Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fisiologia Humana

Codi de l'assignatura: 363507

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Emília Juan Olivé

Departament: Departament de Bioquímica i Fisiologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

12

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat prèviament les assignatures de Bioquímica i de Biologia Cel·lular i Genètica.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, a més de buscar i integrar la informació.

   -

CT6 - Capacitat per valorar l'impacte social i mediambiental de les actuacions en el seu àmbit.

   -

CE32 - Capacitat per adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora, sent capaços de formular hipòtesis, recollir i interpretar la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic i comprenent la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional.

   -

CE3 - Coneixement dels fonaments químics, bioquímics i biològics d'aplicació en nutrició humana i dietètica.

   -

CE17 - Capacitat d'aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l'alimentació a la planificació i al consell dietètic a individus i col·lectivitats, al llarg del cicle vital, tant sans com malalts.

   -

CE15 - Coneixement dels nutrients, la seva funció en l'organisme, la seva biodisponibilitat, les necessitats i recomanacions, i les bases de l'equilibri energètic i nutricional.

   -

CE16 - Capacitat d'integrar i avaluar la relació entre l'alimentació i la nutrició en estat de salut i en situacions patològiques.

   -

CT2 - Capacitat d’analitzar, de sintetitzar, i d’aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

CE9 - Capacitat de conèixer, valorar críticament i utilitzar i aplicar les fonts d’informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Després d’haver cursat i aprovat l’assignatura, l’alumnat ha d’haver assolit els coneixements de:

 • La terminologia d’anatomia i de fisiologia necessàries per comunicar-se amb altres professionals i amb la població en general.
 • L’estructura del cos humà per entendre la fisiologia, la fisiopatologia i altres matèries de l’ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica i per capacitar-lo per a l’exercici professional.
 • Les funcions i la regulació dels diferents sistemes orgànics de l’ésser humà, així com la integració en l’organisme com un tot per:
  • Entendre altres matèries dels ensenyaments.
  • Poder intervenir en les activitats de promoció de la salut i, en general, per desenvolupar l’exercici professional.
  • Tenir un coneixement més profund dels sistemes i processos fisiològics més relacionats amb l’alimentació i la nutrició.

 

Referits a habilitats, destreses

La formació adquirida ha de contribuir a fer que l’alumnat sigui capaç de:

 • Cercar informació per actualitzar i completar l’estudi de l’anatomia, de la fisiologia i de la fisiopatologia.
 • Interpretar un text científic dins del camp de la fisiologia.

 

Referits a actituds, valors i normes

La formació pel que fa a actituds, valors i normes ha de contribuir a que l’alumnat pugui:

 • Mostrar una actitud d’observació i d’indagació, així com esperit crític i interès per l’aprenentatge i la formació continuats.
 • Actuar d’acord amb l’ètica professional.

 

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura.

 

 

Blocs temàtics

 

I. Introducció a la fisiologia: cèl·lules i teixits

Tema 1. Organització funcional del cos i control del medi intern. Pla docent de l’assignatura: objectius, programa, metodologia, avaluació i bibliografia. Definició d’anatomia i fisiologia. Concepte de medi intern. Distribució corporal d’aigua i ions. Concepte d’homeòstasi. Sistemes reguladors de l’organisme. Bases de la regulació nerviosa i endocrina.

Tema 2. Fonaments de fisiologia tissular. Nivells d’organització dels éssers vius. Tipus de teixits: classificació. Unions cel·lulars. Teixit epitelial: funcions i organització dels epitelis. Teixit connectiu: funcions, organització i classificació. Membranes corporals.

Tema 3. Sistema tegumentari. Estructura i funcions de la pell. Pigmentació. Annexos cutanis.

Tema 4. Teixit ossi. Estructura, histologia i formació de l’os. Esquelet axial i apendicular.

