Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bioestadística

Codi de l'assignatura: 363738

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Luis Carrasco Jordan

Departament: Departament de Medicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

72

 

-  Teoria

No presencial

 

30

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

6

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

18

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

18

Treball tutelat/dirigit

18

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte dels principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat per utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les tecnologies mèdiques i la bioenginyeria (personal).

   -

Capacitat d'analitzar i de sintetitzar (instrumental).

   -

Coneixement dels conceptes i el llenguatge biomèdic.

   -

Coneixement dels elements bàsics i capacitat d'utilitzar els mètodes estadístics descriptius i inferencials aplicats a les ciències biomèdiques.

   -

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els conceptes bàsics de la bioestadística i la seva aplicació en biologia i medicina.

 

— Conèixer i saber utilitzar els sistemes de cerca i recuperació de la informació biomèdica.

 

— Entendre i interpretar els resultats estadístics que es troben a la literatura biomèdica.

 

— Comprendre i conèixer els conceptes relacionats amb l’epidemiologia.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de dissenyar i fer estudis estadístics bàsics utilitzant programes informàtics i interpretar els resultats que se n’obtinguin.

 

— Saber dissenyar un projecte científic de recerca.

 

— Prendre decisions tecnològiques d’acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Col·laborar amb altres professionals del món sanitari.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Probabilitat

*   En aquest bloc es vol dotar l’estudiant dels conceptes del càlcul de probabilitats que són necessaris per abordar òptimament els blocs subsegüents.

Aquest bloc consta de tres temes: el primer dedicat a la definició de probabilitat, al seu càlcul empíric, a la combinació de probabilitats de diferents esdeveniments, així com a la seva aplicació específica en biomedicina. En els altres dos temes trobem els models matemàtics principals per al càlcul de probabilitats.

1.1. Introducció al càlcul de probabilitats

1.2. Models de distribució de probabilitat per variables discretes

1.3. Models de distribució de probabilitat per variables contínues

2. Estadística inferencial i anàlisi de dades

*  En aquest bloc es pretén que l’estudiant assimili les conseqüències de la incertesa que es deriven del mostreig. Tanmateix és important comprendre com les preguntes científiques que es fan sobre un fenomen es poden expressar en termes d’hipòtesis estadístiques i conèixer quines són les tècniques apropiades per resoldre aquestes hipòtesis.

2.1. Estimació de paràmetres i contrast d’hipòtesi

2.2. Anàlisi de dades univariant

2.3. Anàlisi de dades bivariant

3. Introducció al modelatge

*   El bloc s’inicia amb una introducció a l’associació entre variables quantitatives i a la modelització d’un fenomen quantitatiu en funció d’altres fenòmens quantitatius. A continuació s’aborda el modelatge de dades qualitatives i concretament el modelatge de probabilitats i el modelatge del temps de supervivència.

3.1. Model de regressió lineal i modelització de proporcions

3.2. Anàlisi de la supervivència

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent de l’assignatura es basa en cinc activitats principals: classes de teoria, seminaris, pràctiques d’ordinador, tutorització per grups i projecte de recerca.

— Les classes de teoria es dediquen a:

  1. Exposició dels conceptes principals a tractar a cada tema.
  2. Activitats de grup específiques a cada tema
  3. Sessions de preguntes i respostes
  4. Preparació de les pràctiques d’ordinador. S’exposarà el codi necessari i exemples d’acord a cada pràctica.
  5. Activitat de ludificació. En acabar cada bloc (tres blocs) es duu a terme una activitat en què els alumnes han de respondre unes preguntes que integren tot el temari tractat en el tema acabat. L’activitat es duu a terme utilitzant la plataforma Kahoot.


— En els seminaris es fa una activitat d’aprenentatge basada en grups. Els alumnes disposen de material didàctic que han de llegir. En iniciar el seminari han de respondre un qüestionari (entre 5 i 10 preguntes) en relació amb el material proporcionat. Un cop respost el qüestionari de forma individual (10 min) tenen un temps per posar en comú les respostes amb la resta de membres del grup, consensuar les respostes i tornar a respondre el qüestionari (30 min).  Els darrers 20 minuts del seminari es repassen les respostes proporcionades i es comenten aquelles que tinguin una taxa d’encert baixa.

— L’objectiu de les pràctiques d’ordinador és que l’estudiant sigui, en últim terme, capaç de resoldre de forma autònoma i amb l’ajut d’un programari estadístic una sèrie de qüestions a partir de la resolució d’un enunciat. Per tant, els alumnes han de respondre una sèrie de preguntes implementades en un qüestionari de Moodle a partir d’una anàlisi de dades. Disposen del suport del professorat per atendre els seus dubtes.

