Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Aplicacions Mèdiques de l'Enginyeria I

Codi de l'assignatura: 363762

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Antonio Herreros Martinez

Departament: Departament de Fonaments Clínics

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

65

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

25

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

12

 

(4 pràctiques de 3 hores a dos grups. En funció de les recomanacions per la COVID-19)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

25

 

(6 pràctiques de 3 h a 4 grups + 3 pràctiques de 2 h a 4 grups + 1 pr 1 h a 4 grups. En funció de les recomanacions per la COVID-19)

 

-  Pràctiques clíniques

Presencial

 

3

 

(1 pràctica de 3 hores a 8 grups. En funció de les recomanacions per la COVID-19)

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

0

 

( )

Treball tutelat/dirigit

33

Aprenentatge autònom

52

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de treballar en equip o en grup multidisciplinari (personal).

   -

Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i de comunicar i transmetre coneixements, procediments, resultats, habilitats i destreses (oral i escrita) a llengua nativa i estrangera (instrumental).

   -

Capacitat d'analitzar i de sintetitzar (instrumental).

   -

Capacitat de comprometre's socialment amb el desenvolupament i progrés tècnic i sanitari del país.

   -

Coneixement de les causes i els mecanismes pels quals es desenvolupa la malaltia.

   -

Coneixement de la legislació, regulació i normalització dels equips i sistemes biomèdics.

   -

Capacitat d'usar amb autonomia els sistemes de recerca i recuperació de la informació biomèdica i els procediments de documentació clínica, sabent entendre i interpretar críticament textos científics i les seves fonts.

   -

Coneixements bàsics sobre els fonaments físics d'interacció de les radiacions amb l'organisme humà i de les tècniques utilitzades en radioteràpia i en el diagnòstic per la imatge.

   -

Coneixement dels fonaments de l'ètica mèdica.

   -

Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures d'informàtica i telecomunicació en contextos hospitalaris, responsabilitzant-se de la seva posada en marxa i millora contínua, així com conèixer-ne l'impacte econòmic i social.

   -

Coneixement dels equips i instruments que estiguin establerts per al diagnòstic, el tractament, la prevenció i la investigació de la malaltia.

   -

Coneixement de l'etiologia i la fisiopatologia de les malalties més importants dels diversos sistemes i aparells.

   -

Coneixement dels conceptes i el llenguatge biomèdic.

   -

Capacitat de dissenyar dispositius i sistemes adreçats a cobrir les necessitats de diagnòstic per senyals bioelèctrics. Capacitat d'establir metodologies de gestió dels sistemes esmentats.

   -

Capacitat de dissenyar dispositius i sistemes adreçats a cobrir les necessitats de diagnòstic per la imatge. Capacitat d'establir metodologies de gestió dels sistemes esmentats.

   -

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre el llenguatge mèdic.
— Conèixer l’etiologia i la fisiopatologia de les malalties més importants dels diversos sistemes i aparells.
— Conèixer les causes i mecanismes pels quals es desenvolupa la malaltia.
— Conèixer les principals alteracions patològiques davant els processos de la malaltia en els diferents òrgans i sistemes.
— Conèixer els conceptes i característiques de la malaltia, els seus mecanismes de difusió i la seva estructura dinàmica, els aspectes de trastorn funcional orgànic i els aspectes personals i constitucionals de la reacció morbosa.
— Conèixer aplicacions intervencionistes guiades per tècniques d’imatge.
— Conèixer les instal·lacions necessàries per als diferents equips d’un centre de diagnòstic per la imatge.
— Conèixer les instal·lacions necessàries per als equips d’un servei de radioteràpia.