II. Sistema nerviós

Tema 5. Organització del sistema nerviós. Funcions i organització general del sistema nerviós. Sistema nerviós central i sistema nerviós perifèric. Teixit nerviós: neurones i cèl·lules glials o neuròglia. Protecció al sistema nerviós central: meninges, líquid cefalorraquidi i barrera hematoencefàlica. 

Tema 6. Potencial d’acció a la neurona. Fisiologia de la membrana cel·lular: Potencial de membrana. Equilibri electroquímic i potencial de difusió. Equilibri de Donnan. Origen i manteniment del potencial de membrana. Teixit excitable i potencial d’acció. Potencial d’acció a la neurona: fases, propietats i base iònica. Propagació del potencial d’acció.

Tema 7. Comunicació al teixit nerviós. Comunicació entre neurones. Estructura i funció de la sinapsi. Sinapsi química: neurotransmissors. Potencials postsinàptics excitadors i inhibidors. Sinapsi elèctrica.

Tema 8. Encèfal i nervis cranials. Organització de l’encèfal: tronc, cerebel, diencèfal i encèfal. Organització funcional de l’escorça cerebral. Nivells d’integració. Concepte de nervi. Nervis cranials.

Tema 9. Medul·la i nervis espinals. Medul·la espinal. Nervis espinals. Concepte de reflex.

Tema 10. Funció sensitiva del sistema nerviós. Modalitats sensitives i classificació. Concepte de receptor sensorial i de transducció. Sensibilitat somàtica superficial i propioceptiva. Funcions de les àrees corticals sensitives. Vies sensitives o aferents. 

Tema 11. Funció motora del sistema nerviósSistema nerviós somàtic. Funcions de les àrees corticals motores. Vies motores o eferents. Sistema nerviós autònom. Funcions i organització del sistema nerviós autònom. Divisió anatòmica i química. Principals accions del sistema nerviós simpàtic i del sistema nerviós parasimpàtic. Jerarquia del sistema nerviós autònom. Funcions de l’hipotàlem.

III. Sistema muscular

Tema 12. Fisiologia muscular. Teixit muscular: tipus de fibres i organització. Múscul esquelètic: estructura del múscul esquelètic, mecanisme de contracció i generació de tensió i moviment. Múscul llis: Estructura del múscul llis i mecanismes de contracció. 

IV. Sistema endocrí

Tema 13. Sistema endocrí. Funcions i organització general. Concepte d’hormona i classificació. Síntesi, emmagatzemament, secreció i transport hormonal. Interacció entre hormones. Mecanismes d’acció hormonal. Regulació de la secreció hormonal.

Tema 14. Hipotàlem i hipòfisi. Anatomia de la hipòfisi. Relacions anatòmiques i funcionals entre hipotàlem i hipòfisi. Hormones secretades per la hipòfisi. Hormones de la neurohipòfisi: oxitocina i vasopressina. Hormones de l’adenohipòfisi: prolactina i somatotropina o hormona del creixement.

Tema 15. Glàndula tiroide. Estructura i histologia de la glàndula tiroide. Síntesi, secreció i transport de les hormones. Efectes de les hormones tiroidals. Regulació de la secreció de les hormones tiroidals.

Tema 16. Glàndules suprarenals. Anatomia de les glàndules suprarenals: escorça i medul·la suprarenal. Hormones de l’escorça suprarenal: mineralocorticoides i glucocorticoides. Hormones de la medul·la suprarenal: adrenalina i noradrenalina.

Tema 17. Regulació de la calcèmia. Distribució del calci a l’organisme. Funcions i metabolisme del calci. Hormones que intervenen en la regulació de la calcèmia: vitamina D, paratirina i calcitonina i vitamina D. 

Tema 18. Pàncrees endocrí i regulació de la glucèmia. Glucèmia. Pàncrees endocrí: illots pancreàtics. Insulina i glucagó. Efectes de la insulina. Efectes del glucagó. Regulació de la glucèmia.

