Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Salut Pública

Codi de l'assignatura: 363532

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Grau Magaña

Departament: Departament de Medicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

(Hores presencials.)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Pràctiques d'ordinadors

No presencial

 

2

 

(Aula d?informàtica, 3 grups d?estudiants (2 aules de simultànies).)

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

12

 

(3 grups d?estudiants, 3 aules simultàniament.)

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

52

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CT1 - Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CT2 - Capacitat d'analitzar, de sintetitzar, i d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

CT4 - Capacitat per treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals.

   -

CT3 - Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions noves.

   -

CE4 - Reconeixement dels elements essencials de la professió del dietista i nutricionista, incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici de la professió, aplicant-hi el principi de justícia social a la pràctica professional i desenvolupant-la amb respecte a les persones, als seus hàbits, creences i cultures.

   -

CE2 - Capacitat per aplicar els coneixements de l'estadística, l'epidemiologia nutricional i la legislació a la salut pública.

   -

CE5 - Capacitat de desenvolupar la professió amb respecte a altres professionals de la salut, i d'adquirir habilitats per treballar en equip.

   -

CE24 - Capacitat de participar en activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, duent a terme l'educació alimentària i nutricional de la població.

   -

CE8 - Capacitat de comunicar-se de manera efectiva, tant oralment com per escrit, amb les persones, els professionals de la salut o la indústria i els mitjans de comunicació, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment les relacionades amb nutrició i hàbits de vida.

   -

CE7 - Capacitat de conèixer els límits de la professió i les seves competències, i identificar quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.

   -

CE22 - Coneixement de les organitzacions de salut, nacionals i internacionals, així com els diferents sistemes de salut, i reconeixement del paper del dietista i nutricionista.

   -

CE9 - Capacitat de conèixer, valorar críticament i utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.

   -

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Aprendre els conceptes bàsics de salut pública en tot allò que fa referència a alimentació i nutrició.

— Saber situar-se en un entorn comunitari.

— Conèixer les actuacions i polítiques de les institucions sanitàries, tant nacionals com internacionals, alhora que se n’avalua l’impacte.

— Conèixer les diferents mesures d’associació, causalitat i freqüència, estandardització de taxes i la seva interpretació.

— Comprendre la relació entre alimentació i salut; mesures de freqüència de morbiditat i mortalitat.

— Conèixer les principals malalties prevalents en la nostra societat que estan relacionades amb l’alimentació.

— Entendre la salut com un fenomen continu amb variacions pròpies dels diferents grups poblacionals i al llarg del temps.

— Conèixer la importància dels estils de vida dels individus entre els quals hi ha l’alimentació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments de Salut Pública

Tema 1. La salut i els seus determinants

Tema 2. Medicina preventiva i salut pública

Tema 3. Estructura organitzativa dels sistemes de salut

2. Epidemiologia i demografia sanitàries

4. Concepte i usos de l’epidemiologia: El mètode epidemiològic

5. Xifres i dades estadístiques utilitzades en epidemiologia: raons, taxes i índexs

6. Demografia sanitària: Demografia estàtica i dinàmica

7. Indicadors sanitaris: mortalitat i morbiditat

8. Epidemiologia descriptiva: factors demogràfics, geogràfics i temporals

9. Epidemiologia analítica I: estudis de casos i controls

10. Epidemiologia analítica II: estudis de cohorts

11. Epidemiologia analítica III: estudis experimentals

12. Causalitat en salut pública

3. Epidemiologia i prevenció de les principals malalties cròniques prevalents a la nostra societat

13. Epidemiologia i prevenció de malalties cròniques: característiques generals de les malalties cròniques

14. Epidemiologia i prevenció de malalties cardiovasculars

15. Epidemiologia i prevenció de la diabetis mellitus

16. Epidemiologia i prevenció del càncer

17. Epidemiologia i prevenció de l’obesitat

4. Seguretat alimentària i polítiques nutricionals

18. Epidemiologia i prevenció de les toxiinfeccions alimentàries

19. Polítiques de Nutrició: la base pel desenvolupament sostenible

Pràctiques d’ordinador

Cerca bibliogràfica

Seminaris

1. Taxes i indicadors sanitaris

2. Estandardització de taxes

3. Estudis de casos i controls

4. Estudis de cohorts

5. Estratègies de prevenció

6. Cribratges. Programes poblacionals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Podrien haver-hi modificacions al pla docent en funció de la situació sanitària

— Les classes teòriques s’imparteixen mitjançant classes magistrals en sessions de 2 hores.

— Els seminaris de 2 hores es fan amb l’objectiu de completar, des d’una perspectiva pràctica, alguns continguts del programa. S’imparteixen mitjançant documents, problemes i material audiovisual, sobre els quals es discuteix.

— L’exercici pràctic consisteix en un treball de revisió bibliogràfica i la presentació oral del mateix, que es podrà elaborar i presentar-se en llengua catalana, castellana o anglesa.

