Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Projectes d'Enginyeria

Codi de l'assignatura: 363761

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Colomer Farrarons

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

28

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

32

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

Capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i lideratge (sistèmica).

   -

Capacitat d'analitzar, valorar i prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, impacte social, sostenibilitat, temps i respecte dels principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte dels principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat d'organitzar i de gestionar (instrumental).

   -

Capacitat de dissenyar dispositius i sistemes adreçats a cobrir les necessitats en tecnologia de la informació en un entorn clínic. Capacitat d'establir metodologies de gestió dels sistemes esmentats.

   -

Comprensió de la interacció de l'enginyeria amb altres àrees de coneixement (medicina, biologia, biotecnologia, farmàcia, veterinària, etc.) i capacitat de col·laborar eficaçment en equips multidisciplinaris, coneixent els principis de les tecnologies amb què es complementa.

   -

Coneixement de la legislació, regulació i normalització dels equips i sistemes biomèdics.

   -

Capacitat d'usar amb autonomia els sistemes de recerca i recuperació de la informació biomèdica i els procediments de documentació clínica, sabent entendre i interpretar críticament textos científics i les seves fonts.

   -

Capacitat per concebre, dissenyar i produir equips i sistemes, especialment dedicats a la biologia i a la medicina. Particularment, capacitat per desenvolupar el maquinari necessari que permeti captar, adaptar, digitalitzar i processar senyals de diferents característiques.

   -

Capacitat de conèixer i aplicar elements bàsics d'economia, necessitats de l'empresa i dels sistemes de salut, principis d'activitat empresarial i de recursos humans i de gestió dels sistemes sanitaris.

   -

Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer biomèdic i facilitat per manejar especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.

   -

Capacitat d'enfocar el disseny dels productes d'una manera sistèmica. Capacitat d'elegir de manera òptima quines parts de l'aplicació requereixen una solució de maquinari o programari, sabent integrar adequadament ambdues parts per al producte acabat i sent capaç de desenvolupar, en el seu cas, la interfície que permeti la integració en arquitectures més complexes.

   -

Capacitat de dur a terme l'especificació, implementació, documentació i posada a punt d'equips i sistemes biomèdics, considerant tant els aspectes tècnics com les normatives reguladores corresponents.

   -

Capacitat per concebre, dissenyar i produir equips i sistemes, especialment dedicats a la biologia i a la medicina. Particularment capacitat per integrar algoritmes de processament d'informació al maquinari adequat.

   -

Capacitat per accedir a estudis posteriors, desenvolupar una actitud positiva per mantenir actualitzats els coneixements en un procés de formació continuada i proporcionar l'amplitud i profunditat suficient per accedir a la formació de postgrau en l'àmbit de l'ensenyament avançat de l'enginyeria biomèdica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir els fonaments teòrics bàsics i necessaris per entendre l’estructura i l’organització d’un projecte d’enginyeria biomèdica.

— Comprendre els conceptes fonamentals com ara la definició de les fases d’un projecte, tipus de projectes, aspectes legals i metodologies de gestió dels propis projectes.

— Practicar temes com la gestió de riscos, l’elaboració de pressupostos i temes més centrats en manteniment.

— Obtenir una visió integral de gestió i disseny d’un projecte.

— Analitzar alguns casos pràctics de desenvolupament i gestió de projectes d’enginyeria centrats en l’àmbit mèdic/biomèdic.

— Estudiar aspectes de sistemes integrats de gestió, qualitat, medi ambient i riscos laborals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Teoria general de projectes.

*  En aquest tema introductori es treballen definicions, conceptes bàsics, fases del projecte, estructura de memòria, informes, opinions, experiència, auditories, l’estructura de les memòries d’un projecte i d’un esborrany preliminar o avantprojecte.

2. Tècniques de gestió de projectes: Predictives (clàssiques) i àgils.

*  Es tracten diversos temes centrats en l’organització d’un projecte com la selecció i planificació d’un projecte, tècniques de planificació i control, seguiment de projectes, DAFO i PREN, etc. Inicialment es treballa amb els mètodes/tècniques predictius per finalment fer una introducció a les metodologies àgils de gestió.

3. Legislació industrial.

*  Aquest bloc introdueix conceptes bàsics de l’entorn legislatiu europeu que afecten el desenvolupament de projectes en l’àmbit mèdic. D’aquesta manera, s’introdueixen aspectes com ara terminologia específica, conceptes com normalització, homologació de certificació, acreditació, entorn legislatiu europeu i marcatge CE entre d’altres.

 

4. Sistemes integrats de gestió.

*  En aquest bloc es presenten el coneguts com sistema de gestió de la qualitat (GSC), sistema de gestió ambiental (SGMA) i sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals (SGPRL).