 

Referits a habilitats, destreses

— Conèixer els equips i instruments que estiguin establerts per al diagnòstic, el tractament i la investigació de la malaltia.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Observar conductes adequades en l’entorn hospitalari.
— Utilitzar els conceptes bàsics de l’ètica en relació amb la informació clínica.
— Conèixer la terminologia adequada per dialogar amb els professionals del món sanitari.
 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

*  T0 Introducció a l’assignatura, A. Herreros

2. Laboratoris

*  Classes teòriques
T1  Organització i tecnologia en un laboratori clínic. Dr. J. L. Bedini
T2  Factors a considerar en la interpretació de les proves de laboratori. Dr. J. L. Bedini
T3  Detecció presimptomàtica en nounats. Programa de cribratge neonatal. Dra. R.M. López
T4  Fonaments de les tecnologies aplicades a la detecció presimptomàtica en nounats. Dra. R.M. López
T5  Classificació automàtica de cèl·lules mononucleades anormals de sang perifèrica utilitzant processament digital d’imatges. Dra. A. M. Merino

Pràctiques

P1 Tècniques d’afèresi, Dr. M. Lozano i  Dr. J. Cid
P2  Funcionament pràctic del laboratori Core. Dr. J. L. Bedini, N. Rico Santana i B. González de la Presa
P3  Tecnologies aplicades a la detecció presimptomàtica en nounats. Dra. R.M. López, Dra. S. Pajares i Dra. A. Argudo

3. Diagnòstic per la imatge

*  Classes teòriques
T6    Intervencionisme guiat per ecografia. Dra. A. García Criado
T7    Medicina fetal (I): 2D i 3D/4D ultrasons i Doppler. Dra. F. Crispi
T8    Medicina fetal (II): MRI i TAC. Dr. E. Gratacós
T9    Algoritmes d’actuació en radiologia intervencionista. Dr. L. San Román
T10  Procediments terapèutics en radiologia intervencionista. Dr. L. San Román
T11  Aplicacions de les imatges en psiquiatria. Dra. C. Junqué
T12  Aplicacions de les imatges en malalties neurodegeneratives. Dra. C. Junqué
T13  Ressonància magnètica espectroscòpica in vivo. Dr. R. Tudela
T14  Aplicacions de les imatges en neurologia. Infart. Dr. A. Prats
T15 Unitat de cirurgia de l’epilèpsia. Dr. X. Setoain
T16 Breakthroughs in medical diagnosis: imaging revolution. Dr. L. Donoso
T17  Intel·ligència artificial. Aplicacions en el DxI. Dr. L. Donoso
T18 Exemple d’una prova de concepte en medicina nuclear. Dra. A. Niñerola

3.1. Pràctiques

P4  Intel·ligència Artificial aplicada a la medicina fetal. X. Burgos, D. Coronado, Dra.E. Eixarch i Dr.E. Gratacós
P5  Imatges biomèdiques cardíaques: adquisició - ecocardiografia (ultrasò cardíac) i anàlisis amb Machine Learning. K. Vellve, P. García-Canadilla i Dra. F. Crispi
P6  Aplicacions d’una gammacambra portàtil de petit format. Dra. A. Niñerola, Dr. S. Vidal i N. Sánchez
P7  Tècniques d’imatge multimodal en epilèpsia. Dra. A. Niñerola
P8   Analysis of brain structural MRI. Dra. R. Sala
P9   Analysis of brain functional MRI. Dra. R. Sala
P10  Equips i material en radiologia intervencionista. Dr. L. San Román
P11  Neurologia. DTI. Dr. A. Prats

4. Radioteràpia i medicina física

*  Classes teòriques
T19  Aplicacions clíniques de la radioteràpia. Dr. A. Biete
T20  Radioteràpia externa. A. Herreros
T21  Braquiteràpia. A. Herreros

Pràctiques

P12   Pràctica de radioteràpia. A. Herreros, C. Cases i C. Gomà
P13   Aplicacions biomèdiques de les ones de xoc en medicina física i rehabilitació. Dra. I. Sañudo

5. Instal·lacions

*  Classes teòriques
T22  Instal·lacions de radiologia, MN i radioteràpia. Estructura. Sr. M. Sanz

T23  Instal·lacions de radiologia, MN i radioteràpia. Equipaments. Sr. M. Sanz

T24 Integració de la informació en entorns sanitaris I. Tendències de futur. G. Trias

T25 Integració de la informació en entorns sanitaris II. Tendències de futur. G. Trias

Pràctiques

P14   Instal·lacions del CDI. Dr. M. Sanz i Sr. M. García
P15   Instal·lacions de radioteràpia i medicina nuclear. Sr. M. Sanz i Sr. M. García

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats presencials de l’assignatura comprenen classes, seminaris, pràctiques de laboratori i pràctiques en els hospitals adscrits a la Universitat de Barcelona. 

