Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Antropologia i Psicologia del Comportament Alimentari

Codi de l'assignatura: 363509

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Del Carmen Aguilera Ruiz

Departament: Departament d'Antropologia Social

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

42

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

— Tenir coneixements d’anglès i francès.
— Tenir coneixements d’informàtica a nivell d’usuari (editors de text, fulls de càlcul, presentacions de diapositives...).


Altres recomanacions

— Tenir nocions d’estadística.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CT1 - Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CT2 - Capacitat d'analitzar, de sintetitzar, i d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

CE17 - Capacitat d'aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l'alimentació a la planificació i al consell dietètic a individus i col·lectivitats, al llarg del cicle vital, tant sans com malalts.

   -

CE24 - Capacitat de participar en activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, duent a terme l'educació alimentària i nutricional de la població.

   -

CE25 - Capacitat de col·laborar en la planificació i el desenvolupament de polítiques en matèria d'alimentació, de nutrició i de seguretat alimentària basades en les necessitats de la població i la protecció de la salut.

   -

CE26 - Capacitat d'assessorar en el desenvolupament, la comercialització, l'etiquetatge, la comunicació i el màrqueting dels productes alimentaris d'acord amb les necessitats socials, els coneixements científics i la legislació vigent.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Familiaritzar-se amb la complexitat del fet alimentari, sobretot en la dimensió sociocultural, considerant els factors que la condicionen i les seves interaccions.

— Familiaritzar-se amb la variabilitat intercultural i intracultural en els comportaments alimentaris, presentant exemples concrets que en permetin la comparació.

— Analitzar les transformacions socials, econòmiques i culturals que s’han produït aquestes darreres dècades en la nostra societat i les repercussions en els comportaments.

— Analitzar els diferents discursos relatius a l’alimentació que es generen en diversos àmbits i com incideixen en les representacions i els comportaments alimentaris.

— Conèixer la terminologia bàsica utilitzada en l’estudi de les emocions i la regulació emocional i ser capaç d’utilitzar-la.

— Conèixer el concepte d’emoció com a procés psicològic bàsic.

— Conèixer la relació entre les emocions i la regulació emocional amb la conducta alimentària.

— Conèixer la terminologia bàsica utilitzada en l’estudi de l’aprenentatge associatiu i ser capaç d’utilitzar-la.

— Conèixer el concepte d’aprenentatge associatiu com a procés psicològic bàsic.

— Conèixer els paradigmes del condicionament clàssic i instrumental.

— Conèixer els fenòmens del condicionament clàssic i instrumental relacionats amb la conducta alimentària.

— Conèixer els procediments experimentals emprats en l’estudi del condicionament clàssic i instrumental tradicionalment relacionats amb l’estudi de la conducta alimentària.

— Familiaritzar-se amb els processos multisensorials implicats en la percepció del sabor.

— Familiaritzar-se amb tècniques bàsiques de modificació de preferències alimentaries.

— Conèixer algunes implicacions clíniques relacionades amb la regulació de la conducta alimentària.

— Conèixer el paper del dietistes-nutricionistes en els TA

— Familiaritzar-se amb els mecanismes biològics bàsics implicats en la regulació de la conducta alimentària.

 

Referits a actituds, valors i normes

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Psicologia

1.1. Processos psicològics en la regulació de la conducta alimentària

  •  Nocions bàsiques de processos emocionals i regulació emocional
  •  Nocions bàsiques d’aprenentatge associatiu
  •  La formació de preferències gustatives en el desenvolupament primerenc
  •  L’adquisició de preferències gustatives i aversions gustatives

1.2. Patologies associades a la conducta alimentària

  •  Anorèxia nerviosa
  •  Bulímia nerviosa
  •  Afartament compulsiu
  •  Obesitat
  • El paper dels professionals dietistes-nutricionistes

1.3. Processos biològics en la regulació de la conducta alimentària

2. Antropologia

2.1. Introducció

— La complexitat del fet alimentari
— L’alimentació humana: un fet, alhora, biològic i cultural
— Els significats socials i culturals dels aliments i les diferents maneres culturals de classificar-los i percebre’ls
— L’estatus i el valor simbòlic dels aliments

2.2. L’alimentació com a sistema d’adaptació sociocultural

— Diversitat i variabilitat dels comportaments alimentaris
— Prescripcions i tabús. Els condicionaments ecològics, tecnològics, demogràfics, econòmics, socials, polítics i ideològics de l’alimentació

2.3. Alimentació i diferenciació social

— Alimentació i classes socials
— Alimentació i diferenciació social

2.4. Representació social del cos i medicalització de l’alimentació

— Riscos i crisis alimentàries
— La lipofòbia
— La medicalització de l’alimentació 

