Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Nutrició Hospitalària i Alimentació Artificial

Codi de l'assignatura: 363517

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Vidal Cortada

Departament: Departament de Medicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

32

Aprenentatge autònom

98

 

 

Recomanacions

 

Haver assimilat els continguts de les assignatures prèvies com Fisiologia, Patologia Nutricional i Dietoteràpia, Nutrició i Dietètica, Patologia General i Dietoteràpia


Altres recomanacions

Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CT4 - Capacitat per treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals.

   -

CT3 - Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions noves.

   -

CT6 - Capacitat per valorar l'impacte social i mediambiental de les actuacions en el seu àmbit.

   -

Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, a més de buscar i integrar la informació.

   -

CE17 - Capacitat d'aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l'alimentació a la planificació i al consell dietètic a individus i col·lectivitats, al llarg del cicle vital, tant sans com malalts.

   -

CE27 - Capacitat d'interpretar els informes i expedients administratius en relació amb els aliments i ingredients.

   -

CE25 - Capacitat de col·laborar en la planificació i el desenvolupament de polítiques en matèria d'alimentació, de nutrició i de seguretat alimentària basades en les necessitats de la població i la protecció de la salut.

   -

CE15 - Coneixement dels nutrients, la seva funció en l'organisme, la seva biodisponibilitat, les necessitats i recomanacions, i les bases de l'equilibri energètic i nutricional.

   -

CE29 - Capacitat d'elaborar, controlar i cooperar en la planificació de menús i dietes adaptats a les característiques del col·lectiu al qual van adreçats.

   -

CE16 - Capacitat d'integrar i avaluar la relació entre l'alimentació i la nutrició en estat de salut i en situacions patològiques.

   -

CE28 - Capacitat de participar en la gestió, l'organització i el desenvolupament dels serveis d'alimentació.

   -

CE26 - Capacitat d'assessorar en el desenvolupament, la comercialització, l'etiquetatge, la comunicació i el màrqueting dels productes alimentaris d'acord amb les necessitats socials, els coneixements científics i la legislació vigent.

   -

CE23 - Capacitat de conèixer i d'intervenir en el disseny, la realització i la validació d'estudis epidemiològics nutricionals, així com participar en la planificació, les anàlisis i l'avaluació de programes d'intervenció en alimentació i nutrició en diferents àmbits.

   -

CE13 - Capacitat per elaborar, interpretar i manejar les taules i bases de dades de composició d'aliments.

   -

CE31 - Capacitat de proporcionar la formació higienicosanitària i dieteticonutricional adequada al personal implicat en el servei de restauració.

   -

CE19 - Capacitat d'interpretar el diagnòstic nutricional, avaluar els aspectes nutricionals d'una història clínica i dur a terme el pla d'actuació dietètica.

   -

CE18 - Capacitat de dissenyar i dur a terme protocols d'avaluació de l'estat nutricional i identificar els factors de risc nutricional.

   -

CE21 - Capacitat per intervenir en l'organització, la gestió i la implementació de les diferents modalitats d'alimentació i el suport nutricional hospitalari i del tractament dieteticonutricional ambulatori.

   -

CE20 - Coneixement de l'estructura dels serveis d'alimentació i les unitats d'alimentació i nutrició hospitalària, i capacitat per identificar i desenvolupar les funcions del dietista i nutricionista dins de l'equip multidisciplinari.

   -

CE11 - Capacitat per identificar i classificar els aliments i productes alimentaris: conèixer-ne la composició, les propietats, el valor nutritiu, la biodisponibilitat dels nutrients, les característiques organolèptiques i les modificacions que experimenten com a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris.

   -

Entendre la perspectiva de gènere en les situacions clíniques descrites

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer la resposta fisiològica a l’estrès i al dejuni.
• Conèixer els elements fonamentals en la valoració del risc nutricional i desnutrició hospitalària.
• Conèixer els principis fonamentals de la dietètica hospitalària i la seva adaptació a diferents situacions pròpies de ingrés en un hospital.
• Conèixer les bases de l’alimentació enteral i parenteral.
• Adquirir coneixements bàsics sobre les peculiaritats i rellevància de la nutrició hospitalària en el tractament de cadascuna de les patologies incloses en el programa
• Adquirir coneixements bàsics de la interacció entre aliments i medicaments més emprats per al tractament de cadascuna de les patologies incloses en el programa.
 
