Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Aplicacions Mèdiques de l'Enginyeria II

Codi de l'assignatura: 363763

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Eduard Quintana Obrador

Departament: Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

73

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

31

 

-  Pràctiques clíniques

Presencial

 

34

 

-  Seminari

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

27

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

No hi ha prerequisits per cursar l’assignatura.

Per garantir l’assoliment dels objectius de l’assignatura es recomana que l’alumne tingui els coneixements corresponents a les assignatures dels tres primers anys del grau. 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de treballar en equip o en grup multidisciplinari (personal).

   -

Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i de comunicar i transmetre coneixements, procediments, resultats, habilitats i destreses (oral i escrita) a llengua nativa i estrangera (instrumental).

   -

Capacitat d'analitzar i de sintetitzar (instrumental).

   -

Capacitat de comprometre's socialment amb el desenvolupament i progrés tècnic i sanitari del país.

   -

Coneixement de les causes i els mecanismes pels quals es desenvolupa la malaltia.

   -

Coneixement de la legislació, regulació i normalització dels equips i sistemes biomèdics.

   -

Capacitat d'usar amb autonomia els sistemes de recerca i recuperació de la informació biomèdica i els procediments de documentació clínica, sabent entendre i interpretar críticament textos científics i les seves fonts.

   -

Coneixements bàsics sobre els fonaments físics d'interacció de les radiacions amb l'organisme humà i de les tècniques utilitzades en radioteràpia i en el diagnòstic per la imatge.

   -

Coneixement dels fonaments de l'ètica mèdica.

   -

Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures d'informàtica i telecomunicació en contextos hospitalaris, responsabilitzant-se de la seva posada en marxa i millora contínua, així com conèixer-ne l'impacte econòmic i social.

   -

Capacitat de definir les especificacions de seguretat, qualitat i fiabilitat de biomaterials i sistemes implantables. Capacitat de descriure les proves i els assaigs d'acord amb les normatives reguladores, d'establir els protocols d'execució i de dictaminar els resultats de les mesures obtingudes.

   -

Capacitat per concebre, dissenyar i produir implants i sistemes per a enginyeria d'equips teixits.

   -

Coneixement dels equips i instruments que estiguin establerts per al diagnòstic, el tractament, la prevenció i la investigació de la malaltia.

   -

Coneixement de l'etiologia i la fisiopatologia de les malalties més importants dels diversos sistemes i aparells.

   -

Coneixement dels conceptes i el llenguatge biomèdic.

   -

Capacitat de dissenyar dispositius i sistemes adreçats a cobrir les necessitats de diagnòstic per senyals bioelèctrics. Capacitat d'establir metodologies de gestió dels sistemes esmentats.

   -

Capacitat de dissenyar dispositius i sistemes adreçats a cobrir les necessitats de diagnòstic per la imatge. Capacitat d'establir metodologies de gestió dels sistemes esmentats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre el llenguatge mèdic.
— Conèixer l’etiologia i la fisiopatologia de les malalties més importants dels sistemes cardiocirculatori, respiratori, excretor renal, nerviós i de les malalties greus que requereixen cures intensives.
— Conèixer les causes i els mecanismes pels quals es desenvolupa la malaltia.
— Conèixer les principals alteracions patològiques davant els processos de la malaltia en els sistemes cardiocirculatori, respiratori, excretor renal, nerviós i de les malalties greus que requereixen cures intensives.
— Conèixer els conceptes i les característiques de la malaltia, els seus mecanismes de difusió i la seva estructura dinàmica, els aspectes de trastorn funcional orgànic i els aspectes personals i constitucionals de la reacció morbosa, així com les diverses tècniques de monitoratge continuat.

 

Referits a habilitats, destreses

— Conèixer els equips i instruments que estiguin establerts per al diagnòstic, el tractament i la investigació de la malaltia i les diverses tècniques de monitoratge continuat, així com els aparells que la medicina usa per substituir els òrgans quan fallen: cor, pulmó i ronyó artificial.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Observar conductes adequades en l’entorn hospitalari.
— Utilitzar els conceptes bàsics de l’ètica en relació amb la informació clínica.
 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció Dr. Eduard Quintana

1.1. Introducció

T.0. Introducció a l’assignatura d’Aplicacions Mèdiques de l’Enginyeria II

2. Cardiologia i Cirurgia Cardiovascular - Dr. Eduard Quintana

2.1. 2. Cardiologia i Cirurgia Cardiovascular - Dr. Eduard Quintana

 

2. Cardiologia i Cirurgia Cardiovascular - Dr. Eduard Quintana

2.1. Classes teòriques

T1. Aplicacions d’enginyeria al tractament d’arrítmies. Dispositius implantables: marcapassos i desfibril·ladors. Dr. L. Mont. 1 h

