Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Informàtica

Codi de l'assignatura: 363735

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Maria Gomez Cama

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

26

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

La participació a classe es considera bàsica, ja que la discussió dels conceptes que es presenten permet entendre millor els continguts. A més, l’assistència a pràctiques és fonamental, ja que únicament la posada en pràctica amb l’ordinador del que s’ha presentat a teoria permet aconseguir uns resultats satisfactoris.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte dels principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat d'analitzar i de sintetitzar (instrumental).

   -

Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques, que capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a situacions noves (personal).

   -

Capacitat de dissenyar dispositius i sistemes adreçats a cobrir les necessitats en tecnologia de la informació en un entorn clínic. Capacitat d'establir metodologies de gestió dels sistemes esmentats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el funcionament d’un ordinador i distingir-ne els components principals.

 

— Poder valorar tècnicament les prestacions d’un ordinador.

 

— Conèixer les funcions d’un sistema operatiu i les diferències principals entre els més utilitzats.

 

— Familiaritzar-se amb els conceptes bàsics de programació.

 

— Adquirir recursos per trobar i corregir els errors de programació.

 

Referits a habilitats, destreses

— Davant d’un problema de dificultat elemental, trobar un algorisme que el solucioni. Saber codificar-lo amb un conjunt d’instruccions bàsiques d’un determinat llenguatge.

 

— Utilitzar eines d’edició, de compilació i d’execució per desenvolupar programes.

 

— Redactar programes amb un bon estil, documentació i especificacions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Maquinari

1.1. Components d’un ordinador

1.2. Conceptes generals de sistemes operatius

2. Programació

2.1. Introducció

2.2. Tipus de dades

2.3. Variables

2.4. Operadors

2.5. Comentaris

2.6. Flux d’execució bàsic

2.7. Biblioteca Turtle

2.8. Funcions

2.9. Control de flux d’execució

2.10. Conjunts de dades

2.11. Biblioteca NumPy

2.12. Biblioteca SymPy

2.13. Fitxers

2.14. Conversió de guió a un programa

2.15. Entrada i sortida

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

A les classes de teoria s’imparteixen els coneixements bàsics dels elements de programació i mètodes numèrics. Aquests coneixements serveixen de base per dur a terme d’una manera adequada les pràctiques. La classe de teoria és participativa. Es disposa, a priori, del text guia de l’assignatura i de la còpia de les transparències emprades a classe. S’ha d’assistir a classe havent estudiat el tema per desenvolupar i, per tant, la classe esdevé més una sessió de discussió que una classe magistral.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Pràctiques: 45 % + prova de síntesi: 45 % + problemes a classe: 10 % 

S’han de tenir aprovades les pràctiques i la prova de síntesi per poder fer la mitjana.

Reavaluació

Qui faci reavaluació renuncia implícitament a l’avaluació continuada. Es fa de manera equivalent a l’avaluació única.

 

Avaluació única

Pràctiques: 50 % + prova de síntesi: 50 %.

S’han de tenir aprovades les dues parts per poder fer la mitjana.

Reavaluació

Pràctiques: 40 % + prova de síntesi: 60 %. 

S’ha de tenir aprovada la prova de síntesi per poder fer la mitjana.