Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Enginyeria Clínica, Sistemes de Salut i Ètica

Codi de l'assignatura: 363760

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jaume Grau Cano

Departament: Departament de Medicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

63

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

35

 

-  Seminari

Presencial

 

10

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

18

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

És recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que molt del material utilitzat en la docència de l’assignatura és en aquest idioma.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'analitzar, valorar i prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, impacte social, sostenibilitat, temps i respecte dels principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte dels principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat d'organitzar i de gestionar (instrumental).

   -

Capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i lideratge (sistèmica).

   -

Coneixement dels equips i instruments que estiguin establerts per al diagnòstic, el tractament, la prevenció i la investigació de la malaltia.

   -

Coneixement dels conceptes i el llenguatge biomèdic.

   -

Coneixement de la planificació i administració sanitària a escala mundial, europea, espanyola i autonòmica.

   -

Coneixement de la legislació, regulació i normalització dels equips i sistemes biomèdics.

   -

Coneixement dels fonaments de l'ètica mèdica.

   -

Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer biomèdic i facilitat per manejar especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.

   -

Capacitat de dur a terme l'especificació, implementació, documentació i posada a punt d'equips i sistemes biomèdics, considerant tant els aspectes tècnics com les normatives reguladores corresponents.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el perquè de les polítiques de salut i els diferents sistemes de salut.
— Saber analitzar la demanda assistencial i diferenciar entre eficàcia, efectivitat i eficiència.
— Conèixer el sistema sanitari espanyol i els diferents nivells d’atenció sanitària.
— Conèixer els principis de funcionament i de gestió clínica d’un hospital.
— Epidemiologia de les malalties agudes i cròniques i conceptes bàsics sobre la seva prevenció.
— Conèixer els aspectes més essencials de la bioètica i la seva aplicació pràctica en biomedicina.
— Aprendre conceptes bàsics d’avaluació de la tecnologia sanitària i la seva aplicabilitat en els àmbits assistencials.
— Conèixer les normatives i el funcionament d’avaluació i de manteniment de tecnologies i productes associats a la infraestructura hospitalària.
— Promoure l’aplicació de l’enginyeria i dels coneixements de gestió de la tecnologia sanitària.

 

Referits a habilitats, destreses

— Tenir capacitat d’anàlisi i de síntesi.
— Desenvolupar la competència comunicativa en les dimensions escrita i oral.
— Saber identificar els grans reptes de la demanda assistencial.
— Saber identificar el funcionament de les institucions sanitàries.
— Identificar instruments per a l’avaluació i aplicabilitat de la tecnologia sanitària.
— Aplicar els coneixements sobre bioètica en el desenvolupament de la carrera professional i en la recerca.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Demostrar responsabilitat i participació o implicació activa tant en les classes teòriques com en els seminaris i en les pràctiques.
— Saber valorar els avenços biomèdics en el marc funcional del sector, així com les seves limitacions en termes ètics i econòmics.
— Tenir capacitat d’organització i de gestió del temps.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Sistemes de salut i ètica. Coordinador: Dr. Jaume Grau. 3 ECTS

1.1. Polítiques de salut i sistemes sanitaris

1.2. Demanda i oferta sanitària: situació actual i tendències futures

1.3. Sistema sanitari espanyol i nivells d’atenció sanitària

1.4. Epidemiologia de les malalties transmissibles i de les malalties cròniques

1.5. Organització i gestió d’hospitals

1.6. Qualitat assistencial i Sistemes de qualitat en el àmbit sanitari

1.7. Seguretat del pacient

1.8. Introducció a l’ètica mèdica. Bioètica i drets humans

1.9. Ètica en la investigació biomèdica. Integritat científica, recerca i innovació responsable.

1.10. Reptes ètics de la societat digital

2. Enginyeria clínica. Coordinadora: Dra. Neus Vidal. 3 ECTS

2.1. Instal·lacions hospitalàries

2.2. Serveis generals: instal·lacions elèctriques, climatització, aigua

2.3. Altres serveis: gasos, esterilització, gestió de residus, il·luminació

3. Seminaris

3.1. Seminaris de Sistemes de Salut: efectivitat i eficiència, prevenció de malalties cròniques i transmissibles, processos hospitalaris

3.2. Seminaris d’Enginyeria Clinica: l’enginye clínic o enginyera clínica a l’hospital; desenvolupament de productes mèdics; sistemes domòtics, pitch session

3.3. Seminaris d’ètica: confidencialitat, integritat científica, tecnologies emergents i dades personals

4. Pràctiques

4.1. Primers auxilis bàsics

4.2. Disseny d’un pla funcional i d’un pla d’equipament

4.3. Coneixement d’infraestructures hospitalàries

4.4. Visita serveis transversals no clínics

4.5. Visita serveis transversals clínics

4.6. Casos pràctics sobre seguretat clínica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència presencial de l’assignatura consta de 68 h, distribuïda en 35 classes magistrals (1 h), 10 seminaris (1 h), 6 pràctiques generals (3 h).