— La pràctica d’ordinador es du a terme en una sessió de 2 hores.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

1 — Participació en les classes que valdrà un total de 5 punts (5% de la nota final). S’avaluarà mitjançant les respostes donades a les preguntes plantejades abans de les sessions teòriques.

2 — Examen parcial de seminaris metodològics que valdrà un total de 20 punts (20% de la nota final). La prova s’efectuarà un cop finalitzats els quatre primers seminaris. S’haurà de obtenir un mínim de 10 punts per tal d’eliminar la matèria i que no es torni a avaluar a la prova final.

3 — Exercici pràctic de revisió bibliogràfica a partir d’un llistat de temes de salut relacionats amb la nutrició amb la possibilitat de proposar un tema lliure. El treball valdrà un total de 25 punts (25% de la nota final). Per poder fer la presentació pública del treball tutelat cal haver assistit almenys a dues sessions de tutoria (pràctica de comunicació oral) i a la pràctica de cerca bibliogràfica. L’execució en llengua anglesa del treball comporta un 5% addicional.

4 — Prova final que val un total de 50 punts (50 % de la nota final).

• 1a part - 40 preguntes d’elecció múltiple sobre els temes de teoria 1-19

• 2a part - 10 preguntes d’elecció múltiple sobre els seminaris 5 i 6

Cada pregunta correcta val 1 punt i cada pregunta contestada incorrectament resta 0,4 punts.

Cada pregunta correcta val 1 punt i cada pregunta contestada incorrectament resta 0,4 punts.

5 — (Només pels estudiants que no han obtingut un mínim de 10 punts a l’examen parcial de seminaris): Examen de seminaris metodològics que valdrà un total de 25 punts (25% de la nota final).

La nota final és la suma de les notes obtingudes als apartats 1, 2, 3 i 4 (i 5 per aquells que no hagin obtingut un mínim de 10 punts a l’apartat 1).

S’aprova amb un mínim de 50 punts, 25 dels quals com a mínim han de correspondre a la prova final.

 

Procés de reavaluació

Després d’haver publicat les qualificacions finals s’obre un procés de reavaluació per als alumnes que hagin suspès d’acord amb el calendari que el Consell d’Estudis estableixi.

La reavaluació consisteix en una prova que consta de dues parts:

1 — Prova final que val un total de 50 punts (50 % de la nota final).

• 1a part - 40 preguntes d’elecció múltiple sobre els temes de teoria 1-19

• 2a part - 10 preguntes d’elecció múltiple sobre els seminaris 5 i 6

Cada pregunta correcta val 1 punt i cada pregunta contestada incorrectament resta 0,4 punts.

2 — (Només pels estudiants que no han obtingut un mínim de 10 punts a l’examen de seminaris): Examen de seminaris metodològics que valdrà un total de 20 punts (20% de la nota final).

La nota final és la suma de les notes obtingudes a la prova de seminaris i a l’exercici pràctic més la prova de reavaluació i s’aprova amb un mínim de 50 punts, 25 dels quals com a mínim han de correspondre a la prova de reavaluació.

 

Avaluació única

Qui es vulgui acollir a l’avaluació única ha de sol·licitar-ho en la consulta establerta al Campus Virtual de l’assignatura.

L’avaluació única consta de les proves següents:

1 — Exercici pràctic de revisió bibliogràfica a partir d’un llistat de temes de salut relacionats amb la nutrició amb la possibilitat de proposar un tema lliure. El treball es farà individualment. El treball valdrà un total de 25 punts (25% de la nota final). Per poder fer la presentació pública del treball tutelat cal haver assistit a la pràctica de cerca bibliogràfica. L’execució en llengua anglesa del treball comporta un 5% addicional.

2 — Prova final que val un total de 75 punts (75% de la nota final).

• 1a part - 40 preguntes d’elecció múltiple sobre els temes de teoria 1-19

• 2a part - 10 preguntes d’elecció múltiple sobre els seminaris 5 i 6

Cada pregunta correcta val 1 punt i cada pregunta contestada incorrectament resta 0,4 punts.

• 3a part - Examen de seminaris metodològics (1-4) que compta 25 punts

La nota final és la suma de les notes obtingudes als apartats 1 i 2.

S’aprova amb un mínim de 50 punts, 37,5 dels quals com a mínim han de correspondre a la prova final.

 

Procés de reavaluació

Després d’haver publicat les qualificacions finals s’obre un procés de reavaluació per als alumnes que hagin suspès d’acord amb el calendari que el Consell d’Estudis estableixi.

La reavaluació consisteix en una prova que consta de dues parts:

1 — Prova final que val un total de 75 punts (75% de la nota final).

• 1a part - 40 preguntes d’elecció múltiple sobre els temes de teoria 1-19

• 2a part - 10 preguntes d’elecció múltiple sobre els seminaris 5 i 6

Cada pregunta correcta val 1 punt i cada pregunta contestada incorrectament resta 0,4 punts.

