Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bioelectricitat i Bioelectromagnetisme

Codi de l'assignatura: 363754

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Gabriel Gomila Lluch

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

69

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

(En cas d’emergència sanitària s’oferirà en modalitat no presencial)

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

15

 

(En cas d’emergència sanitària s’oferirà en modalitat no presencial)

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

24

 

(En cas d’emergència sanitària s’oferirà en modalitat no presencial )

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

31

 

 

Recomanacions

 

Es recomana tenir les competències (coneixements teòrics i capacitat de resolució de problemes) de les assignatures de fonaments matemàtics (Àlgebra Lineal i Geometria; Càlcul d’una Variable; Càlcul de Diverses Variables; Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial), de les de fonaments de física (Fonaments de Mecànica, Ones, Fluids i Termodinàmica; Fonaments d’Electromagnetisme, Òptica i Física Atòmica; Biofísica) en els apartats relatius a l’electricitat, l’electromagnetisme i la bioelectricitat, i de les de fonaments de fisiologia (Estructura i Funció de Sistemes: Locomotor, Cardiovascular, Respiratori i Renal; Estructura i Funció de Sistemes: Nerviós, Endocrí, Digestiu i Immunitari) en els aspectes relacionats amb els fenòmens bioelèctrics.
 
Es recomana, així mateix, un bon coneixement de l’anglès, coneixements bàsics d’informàtica i estar habituat al funcionament del Campus Virtual de la UB.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'analitzar i de sintetitzar (instrumental).

   -

Capacitat de treballar en equip o en grup multidisciplinari (personal).

   -

Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i de comunicar i transmetre coneixements, procediments, resultats, habilitats i destreses (oral i escrita) a llengua nativa i estrangera (instrumental).

   -

Coneixement dels equips i instruments que estiguin establerts per al diagnòstic, el tractament, la prevenció i la investigació de la malaltia.

   -

Coneixement dels conceptes i el llenguatge biomèdic.

   -

Capacitat per conèixer i aplicar els conceptes de l'enginyeria en l'estudi dels processos biològics i de les funcions de l'organisme humà. Coneixement dels fenòmens i mecanismes físics a nivell atòmic, molecular, cel·lular i orgànic que intervenen en els estats de salut i malaltia.

   -

Coneixement dels fonaments matemàtics, físics i de l'enginyeria necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics aplicats a la biologia i la medicina.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Entendre els fenòmens bioelèctrics i bioelectromagnètics que tenen lloc en l’organisme.

 

— Entendre les diferents tècniques de diagnòstic, monitoratge i teràpia mèdica derivades dels fenòmens bioelèctrics i bioelectromagnètics.

 

Referits a habilitats, destreses

— Utilitzar les eines de simulació per modelitzar els fenòmens bioelèctrics i bioelectromagnètics de l’organisme.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Prendre consciència dels potencials efectes adversos dels camps elèctrics i electromagnètics en el cos humà.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció: la bioelectricitat en la diagnosi, monitoratge i teràpia mèdica

2. Bioelectricitat a escala molecular

3. Bioelectricitat a escala cel·lular

4. Bioelectricitat a escala intercel·lular

5. Potencials extracel·lulars

6. Modelització de l’activitat elèctrica del sistema nerviós

7. Modelització de l’activitat elèctrica del cor

8. Conceptes bàsics del bioelectromagnetisme

9. Propietats electromagnètiques dels teixits biològics

10. Dosimetria

11. Bioelectromagnetisme en medicina

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia que se segueix en aquest curs preveu classes teòriques, classes de resolució de problemes i pràctiques amb ordinador. A les classes teòriques es presenten els principals conceptes teòrics del curs. En les classes de resolució de problemes s’aprofundeix en la comprensió dels conceptes teòrics mitjançant la resolució i correcció de problemes, i exercicis pràctics associats a la temàtica del curs. En les classes de pràctiques amb ordinador s’aprenen a utilitzar programaris avançats per modelitzar els fenòmens bioelèctrics i bioelectromagnètics en situacions reals.

Aquestes classes es fan en grups reduïts i els estudiants han de lliurar informes escrits en què es presentin i discuteixin els resultats obtinguts. El material didàctic utilitzat al llarg del curs (programa de l’assignatura, presentacions dels professors, llista d’exercicis, guions de pràctiques, bibliografia, etc.) així com les qualificacions obtingudes es poden consultar al Campus Virtual de la Universitat. La docència es fa íntegrament en llengua anglesa.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

D’acord amb la normativa de la Universitat de Barcelona, al llarg del període docent de l’assignatura es duu a terme una avaluació formativa continuada configurada per activitats que proporcionin mostres suficients per obtenir un perfil sobre els aprenentatges de cada estudiant i que l’ajudin a desenvolupar les competències especificades. Alhora, aquestes activitats d’avaluació han de permetre a l’equip docent quantificar aquests aprenentatges i emetre una qualificació al final del període docent de l’assignatura.

En concret, l’avaluació continuada recopila dades a partir de les activitats següents:

— La resolució d’exercicis i la presentació pública en les classes de problemes o la seva entrega per correcció.
— L’elaboració d’informes sobre els resultats assolits en les pràctiques d’ordinador, l’assistència a les quals és obligatòria.
— El desenvolupament d’una prova de síntesi dissenyada per reflectir la integració i l’ús de coneixements i habilitats de l’alumne.

La qualificació final es determina mitjançant la qualificació obtinguda en les diferents activitats, amb la ponderació següent (sempre que s’obtingui com a mínim un 3 sobre 10 a la prova de síntesi i un promig de mínim 4 sobre 10 als informes de pràctiques):

— Resolució pública i/o entrega dels exercicis: 10 %
— Informes de pràctiques: 30 %
— Prova de síntesi: 60 %

Es valoren aspectes com ara la participació i l’actitud al llarg del curs, que poden modificar la nota final en un marge d’aproximadament un punt.

A partir d’aquesta puntuació final en resulta una qualificació final que s’ajusta a allò que determina la normativa de la UB sobre l’avaluació i qualificació dels aprenentatges.

Si s’obté menys d’un 3 sobre 10 a la prova de síntesi i/o menys d’un promig de 4 sobre 10 als informes de les pràctiques, l’avaluació es considera suspesa.

En el cas de suspendre l’avaluació es disposarà de la re-avaluació, que consistirà en la repetició de la prova de síntesi. La qualificació de la re-avaluació es farà igual que la de l’avaluació, mantenint-se els valors obtinguts durant el curs en els apartats dels exercicis i dels informes de pràctiques. 

El sistema de revisió d’exàmens també s’ajusta a aquesta normativa.

 

Avaluació única

Els alumnes que, de forma excepcional i seguint la normativa, s’aculin a l’avaluació única, hauran de fer una prova escrita en que s’inclourà tot el contingut teòric i pràctic de l’assignatura.