V. Sistema reproductor

Tema 19. Sistema reproductor. Organització general i funcions del sistema reproductor. Sistema reproductor femení: funcions, anatomia i regulació. Cicle ovàric i uterí. Sistema reproductor masculí: funcions, anatomia i regulació.

VI. Sistema cardiovascular

Tema 20. Anatomia i funcions del sistema cardiovascular. Organització general i funcions del sistema cardiovascular. Anatomia del cor. Anatomia del sistema vascular. 

Tema 21. Fisiologia del cor. Activitat elèctrica del cor. Activitat mecànica del cor i cicle cardíac. Volum minut o cabal cardíac. Regulació del volum minut.

Tema 22. Hemodinàmica i circulació sanguínia. Hemodinàmica. Sistema arterial i circulació arterial. Regulació nerviosa i endocrina de la pressió arterial. Reflex baroreceptor. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Circulació capil·lar. Intercanvi capil·lar. Sistema venós i circulació venosa.

VII. Sang i sistema immunitari

Tema 23. Sang. Funcions i característiques de la sang. Components de la sang. Hematopoesi. Eritròcits, leucòcits i plaquetes. Hemostàsia.

Tema 24. Sistema limfàtic. Funcions del sistema limfàtic. Vasos limfàtics i circulació limfàtica. Ganglis limfàtics. Òrgans i teixits limfoides.

Tema 25. Immunitat. Les defenses de l’organisme. Immunitat innata. Immunitat adaptativa. Concepte d’antigen i anticòs. Cèl·lules implicades en la resposta adaptativa. Resposta immunitària humoral. Resposta immunitària cel·lular. Defensa de l’organisme enfront de teixits estranys: grup sanguini.

VIII. Sistema respiratori

Tema 26. Sistema respiratori. Anatomia i funcions del sistema respiratori. Ventilació pulmonar. Respiració interna i externa. Transport de gasos a la sang. Regulació de la respiració.

IX. Sistema renal

Tema 27. Sistema renal. Organització general i funcions del sistema renal. Anatomia i histologia del ronyó. Estructura del nefró. Formació d’orina: filtració glomerular i funcions tubulars. Equilibri de fluids i electrolítics.

Observació al temari de Fisiologia Humana

El sistema digestiu es desenvolupa a l’assignatura "Ampliació de Fisiologia Humana" de segon curs del grau de Nutrició Humana i Dietètica.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per assolir els objectius que es proposen, l’estratègia docent, susceptible de ser modificada en funció de la situació sanitària, es basa en les activitats següents:

 • Classes de teoria que s’impartiran a l’aula i/o en format virtual amb la finalitat de desenvolupar els coneixements teòrics d’anatomia i fisiologia humanes.
 • Seminaris a l’aula i/o en format virtual que tenen com a objectiu integrar coneixements adquirits en els diferents blocs temàtics o aprofundir en algun aspecte específic del programa. El seminaris permeten la realització, resolució i discussió de les diferents activitats proposades al llarg del curs i donar suport al treball tutelat de l’alumnat.
 • Pràctiques de laboratori. Tenen com a objectiu la millora de la comprensió dels continguts del programa teòric per tal d’establir les bases dels coneixements necessaris de la fisiologia en l’àmbit de la nutrició. Per al curs 2021-2022 es plantegen 3 sessions de 4 hores cadascuna presencials i/o virtuals. A les pràctiques s’estudia anatomia humana amb l’ajut de models anatòmics i dels diferents teixits primaris de l’organisme mitjançant l’observació al microscopi òptic. També es realitzen experiments de fisiologia cel·lular (osmosi i fragilitat dels eritròcits) i electromiografia. 

Alumnat amb pràctiques realitzades: L’alumnat que ha realitzat les pràctiques de l’assignatura en cursos anteriors no te l’obligació de tornar a fer les pràctiques, però s’ha d’examinar novament d’aquesta activitat en el present curs.