• 3a part - Examen de seminaris metodològics (1-4) que compta 25 punts

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir un mínim de¡ 37,5 en aquesta prova.

 

Estudiants ERASMUS

L’avaluació única consta de les proves següents:

1 — Examen de seminaris metodològics que valdrà un total de 25 punts (25% de la nota final).

2 — Prova final que val un total de 75 punts (75% de la nota final).

• 1a part - 40 preguntes d’elecció múltiple sobre els temes de teoria 1-19

• 2a part - 10 preguntes d’elecció múltiple sobre els seminaris 5 i 6

Cada pregunta correcta val 1 punt i cada pregunta contestada incorrectament resta 0,4 punts.

 

Procés de reavaluació

Després d’haver publicat les qualificacions finals s’obre un procés de reavaluació per als alumnes que hagin suspès d’acord amb el calendari que el Consell d’Estudis estableixi.

La reavaluació consisteix en una prova que consta de dues parts:

1 — Prova final que val un total de 75 punts (75% de la nota final).

• 1a part - 40 preguntes d’elecció múltiple sobre els temes de teoria 1-19

• 2a part - 10 preguntes d’elecció múltiple sobre els seminaris 5 i 6

Cada pregunta correcta val 1 punt i cada pregunta contestada incorrectament resta 0,4 punts.

2 — Examen de seminaris metodològics que valdrà un total de 25 punts (25% de la nota final).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Argimón JM, Jiménez J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. 5a ed. Barcelona: Elsevier; cop. 2019.  Enllaç

Edició 2013  Enllaç

Last JM, ed. A dictionary of public health. Oxford: Oxford University Press; 2007.  Enllaç

Porta M, ed. A dictionary of epidemiology. 6a ed. Oxford [etc.]: Oxford University Press; 2014.  Enllaç


Edició en línia (2014)  Enllaç

Serra Majem, Ll, Aranceta Bartrina J, Mataix Verdú J. Nutrición y salud pública: métodos, bases científicas y aplicaciones. 2a ed. Barcelona: Masson; 2006.  Enllaç

  Aquest llibre conté alguns dels temes sobre la nutrició tractats en el programa de l’assignatura.

Piédrola Gil G. Medicina preventiva y salud pública. 12a ed. Barcelona: Elsevier ; 2016.  Enllaç

  Aquest llibre conté tots els temes tractats en el programa de l’assignatura.


Edició 2008  Enllaç

Domínguez A, Prats G, Teixidó A, coord. Guia per a la prevenció i el control de les toxiinfeccions alimentàries. 2a ed. Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Salut; 2006.  Enllaç

Pla interdepartamental i intersectorial de salut pública (PINSAP)  Enllaç

Capítol

Garauleta M, Culebras JM, Serra-Majem L. Nutrición y salud pública.  A: Gil A, ed. Tratado de nutrición. Tomo III. Madrid: Médica Panamericana; 2010. p 423-444.   Enllaç

  Aquest capítol conté alguns dels temes tractats en el programa de l’assignatura.

Article

Salleras L. La medicina clínica preventiva: el futuro de la prevención. Med Clin (Barc) 1994; 102 (supl.): 5-12.  Enllaç

Pàgina web

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Disponible a: http://salutweb.gencat.cat/ca  Enllaç

  Informacions diverses sobre plans de salut, programes comunitaris i actuacions preventives - Pla de salut 2016-2020 - Pla interdepartamental i intersectorial de salut pública (PINSAP) - Departament de Salut. PAAS. Promoció de l’activitat física i l’alimentació saludable. - Pla d’activitat física i esport a Catalunya - Enquesta de salut ESCA

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Pla de Salut de Catalunya. Disponible a: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/  Enllaç

Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. Disponible a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5495/1057409.pdf  Enllaç

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Disponible a: https://www.mscbs.gob.es/  Enllaç

  En aquesta web l’estudiant pot trobar informació actualitzada a escala nacional d’algunes de les malalties tractades en el temari de l’assignatura.

OMS. Nutrición. Disponible a: http://www.who.int/topics/nutrition/es/  Enllaç

European Food Safety Authority. Disponible a: http://www.efsa.europa.eu/  Enllaç

U.S. Food and Drug Administration. Disponible a: http://www.fda.gov/AboutFDA/EnEspanol/default.htm  Enllaç

Harvard University. The Nutrition Source. School of Public Health. Disponible a: http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/  Enllaç

Espanya. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sistema Nacional de Salud. España 2010. Disponible a: http://www.msc.es/organizacion/sns/libroSNS.htm  Enllaç

Organització mundial de la Salut. Disponible a: http://www.who.int/topics/es/  Enllaç

  En aquesta web l’estudiant pot trobar informació actualitzada sobre alguns programes d’actuació de l’OMS per a la prevenció d’algunes malalties tractades en el temari de l’assignatura.

Espanya. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Agencia Española de Consumo Seguridad Alimentaria y Nutrición. Disponible a: http://www.aecosan.msssi.gob.es/  Enllaç