Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Patologia General i Dietoteràpia

Codi de l'assignatura: 363522

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Antonia Lizarraga Dallo

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 9

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

90

 

-  Teoria

Presencial

 

60

 

(Cada setmana.)

 

-  Seminari

Presencial

 

24

 

-  Taller experimental

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

65

Aprenentatge autònom

70

 

 

Recomanacions

 

Haver assimilat els continguts de les assignatures prèvies com Bioquímica, Fisiologia, Patologia Nutricional i Dietoteràpia, i Nutrició i Dietètica.


Altres recomanacions

Tenir coneixements d’informàtica com a usuari.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CT4 - Capacitat per treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals.

(Valorar casos i determinar-ne els objectius i la intervenció nutricional i alimentaria corresponent)

   -

CE17 - Capacitat d'aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l'alimentació a la planificació i al consell dietètic a individus i col·lectivitats, al llarg del cicle vital, tant sans com malalts.

(Conèixer les modificacions nutricionals i alimentàries que es relacionen amb les patologies considerades )

   -

CE16 - Capacitat d'integrar i avaluar la relació entre l'alimentació i la nutrició en estat de salut i en situacions patològiques.

(Reconèixer els aspectes fonamentals de les  diferents patologies que determinen la patologia objecte de l’assignatura)

   -

En la mesura que sigui possible s´incorporará la perspectiva de gènere en el temari de l´assignatura

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la semiologia de diferents malalties.
— Familiaritzar-se amb la terminologia mèdica.
— Adquirir els coneixements suficients de les malalties i factors de risc de base nutricional per entendre la terapèutica nutricional corresponent.
— Conèixer, de manera general, les proves diagnòstiques més utilitzades.
— Adquirir coneixements bàsics de farmacologia dels medicaments més emprats per al tractament de cadascuna de les patologies.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’interpretar històries clíniques i informes mèdics relacionats amb la patologia tractada.
— Plantejar la intervenció dieteticonutricional corresponent a les patologies.
— Establir els objectius nutricionals i/o alimentaris segons les característiques de cada cas.
— Valorar casos, determinar-ne els objectius i establir propostes alimentàries adaptades a cada cas.
— Proposar intervencions dietètiques adaptades a patologies i tractaments tenint en compte les necessitats, les preferències personals, els aspectes socioeconòmics, religiosos i culturals dels individus.
— Redactar missatges de consell alimentari adaptats als diferents casos.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar una visió positiva en el tractament de les patologies i un comportament encaminat cap a la prevenció.
— Respectar i valorar el treball dels altres.
— Defensar amb claredat els motius que justifiquen una decisió.
— Interrelacionar els diferents coneixements adquirits fins al moment.
— Utilitzar les eines que faciliten el treball del professional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la patologia general i a la dietoteràpia

2. Malalties de l’aparell digestiu

3. Patologia respiratòria

4. Patologia renal

5. Malalties del sistema nerviós

6. Patologia del sistema neuroendocrí. Estrès i patologia adrenal

7. Trastorns congènits del metabolisme

8. Dietoteràpia pediàtrica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitat presencial

— Classes teòriques: s’imparteixen els coneixements en forma de lliçons expositives interactives.
— Seminaris: Assistència obligatoria. Es plantegen casos i problemes que cal resoldre i desenvolupar en grup per debatre’ls i discutir-los posteriorment. Es penjaran al Campus de manera individual. Seminari Cas transversal obligatòri
Tallers experimentals:  consisteixen en un aprenentatge basat en simulacions de casos clínics. Aquests tallers permeten fomentar el raonament clínic dels estudiants a través de la visualització i anàlisi de casos clínics.

Es pot veure modificat en funció de la situació sanitària


Activitat no presencial

— Treball dirigit: els estudiants han de desenvolupar, en grups de quatre, els treballs exposats a l’aula o als seminaris, que s’han de lliurar per escrit en els terminis que s’estableixen prèviament.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 Seminaris i Treballs dirigits
— Lliurament dels treballs requerits en els seminaris en acabar cadascun dels blocs temàtics dels seminaris, aproximadament dues setmanes després.

L’assistència als seminaris és obligatòria,

— 30 % de la nota final.

Assistència i participació al cas transversal

—  Obligatòria 10 % de la nota final.

Examen teòric

— Compost per preguntes de tipus test i preguntes curtes.

— 60 % de la nota final.

Per superar l’assignatura cal haver assistit als seminaris i haver aprovat els treballs requerits en els seminaris esmentats.

És imprescindible aprovar l’examen per poder sumar la puntuació dels treballs dirigits i d’assistència i participació.

 

Avaluació única

Examen:

— Preguntes de tipus test i preguntes curtes, 60 % de la nota final.

— Resolució de casos, 40 % de la nota final.

Per superar l’assignatura cal aprovar les dues parts per separat i haver complert l’assistència als seminaris i als tallers.

La data límit per sol·licitar l’avaluació única està marcada pel Consell d’Estudis i cal sol·licitar-la dins del termini establert”.

Reavaluació

Per poder-se presentar a la reavaluació l’estudiant ha d’haver complert l’assistència als seminaris.

Examen:

— Preguntes de tipus test i preguntes curtes, 60 % de la nota final.

— Resolució de casos, 40 % de la nota final.

Per superar l’assignatura cal aprovar les dues parts per separat.