Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Patologia Nutricional i Dietoteràpia

Codi de l'assignatura: 363520

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Mireia Urpi Sarda

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

55

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

26

 

((Podrien haver-hi modificacions en funció de la situació sanitària))

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

8

 

((Podrien haver-hi modificacions en funció de la situació sanitària))

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

18

 

((2 grups)(Podrien haver-hi modificacions en funció de la situació sanitària))

 

-  Taller experimental

No presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

70

 

 

Recomanacions

 

Haver cursat les assignatures Eines i Estratègies Dietètiques, i Nutrició i Dietètica.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CT2 - Capacitat d'analitzar, de sintetitzar, i d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, a més de buscar i integrar la informació.

   -

CT3 - Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions noves.

   -

CE13 - Capacitat per elaborar, interpretar i manejar les taules i bases de dades de composició d'aliments.

   -

CE5 - Capacitat de desenvolupar la professió amb respecte a altres professionals de la salut, i d'adquirir habilitats per treballar en equip.

   -

CE19 - Capacitat d'interpretar el diagnòstic nutricional, avaluar els aspectes nutricionals d'una història clínica i dur a terme el pla d'actuació dietètica.

   -

CE18 - Capacitat de dissenyar i dur a terme protocols d'avaluació de l'estat nutricional i identificar els factors de risc nutricional.

   -

CE21 - Capacitat per intervenir en l'organització, la gestió i la implementació de les diferents modalitats d'alimentació i el suport nutricional hospitalari i del tractament dieteticonutricional ambulatori.

   -

CE24 - Capacitat de participar en activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, duent a terme l'educació alimentària i nutricional de la població.

   -

CE17 - Capacitat d'aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l'alimentació a la planificació i al consell dietètic a individus i col·lectivitats, al llarg del cicle vital, tant sans com malalts.

   -

CE16 - Capacitat d'integrar i avaluar la relació entre l'alimentació i la nutrició en estat de salut i en situacions patològiques.

   -

CE9 - Capacitat de conèixer, valorar críticament i utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.

   -

  • En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer la semiologia de les diferents malalties.

• Familiaritzar-se amb la terminologia mèdica.

• Adquirir els coneixements suficients de les malalties i factors de risc de base nutricional per entendre la terapèutica nutricional corresponent.

• Conèixer, de manera general, les proves diagnòstiques més utilitzades.

• Adquirir coneixements bàsics de farmacologia dels medicaments més emprats.

 

 

Referits a habilitats, destreses

• Ser capaç d’interpretar històries clíniques i informes mèdics.

• Valorar l’estat nutricional mitjançant l’exploració física, l’antropometria, els paràmetres analítics o altres mètodes.

• Aprendre a participar en el diàleg i les decisions de l’equip multidisciplinari.

• Identificar les necessitats energètiques i nutricionals segons la patologia i l’estat nutricional.

• Plantejar la intervenció dietètica nutricional corresponent a les patologies estudiades.

 

 

Referits a actituds, valors i normes

• Desenvolupar una visió positiva en el tractament de les patologies i un comportament encaminat cap a la prevenció.

• Desenvolupar la capacitat de treballar en equip.

• Respectar i valorar el treball dels altres.

• Interrelacionar els diferents coneixements adquirits fins a aquest moment.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. BLOC I. Introducció a la fisiopatologia i patologia humana

1.1. Bases de les malalties

Conceptes de salut i malaltia. Patrons de malaltia. Adaptació, lesió i mort cel·lulars. Valoració global del pacient. Apartats i continguts de la història clínica. Examen físic general: conceptes i definicions. Proves diagnòstiques. Casos clínics (S)

1.2. Fisiopatologia de la inflamació

Cèl·lules de la inflamació. Inflamació aguda i crònica. Manifestacions locals i sistèmiques de la inflamació. Patologies amb inflamació aguda i crònica. Inflamació i nutrició. Biomarcadors. Reparació tissular. Cicatrització de ferides

1.3. Immunitat

Defenses immunitàries innates i adquirides. Antígens. Resposta immunitària. Cèl·lules implicades en la resposta adaptativa i immunitària. Alteracions de la resposta immunitària. Immunodeficiència. Trastorns per hipersensibilitat. Malaltia autoimmunitària