Les classes i seminaris estan dirigits a assolir fonamentalment els objectius d’aprenentatge en l’àmbit de coneixements. Les classes s’imparteixen simultàniament a tot el grup d’alumnes matriculats en català (60 %), castellà (15 %) o anglès (25 %). Les classes de teoria seran presencials i no presencials. Les pràctiques seran presencials sempre seguint les mesures de seguretat sanitària vigents.

Les pràctiques clíniques i de laboratori estan dirigides a assolir fonamentalment els objectius d’aprenentatge en els àmbits d’habilitats i procediments, i d’actituds, valors i normes de comportament. Les pràctiques clíniques es duen a terme en els hospitals adscrits a la Universitat de Barcelona. La majoria consisteixen en visites a instal·lacions hospitalàries. L’assistència a les activitats pràctiques és obligatòria i els alumnes es distribueixen en grups atenent a les especificitats de les diferents activitats. La durada i el calendari de les pràctiques els determinen els condicionants de l’activitat hospitalària.

L’activitat dirigida inclou el desenvolupament de treballs en relació amb una de les aplicacions mèdiques de l’enginyeria previstes a l’assignatura. Un d’aquests treballs es fa en equip i se’n presenta una memòria escrita conjunta i una presentació oral. Els altres treball s’elaboren i es presenten de forma individual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i la qualificació final consta de la combinació de dos procediments: avaluació al llarg del procés d’aprenentatge (40 % de la qualificació final) i prova de síntesi (60 % de la qualificació final). És obligatòria l’assistència a totes les activitats presencials (classes, conferències, seminaris, pràctiques i presentacions de treballs). Per superar l’assignatura cal l’assistència al 80 % de les activitats presencials, obtenir una qualificació mínima de la prova de síntesi de 3,5 i una qualificació global de l’assignatura de 5.

Avaluació al llarg del procés d’aprenentatge: els elements d’avaluació continuada s’obtenen a partir de l’assistència a les pràctiques i dels treballs que es deriven de les pràctiques, entre els quals cal redactar i presentar oralment un treball elaborat sobre una de les pràctiques realitzades. La memòria escrita d’aquest treball es presenta de forma conjunta per grups. En la presentació oral, el professor escull quin membre de l’equip presenta el treball i quins el defensen. La memòria escrita i l’elaboració de la presentació és responsabilitat conjunta de tot l’equip, i per tant la qualificació és la mateixa per a tots els membres de cada grup. És obligatòria l’assistència de tots els alumnes del curs a totes les presentacions.

Prova de síntesi: consisteix en l’avaluació de les competències del conjunt de l’assignatura. Són objecte d’avaluació conjunta els continguts corresponents a la docència teòrica, els seminaris i les pràctiques. La prova de síntesi és escrita i pot incloure els procediments següents:

— Preguntes d’elecció múltiple
— Preguntes obertes d’extensió limitada
— Exercicis d’aplicació numèrica
— Resolució de problemes

Reavaluació:

Els alumnes no presentats no es poden acollir a la reavaluació.

Podran acollir-se a reavaluació els estudiants que hagin obtingut la qualificació final de suspens a la prova de síntesi, i no hi haurà nota mínima per presentar-s’hi. En cas de presentar-se a la reavaluació, no hi ha limitacions a la nota final obtinguda.

 

Avaluació única

En el cas de sol·licitud i acceptació de l’avaluació única, a fi de garantir la superació dels objectius establerts de l’assignatura, és imprescindible haver assistit al 80 % de les pràctiques, fer la prova de síntesi (50 % de la nota, i cal obtenir com a mínim un 3,5 per aprovar) i presentar per escrit en anglès i defensar oralment en anglès, després de la prova de síntesi, una memòria de la pràctica que s’indiqui (50 % de la nota). Per a aprovar l’assignatura, cal obtenir com a mínim un 5.