Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Nutrició i Dietètica

Codi de l'assignatura: 363519

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Montserrat Illan Villanueva

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

(Es pot veure modificat en funció de la situació sanitària)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

28

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

4

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

14

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Haver assimilat els continguts de les assignatures prèvies.
Haver cursat l’assignatura Eines i Estratègies Dietètiques.


Altres recomanacions

Haver cursat prèviament l’assignatura Eines i Estratègies Dietètiques, ja que on s’estableixen les bases i es proporcionen les eines que faciliten a l’estudiant l’adquisició de les habilitats que es requereixen en les diferents assignatures del grau relacionades amb la dietètica i la dietoteràpia.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CT4 - Capacitat per treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals.

   -

CT3 - Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions noves.

   -

CT5 - Capacitat creativa i emprenedora, i d'integrar nous coneixements i actituds.

   -

CT1 - Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CT2 - Capacitat d'analitzar, de sintetitzar, i d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

CE17 - Capacitat d'aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l'alimentació a la planificació i al consell dietètic a individus i col·lectivitats, al llarg del cicle vital, tant sans com malalts.

   -

CE29 - Capacitat d'elaborar, controlar i cooperar en la planificació de menús i dietes adaptats a les característiques del col·lectiu al qual van adreçats.

   -

CE16 - Capacitat d'integrar i avaluar la relació entre l'alimentació i la nutrició en estat de salut i en situacions patològiques.

   -

CE4 - Reconeixement dels elements essencials de la professió del dietista i nutricionista, incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici de la professió, aplicant-hi el principi de justícia social a la pràctica professional i desenvolupant-la amb respecte a les persones, als seus hàbits, creences i cultures.

   -

CE13 - Capacitat per elaborar, interpretar i manejar les taules i bases de dades de composició d'aliments.

   -

CE6 - Capacitat per reconèixer la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, prestant especial importància a l'aprenentatge, de manera autònoma i continuada, de nous coneixements, productes i tècniques en nutrició i alimentació, així com a la motivació per la qualitat.

   -

CE5 - Capacitat de desenvolupar la professió amb respecte a altres professionals de la salut, i d'adquirir habilitats per treballar en equip.

   -

CE19 - Capacitat d'interpretar el diagnòstic nutricional, avaluar els aspectes nutricionals d'una història clínica i dur a terme el pla d'actuació dietètica.

   -

CE18 - Capacitat de dissenyar i dur a terme protocols d'avaluació de l'estat nutricional i identificar els factors de risc nutricional.

   -

CE10 - Capacitat d'elaborar informes i emplenar registres relatius a la intervenció professional del dietista i nutricionista.

   -

CE11 - Capacitat per identificar i classificar els aliments i productes alimentaris: conèixer-ne la composició, les propietats, el valor nutritiu, la biodisponibilitat dels nutrients, les característiques organolèptiques i les modificacions que experimenten com a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris.

   -

CE9 - Capacitat de conèixer, valorar críticament i utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar quines són les necessitats energètiques i/o nutricionals de les persones.

— Establir els objectius nutricionals i/o alimentaris adaptats a cada situació (població sana).

— Dissenyar una intervenció dieteticonutricional adequada, en persones sanes, tenint en compte les necessitats fisiològiques, les preferències personals, els aspectes socioeconòmics, religiosos i culturals.

— Ajustar dietes, tant des d’un punt de vista qualitatiu com quantitatiu, tenint en compte els paràmetres d’una alimentació saludable i d’acord amb l’edat, el sexe, la cultura alimentària i l’estat o la situació fisiològica de la persona o persones.

— Planificar menús per a diferents tipus de col·lectius de persones sanes.

— Elaborar plans alimentaris i menús saludables per a població sana.

— Descriure i plantejar adequadament el consell dietètic.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aplicar les ciències de la nutrició a persones i a grups de persones sanes.

— Identificar els factors que influeixen en l’alimentació.

— Formular objectius nutricionals i alimentaris per a persones individualment i per a col·lectius sans, en les diverses etapes de la vida i situacions especials.

— Ajustar dietes i establir pautes alimentàries saludables tant personalitzades com per a col·lectius.

— Desenvolupar una intervenció dietètica i nutricional adequada, en persones sanes, tenint en compte les necessitats fisiològiques, les preferències personals, els aspectes socioeconòmics, religiosos i culturals.

— Planificar menús per a diferents tipus de col·lectius de persones sanes.

— Redactar missatges de consell alimentari.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Respectar i valorar el treball dels altres.

— Defensar amb claredat els motius que justifiquen una decisió.

— Manifestar un tarannà obert cap als diversos hàbits i cultures alimentàries.

— Utilitzar les eines que facilitin el treball professional.

— En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura

 

 

Blocs temàtics

 

1. Concepte d’alimentació saludable (suficient, variada, equilibrada i adaptada). Concepte de ració alimentària: mètode qualitatiu per valorar i proposar pautes alimentàries saludables. Ajust dietètic mitjançant aliments patró: mètode quantitatiu

2. Planificació de menús. Concepte, tipus de menús, estructura d’un menú. Planificació de menús a nivell individual. Planificació de menús per a col·lectius d’individus sans

3. Consell dietètic. Objectius alimentaris i objectius nutricionals. Descripció de la transmissió oral i escrita del consell dietètic. Coaching nutricional

4. Alimentació i factors socioculturals: alimentacions alternatives, cultures alimentàries, característiques alimentàries en les diferents religions, alimentació i salut laboral

5. Nutrició i alimentació en els cicles de la dona: embaràs, alletament i menopausa

6. Nutrició i alimentació en les etapes de creixement: nadó, primer any de vida, preescolar, escolar i adolescent

7. Nutrició i alimentació de la gent gran: efectes fisiològics de l’envelliment, factors de risc, valoració de l’estat nutricional, discapacitats, etc.

