Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Objectius i Instruments de Política Econòmica

Codi de l'assignatura: 363715

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Mª Soledad Rodriguez Martinez

Departament: Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Com que en aquesta assignatura se solen fer servir notícies econòmiques, és recomanable llegir i reflexionar sobre articles de diaris, especialment els de la secció d’economia.


Requisits

363651 - Macroeconomia (Recomanada)

363652 - Economia del Sector Públic (Recomanada)

363975 - Entorn Econòmic Mundial (Recomanada)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

— Capacitat per identificar els agents econòmics que componen una economia i comprendre com s’interrelacionen per prendre decisions econòmiques tenint en compte els seus efectes.

— Compromís ètic: capacitat per cultivar actituds coherents amb qüestions ètiques i deontològiques.

— Capacitat per copsar la complexitat del món globalitzat actual, en què coexisteixen diferents formes d’organització econòmica.

— Capacitat per progressar en l’anàlisi i la interpretació de la realitat socioeconòmica internacional, formant-se una opinió pròpia sobre l’evolució social, els esdeveniments i les polítiques econòmiques tenint en consideració les limitacions institucionals nacionals i internacionals.

— Capacitat per analitzar i valorar el paper de l’estat i del sector públic en l’economia.

— Capacitat per reconèixer i incorporar la diversitat i el pluralisme com a pilars de les societats democràtiques i inclusives.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Fer una reflexió científica sobre els reptes més importants que es plantegen en la nostra societat globalitzada: la inflació, l’atur, el creixement i el desenvolupament sostenible, la conservació del medi natural i la igualtat de gènere.

— Reconèixer la dimensió econòmica d’un variat repertori d’afers socials i polítics i el paper de la política econòmica en la gestió dels conflictes socials i polítics.

— Conèixer els principis econòmics que poden utilitzar-se per dissenyar, guiar i interpretar polítiques socials i econòmiques.

— Conèixer les fonts d’informació necessàries per analitzar polítiques governamentals (dades rellevants, organització) i adquirir les eines d’anàlisi adequades.

— Ser capaç de situar els problemes econòmics en un context més ampli, especialment en el marc polític.

— Aprendre a informar i debatre sobre qüestions relatives a la política econòmica i seguir amb facilitat els debats econòmics.

— Aprendre a aplicar els coneixements i les habilitats adquirits a la solució dels problemes aplicats en economia, principalment en els casos d’intervenció pública.

 

Referits a habilitats, destreses

— Debatre i analitzar polítiques governamentals, avaluar el funcionament de les economies espanyola, europea i internacional i comparar-les.

— Aplicar el raonament econòmic als problemes polítics.

— Resoldre problemes i prendre decisions a partir de l’aplicació del raonament econòmic als problemes dels governs.

— Avaluar el contingut i els resultats de la creació de polítiques econòmiques des d’una perspectiva de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments històrics i metodològics de la disciplina

*  

1.1. La normativa i l’anàlisi positiva del procés de creació de polítiques econòmiques

1.2. La política econòmica interpretada des de la perspectiva de les dues escoles de pensament principals

2. La política econòmica: objectius bàsics

*  

2.1. El creixement i el desenvolupament inclusiu i sostenible

2.2. La redistribució de la riquesa

2.3. La plena ocupació

2.4. L’estabilitat de preus

2.5. L’equilibri de la balança de pagaments

3. La política econòmica: principals polítiques instrumentals

*  

3.1. La política fiscal

3.2. La política monetària

3.3. El tipus de canvi i la política comercial internacional

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’alumnat hauria de participar de manera activa en el procés d’ensenyament i aprenentatge: cal assistir a classe i fer les activitats encomanades (en aquesta assignatura l’assistència és fonamental). El professorat exposa a classe la informació bàsica més complexa i dona a l’alumnat les eines perquè pugui avançar en el seu camí de coneixement i aprenentatge.

Si les circumstàncies excepcionals motivades per la pandèmia continuen i la docència ha de fer-se totalment o parcialment en línia, el professorat facilitarà gravacions sobre els diferents temes per complementar els materials bibliogràfics i les sessions virtuals.

La feina de l’alumnat consisteix en activitats presencials, activitats d’aprenentatge guiat i activitats d’aprenentatge autònom. Aquestes dues últimes poden consistir en el següent:

  • Treballs sobre les lectures obligatòries. El professorat planteja diverses preguntes sobre aquestes lectures, que s’han de respondre de manera individual a casa i lliurar posteriorment. L’objectiu és practicar la comprensió lectora, així com la síntesi d’idees i el pensament crític.
  • Preguntes de reflexió a partir d’articles de premsa o de pàgines d’altres articles. Es tracta de participar en els debats i compartir idees amb la resta de la classe. Aquest exercici està pensat per reforçar determinats aspectes vistos a classe i per fomentar hàbits de debat.
  • Petits treballs empírics. Són exercicis individuals dissenyats per adquirir destreses en l’ús de les dades necessàries per analitzar la realitat econòmica.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

El professorat supervisa el progrés de l’alumnat a través dels exercicis i la participació a classe. Es fan activitats avaluables fins al final del període lectiu i no cal fer examen final. Cal participar a classe de manera activa i lliurar tots els exercicis encomanats en el termini establert.

Reavaluació

La reavaluació té el mateix contingut, procediments i criteris que l’avaluació única.

 

Avaluació única

Si, pel motiu que sigui, algú no pot complir els terminis de lliurament dels exercicis de l’avaluació continuada, pot optar per l’avaluació única, que consisteix en un examen final sobre el contingut de l’assignatura. Aquest examen comprèn els mateixos materials i lectures utilitzats durant el curs per a l’avaluació continuada.

No hi haurà cap mena de discriminació o perjudici en el procediment, nivell o nota final en relació amb l’alumnat que hagi seguit l’avaluació continuada.

Reavaluació

La reavaluació té el mateix contingut, procediments i criteris que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BLANCHARD, O. Macroeconomics, Pearson Educ./Prentice Hall, 2010, Fifth edition

Catàleg UB  Enllaç

CUADRADO ROURA, Juan R. (Dir.) Política económica: elaboración, objetivos e instrumentos. 5a. ed. Madrid : McGraw-Hill/Interamericana de España, 2015

Catàleg UB  Enllaç

OCHANDO CLARAMUNT, Carlos. (coord.). Políticas económicas coyunturales : objetivos e instrumentos. Valencia : Tirant lo Blanch, 2015

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

Campus Virtual de la Universitat de Barcelona  [Recurs electrònic] [en línia].Barcelona [Consulta: 19 juny 2017]. Disponible a: http://campusvirtual.ub.edu/

Pàgina web  Enllaç