Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Investigació de Mercats I

Codi de l'assignatura: 363694

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Aymerich I Martinez

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

8

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

22

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 

Com que es tracta d’una assignatura de component comercial, és important que l’alumnat tingui coneixements previs en la direcció comercial (màrqueting), tot i que no és imprescindible.

És important, i gairebé imprescindible, de tenir coneixements previs en estadística descriptiva i inferència estadística. I també és recomanable de tenir coneixements d’estadística multivariant.

Tenir coneixements amplis i profunds sobre informàtica aplicada a la investigació de mercats pot ajudar molt en el desenvolupament de l’assignatura.


Altres recomanacions

— Coneixements d’anglès.
— Lectura de la premsa econòmica.
— Lectura de premsa de màrqueting.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.

   -

Capacitat de prendre decisions econòmiques i empresarials tenint en compte la situació econòmica actual.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conceptes:
— Investigació de mercats operativa i estratègica.
— Fonts d’informació primària, secundària, interna i externa.
— Investigació qualitativa, investigació quantitativa.
— Reunió de grup, entrevista en profunditat, tècnica projectiva.
— Enquesta ad hoc, òmnibus, panel, pseudocompra, observació, experimentació.
— Qüestionari, guia de moderació.
— Univers objecte d’estudi, mostra.
— Usuari, client, consumidor, màrqueting operatiu, màrqueting estratègic.
— Anàlisi estadística univariable, bivariable i multivariable.
— Imatge de marca, test de concepte, anàlisi de satisfacció.

 

Procediments:
— Buscar, recopilar i extreure conclusions de la informació secundària.
— Distingir entre els diferents tipus d’investigació que cal aplicar segons el problema plantejat.
— Distingir entre les diferents eines d’investigació, tant qualitativa com quantitativa.
— Elaborar una proposta d’investigació.
— Definir i delimitar l’univers objecte d’estudi en una investigació.
— Elaborar una pauta de moderació i un qüestionari quantitatiu.
— Determinar la mida de la mostra, l’error mostral ideal en funció de diferents investigacions.
— Moderar un grup.
— Analitzar informació qualitativa subjectivant-la.
— Analitzar informació estadísticament de forma univariable, bivariable i multivariable.
— Practicar amb paquets informàtics estadístics.
— Interpretar i extreure conclusions de les anàlisis estadístiques.
— Elaborar informes de resultats de les investigacions.
— Comunicar resultats al públic.

 

Referits a habilitats, destreses

1. Capacitat d’organització i planificació:
— Planificació del procés d’investigació.
— Organització de les activitats per portar a terme dins el procés d’investigació.
2. Capacitat de recerca:
— Adequació i varietat de les fonts consultades al contingut demandat.
3. Obtenció de coneixements d’informàtica relatius a la disciplina d’investigació de mercats:
— Utilització d’un paquet estadístic bàsic per a l’anàlisi de la informació obtinguda en la investigació.
— Utilització de les TIC en la realització del treball de camp d’un estudi de mercat.
4. Creativitat i capacitat de resolució de problemes:
— Trobar solucions als problemes d’investigació que es plantegin.
— Trobar solucions a problemes numèrics.
5. Capacitat analítica: capacitat per resumir i concloure la informació.
6. Capacitat de comunicació oral i escrita:
— Defensa d’arguments davant del professorat.
— Defensa d’arguments davant d’un col·lectiu.
— Esperit crític envers les argumentacions «de màrqueting» dels companys, el professorat i els articles de lectura: iniciativa i precisió.
7. Iniciativa i esperit emprenedor:
— En el treball en grup.
— Creació d’empreses entre els diferents grups.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Capacitat planificadora i d’organització.
— Esperit consultiu, actitud d’escolta i recerca.
— Ser analític.
— Ser estructurat.
— Ser creatiu.
— Mostrar iniciativa.
— Ser resolutiu.
— Ser rigorós.
— Saber treballar en equip.
— Ser comunicatiu.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la investigació de mercats

1.1. La investigació de mercats: eina per a la presa de decisions

1.2. Disseny i planificació de la investigació de mercats

1.3. La producció de la informació: dades primàries i dades secundàries

2. La investigació quantitativa

2.1. La significació de les dades: univers, mostra i representativitat estadística

2.2. Els mètodes d’entrevista

2.3. Procés de recollida d’informació quantitativa: l’elaboració del qüestionari

2.4. La planificació del treball de camp: el paper de l’investigador

2.5. El tractament de les dades

2.6. Anàlisi univariant i bivariant: estadística descriptiva

3. La investigació qualitativa

3.1. Les tècniques d’investigació qualitativa clàssica: entrevista en profunditat, reunió de grup i tècnica projectiva

3.2. Altres mètodes: microgrups i observació etnogràfica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura està basada en dues parts: la classe magistral presencial i un treball en grup.