2. BLOC II. Dietètica clínica i dietoteràpia

2.1. Avaluació de l’estat nutricional

Conceptes i definicions. Valoració de l’estat nutricional. Composició corporal. Cribratge nutricional. Història dietètica. Desnutrició: classificació, tipus i factors de risc. Mètodes per determinar la ingesta d’aliments i nutrients. Necessitats energètiques i nutricionals. Casos clínics (S)

2.2. Dietes terapèutiques

Definicions i conceptes. Dietes progressives. Dietes amb modificacions de textures i controlades en energia, macro- i micronutrients. Indicacions clíniques. Etapes en la confecció de dietes. Pràctiques d’ordinador amb casos clínics (S)

3. BLOC III. Patologies associades al consum d’alcohol

3.1. Patologies associades al consum d’alcohol

Concepte i definicions. Fisiopatologia. Diagnòstic d’alcoholisme. Conseqüències derivades del consum agut i crònic de l’alcohol: complicacions, malalties o factors cardioprotectors. Tractament dieteticonutricional de l’alcoholisme
 

4. BLOC IV. Patologies per carència

4.1. Tema d’Anèmies

Classificació, conceptes i definicions. Anèmia ferropènica. Anèmies megaloblàstiques. Etiologia i fisiopatologia. Manifestacions clíniques. Diagnòstic diferencial. Tractament dieteticonutricional i farmacològic. Metabolisme de ferro, vitamina 12 i folats. Casos clínics (S)

4.2. Tema d’Osteopaties metabòliques

Classificació, conceptes i definicions. Osteoporosi Osteomalàcia i raquitisme. Etiologia i patogènia. Manifestacions clíniques. Diagnòstic. Tractament dieteticonutricional i farmacològic. Factors determinants de la resistència òssia. Evidència científica (S)

5. BLOC V. Reaccions adverses a aliments

5.1. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Classificació, conceptes i definicions. Etiologia: principals aliments responsables d’al·lèrgia alimentària. Fisiopatologia i patogènia. Símptomes i signes. Diagnòstic. Prevenció. Tractament dieteticonutricional i farmacològic. Malaltia celíaca. Intolerància a la lactosa. Intolerància a la histamina i tiramina. Intolerància a additius alimentaris. Casos clínics (S)

6. BLOC VI. Trastorns del comportament alimentari

6.1. Trastorns del comportament alimentari

Classificació, conceptes i definicions. Prevalença. Etiologia. Canvis alimentaris i d’estil de vida. Alteracions clíniques. Diagnòstic DSM-IV. Tractament farmacològic, psicològic i dieteticonutricional. Trastorns del comportament alimentari especificats: Anorèxia i bulímia nervioses. Trastorns del comportament alimentari no especificats. Protocol nutricional en anorèxia nerviosa (S)

7. BLOC VII. Farmacologia clínica

7.1. Introducció a la farmacologia en nutrició

Farmacologia: conceptes i definicions. Etapes d’investigació i comercialització amb fàrmacs. Medicaments, especialitat farmacèutica i classificació. Procés farmacèutic. Consideracions dietètiques. Interpretació de fitxes tècniques de medicaments (S)

7.2. Procés farmacocinètic i farmacodinàmica

Sistema LADME: alliberament, absorció, distribució, metabolisme i excreció de fàrmacs. Factors condicionants del LADME
Receptors farmacològics. Acció agonista / antagonista dels fàrmacs. Conceptes de dosi-efecte

7.3. Reaccions adverses a medicaments

Definicions i classificació. Farmacovigilància

7.4. Interacció aliment-medicament

Tipus d’interacció: tipus farmacèutic, tipus farmacocinètic i tipus farmacodinàmic. Casos clínics (S)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència de l’assignatura es basa en les activitats següents:

Classes magistrals i teoricopràctiques: s’imparteixen els coneixements teòrics i teoric-pràctics en forma de lliçons expositives.

Pràctiques de problemes: es plantegen casos pràctics clínics teorico-pràctics que cal resoldre i desenvolupar en grup i/o individualment, segons la tipologia, per debatre’ls i discutir-los posteriorment. Tenen com a objectiu integrar els coneixements adquirits en els diferents blocs temàtics o aprofundir en algun aspecte específic del programa. 