2.5. Els comportaments alimentaris: continuïtats i canvis

— Globalització i homogeneïtzació dels repertoris alimentaris
— La ruptura dels sistemes de representació alimentària
— Les respostes identitàries a la globalització: la recuperació dels particularismes alimentaris
— Les dimensions socioculturals de la seguretat/inseguretat alimentària

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Amb la finalitat d’assolir els objectius d’aprenentatge, l’assignatura s’estructura, d’acord amb les normes reguladores dels plans docents de les assignatures per als ensenyaments de la Universitat de Barcelona, segons les directrius de l’espai europeu d’educació superior (13 de febrer de 2007), en tres parts fonamentals: crèdits presencials, treball dirigit i treball autònom.

Els crèdits presencials combinen classes magistrals en què s’imparteixen els coneixements teòrics així com les pràctiques, sessions de discussió i proves d’avaluació. El treball dirigit és tutelat. 

El treball dirigit implica treballar en equips d’entre 4 i 6 persones. Aquest treball inclou un conjunt de sessions de tutoria on s’analitza el progrés del treball. El calendari de les sessions de tutoria es fa públic a l’inici del curs a través del programa de l’assignatura.

El treball autònom correspon a cada estudiant i preveu l’estudi individual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La nota final de l’assignatura resulta de la suma de les notes obtingudes en les diferents evidències d’avaluació que es fan al llarg del curs sobre els dos blocs temàtics dels quals es compon l’assignatura. Evidències d’avaluació:

—Un examen sobre contingut teòric del bloc d’antropologia i de psicologia, amb un pes del 45 % de la nota final. L’examen consisteix en un qüestionari amb quatre alternatives de resposta, només una de les quals és correcta, sobre els continguts del bloc temàtic d’antropologia així com de psicologia. Els errors restaran puntuació seguint aquesta fórmula: correctes – (errors/3). Aquest examen es fa al gener (aquesta data és aproximada i es pot modificar a causa de la determinació definitiva del període lectiu per part del Consell d’Estudis). Aquesta evidència de qualificació pot ser reavaluada.

- Exercicis individuals a través de la plataforma del Campus Virtual que es fan durant el semestre, amb un pes del 15 % de la nota final. Aquesta evidència de qualificació no pot ser reavaluada en cas que l’estudiant suspengui l’avaluació continuada

- Treball dirigit en grup que integra nocions de recerca bàsiques d’antropologia i/o psicologia, amb un pes del 40 % de la nota final. El treball es tutoritza durant el semestre i la defensa pública del treball dirigit es fa les darreres sessió del curs. Aquesta evidència de qualificació no pot ser reavaluada en cas que l’estudiant suspengui l’avaluació continuada

Criteris per aprovar l’avaluació continuada:

• Nota final del examen teòric (mitjana de la nota de l’examen antropologia + nota de l’examen de psicologia; que representa el 45% de la nota final)= 5 sobre 10

El 85 % de les evidències d’avaluació (examen i treball dirigit) són necessàries per qualificar l’assignatura.

Reavaluació

La reavaluació només afecta els estudiants que hagin suspès l’assignatura i en cap cas els estudiants que l’hagin superada o hagin estat qualificats amb un no presentat. Només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes que hagin obtingut una qualificació mínima de 3.

Les evidències de les quals es pot reavaluar un estudiant són les de la part teòrica (tant la part d’antropologia com la part de psicologia), que representa el 45 % de la nota final. La nota de la part dels treball dirigit així com la dels qüestionaris se suma a la nota obtinguda a la part teòrica de l’examen de reavaluació. La prova de reavaluació té les mateixes característiques que la prova d’avaluació continuada.

 

Avaluació única

L’estudiant que vulgui acollir-se a l’avaluació única ha de manifestar aquesta decisió a través del Campus Virtual. La data límit és l’oficial fixada pel Consell d’Estudis. 

L’avaluació del bloc temàtic d’antropologia així com del bloc de psicologia inclou preguntes objectives sobre el contingut teòric i pràctic. Representa el 100 % de la qualificació de l’assignatura. La data de la prova correspon a la data oficial fixada pel Consell d’Estudis. 

Reavaluació

La reavaluació només afecta els estudiants que hagin suspès l’assignatura i en cap cas els estudiants que l’hagin superada o hagin estat qualificats amb un no presentat. Només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes que hagin obtingut una qualificació mínima de 3. La nota de la prova de reavaluació representa el 100 % de la qualificació de l’assignatura.

La prova de reavaluació té les mateixes característiques que la prova d’avaluació única. La reavaluació es fa en la data que indica el Consell d’Estudis.