Referits a habilitats, destreses
• Ser capaç de dur a terme i interpretar la interpretació del risc nutricional.
• Plantejar la intervenció dieteticonutricional corresponent a les patologies incloses en el programa.
• Establir els objectius nutricionals i/o alimentaris segons les característiques de cada cas.
• Valorar casos, determinar-ne els objectius i establir propostes alimentàries adaptades a cada cas.
 
Referits a actituds, valors i normes
• Desenvolupar una visió positiva en el tractament de les patologies i un comportament encaminat cap a la prevenció.
• Respectar i valorar el treball dels altres.
• Defensar amb claredat els motius que justifiquen una decisió.
• Interrelacionar els diferents coneixements adquirits fins al moment.
• Utilitzar les eines que faciliten el treball del professional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Blocs temàtics

*   1. Valoració del risc nutricional i desnutrició hospitalària
2. Resposta fisiològica a l’estrès i dejuni
3. Dietètica hospitalària
4. Nutrició enteral i parenteral
5. Dietètica quirúrgica
6. Dietètica en el trasplantament i cremats
7. Dietètica en el malalt amb càncer
 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitat presencial o no presencial:
• Classes teòriques: s’imparteixen els coneixements en forma de lliçons expositives interactives.  Les classes teòriques podran ser presencials o no presencials en funció de la situació sanitària relacionada amb la COVID-19.

• Seminaris: es plantegen casos i problemes que cal resoldre i desenvolupar en grup per debatre’ls i discutir-los posteriorment. Els seminaris podran ser presencials o no presencials en funció de la situació sanitària relacionada amb la COVID-19.

• Pràctiques de càlcul informàtic.

• Treball dirigit: els estudiants han de desenvolupar, en grups de quatre, els treballs exposats als seminaris fets a l’aula presencial o virtual, els han de lliurar per escrit en els terminis que prèviament s’estableixin.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Examen: 60 % de la nota final (50 % preguntes tipus test i 50 % preguntes curtes).

— Preguntes de tipus test (4 opcions de resposta, només 1 és correcta)
Cada pregunta contestada correctament: 1 punt.
Resposta errònia: -0,3 punts.
Per ser avaluat cal respondre com a mínim el 80 % de preguntes de tipus test.

— Preguntes curtes
Per aprovar l’examen cal aprovar tant les preguntes de tipus test com les preguntes curtes. En cas de suspendre una part de l’examen, caldrà repetir-lo tot.

Seminaris: 40 % de la nota final

Els seminaris presencials que no vagin acompanyats de treball individual es valoraran amb 0 punts si no hi ha assistència o 1 punt si hi ha assistència.  Els seminaris que comportin treball es valoraran sobre una puntuació màxima de 2 a 8 punts d’acord amb la correcció del treball individual per part del professor del seminari.  La nota del conjunt de tots els seminaris pot arribar a sumar un màxim de 40 punts. 

És imprescindible aprovar l’examen —tant la part de preguntes curtes com la part tipus test— per poder sumar la puntuació dels seminaris.

 

Avaluació única

La data límit per sol·licitar l’avaluació única està marcada pel Consell d’Estudis i cal sol·licitar-la dins del termini establert.

Examen

— Preguntes de tipus test i preguntes curtes (50 % de preguntes test i 50 % de curtes): 60 % de la nota final.

Cada pregunta contestada correctament, 1 punt. Resposta errònia: -0,3 punts. Per ser avaluat cal respondre com a mínim el 90 % de preguntes.

— Resolució de casos: 40 % de la nota final.

Cal aprovar les dues parts per separat (examen de test i preguntes curtes per una banda i seminaris per l’altra) per aprovar l’assignatura.

Reavaluació

S’aplica el mateix esquema que per a l’avaluació inicial.