Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Grau

Codi de l'assignatura: 363531

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Perez Bosch

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Requisits

 

Per poder-se matricular del TFG, l’estudiant:

— Ha d’haver superat 162 crèdits al setembre.

Per a poder presentar el TFG, l’estudiant:

— Ha d’haver superat 210 crèdits de la titulació.

 

 

Consideracions prèvies

 

—  En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en els temes ofertats en l’assignatura

—  Quan l’estudiant hagi de desenvolupar tot el TFG o una part significativa d’aquest en institucions i organismes diferents de la UB, a més del/de la professor/a tutor/a ha de tenir un/a tutor/a de la institució perquè li presti col·laboració en la definició del contingut del TFG i en el seu desenvolupament. En aquest cas, és necessari signar un conveni entre el centre i la institució o l’organisme.

—  Quant l’estudiant en el seu projecte de recerca requereixi la utilització de dades i/o mostres biològiques d’origen humà i/o experimentació amb animals, o el seu estudi comporti implicacions ètiques en les interaccions amb éssers humans i intervencions socials ha de seguir els criteris d’actuació de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona (http://www.ub.edu/comissiobioetica/ca).

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

8

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

100

Aprenentatge autònom

42

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CT1 - Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CT2 - Capacitat d'analitzar, de sintetitzar, i d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, a més de buscar i integrar la informació.

   -

CT4 - Capacitat per treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals.

   -

CT3 - Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions noves.

   -

CT6 - Capacitat per valorar l'impacte social i mediambiental de les actuacions en el seu àmbit.

   -

CT5 - Capacitat creativa i emprenedora, i d'integrar nous coneixements i actituds.

   -

CE2 - Capacitat per aplicar els coneixements de l'estadística, l'epidemiologia nutricional i la legislació a la salut pública.

   -

CE6 - Capacitat per reconèixer la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, prestant especial importància a l'aprenentatge, de manera autònoma i continuada, de nous coneixements, productes i tècniques en nutrició i alimentació, així com a la motivació per la qualitat.

   -

CE8 - Capacitat de comunicar-se de manera efectiva, tant oralment com per escrit, amb les persones, els professionals de la salut o la indústria i els mitjans de comunicació, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment les relacionades amb nutrició i hàbits de vida.

   -

CE9 - Capacitat de conèixer, valorar críticament i utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.

   -

CE32 - Capacitat per adquirir la formació bàsica per a l’activitat investigadora, sent capaços de formular hipòtesis, recollir i interpretar la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic i comprenent la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu del Treball Final de Grau (TFG) és que l’estudiant faci un treball individual que suposi la integració dels coneixements i les competències adquirits al llarg de la titulació. Consisteix en l’elaboració, la presentació i la defensa d’un projecte o estudi en l’àmbit de la nutrició humana i de l’alimentació.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El contingut de cada TFG s’ajusta als acords del Consell d’Estudis i a la normativa de la UB, i es pot desenvolupar a partir dels aspectes següents:

— Treball d’aprofundiment: revisió, documentació i investigació bibliogràfica.

— Elaboració d’un treball de recerca.

— Disseny d’un projecte de recerca.

— Innovació o emprenedoria relacionada amb l’àmbit de la nutrició humana i de l’alimentació.

L’estudiant desenvolupa el TFG sota la tutela d’un professor tutor que l’orienta i l’assessora durant l’elaboració del treball, estableix el calendari de tutories amb l’alumne i lliura, al final de la redacció del TFG, un informe normalitzat en què es valora la feina duta a terme per l’alumne.

A part del treball tutoritzat i el treball autònom, es preveuen sessions formatives. L’assistència a aquestes sessions és obligatòria a menys que l’estudiant acrediti de forma fefaent davant del seu tutor l’adquisició d’aquestes competències.

Sessions formatives:

— Cerca d’informació bibliogràfica

— Gestió de la bibliografia amb Mendeley

—  Seminari «Aspectes ètics del treball de fi de grau»

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura es fa tenint en compte 4 conceptes:

 •     Seguiment/progressió de l’estudiant (tutor): 20 %
 •     La memòria escrita (tutor): 20 %
 •     La memòria escrita (comissió): 20 %
 •     La presentació oral (comissió): 40 %


Per a l’avaluació del TFG, la Comissió de TFG nomena tribunals d’avaluació compostos per tres professors, intentant que els diferents membres del tribunal cobreixin el ventall més ampli d’àmbits de coneixement. Els tutors no poden formar part del tribunal avaluador del treball tutelat.

Per fer el lliurement de la memòria escrita, és necessari disposar del vistiplau del tutor que caldrà adjuntar-lo en el Campus Virtual en el moment de l’entrega del treball en PDF. El tutor pot establir que la memòria no compleix els criteris suficients per ser presentada, però que pot anar a reavaluació, amb l’obtenció prèvia d’un nou vistiplau.

La presentació oral és pública i es fa davant del tribunal d’avaluació amb un temps màxim d’exposició de 10 minuts, i 5 minuts de preguntes per cada avaluador.

 

Criteris d’avaluació del TFG

Es tenen en compte els aspectes següents:
 • Qualitat científica del treball
 • Adequació del treball als objectius
 • Qualitat de la memòria escrita
 • Qualitat de la presentació oral
 • Qualitat del debat mantingut amb la comissió avaluadora
 • Estructura formal del treball segons les normes establertes
 • L’adquisició de competències previstes en el TFG


 La redacció del treball en anglès té una bonificació de 0,5 punts.

Els estudiants amb qualificació final de “no presentat” o els estudiants que no obtinguin vistiplau favorable del tutor, no es poden presentar a la prova de reavaluació.

 

Reavaluació

Els estudiants que obtinguin una qualificació final inferior a 5 poden presentar-se a una reavaluació de la part no superada (memòria i/o exposició oral) si el tribunal considera que aquesta pot ser esmenada o reparada adequadament en un període relativament breu de temps. Aquesta reavaluació es farà durant el període específicament establert de cada semestre (febrer o juliol) i es tindran en compte els mateixos criteris que l’avaluació inicial. Tanmateix serà necessari el vistiplau del tutor i el seu informe. Es considera aprovada l’assignatura quan la qualificació d’aquesta reavaluació és igual o superior a 5 sobre 10.

Si l’estudiant no supera la reavaluació de l’assignatura, s’ha de tornar a preinscriure i matricular, i pot escollir aprofundir el mateix tema o triar-ne un altre.

 

Avaluació única

D’acord amb els objectius i la naturalesa del Treball Final de Grau, no hi ha avaluació única. 

 

 

Estructura i format de la memòria

 

Normes formals de presentació i d’organització del treball:

Consulteu el document NORMES d’ORGANITZACIÓ I DE FORMAT DE LA MEMÒRIA que trobareu en el Campus Virtual de l’assignatura.