 • Activitats d’aprenentatge autònom a través del Campus Virtual. Cada tema del programa teòric s’acompanya d’uns exercicis que l’alumnat pot realitzar al llarg del curs de forma autònoma.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació acreditativa dels aprenentatges es preveu que sigui presencial. Ara bé, es contempla la possibilitat de ser modificada a virtual, si la situació sanitària del moment així ho requereix. En cas que es produeixin canvis, s’informarà a través del Campus Virtual. 

AVALUACIÓ CONTINUADA

L’avaluació continuada es basarà en les evidències següents:

a. Activitat 1. Practiques: 15%

Les habilitats i coneixements assolits al laboratori s’avaluen mitjançant una prova escrita que es realitzarà un cop acabades les sessions de pràctiques. La qualificació de pràctiques es manté a la reavaluació.

Puntuació màxima: 1,5 punts sobre 10 (15% de la qualificació final). Data: S’anunciarà oportunament a través del Campus Virtual.

b. Activitat 2: 10%

A partir de textos relacionats amb un bloc temàtic de l’assignatura l’alumne haurà d’extreure les idees principals i realitzar un resum que caldrà lliurar com a tasca al Campus Virtual. L’activitat també es desenvoluparà en una hora de seminari. La qualificació obtinguda a l’activitat 2 es manté a la reavaluació.

Puntuació màxima: 1,0 punts sobre 10 (10% de la qualificació final). Data: S’anunciarà oportunament a través del Campus Virtual.

c. Activitat 3: 15%

Consisteix en una activitat basada en la resolució de casos. Al Campus Virtual es publicarà la informació dels 2 casos clínics, que l’alumnat haurà de resoldre en grups de 3 estudiants i lliurar com a tasca, que a més a més es treballarà en 2 seminaris. La qualificació obtinguda a l’activitat 3 es manté a la reavaluació.

Puntuació màxima: 1,5 punts sobre 10 (15% de la qualificació final). Data: S’anunciarà oportunament a través del Campus Virtual.

d. Activitat 4: 60%

L’activitat 4 avalua els continguts corresponents a tots els blocs temàtics del programa teòric de l’assignatura. L’examen constarà de preguntes de desenvolupament i preguntes test

Puntuació màxima: 6,0 punts sobre 10 (60 % de la qualificació final). Data: Aquesta prova es realitzarà en la data establerta pel Consell d’Estudis i s’indicarà a la convocatòria que es publica oportunament al Campus Virtual.

QUALIFICACIÓ FINAL

La qualificació final s’obté a partir de la suma dels punts obtinguts en les diferents activitats d’avaluació dutes a terme al llarg del curs, sempre que a l’activitat 4 s’obtinguin més de 3 punts (sobre els 6). La nota final s’expressa sobre 10 punts. Es considera superada l’assignatura quan la qualificació final sigui igual o superior a 5.

Si un/a estudiant no ha realitzat les pràctiques i no ha acreditat un mínim de dues evidències d’avaluació de les proposades, a l’acta de l’assignatura constarà com a "No presentat/da".

Es programaran activitats voluntàries per obtenir una bonificació en la qualificació final. Aquesta bonificació només s’aplicarà en el cas d’aprovar l’assignatura.

REAVALUACIÓ (AVALUACIÓ CONTINUADA)

L’activitat de reavaluació avalua els continguts corresponents a tots els blocs del programa teòric de l’assignatura. Consta de preguntes de desenvolupament i preguntes test.

Data: Aquesta prova es realitzarà en la data establerta pel Consell d’Estudis i s’indicarà a la convocatòria que es publica oportunament al Campus Virtual.

Qualificació final: La qualificació final s’obté a partir de la suma dels punts obtinguts desglossats de la següent forma: 6,0 punts sobre 10 de l’examen de reavaluació (60% de la nota final), 1,5 punts sobre 10 de les pràctiques (15% de la nota final), 1,0 punts sobre 10 de l’activitat 2 (10% de la nota final) i 1,5 punts de l’activitat 3 (15% de la nota final).