— En les classes magistrals del professorat de l’assignatura, l’estudiant treballa els continguts del pla docent i fa algunes activitats individuals i/o en petits grups.

— La segona part consisteix en un treball en grup en què l’alumnat ha de desenvolupar una investigació de mercat, que es divideix en tres activitats pràctiques en grup.

Totes les setmanes tenen quatre hores de classe. En la majoria de casos, es fan tres hores de teoria i pràctica amb tota la classe; i per a la quarta hora es pot dividir el grup en dos, per practicar exercicis en grups petits o fer exercicis individuals a través del Campus Virtual.

El Campus Virtual és l’eina de comunicació entre l’estudiant i el professorat; a més, s’hi publica tota la informació relativa a l’assignatura (normes d’avaluació, dates de lliurament de les activitats, etc.).

Com a conseqüència del desplegament del projecte de foment de la qualitat docent que s’està duent a terme a la Facultat d’Economia i Empresa (impulsat des de la unitat de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) i el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la UB) durant els cursos 2018-2019 i 2019-2020, la metodologia docent d’alguns dels grups de l’assignatura pot quedar modificada respecte a la descrita anteriorment. El detall d’aquesta metodologia es publica en el Campus Virtual de l’assignatura a l’inici de curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

Aquesta avaluació consta de dues parts:

1) D’una banda, una part teòrica, amb un pes del 60 % de la nota, que consisteix en un examen final que consta de 30-40 preguntes de tipus test. Cal que l’alumnat es basi en els apunts donats a classe i en la bibliografia bàsica de l’assignatura.

2) D’altra banda, activitats en petits grups o individuals fetes a classe o fora de l’aula, lliurades a través del Campus Virtual, amb un pes del 40 % (es puntua en funció del nombre de lliuraments respecte al total d’activitats a fer). A mesura que s’avancen els continguts teòrics de l’assignatura, es desenvolupen treballs pràctics relacionats amb la teoria, que es corresponen amb els diferents passos d’una investigació de mercat completa.

El no lliurament de les activitats d’avaluació continuada implica que l’estudiant ha triat l’opció d’avaluació única.

La nota d’avaluació continuada només es té en compte si la nota de l’examen final és, com a mínim, de 3,5 sobre 10. 

El contingut, procediment i criteris de la reavaluació són els mateixos que fixa aquest pla docent per a la prova d’avaluació única. En aquesta convocatòria no es té en compte la nota de l’avaluació continuada. Per tant, la nota final d’aquesta convocatòria surt de l’examen únic de tipus test.

 

Avaluació única

Examen únic en la data oficial. Si l’estudiant tria aquesta opció, la nota de l’assignatura és la qualificació obtinguda a l’examen final. Aquest examen, que es fa en finalitzar l’assignatura, consta de 30-40 preguntes de tipus test (100 % de la nota). Per preparar-se’l, l’alumnat es pot basar en els apunts donats a classe i en la bibliografia bàsica de l’assignatura (molt important). L’estudiant pot triar per escrit aquesta opció fins a la data de l’examen. Si no presenta els tres lliuraments del treball en grup de l’avaluació continuada en la data prevista s’entén que accepta l’avaluació única.

En la reavaluació els criteris són els mateixos que fixa aquest pla docent per a la prova d’avaluació única. Per tant, la nota final d’aquesta convocatòria surt de l’examen únic de tipus test amb 30-40 preguntes (100 % de la nota).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AAKER, David A.; DAY, George S.; KUMAR, V. Investigación de mercados. 4a ed. México D.F.: Limusa, 2001

Catàleg UB  Enllaç

MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados: un enfoque práctico. México: Pearson Education, 2008

Catàleg UB  Enllaç

ORTEGA MARTÍNEZ, Enrique, et al. Manual de investigación comercial. Madrid: Pirámide, 1998

Catàleg UB  Enllaç

PEDRET YEBRA, Ramon; SAGNIER, Laura; CAMP, Francesc. La investigación comercial como soporte del márketing. Bilbao: Deusto, 2000

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

ESOMAR.  European Society for Opinion and Marketing Research  [en línia].Amsterdam [Consulta: 16 juny 2017]. Disponible a: http://www.esomar.org

Pàgina web  Enllaç