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per desenvolupar les competències descrites en els objectius, es presenta una assignatura basada en la introducció dels coneixements mitjançant classes presencials i no presencials potenciant l’ensenyament actiu. Es combinen classes magistrals, seminaris i activitats a l’aula. La finalitat d’aquesta metodologia és desenvolupar de manera progressiva mecanismes que permetin potenciar el procés d’aprenentatge de l’estudiant i, així mateix, desenvolupar mecanismes per incentivar diferents competències transversals, com ara la capacitat de síntesi, de discussió, de comunicació, de fer conclusions i d’elaboració d’informes i documents tècnics. S’hi promou un aprenentatge actiu incentivat per discussions i debats sobre diferents temes dins les classes presencials.

Durant el curs, es combinen les classes presencials amb el desenvolupament d’un treball individual anomenat avantprojecte utilitzat com a avaluació continuada juntament amb altres activitats de caràcter individual que serveixen per reforçar els continguts docents teòrics introduïts en les classes. Aquest projecte individual pot estar relacionat amb el treball final de grau (TFG) o es pot escollir de mutu acord entre alumne i professor.

A més, els alumnes han de desenvolupar un projecte en grup seguint els passos, procediments, mètodes, etc. que s’introdueixen durant el curs per tal d’obtenir un producte resultant; ja sigui una aplicació de mòbil, un producte hardware o software... per tal de donar solució a un problema real plantejat a l’inici del curs. El projecte es treballa en grups de 5/6 integrants i a cada grup s’entrega un seguit de material hardware (Arduino, cables, placa protoboard, sensors, actuadors...) necessari en el desenvolupament de l’aplicació. Al final del curs, cada grup haurà desenvolupat un "equipament" plenament funcional, així como tota la documentació d’inici, planificació, seguiment i entrega del projecte. 

L’assignatura s’estructura en dos blocs d’execució. Un primer bloc A), les primeres set setmanes de curs, on s’impartirà el gruix principal de contingut teòric de l’assignatura necessari per iniciar el treball individual "Avantprojecte" i el treball en grup. Posteriorment un segon bloc B), les últimes vuit setmanes de curs, on els estudiants realitzaran de forma immersiva el treball en grup. Durant aquest segon bloc, també s’acabarà d’impartir contingut teòric mitjançant capsules de vídeo com a complement a tot el curs. 

Tot i la situació sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19, la coordinació de l’assignatura, juntament amb el professorat i les autoritats universitàries treballaran per mantenir l’activitat docent i la interacció amb els estudiants de la forma més eficaç que permetin les circumstàncies. En aquest sentit es farà ús dels diferents recursos de la universitat per facilitar l’aprenentatge i complir amb els objectius del curs. En tot moment, l’eina principal de comunicació professor-alumne serà el Campus Virtual de l’assignatura.

En funció del nombre d’estudiants matriculats, de la capacitat de l’aula i de si aquesta disposa de sistemes de retransmissió (streaming), les activitats i metodologies docents s’adaptaran a les necessitats, combinant classes i activitats presencials i no presencials en uns percentatges que es detallaran segons les circumstàncies ho requereixin.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura consta de dos blocs o parts configurats de la manera següent:
— Part 1. Activitats individuals (50 % de la nota final) 

  • A1.1 - Projecte individual (Avantprojecte) (70 %)
  • A1.2 - Activitats                                           (30 %)


— Part 2. Activitats en grup (50 % de la nota final)
  • A2.1 - Projecte en grup                              (60 %)
  • A2.2 - Presentació oral del projecte            (40 %)


En cas necessari es fa una prova de síntesi a final de curs per acreditar els coneixements adquirits durant el curs. Aquesta prova representa el 50 % de la nota final; l’altre 50 % és la resultant de l’obtinguda amb les parts 1, 2.

De cada part s’ha d’obtenir una nota mínima de 5 punts sobre 10 per fer mitjana per a la nota final. Se supera l’assignatura amb una mitjana de 5.

Exemple: no és possible una mitjana amb un 3 i un 7; sí amb un 5 i un 6.

És obligatòria l’assistència a un 80 % de les classes (presencials o no presencials). En cas de no acomplir-se, l’assignatura queda suspesa sense opció a reavaluació. Els controls d’assistència es fan aleatòriament durant les sessions al llarg de tot el semestre.   

Reavaluació

S’han de reavaluar aquelles activitats no superades i fer una prova de síntesi.

És necessari un mínim de 5 punts sobre 10 tant en la prova de síntesi com en aquelles activitats reavaluades.

 

Avaluació única

L’avaluació única presenta els mateixos punts que els mencionats en l’avaluació continuada.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Design of Biomedical Devices and Systems. Second Edition. P.H. King and R.C. Fries. CRC Press.

Gestión de Proyectos. T. Klastorin. Profit, ISBN: 978-8-4969-9812-4.

Apunts de l’assignatura (Campus Virtual)