Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Psicologia i Educació Terapèutica

Codi de l'assignatura: 363528

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Natalia Torres Dominguez

Departament: Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Per tal de garantir l’assoliment dels objectius de l’assignatura es recomana haver cursat i superat l’assignatura Antropologia i Psicologia del Comportament Alimentari, que s’imparteix el primer any (segon semestre) de la titulació.


Altres recomanacions

Es recomana tenir coneixements de la llengua anglesa a nivell de comprensió lectora.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CT1 - Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CT2 - Capacitat d'analitzar, de sintetitzar, i d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

CT4 - Capacitat per treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals.

   -

CT3 - Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions noves.

   -

CE19 - Capacitat d'interpretar el diagnòstic nutricional, avaluar els aspectes nutricionals d'una història clínica i dur a terme el pla d'actuació dietètica.

   -

CE24 - Capacitat de participar en activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, duent a terme l'educació alimentària i nutricional de la població.

   -

CE17 - Capacitat d'aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l'alimentació a la planificació i al consell dietètic a individus i col·lectivitats, al llarg del cicle vital, tant sans com malalts.

   -

CE16 - Capacitat d'integrar i avaluar la relació entre l'alimentació i la nutrició en estat de salut i en situacions patològiques.

   -

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el concepte de motivació i el rol de la motivació com a motor de la conducta.
— Conèixer la teoria bàsica psicològica referent a la conducta i la motivació.
— Conèixer els principis psicològics associats a la realització de dietes i a l’exercici físic dins l’àmbit de la promoció d’hàbits saludables.
— Assolir una perspectiva multidisciplinària en el tractament del sobrepès i l’obesitat.
— Conèixer les característiques dels trastorns de la conducta alimentària.

Referits a habilitats, destreses

— Conèixer les implicacions pràctiques derivades de les teories psicològiques en l’àmbit dietètic.
— Conèixer les implicacions pràctiques derivades de les teories psicològiques en l’àmbit de la promoció d’hàbits saludables.
— Saber identificar possibles trastorns de la conducta alimentària.

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar eines per potenciar les relacions interpersonals.
— Mostrar sensibilitat cap als diferents factors motivacionals que intervenen en l’educació per a la salut.
— Aprendre a actuar en conseqüència a l’anàlisi motivacional del client.
— Aprendre a discutir i raonar a classe emprant els coneixements teòrics adquirits.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bloc temàtic I

1.1. Introducció a les bases de la conducta

1.2. Estudi de la motivació

1.3. Regulació de l’emoció

1.4. Motivació extrínseca de l’emoció

1.5. La motivació d’expectatives

1.6. L’atribució

1.7. Motivació i emoció

1.8. Diferències individuals en la motivació

2. Bloc temàtic II

2.1. Hàbits de vida saludables: adquisició, estil de vida i alimentació

2.2. Motivació pel canvi: establiment d’objectius, seguiment

2.3. Sobrepès i obesitat: factors psicològics, prevenció i intervenció

2.4. Trastorns de la conducta alimentària: classificació, diagnòstic i abordatge

2.5. Tècniques d’autocontrol emocional

2.6. Instruments d’avaluació: tipus i condicions d’ús

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Amb la finalitat d’assolir els objectius d’aprenentatge, l’assignatura s’estructura, d’acord amb les Normes reguladores dels plans docents de les assignatures per als ensenyaments de la Universitat de Barcelona segons les directrius de l’espai europeu d’educació superior (13 de febrer de 2007), en tres parts fonamentals: crèdits presencials i telemàtics (60 h), treball dirigit (40 h) i treball autònom (50 h).

Els crèdits presencials i telemàtics combinen classes magistrals en què s’imparteixen els coneixements teòrics, sessions de discussió i proves d’avaluació. Els dos blocs temàtics I i II es desenvolupen en dos períodes de dos mesos cadascun aproximadament. L’examen del bloc temàtic I es porta a terme de forma telemàtica, amb les condicions que es defineixen a principi de curs.

El treball dirigit és tutelat i consisteix en diversos exercicis que es defineixen a principi de curs.

El treball autònom implica l’estudi individual de l’assignatura per part de l’alumne.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada és la modalitat d’avaluació per defecte. Si no se sol·licita de manera explícita, tots els estudiants s’avaluen per aquest sistema, que es basa en les activitats que es detallen a continuació:

• Es fan dues avaluacions parcials, la primera en acabar el bloc temàtic I (de forma telemàtica) i la segona en acabar el bloc temàtic II.
       — Els exàmens de la part teòrica consisteixen en preguntes d’elecció múltiple i/o obertes.

       — L’avaluació de la teoria correspon al 60 % de la nota final (30 % per cada bloc temàtic).

       — La puntuació màxima que es pot obtenir en un examen parcial és de 30 punts.

       — Per aprovar l’assignatura l’alumne ha d’obtenir un mínim de 15 punts en cadascun dels parcials dels dos blocs temàtics.

• L’alumnat que no aprovi l’apartat teòric d’un dels blocs temàtics i que s’hagi acollit a l’avaluació continuada té l’assignatura suspesa i ha de presentar-se a reavaluació del parcial o parcials suspesos.

• El 40 % restant de la nota correspon al treball propi de l’alumne (30 %) i a la nota obtinguda en les activitats fetes en els seminaris (10 %). Aquest 40 % de la nota es divideix en dues parts, una per a cada bloc temàtic.

• Tant el treball propi com les activitats que s’han de fer en els seminaris s’especifiquen al començament de cada bloc. El contingut del treball propi i dels seminaris de cada bloc temàtic no és reavaluable.

• Per ser avaluat l’alumne s’ha d’haver presentat com a mínim a un dels dos exàmens que es fan al llarg del curs. L’estudiant que no compleixi aquest requisit obté automàticament una qualificació de no presentat, amb la impossibilitat de poder presentar-se a la reavaluació.

• Per aprovar l’assignatura l’alumne ha d’obtenir un mínim de 50 punts sumant les puntuacions obtingudes en totes les activitats corresponents als dos blocs temàtics.

Per computar la nota final s’aplica el barem següent:

• de 0 a 4,9: suspens

• de 5 a 6,9: aprovat

• de 7 a 8,9: notable

• de 9 a 10: excel·lent

La matrícula d’honor es pot atorgar a qui hagi obtingut una nota igual o superior a 9, fins a un màxim del 5 % del total d’alumnes matriculats.

Les dates de les proves d’avaluació i lliurament de treballs es fan públiques amb el programa de l’assignatura a l’inici del curs.

 

Reavaluació

És reavaluable el contingut dels exàmens parcials. Només l’alumnat que hagi suspès un o els dos exàmens corresponents als blocs temàtics de l’assignatura pot optar a presentar-se a la reavaluació, on s’examina del bloc o blocs temàtics que hagi suspès.

 

Avaluació única

La data límit per acollir-se a l’avaluació és la fixada pel Consell d’Estudis.

L’avaluació única consisteix en un examen de preguntes d’elecció múltiple i obertes sobre tot el contingut de l’assignatura i es duu a terme el dia i l’hora de la convocatòria oficial, fixada pel Consell d’Estudis.

La prova d’avaluació única es puntua sobre un total de 10 punts. Per computar la qualificació final s’aplica el mateix barem emprat a l’avaluació continuada.

L’estudiant que no es presenta o no entrega l’examen rep automàticament un qualificació de no presentat.

 

Reavaluació

Només l’alumnat que hagi suspès l’examen de l’assignatura pot optar a presentar-se a la reavaluació.