Cal obtenir 3,0 punts sobre els 6,0 punts a l’examen per sumar la nota de les pràctiques, l’activitat 2 i l’activitat 3. Es considera superada l’assignatura quan la qualificació final, suma de les qualificacions obtingudes en les quatre evidències d’avaluació sigui igual o superior a 5.

 

Avaluació única

AVALUACIÓ ÚNICA

L’alumnat que vulgui acollir-se a l’avaluació única cal que faci la seva sol·licitud a través del Campus Virtual de l’assignatura. La data límit per demanar aquesta modalitat serà l’establerta pel Consell d’Estudis i s’indicarà a la convocatòria que es publicarà al Campus Virtual.

L’avaluació única consisteix en una prova d’avaluació (60% de la nota final) que inclou preguntes de desenvolupament i preguntes test.

A més a més, el dia de l’examen també es valoraran continguts relacionats amb les activitats d’avaluació continuada:

 • Activitat 2: L’examen inclourà preguntes sobre els textos lliurats a l’alumnat al Campus Virtual per desenvolupar l’activitat 2 i relacionats amb un bloc temàtic de l’assignatura (10% de la nota final).
 • Activitat 3: Al Campus Virtual es plantejarà una activitat equivalent a l’activitat 3, que hauran de lliurar el dia de l’examen (15% de la nota final).

Referent a l’activitat 1 (pràctiques), l’alumnat s’examinarà un cop acabades les pràctiques de laboratori i la nota obtinguda se sumarà a la resultant de la prova d’avaluació única (15% de la nota).

La qualificació obtinguda a l’activitat 1 (pràctiques) i a les tasques equivalents a les activitats 2 i 3 d’avaluació continuades es mantindran a l’examen de reavaluació.

Data: Aquesta prova es realitzarà en la data establerta pel Consell d’Estudis i s’indicarà a la convocatòria que es publica oportunament al Campus Virtual.

Qualificació final: 10 punts (100% de la nota final). La qualificació final s’obté a partir de la suma dels punts obtinguts desglossats de la següent forma: 6,0 punts sobre 10 de la prova d’avaluació única (60% de la nota final), 1,5 punts sobre 10 de les pràctiques (15% de la nota final), 1,0 punts sobre 10 de l’activitat 2 (10% de la nota final) i 1,5 punt de les preguntes equivalents a l’activitat 3 (15% de la nota final). Cal obtenir 3,0 punts sobre els 6,0 punts a l’examen per sumar la nota de les pràctiques, l’activitat 2 i l’activitat 3. Es considera superada l’assignatura quan la qualificació final, suma de les qualificacions obtingudes en les quatre evidències d’avaluació sigui igual o superior a 5.

 

REAVALUACIÓ (AVALUACIÓ ÚNICA)

L’examen de reavaluació (60% de la nota final) consisteix en una activitat que inclou preguntes de desenvolupament i preguntes test.

Data: Aquesta prova es realitzarà en la data establerta pel Consell d’Estudis i s’indicarà a la convocatòria que es publica oportunament al Campus Virtual.

Qualificació final: La qualificació final s’obté a partir de la suma dels punts obtinguts desglossats de la següent forma: 6,0 punts sobre 10 de l’examen de reavaluació (60% de la nota final), 1,5 punts sobre 10 de l’activitat 1 (15% de la nota final), 1,0 punts sobre 10 de l’activitat 2 (10% de la nota final) i 1,5 punts de l’activitat 3 (15% de la nota final).

Cal obtenir 3,0 punts sobre els 6,0 punts a l’examen per sumar la nota de les pràctiques, l’activitat 2 i l’activitat 3. Es considera superada l’assignatura quan la qualificació final, suma de les qualificacions obtingudes en les quatre evidències d’avaluació, sigui igual o superior a 5.