• Cas. Té com a objectiu el treball en profunditat d’un tema. El cas es planteja a l’octubre i finalitza amb una sessió al novembre en què es posarà en comú la feina feta. Les dates concretes s’anuncien a l’inici del curs. Aquest cas es treballarà en grup.

Taller experimental:  s’aprèn a aplicar els instruments específics, adquirir habilitats pràctiques i actituds que li permetin assolir competències professionals i específiques en dietoteràpia.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

AVALUACIÓ CONTINUADA
L’avaluació continuada de l’assignatura comprèn diverses activitats d’avaluació distribuïdes al llarg del semestre i la prova final:

- Activitat 1. Examen de casos clínics i entregues. Es fa l’examen de casos clínics dels blocs II al VI després d’acabar els tallers i les pràctiques de problemes d’aquests blocs, totes destinades a la resolució de casos clínics. S’avaluen els coneixements amb un examen de casos escrit que consisteix en qüestions i problemes i/o un examen tipus test. Data: aproximadament la primera quinzena de desembre. Ponderació: 30 %.

Per tal de poder accedir a l’examen caldrà fer l’entrega d’un mínim del 80% de les activitats proposades durant el curs.

- Activitat 2. Resolució d’un cas sobre anèmies. Aquesta activitat es fa en grup. Data màxima de lliurament: novembre. Ponderació: 20 %.

- Activitat 3. Examen final de l’assignatura de coneixements. Aquest examen consta de preguntes d’elecció múltiple i preguntes curtes de desenvolupament d’extensió limitada. La data de l’examen la determina el Consell d’estudis. Ponderació: 50 %.

Per superar l’assignatura cal haver aprovat els dos exàmens programats per separat amb un mínim d’un 5,0 (Activitat 1 i Activitat 3). Els alumnes que facin una única activitat d’avaluació de les tres programades tenen una qualificació final de no presentat.

 

REAVALUACIÓ

Per poder-se presentar a la reavaluació l’estudiant ha d’haver-se presentat a l’examen final de l’assignatura de l’avaluació continuada.

La prova de reavaluació consisteix en:

- Examen final de l’assignatura de coneixements. Aquest examen consta de preguntes d’elecció múltiple i preguntes curtes de desenvolupament d’extensió limitada. La data de l’examen la determina el Consell d’estudis. Ponderació: 50 %.

- Examen de casos clínics. S’avaluen els coneixements derivats dels tallers i les pràctiques de problemes dels blocs II al VI. Ponderació: 30 %.

L’activitat 2 és no reavaluable.

Per superar l’assignatura cal aprovar els dos exàmens per separat amb un mínim d’un 5,0.

 

Avaluació única

L’avaluació única es sol·licita a través del campus virtual i la data límit per sol·licitar-ho és la data establerta pel Consell d’Estudis del grau.

L’avaluació única consisteix en una prova final que es fa el mateix dia que l’examen final de l’avaluació continuada.

La prova inclou activitats equiparables a les que han fet els estudiants que han seguit l’avaluació continuada durant el curs:

- Examen de coneixements. Aquest examen consta de preguntes d’elecció múltiple i preguntes curtes de desenvolupament d’extensió limitada. La data de l’examen la determina el Consell d’estudis. Ponderació: 50 %.

- Examen de casos clínics. S’avaluen els coneixements derivats dels tallers i les pràctiques de problemes dels blocs II al VI. Ponderació: 30%.

- Lliurament d’un document amb la resolució d’un cas. L’enunciat del cas així com les indicacions d’edició i format es proporcionen a través del Campus Virtual a principis de desembre. Ponderació: 20%.

Per superar l’assignatura cal aprovar els dos examens per separat amb un mínim d’un 5,0.

REAVALUACIÓ

Per poder-se presentar a la reavaluació l’estudiant ha d’haver-se presentat a l’examen final de l’assignatura de l’avaluació única.

Les condicions i característiques de la prova de reavaluació per a estudiants d’avaluació única són les mateixes que per als estudiants que han seguit l’avaluació continuada. Per tant, el “Lliurament d’un document amb la resolució d’un cas” és no reavaluable.

Per superar l’assignatura cal aprovar els dos exàmens per separat amb un mínim d’un 5,0.