Les classes s’imparteixen fonamentalment en català i castellà.

Teoria

1. Sistemes de Salut i Ètica. Coordinador: Dr. Jaume Grau

— Polítiques de salut i sistemes sanitaris
— Demanda i oferta sanitària: situació actual i tendències futures
— Sistema sanitari espanyol i nivells d’atenció sanitària
— Epidemiologia de les malalties transmissibles i cròniques
— Organització i gestió d’hospitals.
— Qualitat i seguretat del pacient
— Introducció a l’ètica mèdica
— Gestió de la investigació biomèdica

2. Enginyeria Clínica. Coordinadora: Dra. Neus Vidal

— Instal·lacions hospitalàries
— Serveis generals: instal·lacions elèctriques, climatització, aigua
— Altres serveis: gasos, esterilització, gestió de residus, il·luminació


Seminaris

Dirigits a l’ampliació de coneixements mitjançant l’anàlisi i avaluació de situacions específiques:

— Demanda sanitària
— Avaluació tecnologia sanitària
— Prevenció malalties
— Desenvolupament d’un producte mèdic
— Auditories i certificacions
— L’enginyera clínica i l’ingenyer clínic a l’hospital

Pràctiques

Anàlisi i desenvolupament de casos pràctics:

— Primers auxilis bàsics
— Disseny d’un pla funcional i d’equipament
— Coneixement d’infraestructures hospitalàries
— Casos pràctics sobre seguretat clínica

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació final consta de l’avaluació continuada al llarg del procés d’aprenentatge (40 % de la qualificació final) i la prova de síntesi (60 % de la qualificació final).  

L’avaluació de l’assignatura, pel que fa als dos mòduls que la formen, és conjunta i paritària. 

a) Avaluació continuada al llarg del procés d’aprenentatge: 

L’avaluació és continuada al llarg del curs. Es realitza al llarg dels diferents mòduls de què consta l’assignatura 

b) Prova de síntesi 

Consisteix en l’avaluació de les competències del conjunt de l’assignatura. Són objecte d’avaluació conjunta els continguts corresponents a la docència teòrica, seminaris i pràctica. La prova de síntesi consta de preguntes d’elecció múltiple. 

c) Criteris específics de qualificació: 

  • Les practiques és una activitat obligatòria
  • Per superar l’assignatura és imprescindible obtenir un 50% de la prova de síntesi.
  • Per superar l’assignatura és imprescindible obtenir un 40% de l’avaluació continuada.


 

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Piédrola G. Medicina Preventiva y Salud Pública. 12ª ed. Barcelona : Elsevier Masson; 2015.  Enllaç

Asenjo MA. Gestión diaria del hospital. 3ª ed. Barcelona : Masson; 2006.  Enllaç

Gracia D. Fundamentos de Bioética. 2ª ed. Madrid: Triacastela; 2007.  Enllaç

Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. Nueva York: Oxford University Press; 1979. Traducción española: Principios de Ética Biomédica. Barcelona: Masson; 1999

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/X+Beauchamp+TL%2C+Childress+JF.+Principles+of+Biomedical+Ethics.+Nueva+York&searchscope=1&SORT=D/X+Beauchamp+TL%2C+Childress+JF.+Principles+of+Biomedical+Ethics.+Nueva+York&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=+Beauchamp+TL%2C+Childress+JF.+Principles+of+Biomedical+Ethics.+Nueva+York/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=X+Beauchamp+TL%2C+Childress+JF.+Principles+of+Biomedical+Ethics.+Nueva+York&searchscope=1&SORT=D&4%2C4%2C  Enllaç
http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XBeauchamp+TL%2C+Childress+JF.+Principles+of+Biomedical+Ethics.+Nueva+York%3A&searchscope=1&SORT=D/XBeauchamp+TL%2C+Childress+JF.+Principles+of+Biomedical+Ethics.+Nueva+York%3A&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=Beauchamp+TL%2C+Childress+JF.+Principles+of+Biomedical+Ethics.+Nueva+York%3A/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XBeauchamp+TL%2C+Childress+JF.+Principles+of+Biomedical+Ethics.+Nueva+York%3A&searchscope=1&SORT=D&9%2C9%2C  Enllaç

Pàgina web

Ministerio de Seguridad y Consumo: www.seguridaddelpaciente.es  Enllaç

Sociedad Española de electromedicina e Ingeniería Clínica: www.seeic.org  Enllaç

Text electrònic

Diro JF. Clinical engineering handbook,  [Recurs electrònic]. Amsterdam ; Boston : Elsevier Academic Press, 2004.  Enllaç