Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Distribució Comercial

Codi de l'assignatura: 363693

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Esteban Zuluaga Quintana

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

48

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 

La matèria d’aquesta assignatura és una especialització d’una de les principals eines del màrqueting. Per tant, és recomanable haver cursat o cursar Fonaments de Màrqueting i Màrqueting Estratègic, en les quals s’estudien els fonaments del màrqueting i, en concret, de les polítiques de distribució com a integrant del màrqueting mix de les organitzacions.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els aspectes clau.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Conèixer les característiques i el funcionament dels diferents canals de distribució de què disposa el responsable de màrqueting, tant físics com de distribució sense punt de venda.
  • Comprendre de quina manera aquests canals contribueixen a l’estratègia de distribució de les organitzacions.
  • Establir les claus del disseny d’estratègies de distribució del fabricant.
  • Dominar l’aplicació del màrqueting en el punt de venda.

 

Referits a habilitats, destreses

  • Aprendre a dissenyar les estratègies de distribució d’una empresa fabricant.
  • Aprendre a aplicar les estratègies i polítiques de màrqueting a una empresa detallista.

 

Referits a actituds, valors i normes

  • Fomentar actituds coherents amb les concepcions legals, ètiques i deontològiques de la responsabilitat social aplicada a la distribució així com del comerç just.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la distribució comercial

2. Els intermediaris en la distribució comercial

3. Estratègies de distribució del fabricant

4. Distribució majorista

5. Distribució minorista, amb establiment i sense

6. Màrqueting a l’empresa detallista

7. Investigació de mercats aplicada a la distribució comercial

8. Distribució en línia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per assolir els objectius proposats s’utilitzen classes teòriques i pràctiques, així com activitats pràctiques que l’estudiant ha de desenvolupar.

Totes les setmanes tenen quatre hores de classe. En la majoria de casos, es fan dues hores de teoria i dues de pràctica amb tot el grup classe. 

El Campus Virtual és l’eina en la qual es publica tota la informació relativa a l’assignatura (normes d’avaluació, dates de lliurament de les activitats, etc.).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema d’avaluació inclou la possibilitat de superar l’assignatura per dues vies: l’avaluació continuada o l’avaluació única.

L’avaluació continuada implica el seguiment de la matèria i el lliurament de diferents activitats al llarg del semestre. Consisteix a fer un treball pràctic grupal amb lliuraments parcials en les dates previstes, lliurar els exercicis individuals o grupals que es proposin i fer un examen de tipus test individual.

La nota final de l’assignatura s’obté a partir de la mitjana ponderada dels elements esmentats, amb els criteris de ponderació següents:

  • Treball final en parelles: 40 %.
  • Exercicis proposats en parelles: 20 %.
  • Examen individual de tipus test: 40 %.


Els alumnes que no facin els lliuraments del treball en parelles en les dates corresponents, han d’optar per l’avaluació única.

A la reavaluació es fa un examen de tipus test amb les mateixes característiques que el de l’avaluació continuada, però equivalent al 100 % de la nota.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix a respondre un examen de tipus test.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

APARICIO, Gloria.; ZORRILLA, Pilar. (Coord.) Distribución comercial en la era omnicanal. Madrid: Pirámide 2015

Catàleg UB  Enllaç

KOTLER, Philip. [et al.] Dirección de Marketing. Madrid: Pearson educación, 2012

Catàleg UB  Enllaç

LAMBIN, Jean-Jacques. Marketing estratégico. Madrid: ESIC, 2003

Catàleg UB  Enllaç

MOLINILLO JIMÉNEZ, Sebastián. (Coord) .Distribución comercial aplicada. 2ª ed. Madrid: ESIC 2014

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

Asociación Nacional de Centrales de Compras y Servicios. [en línea]. Barcelona [Consulta: 15 de juny de 2017]. Disponible a:  www.anceco.com

Pàgina Web  Enllaç

Asociación Española de Centros y Parques Comercials [en línea]. Madrid [Consulta: 15 de juny de 2017]. Disponible a: www.aedecc.com 

Pàgina Web  Enllaç

Asociación Española de Cofificación Comercial [en línea]. Barcelona [Consulta: 15 de juny de 2017]. Disponible a: www.aecoc.es

Pàgina Web  Enllaç

Asocación Nacional de Grandes Empresas de Distribución [en línea]. Madrid [Consulta: 15 de juny de 2017]. Disponible a: http://www.anged.es

Pàgina Web  Enllaç

Tormo Franquicias Consulting [en línea]. Madrid [Consulta: 15 de juny de 2017]. Disponible a: http://tormofranquicias.es/

Pàgina Web  Enllaç

Organización mundial del comercio [en línea]. Ginebra, Suiza [Consulta 15 de juny de 2017]. Disponible a: www.wto.org

Pàgina Web  Enllaç