— Les tutories de grup es destinen a dos propòsits:
  1. En acabar cada bloc els alumnes poden exposar els dubtes que puguin tenir sobre el tema en qüestió un cop finalitzades tota la resta d’activitats (teoria, seminaris i pràctiques d’ordinador).
  2. Donar suport als estudiants en l’elaboració de l’activitat de projecte de recerca.


 

— Activitat de projecte de recerca pretén que l’estudiant posi en pràctica els coneixements que ha adquirit durant el curs. En aquesta activitat s’ha de dissenyar un estudi de recerca, és a dir, definir les hipòtesis que es volen posar a prova, les variables que és pertinent mostrejar, la tècnica de mostreig, el nombre d’individus necessaris a mostrejar i les tècniques estadístiques apropiades per resoldre les hipòtesis proposades. També s’exigeix a l’estudiant que doti d’esperit crític el projecte de manera que en destaqui les mancances i limitacions. Aquesta activitat es preveu organitzar-la com a activitat de grup no presencial.

 

Idiomes en què s’imparteix l’assignatura: anglès.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema d’avaluació continuada es basa en l’avaluació de les activitats d’aprenentatge previstes en el curs. Aquestes activitats són:

— Qüestionaris de pràctiques (QP, 20 % de la qualificació global). En les pràctiques l’alumne ha de respondre de forma individual un qüestionari a partir de la resolució de problemes emprant el suport informàtic. La qualificació global d’aquesta activitat és el resultat de la mitjana de les qualificacions de les pràctiques autònomes. 

— Activitat de ludificació (GM, 10 % de la qualificació global). Tres activitats que es fan en acabar cadascun dels tres blocs temàtics. Cada prova consisteix en deu preguntes amb quatre opcions implementades a la plataforma Kahoot.

— Planificació d’un projecte de recerca (PPR, 10 % de la qualificació global). Activitat en grup en què els alumnes han de dissenyar un projecte de recerca.

— Prova de síntesi (PS, 50 % de la qualificació global). La prova consisteix en una anàlisi de dades en que s’hauran de respondre preguntes relacionades amb la resolució de problemes amb suport informàtic. 

— Activitats de grup (AG, 10 % de la qualificació global). En aquesta categoria s’hi inclouen les activitats portades a terme en els seminaris i les activitats de grup de les classes de teoria.

Totes les activitats reben una puntuació dins de l’escala 0 a 10 amb 1 decimal de precisió.

La qualificació global de l’assignatura es determina seguint els criteris següents:

— Si la nota final d’alguna de les activitats QP, GM, PPR o AG és inferior a 3, s’exigeix a l’alumne una qualificació mínima de 5 a la prova de síntesi per aprovar l’assignatura.

— La qualificació global de l’assignatura és la mitjana ponderada de les puntuacions de les activitats descrites anteriorment utilitzant com a ponderacions els percentatges específics de cada activitat.

— Finalment, es considera que l’estudiant ha superat l’assignatura si la qualificació global és de 5 o superior.

Reavaluació

Tan sols es considera reavaluable la prova de síntesi.

Qui vulgui presentar-se a la reavaluació ho ha de comunicar al coordinador de l’assignatura en els 15 dies posteriors a la publicació de les qualificacions finals de l’assignatura.

Les condicions per poder fer la reavaluació són:

— Haver-se presentat a la prova de síntesi.
— Aquelles condicions generals per accedir a la reavaluació aprovades pel Consell d’Estudis del grau d’Enginyeria Biomèdica. 

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova que combina dos tipus d’activitats:

— Test de 30 preguntes amb tres respostes i una de correcta corresponents a conceptes teòrics (50 % de la nota final, les respostes incorrectes penalitzen).
— Resolució de problemes utilitzant un suport informàtic (50 % de la nota final).

Les dues activitats es puntuen en una escala de 0 a 10 amb 1 decimal de precisió. La qualificació final s’obté de la manera següent:

— Si una de les dues qualificacions és inferior a 3, la qualificació final és el mínim de les dues qualificacions.
— Si les dues qualificacions són superiors a 3, la qualificació final és la mitjana de les dues qualificacions.
— Es considera que l’estudiant ha superat l’assignatura si la qualificació global és de 5 o superior.

Reavaluació

Qui vulgui presentar-se a la reavaluació ho ha de comunicar al coordinador de l’assignatura en els 15 dies posteriors a la publicació de les qualificacions finals de l’assignatura.

Les condicions per poder fer-la són:

— Haver-se presentat a la prova d’avaluació única.
— Aquelles condicions generals  per accedir a la reavaluació aprovades pel Consell d’Estudis del grau d’Enginyeria Biomèdica.