T2. Aplicacions d’enginyeria al tractament d’arrítmies. Ablació: Tècniques d’ablació. Mapatge tridimensional. Dr. Ivo Roca 1 h

T3. Aplicacions d’enginyeria a les tècniques terapèutiques intravasculars: stents, TAVIS, etc. Dr. M. Sabaté. 1 h

T4. Aplicacions d’enginyeria a les tècniques de diagnòstic per imatge: ECO, TC, RM. Dra. S. Montserrat 1 h

T5. Aplicacions d’enginyeria a les tècniques quirúrgiques: circulació extracorpòria, pròtesis valvulars i vasculars, dispositius de suport circulatori. Dr. Eduard Quintana 1 h

 

 

2.2. Seminaris

S.1. Tècniques diagnòstiques. Dra. S. Montserrat 1h

S.2. Cirurgia cardiovascular: tècniques i dispositius. Dr. E. Quintana 1h

S.3. ECMO i Cirurgia Cardiaca Robòtica   Dra. E. Sandoval 1h

S.4. Cirurgia endovascular de l’aorta toràcica i abdominal. Dr. V. Riambau 1h

2.3. Pràctiques

P.1. MCP i desfibril·ladors. Dra. Paz Garre 

Lloc: Centre de Diagnòstic Cardiològic. E3 – P4. Hospital Clínic

P.2. Tècniques d’ablació. Dr. Ivo Roca

Lloc: Unitat d’Arrítmies. E3 – P6. Hospital Clínic

P.3. Hemodinàmica cardíaca. Dr. M. Sabaté

Lloc: Unitat d’Hemodinàmica. E3 – P6. Hospital Clínic

P8. Cirurgia Cardiovascular. Dr. Quintana

Lloc: Quiròfans 3 I 4 del bloc quirúrgic (vestuaris escala 8 plant 2 / quiròfans estan escala 8 planta 1)

3. Pneumologia i Cirurgia Toràcica. Dr. J. Roca

3.1. Classes teòriques

T.6. Introducció a la fisiopatologia i taxonomia de les malalties respiratòries. Dr. J. Roca

T7. Proves de funció pulmonar. Dra. I. Blanco 

T8. Aplicacions d’enginyeria al tractament de la patologia de la son. Ventilació no invasiva a domicili. Dra. Cristina Embid 

T.9. Aplicacions d’enginyeria als programes de telemedicina del malalt crònic. Dr. Albert Alonso

T.10. Aplicacions d’enginyeria a les tècniques de broncoscòpia i cirurgia toràcica. Dr. D. Sánchez

3.2. Pràctiques

P4. Proves de funció pulmonar. Jorge Moises (amb el suport d’en Xavier Alsina)

Lloc: Centre Diagnòstic de Respiratori (CDR). E6 – P0. Hospital Clínic

P.5. Aplicacions d’enginyeria al tractament de la patologia del son. Ventilació no invasiva a domicili. Dr. J. Rigau

Lloc: Hospital de Dia de Pneumologia (Laboratori del Son). E4 – P2. Hospital Clínic

P.6. Aplicacions d’enginyeria als programes de telemedicina del malalt crònic. Dr. I. Cano

Lloc: Biblioteca de Pneumologia. E6-8 – P2. Hospital Clínic

P.7. Aplicacions d’enginyeria a les tècniques de broncoscòpia i cirurgia toràcica. Dr. L. Molins / Dr. Marc Boada

Lloc: Biblioteca de Pneumologia. E6-8 – P2. Hospital Clínic

4. Nefrologia. Dr. F. Maduell i Dr. E. Poch

4.1. Classes teòriques

T.11. Principis bàsics de la diàlisi i modalitats de diàlisi. Dr. F. Maduell

T.12. Aplicabilitat de biosensors en l’eficàcia i seguretat en diàlisi. Dr. F. Maduell

T.13. Biosensors externs en el control i seguiment de la sobrecarrega de volum i l’accés vascular. Interconnexió informàtica. Dra. M. Arias

T14. Determinació inmediata de valors de potassi mitjançant dispositius point-of-care en pacients nefrològics. Dr. Miquel Blasco 

T.15. Tècniques contínues de depuració extrarenal en malalts crítics. Dr. Gastón Piñeiro

4.2. Pràctiques

P.9. Taller pràctic de diàlisi peritoneal. Dr. M. Vera

Lloc: Hospital Clínic, E10 – P5

P.10. Taller pràctic de diàlisi in vitro: sham diàlisi, models bicompartimentals. Dr. M. Gómez

Lloc: DIRAC, c. Manso 29-31

P.11. Aplicabilitat dels biosensors de control de sobrecàrrega de volum i seguiment de disfunció de l’accés vascular. Dr. N. Fontseré

Lloc: DIRAC, c. Manso 29-31

P12. Tècniques de depuració contínua. Dra. Lida Rodas (Facultatiu del Servei) i Sergi Aragó (DUE)

Lloc: Aula de simulació de la Facultat 

5. Urologia. Dr. A. Alcaraz

5.1. Classes teòriques

T.16. Continència urinària. Esfínters urinaris. Dr. L. Peri

T.17. Trasplantament renal. Ronyó artificial implantable. Dr. A. Vilaseca

T.18. Bioenginyeria tissular. Matrius per a la creació de teixits cel·lularitzats. Dra. M. Costa.

