Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Externes

Codi de l'assignatura: 363530

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Anna Tresserra Rimbau

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 24

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 600

 

Activitats presencials i/o no presencials

559

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Pràctiques d'ordinadors

No presencial

 

2

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

3

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Taller experimental

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

540

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

26

 

 

Recomanacions

 

Es recomana a l’estudiant que llegeixi  la normativa de l’assignatura que hi ha a la pàgina web.

Per a estades a l’àmbit clínic, l’estudiant ha d’haver completat i superat l’assignatura Patologia General i Dietoteràpia i almenys una altra dietoteràpia obligatòria.

En estades a l’àmbit de nutrició esportiva, l’estudiant ha d’haver cursat i superat l’assignatura optativa de Nutrició i Activitat Física.


Requisits

363499 - Biologia Cel·lular i Genètica (Obligatòria)

363514 - Nutrició Bàsica (Recomanada)

363517 - Nutrició Hospitalària i Alimentació Artificial (Recomanada)

363521 - Patologia Cardiovascular i Dietoteràpia (Recomanada)

363502 - Química Orgànica (Obligatòria)

363503 - Experimentació al Laboratori (Obligatòria)

363509 - Antropologia i Psicologia del Comportament Alimentari (Obligatòria)

363504 - Física i Fisicoquímica (Obligatòria)

363500 - Bioestadística i Matemàtica Aplicada (Obligatòria)

363501 - Química General i Inorgànica (Obligatòria)

363505 - Bioquímica (Obligatòria)

363506 - Biologia Molecular i Genòmica (Obligatòria)

363507 - Fisiologia Humana (Obligatòria)

363508 - Ampliació de Fisiologia Humana (Obligatòria)

363511 - Bromatologia II (Recomanada)

363515 - Regulació del Metabolisme (Recomanada)

363520 - Patologia Nutricional i Dietoteràpia (Recomanada)

363522 - Patologia General i Dietoteràpia (Recomanada)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CT4 - Capacitat per treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals.

   -

CT3 - Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions noves.

   -

CT6 - Capacitat per valorar l'impacte social i mediambiental de les actuacions en el seu àmbit.

   -

CT5 - Capacitat creativa i emprenedora, i d'integrar nous coneixements i actituds.

   -

CT1 - Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CT2 - Capacitat d'analitzar, de sintetitzar, i d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, a més de buscar i integrar la informació.

   -

CE24 - Capacitat de participar en activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, duent a terme l'educació alimentària i nutricional de la població.

   -

CE25 - Capacitat de col·laborar en la planificació i el desenvolupament de polítiques en matèria d'alimentació, de nutrició i de seguretat alimentària basades en les necessitats de la població i la protecció de la salut.

   -

CE29 - Capacitat d'elaborar, controlar i cooperar en la planificació de menús i dietes adaptats a les característiques del col·lectiu al qual van adreçats.

   -

CE22 - Coneixement de les organitzacions de salut, nacionals i internacionals, així com els diferents sistemes de salut, i reconeixement del paper del dietista i nutricionista.

   -

CE4 - Reconeixement dels elements essencials de la professió del dietista i nutricionista, incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici de la professió, aplicant-hi el principi de justícia social a la pràctica professional i desenvolupant-la amb respecte a les persones, als seus hàbits, creences i cultures.

   -

CE6 - Capacitat per reconèixer la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, prestant especial importància a l'aprenentatge, de manera autònoma i continuada, de nous coneixements, productes i tècniques en nutrició i alimentació, així com a la motivació per la qualitat.

   -

CE5 - Capacitat de desenvolupar la professió amb respecte a altres professionals de la salut, i d'adquirir habilitats per treballar en equip.

   -

CE19 - Capacitat d'interpretar el diagnòstic nutricional, avaluar els aspectes nutricionals d'una història clínica i dur a terme el pla d'actuació dietètica.

   -

CE18 - Capacitat de dissenyar i dur a terme protocols d'avaluació de l'estat nutricional i identificar els factors de risc nutricional.

   -

CE21 - Capacitat per intervenir en l'organització, la gestió i la implementació de les diferents modalitats d'alimentació i el suport nutricional hospitalari i del tractament dieteticonutricional ambulatori.

   -

CE20 - Coneixement de l'estructura dels serveis d'alimentació i les unitats d'alimentació i nutrició hospitalària, i capacitat per identificar i desenvolupar les funcions del dietista i nutricionista dins de l'equip multidisciplinari.

   -

CE8 - Capacitat de comunicar-se de manera efectiva, tant oralment com per escrit, amb les persones, els professionals de la salut o la indústria i els mitjans de comunicació, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment les relacionades amb nutrició i hàbits de vida.

   -

CE7 - Capacitat de conèixer els límits de la professió i les seves competències, i identificar quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.

   -

CE9 - Capacitat de conèixer, valorar críticament i utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.

   -

CE17 - Capacitat d'aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l'alimentació a la planificació i al consell dietètic a individus i col·lectivitats, al llarg del cicle vital, tant sans com malalts.

