Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Direcció de les Organitzacions

Codi de l'assignatura: 363672

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Merce Mach Piera

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

Es recomana que abans de cursar l’assignatura s’hagi aprovat Direcció Estratègica.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat de lideratge.

   -

Capacitat de prendre decisions econòmiques i empresarials tenint en compte la situació econòmica actual.

   -

Capacitat d'analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els aspectes clau.

   -

Comprensió del comportament de les persones en l'àmbit de les organitzacions per gestionar individus i grups de treball des d'una perspectiva de recursos humans.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Es dona per fet que l’estudiant ha cursat prèviament l’assignatura Direcció Estratègica. Per tant, a Direcció de les Organitzacions es tracta la implantació de les estratègies definides per l’equip directiu en els diferents àmbits (extern i intern):

— Àmbit extern. L’estudiant ha de saber avaluar les conseqüències de l’estratègia sobre les parts interessades o stakeholders. La conseqüència en l’entorn de propietat de l’empresa. La relació de l’estratègia amb els possibles futurs de l’entorn i de l’organització.

— Àmbit intern. L’estudiant ha de conèixer les capacitats i habilitats directives de la persona que ha de portar a terme la implantació de l’estratègia. Ha de comprendre que, amb les habilitats directives, ha de gestionar diferents grups o col·lectius de persones que representen grups de pressió. I també ha de comprendre la importància de la cultura empresarial i les conseqüències que comporta. Finalment, ha de saber gestionar el canvi organitzatiu i cultural necessaris per executar la nova estratègia.

 

 

Blocs temàtics

 

Bloc 1. Direcció i entorn

*  Estudiar com els factors contingents de l’entorn influencien la presa de decisions de la direcció.

1. Tendències (automatització, intel·ligència artificial, digitalització, etc.)

2. Parts interessades o stakeholders

3. Empresa i família

Bloc 2. Direcció i organització

*  Estudiar les decisions que ha de prendre la direcció en el seu entorn més immediat, com és l’estructura organitzativa, la qual està fortament influenciada per la cultura empresarial, regional o nacional, etc.

4. Estructures i disseny organitzatiu

5. La cultura corporativa

6. Gestió del canvi organitzatiu

Bloc 3. Direcció i persones

*  Estudiar les decisions de la direcció respecte als grups d’individus que formen l’estructura organitzativa i la seva interrelació, ja que d’ells depèn l’eficiència i la competitivitat de l’organització.

7. La direcció corporativa

8. El lideratge directiu

9. Gestió dels grups i el treball en equip a les organitzacions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El mètode docent de l’assignatura alterna les classes magistrals presencials i la realització de diferents activitats pràctiques (exercicis, estudi de casos pràctics, etc.). La resolució és individual o en grup, segons el tipus de pràctica. Així doncs, les hores docents es distribueixen de la manera següent:

1. Les classes magistrals, en què s’exposen i expliquen els continguts teòrics de la matèria amb la participació activa de l’estudiant. Són d’una hora per sessió.

2. Sessions pràctiques, una hora per sessió.
Treballs en grup.
— Treballs, exercicis i discussions a classe.
Els diferents grups han d’exposar els resultats dels treballs.
— Plantejament i resolució de casos o problemes de caràcter empresarial per comprendre la utilitat i ajust dels coneixements teòrics adquirits a la realitat empresarial. Aquests casos es duen a terme tant dins com fora de l’aula; després s’han d’exposar, comentar i discutir a classe.

3. Les tutories setmanals per poder orientar o aclarir dubtes, ja sigui de caràcter teòric o en relació amb la resolució dels estudis de cas.

4. El Campus Virtual, com a via de comunicació. S’hi poden trobar els materials necessaris per al seguiment correcte de l’assignatura, ja siguin les projeccions de classe o els casos que s’hagin proposat com a pràctiques, així com qualsevol informació d’utilitat per al funcionament del curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació de l’assignatura consta d’una part teòrica i una part pràctica.

1. La part teòrica, amb un valor del 50 % de la qualificació final, està formada per proves de tipus test que s’han de superar amb un 5 de mitjana.

2. La part pràctica (amb un 50 % del valor total) consta de:
— Treballs i exercicis realitzats en grup o de manera individual durant el curs (20 %).
— Projecte organitzatiu, en grup (30 %).

Nota: l’estudiant que hagi d’anar a la prova final perquè no ha obtingut un 5 en els exàmens parcials, pot decidir si vol mantenir la nota de la part pràctica de l’avaluació continuada, o fer el cas de l’examen final.