T.19. Instruments robòtics per a la manipulació durant la cirurgia laparoscòpica. Dr. J. Mª. Ribal

5.2. Seminaris

S.5. Estudis funcionals de la bufeta. Dr. A. Franco

S.6. Òptiques per a la cirurgia endoscòpica i laparoscòpica.  Dr. A. Franco

S.7. Fonts d’energia ablatives. Dr. P. Luque

S.8. Pròtesis implantables al penis per al tractament de la disfunció erèctil. Dr. E. García-Cruz

6. Neurociències. Dr. J. Enseñat

6.1.

6. Neurociències. Dr. J. Enseñat

Classes teòriques

T20. Demolició: Electròtom, coagulador bipolar, aspiració ultrasònica, làser (COYAG). Motors. Dr. J. Enseñat

T21.  Imatge intraoperatòria I: microscòpia, endoscòpia, videoimatge. Dr. J. González

T22. Imatge intraoperatòria II: RM intraoperatòria, TAC intraoperatori i O-arm. Dr. P. Roldán

T23.  Imatge: estereotàctica, Eco-doppler. Neuronavegació òptica i electromagnètica. Dr. J. Rumià

T24.  Tècniques intraoperatòries d’electrodiagnòstic. Dra. A. Tercero 

T25. Implants: Vàlvules, substituts durals, adhesius i hemostàtics, reconstrucció òssia, clips vasculars. Dr. R. Torné

T26.  Pròtesis i implants vertebrals. Dr. J. Poblete

6.2. Pràctiques

P.13. Quiròfan neurocirurgia I i II

Lloc: bloc quirúrgic E8 – P1. Quiròfans 1 i 5

G1: Dr. J. Enseñat

G2: Dr. J. Rumià

G3: Dr. J. Poblete

G4: Dra. A. Tercero

7. Medicina intensiva. Dr. J. M. Nicolàs

7.1. Classes teòriques

T.27. Principis del monitoratge hemodinàmic del malalt crític. Dr. J. M. Nicolàs

T.28. Principis del monitoratge neurològic del malalt crític. Dr. J. M. Nicolàs

T.29. Principis i modalitats de ventilació mecànica del malalt crític. Dr. J. M. Nicolàs

7.2. Seminari

S.7. Aparells de mesura de la pressió arterial: centrals, perifèrics, invasius, MAPA, etc. Dr. M. Camafort

7.3. Pràctiques

P.14. Monitoratge del malalt crític. Dr. J. M. Nicolàs

Lloc: Aula de simulació de la Facultat

P15. Ventilació mecànica invasiva i no invasiva del malalt crític. Dr. J. M. Nicolàs.

Lloc: Aula de Simulació de la Facultat.

 

8. Dermatologia. Dr. J. Malvehy

8.1. Classe teòrica

T.30. Mètodes diagnòstics no invasius a Dermatologia I. Dr. J. Malvehy

 

9. Infrastructures. Manel Sanz


9.1. T.31. Conectivitat dels equipaments mèdics  Manel Sanz MASANZ@clinic.cat 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència es duu a terme en català 60% i en castellà/anglès 40%. 

La teoria serà presencial i no presencial. Els seminaris i les pràctiques seran presencials.

Les activitats presencials de l’assignatura comprenen classes, seminaris, pràctiques de laboratori i pràctiques en els hospitals adscrits a la Universitat de Barcelona. 

Les classes i seminaris estan dirigits a assolir fonamentalment els objectius d’aprenentatge en l’àmbit de coneixements. Les classes i seminaris s’imparteixen simultàniament a tot el grup d’alumnes matriculats.

Les pràctiques clíniques i de laboratori estan dirigides a assolir fonamentalment els objectius d’aprenentatge en els àmbits d’habilitats i procediments, i d’actituds, valors i normes de comportament. Les pràctiques clíniques es duen a terme als hospitals/centres adscrits a la Universitat de Barcelona. L’assistència a les activitats pràctiques és obligatòria i els alumnes es distribueixen en grups atenent a les especificitats de les diferents activitats. La durada i el calendari de les pràctiques estan determinats pels condicionants de l’activitat hospitalària. Les pràctiques seran presencials mantenint les mesures de seguretat sanitàries vigents. 