   -

CE15 - Coneixement dels nutrients, la seva funció en l'organisme, la seva biodisponibilitat, les necessitats i recomanacions, i les bases de l'equilibri energètic i nutricional.

   -

CE16 - Capacitat d'integrar i avaluar la relació entre l'alimentació i la nutrició en estat de salut i en situacions patològiques.

   -

CE13 - Capacitat per elaborar, interpretar i manejar les taules i bases de dades de composició d'aliments.

   -

CE10 - Capacitat d'elaborar informes i emplenar registres relatius a la intervenció professional del dietista i nutricionista.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar la terminologia tècnica en l’àmbit de les pràctiques externes.
— Observar les activitats que es desenvolupen als centres i col·laborar amb l’equip de nutricionistes-dietistes.
— Comprendre els sistemes de gestió i prevenció de riscos laborals.
— Participar en l’elaboració de programes, tallers, protocols o pautes d’alimentació al col·lectiu on va destinat.
— Explicar i interpretar les activitats dutes a terme al centre de pràctiques.
— Interpretar i fonamentar els resultats obtinguts referents a la nutrició i l’alimentació en l’àmbit de les pràctiques externes.

 

Referits a habilitats, destreses

— Integrar a la pràctica els coneixements teòrics adquirits durant la formació acadèmica.
— Identificar les tasques pròpies del dietista.
— Observar l’organització del departament o del servei de dietètica i/o d’alimentació on es fan les pràctiques, així com la interrelació amb la resta de serveis del centre o empresa.
— Participar com a membres d’un equip multidisciplinari.
— Participar en treballs d’investigació.
— Conèixer una metodologia de treball adequada a la realitat professional.
— Adquirir competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
— Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat laboral.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adquirir capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
— Adquirir habilitats per treballar en equip.
— Identificar els límits de la professió i les seves competències, i identificar quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.

— En la mesura que sigui possible s’incorporarà̀ la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Desenvolupament d’activitats pràctiques de caràcter formatiu en l’àmbit professional en institucions o empreses públiques o privades sota la supervisió d’un tutor del centre d’acollida i, a més, d’un professor de la universitat (tutor acadèmic). És imprescindible que prèviament la UB signi un conveni amb l’empresa, entitat o institució pública o privada.

Els tallers experimentals consisteixen en un aprenentatge basat en simulacions de casos clínics. Aquests tallers permeten fomentar el raonament clínic dels estudiants a través de la visualització i anàlisi de casos clínics.

Pràctiques orals comunicatives en què els estudiants exposen i discuteixen de forma participativa les activitats relacionades amb els límits de la professió i les seves competències.

Als seminaris es debaten casos concrets relacionats amb els àmbits de les pràctiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En aquesta assignatura s’avalua l’aprenentatge adquirit durant les pràctiques externes a través d’activitats dins de la carpeta d’aprenentatge i l’aprenentatge adquirit als tallers experimentals que fa l’estudiant i l’informe del tutor de pràctiques. Les activitats de la carpeta d’aprenentatge i dels tallers experimentals tenen com a finalitat desenvolupar l’observació, l’anàlisi, la reflexió i la integració dels coneixements teoricopràctics assolits.

S’expliquen les activitats i la carpeta d’aprenentatge en una sessió presencial abans de l’inici de les pràctiques. La data d’aquesta sessió es publica a l’espai de l’assignatura al Campus Virtual.

Activitats d’avaluació i ponderació:

— Avaluació del tutor del centre de pràctiques (4 punts).
— Activitats formatives reflexives orientades a competències professionals lliurades a través de la carpeta d’aprenentatge (4,5 punts).
— Assistència i participació a les pràctiques d’ordinador, seminaris, pràctiques orals comunicatives, i activitats formatives reflexives en un entorn de simulacions a través de tallers experimentals (1,5 punts).

Per superar l’assignatura cal aprovar totes les parts per separat.

Les sessions presencials al Campus Torribera i virtuals durant el curs són obligatòries per a tots els estudiants. 

Les activitats s’han de presentar en el termini especificat al Campus Virtual. El lliurament fora dels terminis establerts comporta la qualificació de no presentat.

Requisits per avaluar l’assignatura

Qualsevol absència, tant al centre de pràctiques com a les activitats obligatòries presencials al Campus, s’han de justificar per escrit tant al tutor del centre com al coordinador de l’assignatura. Les absències per motius justificats s’han de recuperar al llarg del període de pràctiques externes. No s’admeten un nombre d’absències superior al 10 % (màxim 9 dies).

La coordinadora i la comissió de pràctiques externes avaluen els casos en què hi hagi una malaltia perllongada i justificada (més de 9 dies d’absència).

En cas d’absència no justificada o d’una manca de puntualitat superior al 10 % dels dies, l’estudiant obté la qualificació de no presentat, la qual cosa l’obliga a matricular-se de nou de l’assignatura.

 

Avaluació única

Tenint en compte les característiques de l’assignatura no és possible acollir-se a aquesta modalitat d’avaluació.