8. Alimentació i exercici físic: demanda nutricional de l’activitat física, diferents tipus d’exercici (periodicitat, intensitat, durada, etc.). Pautes alimentàries per recomanar durant l’entrenament, en la competició i en la recuperació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

a) Activitat presencial i virtual síncrona:

— Classes teòriques: s’imparteixen els coneixements en forma de lliçons expositives interactives.

— Seminaris: es porten a terme treballs dirigits que l’estudiant ha de resoldre i/o desenvolupar individualment o en equip per debatre’ls i discutir-los posteriorment.

— Tallers experimentals. Es plantegen casos i problemes que cal resoldre.

 

b) Activitat no presencial:

— Resolució de casos: els estudiants duen a terme activitats establertes i tutoritzades pel professorat de l’assignatura.

 

Material docent que se subministra a l’estudiant mitjançant l’ús del dossier electrònic:

— Pla docent de l’assignatura.

— Apunts i esquemes de l’assignatura.

— Exercicis i fitxes d’activitats a desenvolupar.

— Accés al Programa de Càlcul Nutricional PCN-pro

— Referències i enllaços d’interès per complementar l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Seminaris: es valoren a partir de la participació, l’actitud i el comportament de l’estudiant durant les sessions. També es fa la valoració objectiva dels casos resolts a classe. Puntua fins a un 30 % de la nota final de l’assignatura. Es duen a terme al llarg de tota l’assignatura.

Activitats: avaluació objectiva de la resolució d’activitats obligatòries dutes a terme al llarg del curs. Puntuació: 20 % de la nota final de l’assignatura.

Prova escrita: de tipus test amb resposta múltiple i preguntes referents a les activitats fetes en l’assignatura al llarg del curs. Puntuació màxima d’un 50 % de la nota final de l’assignatura. Per poder superar l’assignatura l’estudiant ha d’obtenir una puntuació mínima de 25 punts en aquesta prova escrita i haver lliurat les activitats.


Reavaluació

Important: per presentar-se a la reavaluació cal haver assistit al 80 % dels seminaris i haver lliurat les activitats.

Consisteix en una prova que puntua el 100 % i en la qual s’avalua tot el contingut de l’assignatura.

 

Avaluació única

La data límit per sol·licitar l’avaluació única es fa pública a través del Campus Virtual

Prova escrita de tipus test amb resposta múltiple i amb preguntes que inclouen els conceptes, les activitats i els exercicis desenvolupats al llarg de l’assignatura, la puntuació de la qual és com a màxim d’un 80 % de la nota final. Per poder aprovar l’assignatura s’han d’obtenir com a mínim 45 punts en aquesta prova escrita.

Treball obligatori, individual, a partir dels criteris establerts pel professorat de l’assignatura i que s’ha de lliurar i defensar oralment. La puntuació representa fins a un 20 % de la nota final.


Reavaluació

Per poder presentar-se a la reavaluació cal haver tret com a mínim una nota equivalent a un 3,5 en la prova escrita i haver lliurat i defensat el treball obligatori.

Consisteix en una prova que puntua el 100 % i en la qual s’avalua tot el contingut de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD). Ingestas Dietèticas de Referencia (IDR) para la población española. Pamplona: EUNSA; 2010  Enllaç

Farran A, Zamora R, Cervera P. Tablas de composición de alimentos. Taules de composició d’aliments. 2a ed. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona; Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 2004.  Enllaç

Palma I, Farran A, Cantós D. Tablas de composición de alimentos por medidas caseras de consumo habitual en España - Taules de composició d’aliments per mesures casolanes de consum habitual a Espanya. Madrid: Mc-Graw-Hill-Interamericana de España; Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona; 2008.  Enllaç

Tratado de nutrición. Gil A, ed. 3ª ed. Madrid : Editorial Médica Panamericana; 2017. (Tomo I, II, III, IV)  Enllaç

Edició 2010  Enllaç

Salas-Salvado J, Bonada A, Trallero R, et al (eds). Nutrición y dietética clínica. 4a ed. Barcelona: Elsevier; 2019. (Secció 1: Principios generales; Secció 2: Dieta en diferentes situaciones de la vida).  Enllaç


3a edició:  Enllaç

Mataix J, ed. Nutrición y Alimentación Humana. 2ª ed. Madrid: Ergon; 2009. Tomo II (capítols 32-38).  Enllaç


Edició 2002  Enllaç

Muñoz M, Aranceta J, García-Jalon I. Nutrición aplicada y dietoterapia. 2ªed. Pamplona: EUNSA; 2004.  Enllaç

Aranceta J, Blay G, Carrillo L, et al. Guía de la alimentación saludable: para atención primaria y colectivos ciudadanos: recomendaciones para una alimentación individual, familiar o colectiva saludable, responsable y sostenible. Barcelona : Editado por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria : Planeta; 2018.  Enllaç

Capítol

Varela G, Ansón R, Martínez E. Nutrición, cocina y gastronomía. A: Gil A, ed. Tratado de nutrición. Tomo IV: Nutrición humana en estado de salud. 3a ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2017. Capítol 30  Enllaç

Pàgina web

American Dietetic Association. Disponible a: http://www.eatright.org/  Enllaç

Departament d’ Agricultura USDA. Disponible a: http://www.usda.gov  Enllaç

FAO/INFOODS Food Composition Database. Disponible a: http://www.fao.org/infoods/infoods/tablas-y-bases-de-datos/bases-de-datos-faoinfoods-de-composicion-de-alimentos/es/  Enllaç

Text electrònic

Racions piràmide per grups d’aliments. Disponible a: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Vida_saludable/Alimentacio/Piramide/triptic_piramide_saludable.pdf  Enllaç