Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Eines i Estratègies Dietètiques

Codi de l'assignatura: 363518

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Montserrat Illan Villanueva

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

58

(Es pot veure modificat en funció de la situació sanitària)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

2

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

46

Aprenentatge autònom

46

 

 

Recomanacions

 

Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.
Coneixements elementals d’anglès.


Altres recomanacions

Nota important:cal tenir en compte que en aquesta assignatura s’estableixen les bases i es treballen les habilitats que calen per a l’assignatura de Nutrició i Dietètica i per a les assignatures relacionades amb la dietètica i la dietoteràpia, que es cursen en el grau. És per això que es considera imprescindible cursar-la abans de matricular-se a Nutrició i Dietètica.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CT2 - Capacitat d'analitzar, de sintetitzar, i d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

CT5 - Capacitat creativa i emprenedora, i d'integrar nous coneixements i actituds.

   -

CE13 - Capacitat per elaborar, interpretar i manejar les taules i bases de dades de composició d'aliments.

   -

CE5 - Capacitat de desenvolupar la professió amb respecte a altres professionals de la salut, i d'adquirir habilitats per treballar en equip.

   -

CE11 - Capacitat per identificar i classificar els aliments i productes alimentaris: conèixer-ne la composició, les propietats, el valor nutritiu, la biodisponibilitat dels nutrients, les característiques organolèptiques i les modificacions que experimenten com a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris.

   -

CE17 - Capacitat d'aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l'alimentació a la planificació i al consell dietètic a individus i col·lectivitats, al llarg del cicle vital, tant sans com malalts.

   -

CE15 - Coneixement dels nutrients, la seva funció en l'organisme, la seva biodisponibilitat, les necessitats i recomanacions, i les bases de l'equilibri energètic i nutricional.

   -

CE29 - Capacitat d'elaborar, controlar i cooperar en la planificació de menús i dietes adaptats a les característiques del col·lectiu al qual van adreçats.

   -

CE9 - Capacitat de conèixer, valorar críticament i utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 

— Definir els conceptes de porció comestible, pes brut, pes net, pes cru i pes cuit.

— Descriure les mesures casolanes d’ús i consum habitual en el nostre entorn.

— Enumerar els ingredients i gramatges més habitualment utilitzats en l’elaboració de plats i receptes de consum habitual en el nostre entorn.

— Citar possibles eines a utilitzar per valorar la ingesta alimentària de les persones.

— Classificar els aliments per la composició i l’interès nutricional que tenen.

— Llistar les principals fonts alimentàries de nutrients.

— Explicar els conceptes de necessitat i recomanació nutricional.

— Descriure possibles eines a utilitzar amb la finalitat d’educar des del punt de vista alimentari i nutricional.

 

Referits a habilitats, destreses

— Utilitzar i manipular les taules de composició d’aliments.

— Interpretar els valors de referència inclosos en les taules d’ingestes recomanades.

— Iniciar-se en la identificació d’ingestes alimentàries.

— Ajustar dietes a partir d’uns objectius nutricionals preestablerts, mitjançant l’ús de taules de composició d’aliments.

— Proposar pautes d’alimentació saludable per a persones adultes sanes a partir de les recomanacions nutricionals.

 —Planificar dietes saludables a partir de les racions recomanades per als diferents grups d’aliments basant-se en la piràmide d’alimentació saludable.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Ser capaç d’organitzar i planificar el treball.

— Treballar de manera autònoma i cooperativament.

— Comunicar-se adequadament, tant oralment com per escrit.

— Desenvolupar el raonament crític i potenciar una actitud ètica en l’exercici de la professió.

— En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura

 

 

Blocs temàtics

 

1. Presentació i introducció de l’assignatura. Conceptes a descriure: alimentació, nutrició, dieta, dietètica, dietoteràpia, fam, gana, etc.

2. Comportament alimentari: factors i condicionants que determinen el patró alimentari dels individus

3. Modificacions produïdes en els aliments i productes alimentosos com a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris.Descripció dels conceptes de porció comestible, pes brut, pes net, pes cru i pes cuit

4. Eines necessàries per saber ajustar dietes: taules de composició dels aliments (tipus, elaboració, utilització, interpretació i manipulació). Objectius nutricionals i guies alimentàries: interpretació i ús. Ingestes recomanades: interpretació i ús

5. Conceptes relacionats amb la qualitat nutricional de les dietes: biodisponibilitat dels nutrients i densitat nutricional

6. Ingredients i gramatges habitualment utilitzats en els plats i les receptes de consum freqüent en el nostre entorn. Mesures casolanes i racions de consum més habituals utilitzades en el nostre entorn alimentari. Interpretació de l’etiquetatge nutricional