L’activitat dirigida inclou el desenvolupament d’un treball en relació amb una de les aplicacions mèdiques de l’enginyeria previstes a l’assignatura. Aquest treball es fa en equip i cal presentar una memòria escrita conjunta i una presentació oral.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i la qualificació final consta de la combinació de dos procediments: avaluació al llarg del procés d’aprenentatge (40 % de la qualificació final) i prova de síntesi (60 % de la qualificació final). És obligatòria l’assistència a totes les activitats presencials (classes, conferències, seminaris, pràctiques i presentacions de treballs). Per superar l’assignatura cal l’assistència al 80 % de les pràctiques, obtenir una qualificació mínima de la prova de síntesi de 3,5 i una qualificació global de l’assignatura de 5

Avaluació al llarg del procés d’aprenentatge i defensa de treball de pràctiques: els elements d’avaluació continuada s’obtenen a partir de l’assistència a les pràctiques i dels treballs que es deriven de les pràctiques, entre els quals cal redactar en anglès i presentar oralment en anglès un treball elaborat sobre una de les pràctiques elaborades. La memòria escrita d’aquest treball es presenta de forma conjunta per grups. En la presentació oral, el professor escull quin membre de l’equip presenta el treball i quins el defensen. La memòria escrita i l’elaboració de la presentació és responsabilitat conjunta de tot l’equip, i per tant la qualificació és la mateixa per a tots els membres de cada grup. És obligatòria l’assistència de tots els alumnes del curs a totes les presentacions.

Detalls del treballs (memòria escrita) de pràctiques:

El treball ha de centrar-se en una de les pràctiques i és un treball en equip. La nota final serà la mateixa per tots els components de l’equip (grup). 

Cada grup pot elegir una pràctica (temàtica) i desenvolupar-la amb la supervisió del professor/a en qüestió. Idealment cada grup hauria de desenvolupar una temàtica diferent per no sobrecarregar els professors i també perquè sigui més enriquidor el dia de l’examen escoltar diferents temes. La intenció és que l’examen sigui obert i tots/es veieu el que presenten els companys/es. Es presentarà un document en pdf amb un màxim de 10 pàgines. S’haurà de presentar amb antelació a la presentació oral per donar-nos temps als docents a revisar-ho (almenys 10 dies abans de la data de l’examen). Tant el document com la presentació oral i la seva defensa seran en anglès.

L’estructura que es recomana és la següent, tot i que és flexible i oberta:

- Introducció del tema/patologia

- Dispositius/eines diagnòstiques o terapèutiques

- Avantatges/inconvenients dels dispositius/eines actuals

- Millories possibles i com diviseu el futur en relació al vostre camp

- Conclusions i referències

Per la presentació oral escollirem a l’atzar un membre del grup que serà qui ho presentarà en nom del grup (per tant, tothom s’ho haurà de preparar per igual). De cara a les preguntes us interpel·larem a la resta del grup. La durada de la presentació seran 10 min i 5 min de discussió aprox.

Els punts que avaluarem seran els següents:

- Capacitat de síntesi i qualitat de presentació del treball escrit

- Qualitat de la presentació oral i del suport usat per a la defensa del treball

- Capacitat d’argumentar els avantatges i inconvenients de les teràpies actuals

- Exposició clara i realista de les necessitats futures pel diagnòstic/tractament de les patologies 

- Qualitat de la proposta de milloria de les eines actuals i com creieu que ha d’evolucionar el vostre camp per millorar l’atenció als pacients

- Defensa apropiada del treball i de les propostes realitzades

 Prova de síntesi: consisteix en l’avaluació de les competències del conjunt de l’assignatura. Són objecte d’avaluació conjunta els continguts corresponents a la docència teòrica, els seminaris i les pràctiques. La prova de síntesi és escrita i pot incloure els procediments següents:
— Preguntes d’elecció múltiple
— Preguntes obertes d’extensió limitada
— Exercicis d’aplicació numèrica
— Resolució de problemes

 

Avaluació única

En el cas de sol·licitud i acceptació de l’avaluació única, a fi de garantir la superació dels objectius establerts de l’assignatura, és imprescindible assistir al 80 % de les pràctiques, fer la prova de síntesi (60 % de la nota, cal obtenir com a mínim un 3,5 per aprovar) i presentar per escrit en anglès i defensar oralment en anglès, a continuació de la prova de síntesi, una memòria de la pràctica que s’indiqui (40 % de la nota). Per aprovar l’assignatura, cal obtenir com a mínim un 5.