data fixada pel Consell d’Estudis.

L’avaluació proposada es pot modificar en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries

 

Avaluació única

Com a norma general, l’avaluació és continuada. Malgrat això, l’estudiant pot acollir-se a l’avaluació única utilitzant l’imprès que hi ha a aquest efecte al web de la Facultat de Biologia i lliurant-lo convenientment emplenat i signat al professor de l’assignatura abans de la primera prova d’avaluació continuada.

L’avaluació única consisteix en una prova de síntesi al final de semestre, amb un contingut equivalent a les proves de síntesi de l’avaluació continuada, i proporciona el 80 % de la qualificació de l’assignatura. El 20 % restant correspon a la qualificació de l’informe de pràctiques (15 %) i a la participació en el fòrum de discussió de la visita (5 %).

És condició necessària per superar l’assignatura haver fet les pràctiques de laboratori, així com la visita tècnica a una instal·lació industrial d’interès en l’àmbit d’estudi de l’assignatura.

 

Reavaluació

Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver fet les pràctiques de laboratori i la visita tècnica proposada, tot i que no es requereix haver obtingut una nota mínima en l’avaluació única, ni haver-se presentat a la prova de síntesi.

Els alumnes que, havent aprovat l’assignatura, vulguin millorar nota presentant-se a la prova de reavaluació, cal que prèviament renunciïn a la qualificació provisional final.

La reavaluació consisteix en una prova global, de continguts equivalents a la prova de síntesi. La ponderació de la prova sobre la qualificació final és d’un 80 % i el 20 % restant correspon a la qualificació de l’informe de pràctiques i a la participació en el fòrum.

La reavaluació es fa un cop finalitzat el segon semestre, en la data fixada pel Consell d’Estudis.

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.