7. Utilització d’eines informàtiques en l’elaboració i valoració dietètica

8. Bases per preparar i fer el seguiment d’una prescripció dietètica en població sana

9. Estratègies dietètiques per ajustar i planificar dietes saludables

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

NOTA: Aquesta planificació es pot veure modificada en funció de la situació sanitària.

a) Activitat presencial i virtual:

— Classes teòriques: s’imparteixen els coneixements en forma de lliçons expositives interactives. Presencial i virtual síncrona

— Seminaris: es porten a terme treballs dirigits que l’estudiant ha de resoldre i/o desenvolupar individualment o en equip per debatre’ls i discutir-los posteriorment. Presencial

— Pràctiques d’ordinador i al laboratori de tecnologia culinària. Presencial

— Problemes: es plantegen casos i problemes que cal resoldre a l’aula. Presencial i virtual síncrona

 

b) Activitat no presencial:

— Resolució de casos: els estudiants duen a terme activitats establertes i tutoritzades pel professorat de l’assignatura.

— Treball dirigit: els estudiants han de desenvolupar, en grup de quatre alumnes, un treball sobre una pauta d’alimentació saludable a partir dels criteris i paràmetres establerts pel professorat. S’ha de lliurar per escrit i defensar-lo oralment.

 

Material docent que se subministra a l’estudiant mitjançant l’ús del dossier electrònic:

— Pla docent de l’assignatura.

— Apunts i esquemes de l’assignatura.

— Exercicis i fitxes d’activitats a desenvolupar.

— Guió de seminaris pràctics.

— Accés al Programa de Càlcul Nutricional PCN-pro

— Documents i articles.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Activitats. Puntuen fins a un 20 % de la nota total de l’assignatura. Es duen a terme dues activitats obligatòries (aproximadament una al mes d’octubre i l’altra al final de desembre). La primera puntua un 5 % de la nota. La segona és un treball de grup obligatori que puntua un 15 % de la nota i s’avalua tenint en compte la capacitat d’integrar els diferents coneixements assolits i d’organitzar i planificar el treball, i les habilitats adquirides a l’hora d’utilitzar i aplicar les diverses eines i estratègies dietètiques. Lliurament i presentació oral al mes de desembre.

Prova obligatòria. Puntua un 20 % de la nota final de l’assignatura i es basa en el fet de demostrar individualment que s’han adquirit els coneixements i les habilitats necessàries per quadrar i ajustar dietes a partir d’uns objectius nutricionals establerts, i és imprescindible aprovar-la per poder superar l’assignatura. Es realitza el darrer dia de classe en horari de l’assignatura. En cas de suspendre aquesta prova, cal fer la reavaluació per superar l’assignatura.

S’avalua l’assistència i la participació durant el desenvolupament de les sessions de seminaris dutes a terme al llarg del curs i de la valoració objectiva dels casos resolts. Puntuen fins a un 15 % de la nota final de l’assignatura.

Examen. S’ha de superar una prova que consisteix en preguntes de tipus test d’elecció múltiple i preguntes curtes que inclouen els conceptes, les activitats i els exercicis desenvolupats al llarg de l’assignatura. Puntua un 45 % de la nota final de l’assignatura. Per poder aprovar l’assignatura, s’ha de superar aquesta prova escrita.

 

Reavaluació

Es poden presentar a la reavaluació els estudiants d’avaluació continuada que hagin assistit al 80 % dels seminaris i hagin lliurat el treball de grup. Es pot reavaluar la prova obligatòria (20 %) i/o l’examen (80 %) amb un màxim de 5 punts. L’examen consisteix en preguntes de tipus test d’elecció múltiple i preguntes curtes que inclouen els conceptes, les activitats i els exercicis desenvolupats al llarg de l’assignatura. En cas de no complir els requisits, l’estudiant no es pot reavaluar.

 

Avaluació única

La data límit de sol·licitud d’avaluació única s’anuncia a l’inici del curs.

Examen de tipus test amb respostes d’elecció múltiple i amb preguntes que inclouen els conceptes, les activitats i els exercicis desenvolupats al llarg de l’assignatura. La puntuació és com a màxim d’un 80 % de la nota final.

Per poder superar l’assignatura l’estudiant ha d’obtenir com a mínim una puntuació de 45 punts, ha d’haver superat la part corresponent a quadrar una dieta (prova obligatòria que es fa el darrer dia de classe en horari de l’assignatura) i presentar i superar el treball individual.

Treball individual obligatori. Cal fer una defensa oral i lliurar per escrit un treball a partir de les directrius establertes pel professorat de l’assignatura. Puntua el 20 % de la nota. 

