Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques de Comerç Exterior

Codi de l'assignatura: 363708

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ferran Armada Ramirez

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

50

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

És molt important que l’estudiant es posi en contacte amb el professor a l’inici del curs. Si és possible, a classe el primer dia i, si no, per correu electrònic, però sobretot a principi del curs.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'identificar els agents econòmics que configuren una economia, d'entendre com s'interrelacionen per poder prendre decisions econòmiques i conèixer-ne tots els efectes.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Assolir els coneixements adequats sobre:
— la relació amb les administracions públiques en matèria de comerç exterior,
— l’organització del transport,
— els cobraments i pagaments internacionals.

 

Referits a habilitats, destreses

Aprendre a elaborar un treball en equip, presentar-lo per escrit i oralment, i defensar-lo.

 

Referits a actituds, valors i normes

Desenvolupar la capacitat executiva.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Política comercial comunitària

2. Política duanera comunitària

3. Qui és qui en una plataforma intermodal

4. Incoterms

5. Contractes de transport

6. Risc i assegurança en el transport

7. Riscos financers i assegurances

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es divideix en quatre parts:

1) A la primera part es fa un repàs ràpid del conjunt de l’assignatura, és a dir, de cadascun dels temes. En paral·lel, sobre la base de les propostes dels estudiants, es formen grups de treball per simular una operació de comerç exterior. La data de lliurament dels treballs es fixa el primer dia. Aquesta fase s’acaba quan tots els estudiants són en algun dels grups.

2) La segona part és d’orientació dels treballs segons el tipus d’operació que s’hi proposi. Les reunions es duen a terme al voltant d’una taula, grup per grup, en presència de, com a mínim, un membre de cadascun dels grups restants. Aquesta segona fase s’acaba quan tots els grups han passat per una reunió d’orientació, com a mínim, una vegada. 

En definitiva es tracta de: «Sessions pràctiques amb el grup desdoblat en què es duen a terme diferents tipus d’activitats: activitats d’avaluació continuada, resolució d’exercicis, presentacions; tutories per grup; discussió de textos relacionats amb el temari explicat a l’aula prèviament proposats a l’estudiant com a lectura. Aquestes sessions consisteixen en un total de 5 hores per a cada subgrup durant el curs. La planificació d’aquestes sessions es detalla en el programa de l’assignatura».

3) A la tercera part, que es fa a l’aula, es desenvolupa el temari de l’assignatura; aquesta fase s’acaba en la data prefixada de lliurament dels treballs.

4) La quarta i última part consisteix en la presentació i defensa de cadascun dels treballs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

Tot l’alumnat ha de formar part d’un grup de treball i participar en la presentació i defensa del treball elaborat. Un cop acceptat el treball, s’avalua en conjunt i dona lloc a una nota que s’assigna a tots i cadascun dels estudiants que l’han signat. La presentació i la defensa es valoren a part.

Una vegada acomplert el requisit anterior, tot l’alumnat ha de fer un examen, que cal aprovar per superar l’assignatura.

La nota final està composta en un 60 % per la nota del treball, en un 20 % per l’avaluació de la participació en la presentació i en la defensa, i en un 20 % per la nota de l’examen.

Reavaluació

— Si l’estudiant suspèn el treball, ha de refer-lo o modificar-lo seguint les pautes indicades pel professorat.

— Si l’estudiant suspèn l’examen, té dret a fer l’examen de reavaluació segons el calendari aprovat pel Consell d’Estudis.

 

Avaluació única

L’estudiant que es vulgui acollir al règim d’avaluació única ha de notificar la renúncia a l’avaluació continuada directament al professorat encarregat de l’assignatura. Tot seguit, el professor li proposa de fer un treball (una simulació d’una operació de comerç exterior) i ambdós acorden la data de lliurament per a la posterior acceptació, presentació i defensa.

Una vegada acomplert el requisit anterior, l’estudiant ha de fer un examen, que ha d’aprovar per superar l’assignatura.

La nota final està composta en un 60 % per la nota del treball, en un 20 % per l’avaluació de la presentació i de la defensa, i en un 20 % per la nota de l’examen.

Reavaluació

— Si l’estudiant suspèn el treball, ha de refer-lo o modificar-lo seguint les pautes indicades pel professorat.

— Si l’estudiant suspèn l’examen, té dret a fer l’examen de reavaluació segons el calendari aprovat pel Consell d’Estudis.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

MARTÍN MARTÍN, Miguel Ángel. Manual práctico de comercio exterior: para saber cómo vender en el exterior. 5ª ed. revisada y actualizada. Madrid: Fundación Confemetal, 2014

Catàleg UB  Enllaç

ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso.(coord.). Manual práctico de comercio exterior. Madrid: Difusión Jurídica, 2008

Catàleg UB  Enllaç