 

Avaluació única

L’avaluació única implica anar directament a examen final: la nota obtinguda a l’examen té un pes del 100 % (el test té un valor del 60 % i l’exercici o estudi de cas, un 40 %).

Reavaluació

Consisteix en un examen amb el mateix format i ponderació que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BENAVIDES VELASCO, C.A. Gestión del conocimiento y calidad total. Madrid: Diaz de Santos, 2003

Catàleg UB  Enllaç

DAVIS, K. Comportamiento humano en el trabajo. México: McGraw-Hill Intern., 2003

Catàleg UB  Enllaç

BUENO CAMPOS, E.  Organización de empresas : estructura, procesos y modelos.  2a. ed. Madrid : Pirámide, 2012

Catàleg UB  Enllaç

RONCO, E.  Aprender a gestionar el cambio.  Barcelona : Paidós, 2000

Catàleg UB  Enllaç

BAS, E.  Prospectiva: herramientas para la gestión estratégica del cambio.  Barcelona: Ariel, 1999

Catàleg UB  Enllaç

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, E.  Dirección estratégica de la empresa: fundamentos y puesta en práctica.  Madrid: Delta, 2005

Catàleg UB  Enllaç

GARCIA SANCHEZ, S.  La Dirección por valores DpV : el cambio más allá de la dirección por objetivos.  Madrid : McGraw-Hill, 2003

Catàleg UB  Enllaç

HAMEL, G.   Liderando la revolución.  Barcelona: Gestión 2000, 2008

Catàleg UB  Enllaç

GERRY, J.  Dirección estratégica. Madrid: Pearson Prentice Hall, 2006

Catàleg UB  Enllaç

DESS, G.  Administración estratégica: textos y casos.  México, D.F: McGraw-Hill Inter., 2011

Catàleg UB  Enllaç

MINTZBERG, H. L.  La estructuración de las organizaciones.  Barcelona : Ariel, 2012

PRIETO, I.  Gestión del conocimiento para el desarrollo de la capacidad de aprendizaje en las organizaciones. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2005

CHAMPY, J   Ambición. Los secretos de los grandes líderes.  Barcelona: Ed. Gestión 2000, 2008

GIBSON, J.L.  Organizaciones: comportamiento, estructura, processos.  México: McGraw-Hill, 2006

FUENTES RAMÍREZ, J.  De padres a hijos. El proceso de sucesión en la empresa familiar.  Madrid: Ed. Pirámide, 2007

SCHWASS, J.  Crecimiento inteligente, la experiencia de las mejores empresas familiares del mundo.  Barcelona: Deusto, 2008

KOTTER, J.P.  El liderazgo de Matsushita : lecciones del empresario más destacado del siglo XX.  Buenos Aires: Ed. Granica, 1998

KOTTER, J.P.  Las claves del cambio: Casos reales de personas que han cambiado sus organizaciones.  Barcelona: Ed. Deusto, 2008

GALÁN ZAZO, J.I.   Diseño organizativo.  Madrid: Thomson, 2006

FERNÁNDEZ GÜELL, J.M.  El diseño de escenarios en el ámbito empresarial.  Madrid: Pirámide, 2004

KREITNER, R. Comportamiento de las organizaciones.  Madrid: McGraw-Hill, 1997

GÓMEZ-MEJÍA, L.R.  Administración.  Madrid : McGraw-Hill Inter., 2003

GODET, M.  De la anticipación a la acción: manual de prospectiva y estrategia.  Barcelona: Marcombo, 1993

GODET, M.  Creating futures : scenario planning as a strategic management tool.  London: Ed. Economica, 2001

CARLOCK, R.S.  La planificación estratégica de la familia empresaria : cómo planificar para unir a la familia y asegurar la continuidad de la empresa familiar.  Bilbao: Deusto, 2003

SCHEIN, E.H.  La cultura empresarial y el liderazgo : una visión dinámica.  Esplugues de Llobregat : Plaza & Janés, 1988

SENGE, P.M.  La quinta disciplina: cómo impulsar el aprendizaje en la organización inteligente.  2ª ed.  Barcelona : Granica, 2002

ROBBINS, S.P.  Comportamiento organizacional : decimotercera edición.  México: Pearson Educación, 2009

STRATEGOR (Grup) Estrategia, estructura, decisión, identidad : política general de la empresa. Jean-Pierre Détrie (dir). Barcelona:  Masson, 1995

THOMPSON, A.J.  Administración estratégica: Textos y casos.   3a. ed.  México: McGraw-Hill, 2004

PETERS. T.J.  Nuevas organizaciones en tiempos de caos.  Bilbao: Deusto, 2005