 

Reavaluació

S’hi poden presentar els estudiants que hagin tret com a mínim un 4 a l’examen, hagin superat la part corresponent a quadrar una dieta i que hagin fet el lliurament i la presentació oral del treball obligatori. La part reavaluada es pot superar amb una nota màxima de 5 punts. L’examen és de tipus test amb respostes d’elecció múltiple i amb preguntes que inclouen els conceptes, les activitats i els exercicis desenvolupats al llarg de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD). Ingestas Dietèticas de Referencia (IDR) para la población española. Pamplona: EUNSA; 2010.  Enllaç

  Primera publicació d’Ingestas Dietéticas de Referencia adreçada a la població espanyola elaborada a partir d’una comparació dels valors de referència publicats per l’OMS, l’FDA, l’IOM/EUA i diferents països de la Unió Europea.La publicació d’aquest llibre assoleix una primera fase en què els objectius finals són l’obtenció de valors de referència derivats d’estudis pròpiament espanyols.

Accés en línia  Enllaç

Farran A., Zamora R., Cervera P. Taules de composició d’aliments del CESNID. 2a ed. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona; Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España; 2004.  Enllaç

  Taules elaborades pel laboratori de dades nutricionals del CESNID que consten de més 700 aliments amb 35 paràmetres nutricionals. Conté CD de càlcul nutricional.


Accés en línia  Enllaç

Palma I., Farran A., Cantós D. Tablas de composición de alimentos por medidas caseras de consumo habitual en España. Taules de composició d’aliments per mesures casolanes de consum habitual a Espanya. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona; Madrid: Mc-Graw-Hill-Interamericana de España; 2008.  Enllaç

  Taules de composició d’aliments on es mostra la informació nutricional dels aliments per 100 g i per a les mesures casolanes de consum més habitual en el nostre entorn.

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Guías alimentarias para la población española: recomendaciones para una dieta saludable. Madrid: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria; 2007.  Enllaç

  Guia destinada al professional de la salut i elaborada mitjançant la col·laboració de la major part de les societats científiques espanyoles vinculades directament o complementàriament al camp de la nutrició i de la salut pública (Sociedad Española de Nutrición Comunitaria).

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Guía de la alimentación saludable. Madrid: SENC; 2018.  Enllaç

  Guia destinada a la població en general, on poden trobar-se recomanacions alimentàries i de consum per a la població sana.

Cervera P., Clapés J., Rigolfas R. Alimentación y dietoterapia: nutrición aplicada en la salud y la enfermedad. 4a ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 2004.  Enllaç

  4a edició. Pàg. 119-144, sobre l’alimentació saludable de l’adult. Pàg. 175-184, sobre el comportament alimentari.

Institute of Medicine of The National Academies. Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein, and amino acids. Washington: National Academies Press; 2005.  Enllaç

  Taules d’ingestes recomanades per a la població nord-americana i canadenca. Disponible a: http://www.nap.edu/catalog/10490.html.

Gil Hernández A, ed. Tratado de nutrición. Tomo III: Composición y calidad nutritiva de los alimentos. 3a ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2017.  Enllaç

  És especialment interessant per a l’assignatura. Es poden complementar els coneixements amb els capítols que tracten dels grups d’aliments.


Edició 2010  Enllaç

Salas Salvadó J., et al. ed. Nutrición y dietética clínica. 4a ed. Barcelona: Elsevier; 2019.  Enllaç

  Edició actualitzada. Per a aquesta assignatura, consulteu els capítols de la secció 1.


3 edició  Enllaç

Capítol

Gil A, Mañas I, Martínez E. Ingestas dietéticas de referencia y objetivos nutricionales. A: Gil Hernández A, ed. Tratado de nutrición. Tomo IV: Nutrición humana en el estado de salud. 3a ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2017. Capítol 2  Enllaç

  Capítol en què s’assenyalen els compostos considerats essencials per a l’organisme i s’indiquen quines quantitats cal ingerir de cada un d’ells per evitar dèficits i ajudar a mantenir la salut.

Mañas M, Martínez E, Yago MD. Tablas de composición de alimentos y bases de datos nutricionales. A: Gil Hernández A, ed. Tratado de nutrición. Tomo III: Composición y calidad nutritiva de los alimentos. 3a ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2017. Capítol 26  Enllaç

  Capítol on s’estudia l’elaboració, l’estructura, les aplicacions i les limitacions de les TCA.

Pàgina web

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Disponible a: http://salutweb.gencat.cat/ca/  Enllaç

Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, FESNAD. Disponible a: http://www.fesnad.org/  Enllaç

Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación. Disponible a: http://www.eufic.org/index/es/  Enllaç

American Dietetic Association. Disponible a: http://www.eatright.org/  Enllaç

FAO/OMS. Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación. Disponible a: http://www.fao.org/index_es.htm ; http://www.fao.org/corp/publications/es/  Enllaç