Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Patologia Cardiovascular i Dietoteràpia

Codi de l'assignatura: 363521

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ramon Estruch Riba

Departament: Departament de Medicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Seminari

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Haver assimilat els continguts de les assignatures prèvies com Bioquímica, Fisiologia, Patologia Nutricional i Dietoteràpia, i Nutrició i Dietètica.


Altres recomanacions

Tenir coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CT2 - Capacitat d'analitzar, de sintetitzar, i d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

CT4 - Capacitat per treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals.

   -

CE17 - Capacitat d'aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l'alimentació a la planificació i al consell dietètic a individus i col·lectivitats, al llarg del cicle vital, tant sans com malalts.

   -

CE29 - Capacitat d'elaborar, controlar i cooperar en la planificació de menús i dietes adaptats a les característiques del col·lectiu al qual van adreçats.

   -

CE16 - Capacitat d'integrar i avaluar la relació entre l'alimentació i la nutrició en estat de salut i en situacions patològiques.

   -

CE9 - Capacitat de conèixer, valorar críticament i utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer la semiologia de les diferents malalties.
• Familiaritzar-se amb la terminologia mèdica.
• Adquirir els coneixements suficients de les malalties i factors de risc de base nutricional per entendre la terapèutica nutricional corresponent.
• Conèixer, de manera general, les proves diagnòstiques més utilitzades.
• Adquirir coneixements bàsics de farmacologia dels medicaments més emprats per al tractament de cadascuna de les patologies.

 

Referits a habilitats, destreses

• Ser capaç d’interpretar històries clíniques i informes mèdics relacionats amb la patologia tractada.
• Plantejar la intervenció dieteticonutricional corresponent a les patologies.
• Establir els objectius nutricionals i/o alimentaris segons les característiques de cada cas.
• Valorar casos, determinar-ne els objectius i establir propostes alimentàries adaptades a cada cas.
• Proposar intervencions dietètiques adaptades a patologies i tractaments tenint en compte les necessitats, les preferències personals, els aspectes socioeconòmics, religiosos i culturals dels individus.
• Redactar missatges de consell alimentari adaptats als diferents casos.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Desenvolupar una visió positiva en el tractament de les patologies i un comportament encaminat cap a la prevenció.
• Respectar i valorar el treball dels altres.
• Defensar amb claredat els motius que justifiquen una decisió.
• Interrelacionar els diferents coneixements adquirits fins al moment.
• Utilitzar les eines que faciliten el treball del professional.

 

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la malaltia cardiovascular

2. Obesitat

3. Diabetis

4. Dislipèmies

5. Hipertensió arterial

6. Factors de risc cardiovascular emergents

7. Patologia vascular perifèrica

8. Patologia cardíaca

9. Anàlisi i estudis de la dieta i malaltia cardiovascular

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitat presencial
- Classes teòriques: s’imparteixen els coneixements en forma de lliçons expositives interactives.

- Tallers experimentals: es plantegen casos i problemes que cal resoldre i desenvolupar en grup per debatre’ls i discutir-los posteriorment.

- Pràctiques de càlcul informàtic.

 

Activitat no presencial

- Treball dirigit: els estudiants han de desenvolupar, en grups de quatre, els treballs exposats a l’aula o als tallers experimentals, que s’han de lliurar per escrit en els terminis que s’estableixen prèviament.

- Revisió sobre un tema d’actualitat sobre nutrició i malaltia cardiovascular.

“En el cas que la situació sanitària no ho permetés, hi ha la possibilitat que la docència sigui mixta (presencial/no presencial) en les condicions que cada equip docent consideri més adient i tenint en compte la resta d’assignatures i ensenyaments, el nombre de professorat i els espais disponibles.”

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Treballs dirigits

- L’avaluació i lliurament dels treballs requerits en els tallers experimentals en acabar cadascun dels blocs temàtics dels tallers, aproximadament dues setmanes després
- Té un pes sobre la nota final de curs d’un 40 %

Assistència i participació en els seminaris

- L’assistència als tallers experimentals és obligatòria. El nombre màxim d’absències permeses és de dues.

 

Examen teòric

- Es basa en un examen de tipus test i preguntes curtes.
- Té un valor del 60 % sobre la nota final del curs.

 

Per superar l’assignatura cal haver assistit als seminaris i haver aprovat els treballs requerits.

És imprescindible aprovar l’examen per poder sumar la puntuació dels treballs dels seminaris.

Per superar l’assignatura cal aprovar amb una nota mínima de 5.

 

Reavaluació

Per poder-se presentar a la reavaluació l’estudiant ha d’haver assistit als seminaris i haver lliurat els treballs.

Examen:

- Es fa una prova oral o escrita (60 % de la nota final). La resolució de casos té un pes del 40 % sobre la nota final

- Per superar l’assignatura cal aprovar les dues parts per separat.

- Per superar l’assignatura cal aprovar amb una nota mínima de 5.

 

 

Avaluació única

Examen:

- Preguntes de tipus test i preguntes curtes, 100 % de la nota final.

- Per superar l’assignatura cal aprovar amb una nota mínima de 5.

- La data límit per sol·licitar l’avaluació única està marcada pel Consell d’Estudis, cal demanar-la dins del termini establert.

 

Reavaluació

Per poder-se presentar a la reavaluació, l’estudiant s’ha d’haver presentat a l’examen final de l’assignatura.

Examen:

- Es fa una prova oral o escrita (100 % de la nota final) 

- Per superar l’assignatura cal aprovar amb una nota mínima de 5.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Farreras P, Rozman C, eds. Medicina interna. 19ª ed. Barcelona: Elsevier; 2020. 2 vol.  Enllaç

Edició 2016  Enllaç

Salas J, Bonada A, Engracia M, eds.Nutrición y dietética clínica. 4a ed. Barcelona: Elsevier; cop. 2019.  Enllaç